Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Sağlık Kuruluna Silah Ruhsatı Almak için Yapılan Başvuruların ve Başvuranların Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi
Examination of Applications and the Personality Traits of Applicants Who Apply to the Health Board for a Gun License
Şebnem UYGUNa, Selim ARPACIOĞLUb
aİstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE
bAltınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı Hastalıkları ABD, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2021;18(2):126-35
doi: 10.5336/forensic.2020-80568
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, 2017 ve 2019 yılları arasında İstanbul ilinde Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi sağlık kuruluna silah ruhsatı alabilmek için yapılmış başvuruların değerlendirilmesi ve bu bireylerin kişilik profillerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın evrenini 18 yaş üzeri silah ruhsatı alabilmek amacıyla 2017 ve 2019 yılları arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi sağlık kuruluna başvurmuş 1.209 yetişkin birey oluşturmaktadır. Hastane sistemi üzerinden ulaşılabilen retrospektif veriler üzerinden, bireylerin yaş ve cinsiyet gibi sosyodemografik özellikleri değerlendirilmiş ve kişilik profillerinin değerlendirilmesi amacıyla ilgili tarihlerdeki sağlık kuruluna yapılan silah ruhsatı başvurularından istenen Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri [Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)] değerlendirilmesi yapılmıştır. Bulgular: Çalışmada, silah ruhsatı başvurularının yıllara göre artış gösterdiği görülmüştür. MMPI testi istenmiş bireylerin yaş ile K, Depresyon (D), Erkeklik-Kadınlık (Mf), Paranoya (Pa) ve Sosyal İçe Dönme (Si) alt ölçekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. MMPI testi istenmiş bireylerin cinsiyetleriyle F, K, Hipokondriasis (Hs), D, Histeri (Hy), Psikotik Sapma (Pd), Mf, Pa, Psikasteni (Pt), Şizofreni (Sc) ve Si alt ölçekleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. MMPI istenmiş gruptan başvuru sonucu olumlu olan ve MMPI skorlarına ulaşılabilmiş bireyler (n=768) ve olumsuz olan (n=18) gruplar karşılaştırıldığında ise 2 grup arasındaki geçerlilik ve klinik alt testlerinde anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Sonuç: Yapılan çalışma ile yıllara göre silah ruhsatı başvurularının arttığı bilgisine ulaşılmıştır. Çalışmamız bulgularına göre silah ruhsatı başvurusunda bulunanlara daha çok fiziksel engellilik sebebi ile olumsuz raporu verilmekte, başvuru sonucu olumsuz ve olumlu olan gruplar arasında MMPI sonuçlarına göre bir fark görülmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Silah ruhsatı; minnesota çok yönlü kişilik envanteri; kişilik özellikleri
ABSTRACT
Objective: In this study, it was aimed to evaluate the applications made to the Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital Health Board in İstanbul between 2017-2019 to obtain a gun license and to examine the personality traits of these individuals. Material and Methods: The universe of the study consists of 1,209 adult individuals over the age of 18 who applied to the Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital Health Board between 2017-2019 in order to obtain a gun license. In the study, the sociodemographic characteristics of the individuals such as age and gender were evaluated using retrospective data and also Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), which was related health board gun license applications, was performed to evaluate personality traits. Results: Gun license applications increased over the years. The MMPI is found another significant place between the age and K, Depression (D), Masculinity-Feminity (Mf), Paranoia (Pa) and Social Introversion (Si) subscales of the individuals who were requested. A statically significant difference was found between the genders of the individuals for whom MMPI was requested and subscales of F, K, Hypochondriasis (Hs), D, Hysteria (Hy), Psychopathic Deviate (Pd), Mf, Pa, Psychasthenia (Pt), Schizophrenia (Sc) and Si subscale. There wa s no significant difference in validity and clinical subtests between the two groups when the individuals (n=768) and negative (n=18) groups whose application results were positive and whose MMPI scores were obtained from the group. Conclusion: Gun license applications have increased over the years with this study. In this study, those who apply for a gun license are given negative reports due to physical disability, and there is no difference between the groups whose application results are negative and positive according to the MMPI results.

