Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Sağlık Çalışanlarının İletişim Becerileri ve Göçmenlerle Yaşadıkları İletişim Zorlukları
Communication Skills of Health Employees and Communication Challenges with Migrants
Seçil DURANa, Sevil ALBAYRAKb
aGümüşhane Üniversitesi Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Diyaliz Programı, Gümüşhane, TÜRKİYE
bKırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği ABD, Kırıkkale, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2020;12(3):355-65
doi: 10.5336/nurses.2020-74433
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Araştırma, sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin ve göçmenlerle yaşadıkları iletişim zorluklarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipte olan bu araştırma, Yozgat Şehir Hastanesi ve Yozgatil merkezindeki 8 aile sağlığı merkezindeki toplam 562 sağlık çalışanından, araştırma yapıldığı tarihlerde aktif çalışan ve gönüllü olan 450 sağlık çalışanı ile yürütülmüştür. Veriler, 2018 yılında yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Veriler, 14 sorudan oluşan 'Anket Formu' ve 45 sorudan oluşan 'İletişim Becerileri Envanteri (İBE)' kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde sayılar, yüzdelikler, ortalama ve standart sapmaların yanı sıra Kruskal-Wallis analizi ve Mann-Whitney U testi kullanılmış, istatistiksel olarak anlamlı bulunan çoklu gruplarda ileri analiz olarak Mann-Whitney U testi yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık değeri p<0,05 olarak belirlenmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan sağlık çalışanlarının İBE puan ortalamaları 157,02±13,23'tür. Sağlık çalışanlarının 26-33 yaşında ve bekâr olanların İBE toplam puan ortalamalarının diğer gruplara göre yüksek çıktığı ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Çalışma yılı ve cinsiyet ile İBE toplam ve alt boyutlarının puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı çıkmasa da kadınlar ve 10 yıl ve daha altında çalışanlar lehine İBE toplam puan ortalamasının daha yüksek olduğu görülmüştür. Sağlık çalışanlarının %68,9'u göçmenlere çevirmen olmadan hizmet verdiğini belirtmiştir. Ancak çevirmenlerin sağlık bilgisi sorgulanmamıştır. Sağlık çalışanlarının %53,6'sı göçmenlerin verilen hizmete karşı tutumlarının olumsuz olduğunu ve %46,0'ı bu durumun verilen hizmeti zorlaştırdığını belirtmiştir. Hizmet sunumunu etkilemediğini belirten sağlık çalışanlarının hizmet sunumunu zorlaştırdığını ifade edenlere göre Zihinsel, Davranışsal İletişim Becerileri ve İBE toplam puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. Sonuç: Sağlık çalışanlarının iletişim becerileri puan ortalamaları orta düzeyde bulunmuştur. Sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin hizmet içi eğitimlerle geliştirilmesi ve en çok karşılaşılan göçmen grubu 18-59 yaş grubu olduğu için bu yaş gruplarında en çok görülen sağlık problemlerini bilmeleri ve bu sorunların birçoğunun sebebi çevirmen eksikliği olduğundan, hastaların şikâyetlerini anlayan ve durumu sağlık çalışanına iletebilen sağlık bilgisine sahip çevirmenlerin sayılarının artırılması ve sağlık çalışanlarının hizmetlerine karşı göçmenlerin olumsuz tutumlarının değiştirilmesi için araştırmalar önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: İletişim; göç; göçmen; sağlık çalışanı
ABSTRACT
Objective: The research was carried out to determine the communication skills and communication difficulties of healthcare professionals with migrants. Material and Methods: This cross-sectional study was conducted with a total of 562 healthcare workers in the Yozgat City Hospital and 8 family health centers in the Yozgat Province center, with 450 healthcare workers active and volunteering at the time of the survey. The data were collected in 2018 by face-to-face interview method. The data were collected using 'Questionnaire Form' consisting of 14 questions and 'Communication Skills Inventory (IBI)' consisting of 45 questions. In addition to numbers, percentages, average and standard deviations, Kruskall Wallis Analysis and Mann Whitney U test were used in the analysis of the data, and Mann Whitney U test was performed as advanced analysis in multiple groups that were statistically significant. Statistical significance value was determined as p<0.05. Results: The mean average of the HDI points of the healthcare workers included in the research is 157.02±13.23. It was determined that the total mean scores of the healthcare professionals 26-33 years old and single individuals were higher than the other groups, and this difference was statistically significant. Although the difference between the study year and gender and the mean score of the total and sub-dimensions of the SIB was not statistically significant, it was observed that the average of the total SQI was higher in favor of women and those working 10 years or less. 68.9% of healthcare workers stated that they serve immigrants without translators. However, health information of translators has not been questioned. 53.6% of healthcare workers stated that immigrants' attitudes towards the service were negative and 46.0% stated that this situation made the service difficult. According to those who stated that they do not affect service delivery, health workers make service delivery difficult, mental, behavioral communication skills and IBI total score averages are high. Conclusion: The communication skills average scores of the healtcare professionals were found to be medium. Since the communication skills of healtcare workers are developed through in-service training and the most frequently encountered immigrant group is the 18-59 age group, they know the most common health problems in these age groups and the reason for many of these problems is the lack of translators, so they have health information that understands patients' complaints and can convey the situation to the healthcare worker. Rsearch can be proposed to increase the number of translators and to change the negative attitudes of migrants towards the services of healtcare workers.

