Diagnostic Ultrasound - Deep Learning - Artificial Intelligence

.: PREFACE
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Irmak DURUR SUBAŞIa, Prof. Dr. Hasan Fehmi ATEŞb
aİstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD, İstanbul, Türkiye
bİstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
Article Language: TR
Ultrasonografi (US), dünya çapında en sık başvurulan görüntüleme araçlarından biridir. Girişimsel olmayan, kolay ulaşılabilir, kısa veya uzun dönem yan etkileri olmayan, güvenilir bir yöntemdir. İnsan kulağının işitme sınırının üzerindeki, ultra-yüksek frekanslı ses dalgaları ile elde edilir. Tıp alanında teşhis, tarama ve tedaviye yanıtın başarı ile değerlendirilmesi için kullanıldığı günümüze gelinmesi kolay olmamış, bu önemli ilerleme için tarihsel birçok buluşun gerçekleşmesi gerekmiştir. İtalyan fizyolog Lazzaro Spallanzani bin yedi yüzlü yıllarda, yarasanın görme ve duyma yeteneğini incelediği deneylerinde, kör bir yarasanın güvenle uçabileceğini; ancak tek kulağı işitmediğinde bunu yapamadığını fark etmişti. Bu bulgulara dayanarak, yarasaların yön bulmak için görmeyi değil sesi kullandığını öne sürdü. Daha sonra sesin, suda havadan daha hızlı iletildiği gösterildi. Bin sekiz yüzlü yıllara gelindiğinde Avusturyalı fizikçi Christian Doppler'in yıldızların görünür renk varyasyonu ve ışık dalgası frekansındaki değişiklikleri açıkladığı Doppler kayması fikri, Hollandalı matematikçi Ballot tarafından ses dalgalarına uygulandı. Buna göre hareketli bir objenin ürettiği sesin frekansında hareketin yönüne göre değişiklik olmaktadır. Daha sonraları ise bazı kristallerin basınç altında elektrik üretebileceği ve bu kristallere elektrik uygulandığında ise basınç dalgalarının üretilebileceği (piezoelektrik ve ters piezoelektrik olay) gerçeğinin keşfi, modern transduserlerin yolunu açtı.

Ultrasonografi, tıp alanında ilk defa beyin ventrikül boyutundaki değişiklikleri göstermeye çalışan Avusturyalı bir nörolog olan Karl Dussik (1908-1968) tarafından kullanıldı. Hastanın kafasını suya batırarak kayıt yapılıyordu. Aslında yapılan kayıtlar, kemikler nedeni ile beyin ventriküllerinin gerçek görüntülerine ait olmasa da bu önemli bir girişimdi. Bu yöntem sonraları terk edildi ve amplitud mod (A-mod), organların derinlik ve boyutlarını belirlemek için kullanılmaya başlandı. George D. Ludwig (1922-1973), metaldeki küçük kusurları tespit etmek için kullanılan A-mod görüntülemeyi tıbbi uygulamalara dönüştüren ilk kişiydi. İnsan safra taşlarını köpeklerin sırtına ve safra kesesine implante ederek bunlara ait ekoları gösterdi. Daha sonra B-mod (brightness) US veya gri skala ile tek boyutlu A moddan iki boyuta ve dolayısıyla kesitsel görüntülemeye geçilmiş oldu. US, renkli Doppler, power Doppler, elastografi gibi ileri görüntüleme araçlarını geliştirinceye kadar Tıp, Fizik, Matematik, Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri gibi birçok bilim dalının önemli katkılarına sahne oldu.

Ultrasonografi, anatomik ve fonksiyonel bilgi sağlayan gösterim metotları ile artık sadece radyologların teşhis ve tedavi amaçlı değerlendirmelerinin değil giderek artan oranda birçok başka tıp branşının fiziksel muayenesinin de bir parçası hâline gelmektedir. Farklı ülkelerde teknikerler tarafından uygulanmakla birlikte, Türkiye'de başta Radyologlar olmak üzere tıp doktorları tarafından uygulanmaktadır. Doğru kullanımının sağlanması için anatomi, fizyoloji ve patoloji bilgisine sahip olmak ve US'nin fiziksel prensiplerine aşina olmak gerekir. US'nin en önemli çekincesi olan operatör bağımlılığının, deneyim, bilgi ve özellikle yöntemi en fazla kullanan radyologların eğitici-öncü rolleri ile de aşılması beklenebilir. Ayrıca, öznellik sorununun giderilmesi amacı ile birçok alanda gündeme gelen yapay zekâ, ileride belki de US'de de kullanılabilecektir. Uygulayıcıların bilgi ve deneyimlerinin artırılması ve işlemeye uygun standart veri toplanması, verinin depolanması ve kliniği etkileyecek önemli noktaları barındıran sonuçlara ulaşma ihtimali yüksek araştırmaların yapılması hedeflenmelidir. Radyologların, bu gereksinimi zamanında fark ederek bilgisayar veya yazılım mühendisleri ile işbirliğine açık olması ve kendi verilerimizle nitelikli sonuçlara ulaşılması gerekir.

