Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
Osmanlı Devleti'nin Son Dönemleri ile Cumhuriyet'in İlk Dönemlerinde İlk Kadın Hekimlerin Türk Sağlık Sistemine İştiraklarının Döneme Yansımalarının Değerlendirilmesi: Geleneksel Araştırma
Evaluation of the Period Reflections of the Participations of the First Women Physicians in the Last Period of the Ottoman State and the First Periods of the Republic: A Traditional Research
Hülya ÖZTÜRKa, Atiye EMİROĞLUb
aEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, Eskişehir, Türkiye
bKaramanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Ermenek Meslek Yüksekokulu, Karaman, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2023;31(1):34-43
doi: 10.5336/mdethic.2022-92549
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Türkiye'de kadınların tıp eğitimine başlayabilmeleri uzun ve zor bir süreci içine almaktadır. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde kurulan Modern Tıp okullarına kadınlar uzun süre hekim olarak kabul edilmemiş, kadınların tıp fakültesine hekim olarak girişleri 1909 yılında İstanbul Darülfünunun kuruluşunun sonraki yıllarında gerçekleşmiştir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, XX. yüzyılın başlarına değin kadın tıp talebesi kabul etmemiştir. Osmanlı Devleti'nde siyasi erki elinde bulunduran erkeklerin ve kamuoyunun bakış açısı değiştikçe, kadınların hekim olma süreçlerinde de değişiklikler yaşanmıştır. Kadın hekimlerin sağlık sistemi içerisinde yer alışlarının geçirdiği evreler, dönemin arşiv ve gazeteleri ışığında incelenmiş, kadın hekimlere bakış açısının değişimi kronolojik olarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma, süreli yayın olarak adlandırılan dönemin gazete ve dergileri ile Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak ve Zabıt Cerideleri göz önüne alınarak Ekim 2021-Haziran 2022 tarihleri arasında arşiv taramaları 1850 ve 1940 yıllarını kapsayacak şekilde sürmüştür. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış belgeler yazarlar tarafından transkribe edilerek metin içerisinde kullanılmıştır. Çalışmada, dönemin önemli süreli yayınlarından olan Servet-i Fünun, Kadınlar Dünyası, Sebîlürreşâd, İkdam, Tanin, Akşam, Cumhuriyet ve Milliyet gibi önemli gazetelerde ilk kadın hekimlerinin sağlık sistemine iştirakleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Kadın hekimlerin sağlık alanına iştirakleri, ülkemizde Dr. Zaruhi ile başlayan ve hâlâ devam eden bir süreçtir. Kadınların hekim olma süreçleri, dönemin önemli bazı hekimleri-siyaset ehli ve süreli yayınlarınca desteklenmiş, Ekim 1922 yılında ülkemizde kadın hekimler tıp eğitimine başlayabilmiş, 1928 yılında ise mezun olan kadın hekimler stajlarını tamamlayarak diplomalarını almışlardır.

Anahtar Kelimeler: Darülfünun Tıp Fakültesinde ilk kadın hekimler; ilk kadın doktorlar; tıp tarihi
ABSTRACT
It takes a long and difficult process for women to start medical education in Türkiye. Women were not accepted as physicians for a long time in the Modern Medicine schools established in the last period of the Ottoman Empire, and women entered the medical faculty as physicians in 1909, in the later years of the establishment of the İstanbul Darülfünun. İstanbul University Faculty of Medicine did not accept female medical students until the beginning of the 20th century. In the Ottoman Empire, as the point of view of the men and the public, who held political power, changed, there were changes in the process of becoming a physician for women. The phases of female physicians' participation in the health system were examined in the light of archives and newspapers of the period, and the change in the perspective of female physicians was tried to be revealed chronologically. The archive scans continued between October 2021 and June 2022, covering the years 1850 and 1940, taking into account the newspapers and magazines of the period, which are called periodicals, as well as the Prime Ministry Ottoman Archives, the Prime Ministry Republican Archives, and the Turkish Grand National Assembly Minutes and Minutes. Documents written in Ottoman Turkish were transcribed by the authors and used in the text. In the study, it was tried to reveal the participation of the first female physicians in the health system in important newspapers such as Servet-i Fünun, Kadın Dünyası, Sebîlürreşâd, İkdam, Tanin, Akşam, Cumhuriyet and Milliyet, which were important periodicals of the period. Participation of female physicians in the field of health in our country, Dr. It is a process that started with Zaruhi and is still continuing. The process of women becoming a physician was supported by some important physicians, politicians and periodicals of the period. In October 1922, female physicians in our country were able to start their medical education, and in 1928, female physicians graduated from and received their diplomas by completing their internships.

Keywords: Female doctors in Darülfünun Medicine Faculty; first female doctors; history of medicine
REFERENCES:
 1. Öztürk H. Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye ve onun kurucusu Charles Ambroisse Bernard. [Yüksek lisans tezi]. Eskişehir: Tarih Bölümü; 2009. (Erişim tarihi: 25.01.2023) [Link] 
 2. Yıldırım N. Hekim kimliği ile Abdülhak Adnan Adıvar ve tıp tarihi ve deontoloji müderrisliği [Abdülhak Adnan Adıvar with his physician identity and the department of history of medicine and deontology]. Osmanlı Bilimi Araştırmaları. 2006;VII/2:55-86. [Link] 
 3. Atıcı E. Erer S. Türk kadınlarının tıp eğitimine başlama süreci ve İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi'nden mezun olan ilk kadın hekimler [Medical training process of Turkish women and first female physicians graduated from Istanbul Faculty of Medicine]. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2009;35(2):107-11. [Link] 
