Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medicine

.: ORIGINAL RESEARCH
Patient Activity and Lifestyle Change in Individuals with Diabetes: A Descriptive Research
Diyabetli Bireylerde Hasta Aktifliği ve Yaşam Tarzı Değişikliği: Tanımlayıcı Bir Araştırma
Bahar ÇİÇEK UYUNMAZa , Dilek BÜYÜKKAYA BESENb
aDepartment of Nursing, Dokuz Eylül University Institute of Health Sciences, İzmir, Türkiye
bDepartment of Nursing, Dokuz Eylül University Faculty of Nursing, İzmir, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Intern Med. 2023;8(2):39-49
doi: 10.5336/intermed.2022-94507
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: The study is a descriptive study conducted to determine the ability to adapt to lifestyle changes that are important in preventing complications in individuals with Type 2 diabetes, the causes of non-compliance, and their relationship with patient activity. Material and Methods: Hundred and eighty patients with Type 2 diabetes constitued the sample of this research. The data were collected using ''socio-demographic features form'', ''Lifestyle Change Questionnaire'' and ''Patient Activity Measure (PAM)''. Data were analyzed using descriptive statistical methods, Mann-Whitney U test, and t-test. Results: Of the individuals in this study, 63.9% (n=115) were female, 61.7% (n=111) were primary school graduates, 67.2% (n=121) were not working, 66.1% (n=119) equal to income, 41.1% (n=74) did not receive any diabetes education, 38.9% (n=70) have hypertension and 7.8% (n=14) have heart failure and 53.3% (n=96) evaluated health perception as worse. Individuals 78.3% (n=141) do not comply with the diet, 82.2% (n=148) had no physical activity, 52,8% (n=95) never check regular blood sugar, and 65.6% (n=118) never took care of their feet. Individuals with high PAM were found to be significantly better at adapting to lifestyle changes (p<0.05). Conclusion: Our findings show that the majority of people with Type 2 diabetes do not adapt to lifestyle changes. Methods that will increase the motivation of individuals, mobilize them, produce solutions according to work intensities and remedies to their economic inadequacies should be tried. In addition, planning, training and support should be provided to increase the activity level of people with diabetes.

Keywords: Type 2 diabetes; complications; lifestyle changes; patient activation
ÖZET
Amaç: Çalışma, Tip 2 diyabetli bireylerde komplikasyonları önlemede önemli olan yaşam tarzı değişikliklerine uyum sağlama yeteneği, uyumsuzluk nedenleri ve hasta aktifliği ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir araştırmadır. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırmanın örneklemini, Tip 2 diyabetli 180 hasta oluşturmuştur. Veriler, ''sosyodemografik özellikler formu'', ''Yaşam Tarzı Değişiklik Anketi'' ve ''Hasta Aktiflik Ölçeği [Patient Activity Measure (PAM)]'' kullanılarak toplanmıştır. Veriler, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin %63,9'u (n=115) kadın, %61,7'si (n=111) ilkokul mezunu, %67,2'si (n=121) çalışmıyor, %66,1'inin (n=119) geliri giderine eşit olduğu, %41,1'inin (n=74) herhangi bir diyabet eğitimi almadığı, %38,9'unun (n=70) hipertansiyon, %7,8'inin (n=14) kalp yetersizliği olduğu ve %53,3'ünün (n=96) sağlığı algılamasını kötü olarak değerlendirdiği bulunmuştur. Bireylerin %78,3'ünün (n=141) diyetine hiçbir zaman uymadığı, %82,2'sinin (n=148) hiçbir zaman fiziksel aktivite yapmadığı, %52,8'inin (n=95) düzenli kan şekerine hiçbir zaman bakmadığı ve %65,6'sının (n=118) hiçbir zaman ayak bakımını yapmadığı bulunmuştur. Yüksek PAM'li bireylerin yaşam tarzı değişikliklerine uyum sağlamada önemli ölçüde daha iyi olduğu saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Bulgularımız Tip 2 diyabetli bireylerin büyük çoğunluğunun yaşam tarzı değişikliklerine uyum sağlayamadığını göstermektedir. Bireylerin motivasyonunu artıracak, harekete geçirecek, iş yoğunluklarına göre çözüm üretecek ve ekonomik yetersizliklerine çare olacak yöntemler denenmelidir. Ayrıca diyabetli bireylerin aktivite düzeylerinin artırılması için planlama, eğitim ve destek sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet; komplikasyonlar; yaşam tarzı değişiklikleri; hasta aktifliği