Keywords: Gun license; Minnesota multiphasic personality inventory; personality traits
REFERENCES:
 1. Aydüz S. Osmanlı silahları, silah üretim merkezleri ve literatürü tarihi. [Ottoman armory: production centers and literature]. Tarih Okulu Dergisi. 2011;(X);1-37. [Link] 
 2. Mazali, R. Silahlardan söz etmişken: militarize bir toplumda silah denetimi söylemini dolaşıma sokmak ve güvenlik güçlerini silahsızlandırmak. Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar2015;25:17-33. [Link] 
 3. Tan S, Aldemir S, Selen Sevinç Ş, Özer, İ. Ruhsatlı silâh bulunduran ve taşıyanların kişilik profillerinin değerlendirilmesi. [Evaluation of personality profiles of licensed gun holders]. New Symposium Journal. 2011;49(2):89-94. [Link] 
 4. Resmî Gazete (12.10.2004/25611), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu; 2004. p.1. [Link] 
 5. Umut Vakfı. [İnternet]. © Copyright 2020 Umut Vakfı [Erişim tarihi: 01.09.2020]. Umut Vakfı Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2018. Erişim linki: [Link] 
 6. Umut Vakfı. [İnternet]. Copyright 2020 Umut Vakfı [Erişim tarihi: 01.09.2020 ] Umut Vakfı Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2019. Erişim linki: [Link] 
 7. İlkiz, F. Silah ve ruhsatlandırma. [Guns and licensing]. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006;7(Ek 1):18-27. [Link] 
 8. Demirkan Ö, Demirkan S, Dal U, Beyaztaş FY. Silah sahibi olması sakıncalı kişilik özellikleri. [Undesirable personality characters for being a gun owner]. Adli Psikiyatri Dergisi. 2005;2(1);21-30. [Link] 
 9. Jandarma Genel Komutanlığı. [İnternet]. © 2019 T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı [Erişim tarihi: 05.02.2021]. Silah Ruhsatı Almak İsteyenlerden İstenecek Belgeler. Erişim linki: [Link] 
 10. T.C. Sağlık Bakanlığı. T.C. Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Silah ruhsatı alacak kişilere verilecek raporlarla ilgili 2004/74 sayılı Genelge. 2004. [Link] 
 11. Orhan G, Yeter ÖB. Bir iç güvenlik sorunu olarak bireysel silahlanma: Türkiye için durum değerlendirmesi ve politika alternatifleri. [Individual armament as an internal security threat: an assessmentof Turkey's position with policy alternatives]. ASSAM Uluslararası Hakemli Derg. 2019;130-43. [Link] 
 12. Avcı Ş. Bireysel silahlanma ve toplumsal şiddet: Samsun/Çarşamba ilçesi örneği. [Yüksek lisans tezi]. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi;2018. [Link] 
 13. Killias M. International correlations between gun ownership and rates of homicide and suicide. CMAJ. 1993;148(10):1721-5. [PubMed]  [PMC] 
 14. Duggan M. More guns, more crime. Journal of political Economy. 2001;109(5):1086-114. [Crossref] 
 15. Cohen RJ, Swerdlik ME, editörler. Kan A, İşmen E, Tavşancıl E, Alıcı D, Gözen G, Demirtaşlı N, çeviri editörleri. Psikolojik Test ve Değerlendirme: Testlere Ve Ölçmeye Giriş. 7. basımdan çeviri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2018. [Link] 
 16. Etzersdorfer E, Kapusta ND, Sonneck G. Suicide by shooting is correlated to rate of gun licenses in Austrian counties. Wien Klin Wochenschr. 2006;118(15-16):464-8. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Rodríguez Andrés A, Hempstead K. Gun control and suicide: the impact of state firearm regulations in the United States, 1995-2004. Health Policy. 2011;101(1):95-103. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Tous JM, Mu-os R, Liutsko L. Personality differences of applicants for the gun license (proprioceptive and verbal tests). Los Anales de psicología. 2014;30(3):964-70. [Link] 
 19. Savaşır I. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri El Kitabı. 5. baskı. Ankara: Sevinç Matbaası; 1981.
