Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Psikiyatri Hemşirelerinde Görülen Tükenmişlik Sendromu ile Merhamet Yorgunluğu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determining the Relationship Between Burnout Syndrome in Psychiatric Nurses and Compassion Fatigue
Kübra KAYAOĞLUa, Eren ASLANOĞLUa
aFırat Üniversitesi Kovancılar Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(3):676-82
doi: 10.5336/nurses.2020-79250
Article Language: TR
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, psikiyatri hemşirelerinde görülen tükenmişlik sendromu ile merhamet yorgunluğu arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmanın evrenini bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde çalışmakta olan 177 hemşire oluşturmaktadır. Örneklem seçimine gidilmemiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden hemşirelerle yüz yüze görüşülerek anketler toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında 'Kişisel Bilgi Formu', 'Maslach Tükenmişlik Ölçeği' ve 'Merhamet Yorgunluğu Ölçeği' kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, yüzdelik dağılım, ki kare testi, Student t-testi, Mann-Whitney U testi ve Fisher kesin ki-kare testleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada hemşirelerin Merhamet Yorgunluğu Ölçeği toplam puan ortalamasının 66,47±6,07 (yüksek) olduğu saptanmıştır. Maslach Tükenmişlik Ölçeği alt boyutları incelendiğinde duygusal tükenme puan ortalamasının 26,52±4,29 (orta), duyarsızlaşma puan ortalamasının 15,90±3,04 (yüksek) ve kişisel başarı puan ortalamasının 16,33±6,66 (yüksek) olduğu tespit edilmiştir. Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile merhamet yorgunluğu arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki saptanmıştır (p˂0,05). Bu sonuçlar doğrultusunda, tükenmişliğin alt boyutları olan duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile merhamet yorgunluğunun birbiri ile ilişkili olduğu görülmektedir. Sonuç: Hemşirelerde tükenmişliğin alt boyutları olan duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arttıkça merhamet yorgunluğunun arttığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; merhamet yorgunluğu; psikiyatri hemşireliği; tükenmişlik
ABSTRACT
Objective: The aim of this study; The aim of this study is to determine the relationship between burnout syndrome and compassion fatigue seen in psychiatric nurses. Material and Methods: The universe of the study consists of 177 nurses working in a Mental Health and Diseases Hospital. Sample selection will not be made. Questionnaires were collected through face-to-face interviews with the nurses who agreed to participate in the study. 'Personal Information Form', 'Maslach Burnout Scale' and 'Compassion Fatigue Scale' was used for data collection. The arithmetic means, standard deviation, percentage distributions, chi-square, Student t-test, MannWhitney U test and Fisher Exact Chi-Square was used in the evaluation of data. Results: In the study, it was determined that the mean score of the nurses' compassion fatigue scale was 66.47±6.07 (high). When the sub-dimensions of the Maslach Burnout Scale were examined, it was found that the average score for emotional exhaustion was 26.52±4.29 (medium), the average score for depersonalization was 15.90±3.04 (high), and the average score for personal achievement was 16.33±6.66 (high). A strong positive correlation was found between emotional exhaustion and depersonalization and compassion fatigue (p˂0.05). In line with these results, it is seen that the sub-dimensions of burnout, emotional exhaustion and depersonalization, are related to compassion fatigue. Conclusion: Compassion fatigue increased as emotional exhaustion and depersonalization, which are sub-dimensions of burnout in nurses, increased.

Keywords: Nurses; compassion fatigue; psychiatric nursing; burnout
REFERENCES:
 1. Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior. 1981;2(2):99-113. [Crossref] 
 2. Sinat Ö, Kutlu Y. Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerde tükenmişlik. [Burnout in the Nurses Working at Psychiatry Clinics].Ü.F.N Hemşirelik Dergisi. 2009;17(3);174-83. [Link] 
 3. Barling J. Drowning not waving: burnout and mental health nursing. Contemp Nurse. 2001;11(2-3):247-59. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Belcastro PA. Burnout and its relationship to teachers' somatic complaints and illnesses. Psychol Rep. 1982;50(3 Pt 2):1045-6. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Belcastro PA, Hayes LC. Ergophilia ergophobia ergo burnout?. Prof Psychol Res Pract. 1984;15(2):260-70. [Crossref] 
 6. Ergin C. Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği'nin Uyarlanması. Editörler: R. Bayraktar ve İ. Dağ, 7. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1992;143-154. [Link] 
 7. Metin Ö, Gök Özer F. Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi. [Determination of the level of nursing burnout]. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007;10:1. [Link] 
 8. Figley CR. Compassion fatigue: psychotherapists' chronic lack of self care. J Clin Psychol. 2002;58(11):1433-41. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Stamm BH. Measuring compassion satisfaction as well as fatigue: developmental history of the compassion satisfaction and fatigue test. In: Figley CR, ed. Treating compassion fatigue. 1st ed. New York: Brunner-Routledge; 2002. p.107-19. [Link] 