REFERENCES:
 1. Coughlin SS, Hatzigeorgiou C, Anglin J, Xie D, Besenyi GM, De Leo G, et al. Healthy lifestyle intervention for adult clinic patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Manag (Lond). 2017;7(2):197-204. [PubMed]  [PMC] 
 2. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu. 2022. Erişim tarihi: 2 Şubat 2022. Erişim linki: [Link] 
 3. Aktaş A. Tip 2 Diyabetik Hastalarda Kapsamlı Diyabet Tedavisi Eğitimi ve Uygulamalarının Glisemik Kontrolün Sağlanmasına Etkileri [Uzmanlık Tezi]. İstanbul: T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatörlüğü; 2008. [02.02.2024]. [Link] 
 4. Sözen E, Kızılcı S. Examination and comparison of foot care behaviors of individuals who have type 2 diabetes [Tip 2 diyabetlilerde ayak bakım davranışlarının incelenmesi ve karşılaştırılması]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2012;28(2):41-53. [Link] 
 5. Gülşen G, Olgun N. Diyabetli hastalarda ayak bakımı ve ayakkabı kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi [Determination of foot care and footwear habits in patients with diabetes]. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi. 2014;1(2):38-58. [Link] 
 6. Fan L, Sidani S, Cooper-Brathwaite A, Metcalfe K. Feasibility, acceptability and effects of a foot self-care educational intervention on minor foot problems in adult patients with diabetes at low risk for foot ulceration: a pilot study. Can J Diabetes. 2013;37(3):195-201. [Crossref]  [PubMed] 
 7. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants. Lancet. 2016;387(10027):1513-30. Erratum in: Lancet. 2017;389(10068):e2. [PubMed]  [PMC] 
 8. Kayar Y, Çetin H, Ağın M. Tip 2 diyabetes mellitus hastalarında sigara içiciliği ve miktarı ile diyabetik komplikasyonlar arasındaki ilişkisi [Relationship between smoking and quantity with diabetic complications in type 2 diabetes mellitus patients]. Cukurova Medical Journal. 2019;44(1):110-7. [Crossref] 
 9. Chakkarwar VA. Smoking in diabetic nephropathy: sparks in the fuel tank? World J Diabetes. 2012;3(12):186-95. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Dönder A, Balahoroğlu R, Dülger H, Şekeroğlu RM. Sigara ve böbrek fonksiyonları [Smoking and kidney functions]. Eur J Basic Med Sci. 2014;4(1):16-21. [Crossref] 
 11. Shultz JA, Sprague MA, Branen LJ, Lambeth S. A comparison of views of individuals with type 2 diabetes mellitus and diabetes educators about barriers to diet and exercise. J Health Commun. 2001;6(2):99-115. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Hankó B, Kázmér M, Kumli P, Hrágyel Z, Samu A, Vincze Z, et al. Self-reported medication and lifestyle adherence in Hungarian patients with Type 2 diabetes. Pharm World Sci. 2007;29(2):58-66. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Saleh F, Mumu SJ, Ara F, Hafez MA, Ali L. Non-adherence to self-care practices & medication and health related quality of life among patients with type 2 diabetes: a cross-sectional study. BMC Public Health. 2014;14:431. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Marinho FS, Moram CBM, Rodrigues PC, Leite NC, Salles GF, Cardoso CRL. Treatment adherence and its associated factors in patients with Type 2 diabetes: results from the Rio de Janeiro Type 2 diabetes cohort study. J Diabetes Res. 2018;2018:8970196. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Ayele AA, Emiru YK, Tiruneh SA, Ayele BA, Gebremariam AD, Tegegn HG. Level of adherence to dietary recommendations and barriers among type 2 diabetic patients: a cross-sectional study in an Ethiopian hospital. Clin Diabetes Endocrinol. 2018;4:21. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Rask KJ, Ziemer DC, Kohler SA, Hawley JN, Arinde FJ, Barnes CS. Patient activation is associated with healthy behaviors and ease in managing diabetes in an indigent population. Diabetes Educ. 2009;35(4):622-30. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Hibbard JH, Greene J. What the evidence shows about patient activation: better health outcomes and care experiences; fewer data on costs. Health Aff (Millwood). 2013;32(2):207-14. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Kosar C, Besen DB. Adaptation of a patient activation measure (PAM) into Turkish: reliability and validity test. Afr Health Sci. 2019;19(1):1811-20. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Ramos CI, Klug JC, Pretto ADB. Compliance with dietary recommendations for users with type 2 diabetes. Demetra. 2014;9(2);561-75. [Crossref] 