Ultrasonografi ve yapay zekâ gibi klinik çalışmalara açık bir bilim alanına dikkat çekmek istediğimiz ve Türkiye Klinikleri ev sahipliğinde oluşturmaya çalıştığımız bu kitapta; konuya birçok açıdan bakmaya, alanlarında uzman hekim ve mühendisleri bir araya getirmeye çalıştık. Yapay zekâ algoritmaları oluşturmaya niyetli uzmanların hazır oluş ve farkındalıkları, etik konular, yapay zekânın radyolojiye katkısı, verinin nitelik ve niceliği, radyologlardan beklentiler, yapay zekânın temel kavramları, organ ve sistemlerde yapılmış olan çalışmalara ait sonuçlar (tiroid, akciğer, karaciğer, obstetri, jinekoloji, kas iskelet sistemi, meme, aksilla, vasküler yapılar), biyobankalar, biyobelirteçler gibi konuların işlendiği bu kitabı keyifle okumanız, yeni işbirlikleri ile verimli çalışmalara esin kaynağı olması dileklerimizle.

Prof. Dr. Irmak DURUR SUBAŞI
Editör

Prof. Dr. Hasan Fehmi ATEŞ
Editör
Ultrasonography (US) is one of the most frequently used imaging modalities worldwide. It is a non-invasive, easily accessible, reliable method without short or long-term side effects. It is performed by ultra-high frequency sound waves. Many scientific inventions have contributed to the successful usage of the diagnostic US in the medical field. Italian physiologist Lazzaro Spallanzani, in his experiments on the sight and hearing abilities of the bat in the seventeenth century, showed that a blind bat could fly safely. However, he realized that the bat could not do this when he did not hear in one ear. Based on these findings, he suggested that bats use sound, not sight, to navigate. It was later shown that sound travels faster in water than in air. By the eighteenth century, the idea of the Doppler shift, in which Austrian physicist Christian Doppler explained changes in the visible color variation of stars and changes in lightwave frequency, was applied to sound by Dutch mathematician Ballot. Accordingly, the frequency of the sound produced by a moving object changes according to the direction of the movement. Later, the discovery of the fact that some crystals can generate electricity under pressure and that pressure waves can be produced when electricity is applied to these crystals (piezoelectric and inverse piezoelectric effect) paved the way for modern transducers.

Ultrasonography was first used in medicine by Karl Dussik (1908-1968), an Austrian neurologist who tried to show changes in brain ventricle size. The recording was made by immersing the patient's head in the water. This was an important attempt, although the recordings did not belong to the real images of the brain ventricles due to the reflection by the bones. This method was later not used much longer and the amplitude mode (A-mode) was used to determine the depth and size of organs. George D. Ludwig (1922-1973) was the first to use A-mode imaging, previously detecting minor defects in metals, with the aim of medical imaging. He implanted human gallstones in the back and gallbladder of dogs and showed their echoes. Later, with B-mode (brightness) the US or grayscale, one-dimensional A mode turned to two-dimensional and therefore cross-sectional imaging. Until the US with advanced imaging tools such as color Doppler, power Doppler, and elastography, significant contributions from many branches of science such as Medicine, Physics, Mathematics, Engineering, and Computer Sciences have been required.

Ultrasonography, with its imaging methods that provide anatomical and functional information, is no longer only a part of the diagnostic and therapeutic evaluations of radiologists, but increasingly a part of the physical examination of many other medical branches. Although it is applied by technicians in different countries, it is applied by Medical Doctors, especially Radiologists in Turkey. To ensure its correct use, it is necessary to have knowledge of anatomy, physiology, and pathology and to be familiar with the physical principles of the US. Operator dependence, which is the most important drawback of the US, can be expected to be overcome with experience, knowledge, and especially the educator-leading roles of radiologists who use the method the most. In addition, artificial intelligence, which has come to the fore in many areas to eliminate the subjectivity problem, may be used in the US in the future. It should be aimed to increase the knowledge and experience of the practitioners, collect standard data suitable for processing, store the data, and conduct research with a high probability of reaching results that have important points that will affect the clinic. Radiologists, should realize this need on time and be open to cooperation with computer or software engineers and reach qualified results with our data.

We wanted to draw attention, from many perspectives to a field of science open to clinical studies such as ultrasonography and artificial intelligence, under the hosting of Türkiye Klinikleri, and to bring together physicians and engineers who are experts in their fields. We hope that you enjoy reading this book; which covers topics such as awareness and readiness of experts who intend to create artificial intelligence algorithms, ethical issues, the contribution of artificial intelligence to radiology, quality and quantity of data, expectations from radiologists, basic concepts of artificial intelligence, results of studies on some organs and systems (thyroid, lung, liver, obstetrics, gynecology, musculoskeletal system, breast, axilla, vascular structures), biobanks, biomarkers, and that it will be a source of inspiration for productive studies with new collaborations.

Prof. Dr. Irmak DURUR SUBAŞI
Editor

Prof. Dr. Hasan Fehmi ATEŞ
Editor

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com