Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences

.: REVIEW
Sağlık Hizmetlerinde Sevk Sistemi
Referral System in Health Care
Sinan BULUTa, Özgür UĞURLUOĞLUb
aHitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Çorum, TÜRKİYE
bHacettepe Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2020;5(1):166-82
doi: 10.5336/healthsci.2018-64475
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Ülkeler sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde sunulmasına yönelik pek çok politika geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. Bunlar koruyucu sağlık hizmetleri, sağlığın geliştirilmesi uygulamaları, araştırma geliştirme faaliyetleri, finansal yapı, örgütlenme ve organizasyon gibi alanlarda olmaktadır. Basamaklandırılmış sağlık hizmetlerinde her basamak hizmet sunumunda verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve daha iyi sağlık hizmeti sunmak için uygulanan sevk sistemi de bu uygulamalar arasında yer almaktadır. Sevk sistemi, sağlık sistemlerinde ilk başvuru, koordinasyon, süreklilik ve kapsamlılık özelliklerinden dolayı birinci basamak sağlık hizmetleri başta olmak üzere ülkelerin genel sağlık sistemleri kapsamında önemli bir uygulama olarak görülmektedir. Uygulamanın, birinci basamak hekimi açısından, hasta takibi ve hastayı yönlendirme gibi süreçlere yönelik olumlu katkıları olmaktadır. Ayrıca sevk sistemi ile hastaların kendilerine en uygun hizmeti almaları, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarının olanaklarının maliyet etkin kullanımı da sağlanabilmektedir. Ancak sevk sisteminin etkinliğinin söz konusu olabilmesi için sistemin iyi şekilde kurulması ve işlemesi gerekmektedir. Bunun sağlanması da sistemin tüm bileşenlerinin birbirleriyle eşgüdümlü çalışmasına bağlıdır. Dünya genelinde sevk sisteminin yapısına ve işleyişine ilişkin farklı uygulamaların olduğu bilinmektedir. Türkiye'de sevk sisteminin uygulanması için geçmişten günümüze birtakım girişimler ve yasal mevzuat çalışmaları yapılmıştır. Ancak gerek sağlık sistemi kaynaklı gerekse toplumsal etkenler nedeni ile uygulamada henüz başarı sağlanamamıştır. Türkiye ve sistemi kurmaya yönelik çaba sarf edecek diğer ülkelerin, iyi işleyen bir sevk sistemi inşası için sistemin bileşenlerinin her birini ayrı bir şekilde değerlendirerek gerekli adımları atması ve bileşenler arasında entegrasyonu sağlaması etkili olacaktır. Bu bileşenler, sağlık sistemine ilişkin genel belirleyiciler, sevk eden, sevki kabul eden kurumların yapıları, denetim ve geliştirme gibi alanlardan oluşmakta ve her bileşen, kendine özgü yapısı nedeni ile iyi bir organizasyon gerektirmektedir. Bu çalışmada sağlık hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesinde önemli bir yeri olan sevk sisteminin tarihsel süreci, önemi, Türkiye'deki gelişim süreci ve bileşenleri ele alınarak değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hasta sevk sistemi, sağlık hizmeti; kapıtutuculuk; basamaklandırma
ABSTRACT
Countries are implementing a number of policies aimed at the efficient delivery of health services. These are in areas such as giving importance to preventive health services, health promotion practices, research and development activities, financial structure, and organization. In stepped health services, referral system is also among those applications in order to increase efficiency in each step service delivery, reduce costs and provide better health care. The referral system is seen as an important application in the general health systems of countries, due to its being initial application, coordination, continuity and comprehensiveness features. The application has positive contributions to the processes such as patient follow-up and patient orientation in terms of primary care physician. In addition, the referral system enables the patients to receive the most appropriate service, and the cost-effective use of the facilities of the second and tertiary health institutions can also be provided. However, in order for the referral system to be effective, the system must be properly installed and operated. And this depends on the coordinated operation of all components of the system. It is known that there are different applications regarding the structure and operation of the referral system throughout the world. A number of initiatives and legislative work has been done from past to present for the implementation of the referral system in Turkey. However, no success has been achieved in practice due to both health system and social factors. It will be effective to take the necessary steps by evaluating each of the components of the system separately and to ensure the integration between the components for both Turkey and other countries that will make efforts to establish the system for the construction of a well-functioning referral system. These components are made up of general determinants of the health system, the structures of referrers, the structures of acceptor organizations, inspection and development, and each component requires a good organization due to its unique structures. In this context, historical process, importance, development process in Turkey and the components of referral system, with an important role in the delivery of health services, is evaluated in this study.

Keywords: Patient referral systems; health care; gatekeeping; delivery of health care
REFERENCES:
 1. World Health Organization (WHO). The World Health Report, Health Systems-Improving Performance, 2000. https://www.who.int/whr/2000/en/
 2. Başak O. [Stepped health service delivery and primary health care]. Türk Aile Hek Derg. 2007;11(3):135-9.
 3. Bossyns P. The Referral system: a Neglected Element in The Health District Concept. Eight Years Field Research in Rural Niger. Vrije Uni­versiteit Brussel; 2006. p.285. http://www.uonn.org/wp-content/uploads/2016/08/Thesis-P-Bossyns-Niger-2006.pdf
 4. Kılavuz E. [Rising health care costs and primary health care]. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2010;29(2):173-92.