Keywords: Communication; migration; immigrant; health worker
REFERENCES:
 1. Başol E. [Patients with health professionals (doctors and nurses) communication between the problems and solutions]. International Anatolia Academic Online Journal. 2018;4(1):76-93.
 2. https://sozluk.gov.tr/ Erişim tarihi:17 Mart 2019
 3. Nadzam DM. Nurses'role in communication and patient safety. J Nurs Care Qual. 2009;24(3):184-8. [Crossref]  [PubMed] 
 4. McNeill C, Shattell M, Rossen E, Bartlett R. Relationship skills building with older adults. J Nurs Educ. 2008;47(6):269-71. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Öztürk H. Babacan E. [Violence applied to health personnel working at hospitals by patients/their relatives: the causes and factors regarding violence]. Journal of Health and Nursing Management. 2014;2(1):70-80. [Crossref] 
 6. Flicek CL. Communication: a dynamic between nurses and physicians. Medsurg Nurs. 2012;21(6):385-7. [PubMed] 
 7. Shannon D. Effective physician -to- physician communication: an essential ingredient for care coordination. Physician Exec. 2012;38(1):16-21. [PubMed] 
 8. Bozkir Ç, Tekin C, Mete B, Nacar E, Ozer A. [Communication skills, empathic tendency and affecting factors of assistant doctors in Inonu University, faculty of medicine, Malatya]. Medicine Science. 2015;4(3):2473-87. [Crossref] 
 9. Loghmani L, Borhani F, Abbaszadeh A. Factors affecting the nurse-patients' family communication in intensive care unit of kerman: a qualitative study. J Caring Sci. 2014;27;3(1):67-82. [PubMed] 
 10. Gümüş Y, Bilgili N. [Effect of the immigration on health]. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. 2015;18(1):63-7. [Crossref] 
 11. https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf syf:35-36 Erişim Tarihi:8 Ağustos 2018
 12. Demir G, Arıöz A. [Healthy life style behaviors of migrant women and influencing factors]. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2014;1(2):1-8.
 13. Suphanchaimat R, Kantamaturapoj K, Putthasri W, Prakongsai P. Challenges in the provision of healthcare services for migrants: a systematic review through providers' lens. BMC Health Serv Res. 2015;17;15:390. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. http://www.who.int/migrants/en/ Erişim tarihi: 8 Ağustos 2017
 15. https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2017/02/tr(62).pdf Erişim tarihi: 14 Haziran 2018
 16. Çakır H. [The Adaptation Efforts of Syrian Refugee Women to Socio-Cultural Change: The Case of Yozgat]. ÇOMÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;2(4):53-68. [Crossref] 
 17. Sümengen AA, Haylı ÇM, Ocakçı AF. [Health problems of children effected by migration and the role of nursing]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (EGEHFD). 2019;35(1):21-7.
 18. Akgün Şahin Z, Kardaş Özdemir F. [Determination of communication and empathy skill levels of nurses]. JAREN. 2015;1(1):1-7.
 19. Ersanlı K, Balcı S. [Developing a communication skills inventory]. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal. 1998;2(10):7-12.
 20. Kumcağız H, Yılmaz M, Balcı Çelik S, Aydın Avcı İ. [Communication skills of nurses: Samsun sample]. Dicle Medical Journal. 2011;38(1):49-56.
 21. Biglu MH, Nateq F, Ghojazadeh M, Asgharzadeh A. Communication skills of physicians and patients' satisfaction. Mater Sociomed. 2017;29(3):192-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Liu X, Rohrer W, Luo A, Fang Z, He TH, Xie W, et al. Doctor-patient communication skills training in mainland China: a systematic review of the literature. Patient Educ Couns. 2015;98(1):3-14. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Peyman H, Yaghoobi M, Sadeghi Far J, Saye Miri K, Alizadeh M, Yamani N, et al. [Assessment of interpersonal communication skill levels in lecturers of Ilam University of medical sciences: a case study]. Iranian Journal of Medical Education. 2012;11(9):1436-42.
 24. Babadağlı B, Ekiz Erim S, Erdoğan S. [Evaluation of the interpersonel relationship between patient and physicians, nurses]. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2006;1(3):58-69.