 20. Çınar FI, Akbayrak N, Çınar M, Karadurmuş N, Şahin M, Doğru T. Tip 2 diabetes mellitus hastalarında telefonla hemşire takibinin etkileri [The effectiveness of nurse-led telephone follow-up in patients with type 2 diabetes mellitus]. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism. 2010;14:1-5. [Link] 
 21. Aslantekin F, Uluşen M, Kaplan B, Uysal M. An evaluation of health literacy situations of patients with type 2 diabetes. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences. 2013;21(3):105-14. [Crossref] 
 22. Acemoğlu H, Ertem M, Bahçeci M, Tuzcu A. Tip 2 diyabetes mellituslu hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyleri [Levels of health care utilization in patients with type 2 diabetes mellitus]. The Eurasian Journal of Medicine. 2006;89-95. [Link] 
 23. Elley CR, Kenealy T, Robinson E, Drury PL. Glycated haemoglobin and cardiovascular outcomes in people with Type 2 diabetes: a large prospective cohort study. Diabet Med. 2008;25(11):1295-301. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Mumu SJ, Saleh F, Ara F, Afnan F, Ali L. Non-adherence to life-style modification and its factors among type 2 diabetic patients. Indian J Public Health. 2014;58(1):40-4. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Reyes J, Tripp-Reimer T, Parker E, Muller B, Laroche H. Factors influencing diabetes self-management among medically underserved patients with Type II diabetes. Glob Qual Nurs Res. 2017;4:2333393617713097. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Vincze G, Barner JC, Lopez D. Factors associated with adherence to self-monitoring of blood glucose among persons with diabetes. Diabetes Educ. 2004;30(1):112-25. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Ünlüsoy F. Tip 2 Diyabetlilerde kan şekeri izlemenin yaşam kalitesi ve diyabet kontrolü üzerine etkisi [Uzmanlık Tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2009. [02.02.2024]. [Link] 
 28. Sunay D, Yücel F. Assessment of knowledge, attitudes and behaviours of diabetic patients about diabetic foot and foot care. Ankara Med J. 2016;16(3):270‐84. [Link] 
 29. Aypak C, Koç A, Yıkılkan H, Görpelioğlu S. Diyabetik ayak bakımı: Aile hekimliği polikliniğine başvuran hastalar tarafından bildirilen uygulama durumu [Diabetic foot care: self reported practice among patients attending family medicine outpatient clinics]. Cumhuriyet Tıp Dergisi. 2012;34:423-8. [Crossref] 
 30. Ekore RI, Ajayi IO, Arije A, Ekore JO. Knowledge of and attitude to foot care among type 2 diabetes patients attending university based primary care clinic in Nigeria. African Journal of Primary Health Care & Family Medicine. 2010;2(1):175-8. [Crossref]  [PMC] 
 31. Remmers C, Hibbard J, Mosen DM, Wagenfield M, Hoye RE, Jones C. Is patient activation associated with future health outcomes and healthcare utilization among patients with diabetes? J Ambul Care Manage. 2009;32(4):320-7. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Parchman ML, Zeber JE, Palmer RF. Participatory decision making, patient activation, medication adherence, and intermediate clinical outcomes in type 2 diabetes: a STARNet study. Ann Fam Med. 2010;8(5):410-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 33. Mayberry R, Willock RJ, Boone L, Lopez P, Qin H, Nicewander D. A high level of patient activation ıs observed but unrelated to glycemic control among adults with Type 2 diabetes. Diabetes Spectr. 2010;23(3):171-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. Hendriks M, Rademakers J. Relationships between patient activation, disease-specific knowledge and health outcomes among people with diabetes; a survey study. BMC Health Serv Res. 2014;14:393. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. Rushforth B, McCrorie C, Glidewell L, Midgley E, Foy R. Barriers to effective management of type 2 diabetes in primary care: qualitative systematic review. Br J Gen Pract. 2016;66(643):e114-27. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com