 5. Beasley W, Starfield B, van Well C, Rosser WW, Haq CL. Global health and primary care research. J Am Board Fam Med. 2007;20(6):518-26. [Crossref] 
 6. Starfield B. Primary care: balancing health needs, services and technology. Chapter III, Accountability in Primary Care. New York: Oxford University Press; 1998. p.430.
 7. Alkinaidri A, Alsulami H. Improving healthcare referral system using lean six sigma. American Journal of Industrial and Business Management (AJIBM). 2018:8;193-206. [Crossref] 
 8. World Health Organization (WHO). Referral Systems - A Summary of Key Processes to Guide Health Services Managers, 2015. http://www.who.int/management/facility/referral/en/
 9. Grembowski DE, Cook K, Patrick DL, Roussel AE. Managed care and referral. Med Care Res Rev. 1998;55(1):3-31. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Çağlayaner H. [Pysician, patient, colleagues: referral and consultation]. Türk Aile Hek Derg. 2006;10(1):31-8.
 11. Tabish SA. Referral System in Health Care. 2010. https://www.researchgate.net/publication/261957501_Referral_System_in_Health_Care.
 12. Tabish SA. Establishing referral system in healthcare. 2017. https://www.researchgate.net/publication/317350616_Establishing_Referral_System_in_Healthcare
 13. Öcek Z, Çiçeklioğlu M, Türk M. [What is gatekeeping in primary health care services? Can it be applied in Turkey?]. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2006;15(8):144-8.
 14. Kroneman MW, Maarse H, nan der Zee J. Direct access in primary care and patient satisfaction: a European study. Health Policy. 2006;76(1):72-9. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Sosyal A, Kıraç R, Alu A. [The satisfaction measures Diyarbakir of family medicine public system and family medicine in Turkey]. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016;6(10):76-88.
 16. Foot C, Naylor C, Imison C. The Quality of GP Diagnosis and Referral. 2010. https://www.kingsfund.org.uk/sites/files/kf/Diagnosis%20and%20referral.pdf
 17. Macintyre K, Lochigan M, Letipila F. Understanding referral from primary care clinics in rural Kenya: using health information systems to prioritize health services. International Journal of Health Planning and Management (IJHPM). 2003;18(1):23-39. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Forrest CB, Nutting PA, Starfield B, von Schrader S. Family physicians' referral decisions: results from the ASPN referral study. J Fam Pract. 2002;51(3):215-22.
 19. Chan BT, Austin PC. Patient, physician, and community factors affecting referrals to specialists in Ontario, Canada: a population-based, multi-level modelling approach. Med Care. 2003;41(4):500-11. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Başer DA, Kahveci R, Koç EM, Kasım İ, Şencan İ, Özkara A. [Strong primary care for effective health systems]. Ankara Med J. 2015;15(1):26-31.
 21. Shi L. The impact of primary care: a focused review. Scientifica (Cairo). 2012;2012: 432892. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun [The Law on Socialization of Health Services]. Kanun Numarası: 224, Kabul Tarihi: 05.01.1961, Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarihi: 12.01.1961, Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı: 10705. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.224.pdf
 23. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Kalkınma Planları, 2019. http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
 24. Akdağ R. Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı: Değerlendirme Raporu (2003-2010), Ankara, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No:839. 2011. p.381.
 25. Aytekin S. [The evaluation of the family medicine practice effects on health care expenditures in Turkey]. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2012:(9);33-44.
 26. Çiçeklioğlu M, Öcek Z, Yücel U, Özdemir R, Türk M, Taner Ş. Aile Hekimliği Birinci Basamak Sağlık Ortamını Nasıl Dönüştürdü? 1. Baskı. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları; 2013. p.178.
 27. Anayasa Mahkemesi Kararı, 2008 (Esas Sayısı: 2005/10, Karar Sayısı: 2008/63, Karar Günü: 21.2.2008). T.C. Resmî Gazete. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/11/20081107-8.htm
 28. Akman M. [Strength of primary care in Turkey]. Türk Aile Hek Derg. 2014;18(2):70-8. [Crossref] 
 29. Akdağ R. Türkiye sağlıkta Dönüşüm Programı ve Temel Sağlık Hizmetleri, Ankara, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları Yayın No: 770. 2008. p.170.
 30. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 Stratejik Planı. 2014. p.92. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/kurumsal/plan-ve-faaliyetler/2014-2017-stratejik-plan.pdf
 31. T.C. Sağlık Bakanlığı. T.C. Sağlık Bakanlığı Faaliyet Raporu, 2018. Yayın No: 1121. https://sgb.saglik.gov.tr/Dkmanlar/TC%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu%202018.pdf Erişim: 16 Mayıs 2019.
 32. Bulut S, Uğurluoğlu Ö. [Evaluation of referral from perspective of family physicians]. Türk Aile Hek Derg. 2018;22(3):118-32.
 33. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Organisation of Health Care Delivery, OECD Health System Characteristics Survey 2012. http://www.oecd.org/els/health-systems/organisation-health-care-delivery.htm
 34. Rasoulynejad SA. Study of self-referral factors in the three-level healthcare delivery system, Kashan, Iran, 2000. Rural Remote Health. 2004:4(4);237.
 35. Kulu-Glasgow I, Delnoij D, de Bakker D. Self-referral in a gatekeeping system: patients' reasons for skipping the general-practitioner. Health Policy. 1998:45(3);221-38. [Crossref] 
 36. Piterman L, Koritsas S. Part II. General practitioner-specialist referral process. Intern Med J. 2005:35(8);491-6. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com