Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences

.: REVIEW
Sağlıkta Şiddete Güncel Bakış: Geleneksel Derleme
Current View on Violence in Health: Traditional Review
Ahmet Emir ÖZDOĞANa, Ali YILDIRIMa, Fatma YÜCEL BEYAZTAŞa, Celal BÜTÜNa
aSivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD, Sivas, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2023;20(1):53-63
doi: 10.5336/forensic.2022-93572
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Şiddet tüm dünyada giderek artan şekilde varlığını sürdüren, biyopsikososyal boyutu ile önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Şiddet hemen her yerde karşımıza çıkmakla birlikte sağlık alanında da sıkça görülmektedir. Son zamanlarda can yakıcı şekilde artarak gündemden düşmeyen sağlıkta şiddet, doktorların ve sağlık çalışanlarının beden ve ruh sağlığını önemli ölçüde ve olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, iş performansı ve sağlık hizmeti kalitesinde ciddi düşüşlere neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü bu konuyu sadece doktorların ve sağlık çalışanlarının değil toplumun refahını doğrudan etkileyen, acil bir sağlık sorunu olarak değerlendirmiştir. Neredeyse dünyadaki tüm ülkeler sağlıkta şiddet konusunda mağdur olmaktadır. Türkiye de sağlıkta şiddettin sıkça meydana geldiği ülkelerden biri olmaya devam etmektedir. Ülkemizde sağlık alanında şiddetin özellikle son yıllarda ivmelenerek artması üzerine eleştiriler artmış ve yazılı, görsel basında kendine sıkça yer bulmuştur. Türk Ceza Kanunu'nda mevcut kanunlar üzerinden sağlıkta şiddet ile ilgili olaylar yargıya taşınmış olsa da caydırıcılık unsurunun yeterli düzeyde olmadığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla sağlık çalışanlarının sıklıkla maruz kaldığı şiddetin ortadan kaldırılması için yeni düzenlemeler yapılması gündeme gelmiştir. Bu çalışmada; sağlıkta şiddetin türleri, Türkiye'de ve diğer ülkelerdeki bu konuda yapılmış çalışmalardan elde edilen istatistiki veriler, ülkemizde bu konuyla ilgili mevcut ve yapılan yeni yasal düzenlemeler, sağlık çalışanlarının şiddet karşısında sahip olduğu haklar, şiddet mağdurunun süreci nasıl yönetmesi gerektiği ve şiddetin çözümü için öneriler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şiddet; sağlıkta şiddet; yasal düzenlemeler; sağlık personeli; şiddet yasası
ABSTRACT
Violence continues to be an important public health problem with its biopsychosocial dimension, which continues to exist increasingly all over the world. Although violence is encountered almost everywhere, it is also frequently seen in the field of health. Violence in health, which has increased painfully recently and has not fallen off the agenda, has a significant and negative impact on the physical and mental health of doctors and health workers. This situation causes serious declines in performance of health care providers and health service quality. The World Health Organization has evaluated this issue as an urgent health problem that directly affects the welfare of doctors, health workers and society. Almost all countries in the world are victims of violence in health. Türkiye continues to be one of the countries where violence in health occurs frequently. Due to the rapid increase in violence in the field of health in our country, especially in recent years, criticism has increased and it has often found itself in the written and visual media. Although the events related to violence in health have been brought to the judiciary through the existing laws in the Turkish Penal Code, it has been observed that the deterrent factor is not at a sufficient level. Therefore, it has come to the fore to make new regulations in order to eliminate the violence that health workers are frequently exposed to. In this study types of violence in health, statistical data obtained from studies conducted in Türkiye and other countries on this subject, current and new legal regulations regarding this issue in our country, the rights of health workers against violence, how the victim of violence should manage the process and suggestions for solution against violence in health are mentioned.