 4. Etker Ş. Dr. Zaruhi S. Kavalcıyan, Türkiye'nin ilk kadın hekimi. İstanbul Tabip Odası. Temmuz-Ağustos 2021. [Link] 
 5. Asbury Park Press. 27 Mart 1935. Aaka. (Erişim tarihi: 25.01.2023) [Link] 
 6. Kadınlar Dünyası. 11 Kânunusani 1329. İBB Atatürk Kitaplığı. p.1.
 7. Mülhakat Gazetesi. Türkiye'da Kadın Doktorlar (Hatice Binnaz). Nazilli. 2. No: 32-119 (3 Mart 1910):1-2.
 8. Kadınlar Dünyası Dergi Arşivi. Wikilala. Com; Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Arşivi; İBB Atatürk Kitaplığı Koleksiyonu.
 9. İBB Atatürk Kitaplığı. Kadınların İçtimaları. İstanbul Tanin Matbaası; 1328.
 10. Kadınlar Dünyası. Kadın ve Tababet. 1. Sene. 1330;134.
 11. Servet-i Fünun. 1924;186-1660:55. Sayı 1477-9. 4 Aralık 1924 Sayı 1660-186 (7 Haziran 1928). [Crossref] 
 12. Huriye Emen, Hatice Safiye Ali. Atatürk Ansiklopedisi. [Link] 
 13. BOA. MV. Dosya No:151 Gömlek No:70 (12 Nisan 1327 [25 Nisan 1911] tarihli Meclis-i Vükela zabtı).
 14. Tanin Gazetesi. İnas Darülfünunu Mezuneleri. 15 Eylül 1333. Sayı: 3147. Sayfa 3. Maarif Nezaretinden. 25 Eylül 1333. Sayı: 3157. Sayfa 4.
 15. Servet-i Fünun. Kadınlar ve Tebabet. Cilt: 53. Sayı. 1359 (1).
 16. BOA. Sıhhiye İd/6. Yer Bilgisi: 4535-340083. Belge Tarihi: H-19-12-1336. Kurum: BEO.
 17. Büyük Mecmua, İBB Atatürk Kitaplığı, Kadınlar Dünyası. İBB Atatürk Kitaplığı-Wikilala.Com Pek Çok Sayısı.
 18. Sırât-ı Müstakîm. Müslüman Kadını. İstanbul; SM Kütüphanesi; 1325. Müslüman Kadını. I, 5, 1324(1908). p.76. Müslüman Kadını. I, 6, 1326(1908). p.92.
 19. Etker Ş, Dinç G. The first female surgeons of the republic. Yıldırım N, editör. Sağlık Alanında Türk Kadını. İstanbul: Novartis Yayınları; 1998.
 20. Zekeriya S. İfham. Muhtelı̇t Tedrı̇sat Meselesı̇; 1919. p.2. Nu. 44.
 21. Servet-i Fünun. Cilt: 57. Sayı: 1478. 11.12.1924. 11 Kanunuevvel; 1340 (Rumi).
 22. Darülfünun Tıp Fakültesi Mecmuası. 4. Cilt. Sayı 5. 07.07.1922; DTFM 4. Cilt. Sayı 8. 31.10.1923. p.33.
 23. Cumhuriyet Gazetesi. 14 Kasım 1927. p.3; 17 Mayıs 1927. p.6. [Crossref] 
 24. Servet-i Fünun. Tıb fakültesinde muhtelif sınıflarda doktorluk tahsil iden hanımlar. 1378;4:57.
 25. Cumhuriyet Gazetesi. 12 Kânunusani 1929. p.1.
 26. Akşam Gazetesi. 25 Eylül 1930. p 5; 10 Kasım 1938; 12 Temmuz 1934; 19 Aralık 1934. p.6; 10 Haziran 1935. p.5.
 27. Akşam Gazetesi. 23 Nisan 1934; 3 Mayıs 1935. p.4; Vakit Gazetesi 18 Nisan 1934. p.10; Poliklinik. Aylık Tıp Mecmuası. İstanbul: İstanbul Akşam Matbaası.
 28. TBMM Zabıt Ceridesi. Devre 4. Cilt 8. İçtima 1. Elli Dördüncü İnikat. 29.05.1932. p.343.
 29. Hayat Dergisi. 13 Ağustos 1929. p.14 Vakit Gazetesi. 13 Kasım 1929. p.8.
 30. Milliyet. 27.11.1929. p.3; Cumhuriyet 25.02.1925. p.1; Milliyet. 25.07.1929. p.6. [Crossref] 
 31. Vakit Gazetesi. 29 Mart 1930. p.4; 15 Ocak 1931. p.5; 8 Mayıs 1929. p.4.
 32. TBMM zabıt Ceridesi. Devre 3. içtima Senesi 1. Cilt 4. 3 Mayıs 1928. p.165-239; Devre 4. Cilt 5. içtima 1. On Altıncı inikat. 24.12.1931. p.80-90.
 33. Resmî Gazete (1932/2000) 2120 sayılı resmî gazete ile neşir ve ilanı; 1932. [Link] 
 34. BCA. Yer Bilgisi: 143-24-16. Kurum: Muamelat Genel Müdürlüğü. Belge Tarihi: 31.10.1939.
 35. Öztürk H. Demirsoy N. Cumhuriyetin ilk yıllarında ulusallaşma çabaları ve sağlık alanında yapılan ulusallaşma çalışmalarının değerlendirilmesi [Nationalisation effort in the first years of Turkish Republic and evaluation of nationalizational studies in health]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2019;27(1):11-24. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com