 20. Graham JR, editör. Sorias O, çeviri editörü. MMPI Uygulama ve Yorumlama Rehberi. 2. Baskı. Ankara: Türk Psikologlar Derneği; 1998. [Link] 
 21. Torun F, Torun SD, Yıldırım EA. Silah ruhsatı almak için başvuranlarda depresyon, öfke, aleksitimi ve kişilik özellikleri. [Depression, anger, alexithymia and personality characteristics in people applying for gun licence]. Nobel Medicus. 2011;7(1):61-7. [Link] 
 22. Topçu O, Hocaoğlu Ç, Güveli H, Kandemir G, Bahçeci B. Bir eğitim hastanesi psikiyatri polikliniğine silah ruhsatı için başvuran olguların değerlendirilmesi. [Evaluation of persons admitted for a gun license to outpatient psychiatry clinic of a education hospital]. Adli Tıp Dergisi. (2015);29(1):29-37. [Crossref] 
 23. Ceyhun B, Oral N. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Değerlendirme Kitabı. 3. baskı. Ankara: Çizgi; 2008.
 24. Zavala-Zegarra DE, López-Charneco M, Garcia-Rivera EJ, Concha-Eastman A, Rodriguez JF, Conte-Miller M. Geographic distribution of risk of death due to homicide in Puerto Rico, 2001-2010. Rev Panam Salud Publica. 2012;32(5):321-9. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Özdeş T, Oral G, Cantürk N, Kumral B, Erkol Z. Ateşli silah kullanarak suç işleyen sanıkların sosyodemografik özellikleri ve psikiyatrik profilleri. [The sociodemographic characteristics and psychiatric profiles of the accused persons who committed crime by means of firearms]. Anatolian Journal of Psychiatry. 2014;15(3):230-7. [Crossref] 
 26. Tıraşçı Y, Gören S. Diyarbakır'da çocuk ve adolesan cinayetleri. [Child and adolescent homicide in Diyarbakır] Dicle Tıp Dergisi. 2007;34(2):120-2. [Link] 
 27. Umut Vakfı. [İnternet]. COPYRİGHT INFORMATİON GOES HERE © 2015. [Erişim tarihi: 01.09.2020] "Kadın Cinayetleri"nin haritası? Erişim linki: [Link] 
 28. Yavuz Y, Yürümez Y, Küçüker, H, Demirel R, Küçük E. İntihar sonucu meydana gelen ölümlerin incelenmesi. [Evaluation of suicidal deaths]. Genel Tıp Dergisi. 2006;16(4), 181-5. [Link] 
 29. Ögel K. Madde kullanım bozuklukları epidemiyolojisi. [Epidemiology of substance use disorders] Türkiye Klinikleri J Int Med Sci, 2005;1(47):61-4. [Link] 
 30. Abou-Saleh MT, Janca A. The epidemiology of substance misuse and comorbid psychiatric disorders. Acta Neuropsychiatrica. 2004;16(1):3-8. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Hansen SS, Munk-Jørgensen P, Guldbaek B, Solgård T, Lauszus KS, Albrechtsen N, et al. Psychoactive substance use diagnoses among psychiatric in patients. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2000;102(6):432-8. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Özalp E, Soygür H. Silah ruhsatlandırmasında ruh hekiminin rolü. [The role of psychiatrists in gun licencing] Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006;(7):28-34. [Link] 
 33. Dahlberg LL, Ikeda RM, Kresnow MJ. Guns in the home and risk of a violent death in the home: findings from a national study. Am J Epidemiol. 2004;160(10):929-36. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com