Keywords: Violence; violence in health; legal regulations; healthcare professionals; law against violence
REFERENCES:
 1. Krug EG. World report on violence and health. Geneva: World Health Organization; 2002. [Link] 
 2. Wen LS, Goodwin KE. Violence Is a public health issue. J Public Health Manag Pract. 2016;22(6):503-5. [Crossref]  [PubMed] 
 3. The World Medical Association. 73rd World Health Assembly Agenda item 3: Covid-19 pandemic response. Cited: June 30, 2022. Available from: [Link] 
 4. Saines JC. Violence and aggression in A & E: recommendations for action. Accid Emerg Nurs. 1999;7(1):8-12. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Sturbelle ICS, Pai DD, Tavares JP, Trindade LL, Beck CLC, Matos VZ. Workplace violence types in family health, offenders, reactions, and problems experienced. Rev Bras Enferm. 2020;73 Suppl 1:e20190055. Portuguese, English. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Kowalenko T, Cunningham R, Sachs CJ, Gore R, Barata IA, Gates D, et al. Workplace violence in emergency medicine: current knowledge and future directions. J Emerg Med. 2012;43(3):523-31. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Varol G. Toplum ruh sağlığı açısından şiddet: nedenleri, sonuçları, korunma. Tokuç B, editör. Toplum Ruh Sağlığı. 1. Baskı. Ankara; Türkiye Klinikleri 2021. p.37-43.
 8. Atun R, Aydın S, Aran M, Gürol I, Chakraborty S, Akdağ R. Health-care reform in Turkey: far from perfect - Authors' reply. Lancet. 2014;383(9911):e1. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Aydemir İ, Üçlü R, Aydoğan A. Acil servis personeline göre şiddetin nedenleri [According to the emergency room staff the reasons for violence]. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2020;83(1):63-8. [Crossref] 
 10. Ma Y, Wang L, Wang Y, Li Z, Zhang Y, Fan L, et al. Causes of hospital violence, characteristics of perpetrators, and prevention and control measures: a case analysis of 341 serious hospital violence incidents in China. Front Public Health. 2022;9:783137. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Akbaş M, Boz A, Dursun A, Çetin S, Kiliçaslan A. 112 çalışanlarının şiddete maruz kalma durumları ve şiddete yönelik davranışları [Determination of exposure status to violence of 112 employees and their behavior towards violence]. 2016;9(3):93-100. [Link] 
 12. Taşkın Egici M, Öztürk GZ. Beyaz kod verileri ışığında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet [Violence against healthcare workers in the light of white code data]. Ankara Med J. 2018;18(2):224-31. [Link] 
 13. Polat Ö, Çırak M. Sağlıkta şiddetin beyaz kod verileri ile değerlendirilmesi [Evaluation of violence in the health with white code data]. Bakırköy Tıp Dergisi. 2019;15:393-8. [Crossref] 
 14. Uğurluoğlu Ö, Demirci Ş. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: bir kamu hastanesi örneği [Violence against health workers: an example of a public hospital]. Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi. 2020;(1):89-97. [Link] 
 15. Torun N. Şiddete yönelik beyaz kod verilerin değerlendirilmesi [Evaluation of white code data for violence]. Cukurova Medical Journal. 2020;45(3):977-84. [Crossref] 
 16. Sağlık-Sen [İnternet]. ©2022-SAĞLIK-SEN [Erişim tarihi: 15 Haziran 2022]. Genel Başkan Durmuş: 190 şiddet olayında 316 sağlık çalışanı mağdur oldu. Erişim linki: [Link] 
 17. Winstanley S, Whittington R. Aggression towards health care staff in a UK general hospital: variation among professions and departments. J Clin Nurs. 2004;13(1):3-10. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Fujita S, Ito S, Seto K, Kitazawa T, Matsumoto K, Hasegawa T. Risk factors of workplace violence at hospitals in Japan. J Hosp Med. 2012;7(2):79-84. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Pompeii LA, Schoenfisch AL, Lipscomb HJ, Dement JM, Smith CD, Upadhyaya M. Physical assault, physical threat, and verbal abuse perpetrated against hospital workers by patients or visitors in six U.S. hospitals. Am J Ind Med. 2015;58(11):1194-204. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Hills DJ, Joyce CM, Humphreys JS. A national study of workplace aggression in Australian clinical medical practice. Med J Aust. 2012;197(6):336-40. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Njaka S, Edeogu OC, Oko CC, Goni MD, Nkadi N. Work place violence (WPV) against healthcare workers in Africa: A systematic review. Heliyon. 2020;6(9):e04800. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Civilotti C, Berlanda S, Iozzino L. Hospital-based healthcare workers victims of workplace violence in italy: a scoping review. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(11):5860. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Stahl-Gugger A, Hämmig O. Prevalence and health correlates of workplace violence and discrimination against hospital employees - a cross-sectional study in German-speaking Switzerland. BMC Health Serv Res. 2022;22(1):291. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Kader SB, Rahman MM, Hasan MK, Hossain MM, Saba J, Kaufman S, et al. Workplace violence against doctors in bangladesh: a content analysis. Front Psychol. 2021;12:787221. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Zengin N. Sağlık hakkı ve sağlık hizmetlerinin sunumu. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi. 2010;1(1):44-52. [Link] 
 26. World Health Organization [Internet]. © 2022 WHO [Cited: June 13, 2022]. Constitution. Available from: [Link] 
 27. İnsan Hakları Derneği [İnternet]. © 2022 İnsan Hakları Derneği [Erişim tarihi: 13 Haziran 2022]. İnsan hakları evrensel bildirgesi. Erişim linki: [Link] 
 28. T.C. Anayasa Mahkemesi [İnternet]. [Erişim tarihi: 13 Haziran 2022]. 1961 anayasası. Erişim linki: [Link] 
 29. Hakeri H. Hasta ve hekim hakları. Tıp Hukuku El Kitabı. 17. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2019. p.39-72.
 30. Türk Ceza Kanunu. 2004. Erişim linki: [Link] 
 31. Türk Borçlar Kanunu. 2011. Erişim tarihi: 11 Ağustos 2022. Erişim linki: [Link] 
 32. T.C. Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği. Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi. 2016. [Link] 
 33. T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı [İnternet]. [Erişim tarihi: 14 Haziran 2022]. Çalışan Hakları ve Güvenliği Uygulamaları Rehberi. Ankara. 2018. Erişim linki: [Link] 
 34. Türk Tabipler Birliği. Şiddete maruz kalan hekimler için hukuk kılavuzu. 2022. Erişim linki: [Link] 
 35. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu. 2022. Erişim linki: [Link] 
 36. Resmî Gazete (27.5.2022/31848) sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; 2022. Erişim tarihi: 13/06/2022 Erişim linki: [Link] 
 37. Medimagazin [İnternet]. Medimagazin® [Erişim tarihi: 14 Temmuz 2022]. Dünyadan sağlıkta şiddete uygulanan yaptırımlar: yüksek hapis cezaları. Erişim linki: [Link] 
 38. Yücel Beyaztaş F, Yazar MA, Avşaroğulları L. Acil servislerde sağlık personelinin şiddete maruziyeti [Exposure of Medical Staff to Violence in Emergency Departments]. Acil Tıp Dergisi. 2002;2(2):73-8. [Link] 
 39. Raveel A, Schoenmakers B. Interventions to prevent aggression against doctors: a systematic review. BMJ Open. 2019;9(9):e028465. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 40. da Silva AT, Peres MF, Lopes Cde S, Schraiber LB, Susser E, Menezes PR. Violence at work and depressive symptoms in primary health care teams: a cross-sectional study in Brazil. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2015;50(9):1347-55. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Türk Tabipler Birliği [İnternet]. © 2022 TTB - Türk Tabipleri Birliği [Erişim tarihi: 16 Haziran 2022]. Sağlık Bakanlığı'nın Beyaz Kod Verilerini Paylaşmaması TTB Tarafından İdare Mahkemesine Taşındı. Erişim linki: [Link] 
 42. Bulut A, Şengül H. Türkiye'de sağlık sisteminin sorunları ve çözüm önerileri [Problems and solutions of the health system in Turkey]. BAUN Sağ Bil Derg. 2020;10(1):45-54. [Link] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com