 25. Tiryaki Şen H, Taşkın Yılmaz F, Pekşen Ünüvar Ö. [Levels of comminaciation skills of service education nurses]. Journal of Psychiatric Nursing. 2013;4(1):13-20. [Crossref] 
 26. Bingöl G, Demir A. [Communication skills of students of Amasya medical vocational school]. Göztepe Tıp Dergisi. 2011;26(4):152-9. [Crossref] 
 27. Aşçı Ö, Hazar G, Yılmaz M. [Communication skills Of students at a health high school and related variables]. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;6(3):160-5.
 28. Karadağ M, Işık O, Cankul İ, Abuhanoğlu H. [Evaluation of communication skills of physicians and nurses]. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015;17(1):160-79.
 29. Öztürk H. [Empathy perception of nurses working in private hospital]. Osmangazi Journal of Medicine. 2019;41(4):326-36.
 30. Erci B, Çokbekler N, Işık K. [The evaluation of midwives and nurses communication skills, who work in the family health center]. Bozok Med J. 2017;7(1):49-53.
 31. Tiryaki Şen H, Taşkın Yılmaz F, Pekşen Ünüvar Ö, Demirkaya F. [Emphatic skill levels of primary health care workers]. Journal of Psychiatric Nursing. 2012;3(1):6-12. [Crossref] 
 32. Özcan H. [Empathic disposition and empathic skills of nurses: example Gümüşhane]. Gümüşhane University Journal of Health Sciences. 2012;1(2):60-8.
 33. Taleghani F, Ashouri E, Saburi M. Empathy, burnout, demographic variables and their relationships in oncology nurses. Iran J Nurs Midwifery Res. 2017;22(1):41-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. Ha JF, Longnecker N. Doctor-patient communication: a review. Ochsner J. 2010;10;(1):38-43. [PubMed] 
 35. Ludwick DA, Doucette J. Adopting electronic medical records in primary care: lessons learned from health information systems implementation experience in seven countries. Int J Med Informa. 2009;78(1):22-31. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Tabler J, Scammon DL, Kim J, Farrell T, Tomoaia-Cotisel A, Magill MK, et al. Patient care experiences and perceptions of the patient-provider relationship: a mixed method study. Patient Experience Journal. 2014;1(1):75-87. [Crossref] 
 37. Gürbüz S, Duğan Ö. [Health communication in refugees: a study on Syrian teachers]. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;(64):479-90.
 38. Koçan S, Demirci Güngördü N, Demir A, Üstün Ç. [Immigrant problem from a group of health professionals' point of view: a qualitative study]. Turkish Studies. 2017;12(31):361-78. [Crossref] 
 39. Simon MA, Tom LA, Taylor S, Leung I, Vicencio D. 'There's nothing you can do? it's like that in Chinatown':Chinese immigrant women's perceptions of experiences in Chicago Chinatown healthcare settings. Ethn Health. 2019;28:1-18. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 40. Casillas A, Paroz S, Green AR, Wolff H, Weber O, Faucherre F, et al. Cultural competency of health-care providers in a Swiss University Hospital: self-assessed cross-cultural skillfulness in a cross-sectional study. BMC Med Educ. 2014;30;14:19. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 41. Eklöf N, Hupli M, Leino-Kilpi H. Nurses' perceptions of working with immigrant patients and interpreters in Finland. Public Health Nurs. 2015;32(2):143-50. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Krupic F, Samuelsson K, Fatahi N, Skoldenberg O, Sayed-Noor AS. Migrant general practitioners' experiences of using interpreters in health-care: a qualitative explorative study. Med Arch. 2017;71(1):42-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 43. Degni F, Suominen S, Essén B, Ansari WE, Vehviläinen-Julkunen K. Communication and cultural issues in providing reproductive health care to immigrant women: health care providers' experiences in meeting the needs of [corrected] Somali women living in Finland. J Immigr Minor Health. 2012;14(2):330-43. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Dikmetaş Yardan E, Coşkun Us N, Yardan T. [Communication between immigrant patients and family medicine staff]. Samsun Sağ Bil Der. 2016;1(2):83-92.
 45. Whittal A, Rosenberg E. Effects of individual immigrant attitudes and host culture attitudes on doctor-immigrant patient relationships and communication in Canada. Int J Equity Health. 2015;29;14:108. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 46. Verlinde E, De Laender N, De Maesschalck S, Deveugele M, Willems S. The social gradient in doctor-patient communication. Int J Equity Health. 2012;12;11:12. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 47. Kluge U, Bogic M, Devillé W, Greacen T, Dauvrin M, Dias S, et al. Health services and the treatment of immigrants: data on service use, interpreting services and immigrant staff members in services across Europe. Eur Psychiatry. 2012;27 Suppl 2:S56-62. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Dell' Arciprete A, Braunstein J, Touris C, Dinardi G, Llovet I, Sosa-Estani S, et al. Cultural barriers to effective communication between indigenous communities and health care providers in Northern Argentina: an anthropological contribution to Chagas disease prevention and control. Int J Equity Health. 2014;29;13:6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com