 10. Jenkins B, Warren NA. Concept analysis: compassion fatigue and effects upon critical care nurses. Crit Care Nurs Q. 2012;35(4):388-95. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Gentry JE, Baggerly J, Baranowsky A. Training-as-treatment: effectiveness of the Certified Compassion Fatigue Specialist Training. Int J Emerg Ment Health. 2004;6(3):147-55. [PubMed] 
 12. Mangoulia P, Koukia E, Alevizopoulos G, Fildissis G, Katostaras T. Prevalence of secondary traumatic stress among psychiatric nurses in greece. Arch Psychiatr Nurs. 2015;29(5):333-8. [Crossref]  [PubMed] 
 13. MeSH. National Library of Medicine [İnternet]. [Erişim tarihi: 06.03.2020]. Compassion Fatigue. Erişim linki: [Link] 
 14. Gök GA. Merhamet etmenin dayanılmaz ağırlığı: hemşirelerde merhamet yorgunluğu. [Unbearable heaviness of compassion: nurses' compassion fatigue]. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015;20(2):299-313. [Link] 
 15. Çingöl N, Çelebi E, Zengin S, Karakaş M. Bir sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin merhamet düzeylerinin incelenmesi. [The investigation of compassion level of nursing students in a health]. Klinik Psikiyatri. 2018;21:61-7. [Crossref] 
 16. Uslu E, Buldukoğlu K. Psikiyatri hemşireliğinde şefkat yorgunluğu: sistematik derleme. [Compassion fatigue in psychiatric nursing: a systematic review]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2017;9(4):421-30. [Crossref] 
 17. DikmenY, Aydın Y. Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu: Ne? Nasıl? Ne Yapmalı?. [Compassion fatigue in nurses: what? How? What to do?] .J hum rhythm. 2016;2(1):13-21. [Link] 
 18. Polat FN, Erdem R. Merhamet yorgunluğu düzeyinin çalışma yaşam kalitesi ile ilişkisi: sağlık profesyonelleri örneği. [The relationship between the level of compassion fatigue and quality of professional life: the case of medical professionals, master's thesis]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017;26:291-312. [Link] 
 19. Kase SM, Waldman ED, Weintraub AS. A cross-sectional pilot study of compassion fatigue, burnout, and compassion satisfaction in pediatric palliative care providers in the United States. Palliat Support Care. 2019;17(3):269-75. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Kowalski C, Ommen O, Driller E, Ernstmann N, Wirtz MA, Köhler T, et al. Burnout in nurses-the relationship between social capital in hospitals and emotional exhaustion. J Clin Nurs. 2010;19(11-12):1654-63. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Gustafsson G, Eriksson S, Strandberg G, Norberg A. Burnout and perceptions of conscience among health care personnel: a pilot study. Nurs Ethics. 2010;17(1):23-38. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Öztürk S, Özgen R, Şişman H, Baysal D, Sarıakçalı N, Aslaner E, et al Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeyi ve sosyal desteğin etkisi. [Burnout of Nurses Working in a University Hospital and the Effect of Social Support]. Çukurova Medical Journal. 2014;39(4):752-64. [Crossref] 
 23. Raftopoulos V, Charalambous A, Talias M. The factors associated with the burnout syndrome and fatigue in Cypriot nurses: a census report. BMC Public Health. 2012 Jun 20;12:457. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Karakaş S, Polat H, Ay E, Küçükoğlu S. Türkiye'de bir psikiyatri hastanesinde çalışan hemşirelerin ruhsal sorunu olan bireylere karşı tutumları ile tükenmişlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Relationship between burnout and their attitudes towards mental illnesses nurses working in a psychiatric hospital in Turkey]. Bozok Tıp Dergisi. 2017;7(1):40-8. [Link] 
 25. Edwards D, Burnard P, Coyle D, Fothergill A, Hannigan B. Stress and burnout in community mental health nursing: a review of the literature. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2000;7(1):7-14. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Hannigan B, Edwards D, Coyle D, Fothergill A, Burnard P. Burnout in community mental health nurses: findings from the all-Wales stress study. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2000;7(2):127-34. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Kaçmaz, N. Tükenmişlik sendromu. [Burnout syndrome]. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2005;68(1):29-32. [Link] 
 28. Kaçmaz N. Hemşirelerde iş stresi ve tükenmişlik. [Barnout and occupational stres in nurses]. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Dergisi. 2005;13(54):67-77. [Link] 
 29. Stamm BH. The ProQOL Manual: The Professional Quality of Life Scale: Compassion Satisfaction, Burnout & Compassion Fatigue/Secondary Trauma Scales. Brooklandville, MD: Sidran Press; 2005. [Link] 
 30. Boyle DA. Countering compassion fatigue: a requisite nursing agenda. Online J Issues Nurs. 2011;16(1):2. [PubMed] 
 31. Şahin Ö. Hemşirelerin Merhamet Yorgunluğu Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi. [Yüksek Lisans Tezi] Hatay: Hayat Mustafa Kemal Üniversitesi; 2020. [Link] 
 32. Giles CW. Compassion Fatigue in Home Care Nurses, A thesis submitted to the faculty of Gardner-Webb University School of Nursing in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Nursing, 2011.
 33. Hegney DG, Craigie M, Hemsworth D, Osseiran-Moisson R, Aoun S, Francis K, et al. Compassion satisfaction, compassion fatigue, anxiety, depression and stress in registered nurses in Australia: study 1 results. J Nurs Manag. 2014;22(4):506-18. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Meyer RM, Li A, Klaristenfeld J, Gold JI. Pediatric novice nurses: examining compassion fatigue as a mediator between stress exposure and compassion satisfaction, burnout, and job satisfaction. J Pediatr Nurs. 2015;30(1):174-83. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com