Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: ORIGINAL RESEARCH
The Effect of Nature-Based Sounds Applied Before Colonoscopy on Patients' Pain, Anxiety, and Embarrassment: A Randomized Controlled Study
Kolonoskopi Öncesi Uygulanan Doğa Temelli Seslerin Hastaların Ağrı, Anksiyete ve Utanma Duygusuna Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
Gülden KÜÇÜKAKÇA ÇELİKa, Dürdane PALABIYIK YILMAZb, Nadiye ÖZERc, Semra ERDAĞI ORALd
aDeparment of Nursing, Division of Surgical Disease Nursing, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Semra and Vefa Küçük Faculty of Health Sciences, Nevşehir, Türkiye
bGönen Public Hospital, Balıkesir, Türkiye
cDepartment of Surgical Diseases Nursing, Atatürk University Faculty of Nursing, Erzurum, Türkiye
dDeparment of Nursing, Division of Surgical Disease Nursing, Kafkas University Faculty of Health Sciences, Kars, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2022;5(3):245-54
doi: 10.5336/jtracom.2022-91518
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: The study aimed to determine the effect of nature-based sounds before colonoscopy on pain, anxiety, and embarrassment. Material and Methods: This randomized-controlled experimental study was conducted with 80 patients in the colonoscopy unit of a university hospital. All patients underwent standard care and intestinal preparation before the colonoscopy. The patients were randomized into 2 groups. The randomization of the study was carried out through the closed envelope method. In addition to routine maintenance before the colonoscopy, 20-minute nature-based sound was applied to the intervention group (n=40). And the control group (n=40) did not receive any intervention other than routine nursing care. The naturebased sounds, which are used in practice and prepared in line with the literature by taking expert opinion in preparation, consist of 4 different sounds. The data were collected using the Descriptive Information Form, Visual Analog Scale, Spielberger State Anxiety Inventory, Colonoscopy Embarrassment Scale, and Physiological Parameters Assessment Form. Results: In the in-group and between-group evaluations, the reduction in anxiety, embarrassment and pain severity was statistically significant in the group that listened to nature-based sound (p=0.001). There were statistically significant differences in favor of the nature-based sound group in the between-group and ingroup evaluations of physiological parameters (p<0.05). Conclusion: This research provides results supporting the use of nature-based sounds before colonoscopy. It is recommended that nature-based sound be included in nursing activities intended for patients undergoing colonoscopy and studies be continued in this field to increase the evidence level of the present study's results.

Keywords: Nature-based sound; anxiety; pain; embarrassment; nursing; colonoscopy
ÖZET
Amaç: Kolonoskopi öncesi uygulanan doğa temelli seslerin ağrı, anksiyete ve utanma duygusu üzerine etkisini belirlemekti. Gereç ve Yöntemler: Bu randomize kontrollü deneysel çalışma, bir üniversite hastanesinin kolonoskopi ünitesinde 80 hasta ile yürütüldü. Tüm hastalara kolonoskopi öncesi standart bakım ve bağırsak hazırlığı yapıldı. Hastalar randomize olarak 2 gruba ayrıldı. Çalışmanın randomizasyonu kapalı zarf yöntemi ile gerçekleştirildi. Rutin bakıma ek olarak, müdahale grubuna (n=40) kolonoskopi öncesi 20 dk'lık doğa temelli sesler uygulandı. Kontrol grubuna (n=40) ise rutin hemşirelik bakımı dışında herhangi bir müdahale yapılmadı. Uygulamada kullanılan ve hazırlanmasında uzman görüşü alınarak literatüre uygun olarak hazırlanan doğa kaynaklı sesler 4 farklı sesten oluşmaktadır. Veriler Tanımlayıcı Bilgi Formu, Görsel Analog Ölçeği, Spielberger Durumluk Anksiyete Envanteri, Kolonoskopi Utanç Ölçeği ve Fizyolojik Parametreler Değerlendirme Formu kullanılarak toplandı. Bulgular: Grup içi ve gruplar arası değerlendirmelerde, doğa temelli ses dinletilen grupta anksiyete, utanma ve ağrı şiddetinde azalma istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,001). Fizyolojik parametrelerin gruplar arası ve grup içi değerlendirmelerinde, doğa temelli ses grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar vardı (p<0,05). Sonuç: Bu araştırma, doğa temelli seslerin kolonoskopi işlemi öncesi kullanımını destekleyen sonuçlar sunmaktadır. Kolonoskopi yapılan hastalara yönelik hemşirelik etkinliklerinde doğa temelli seslere yer verilmesi ve bu çalışmanın sonuçlarının kanıt düzeyinin artırılması için bu alanda çalışmaların sürdürülmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğa temelli ses; anksiyete; ağrı; utanma; hemşirelik; kolonoskopi
REFERENCES:
 1. Ko CH, Chen YY, Wu KT, Wang SC, Yang JF, Lin YY, et al. Effect of music on level of anxiety in patients undergoing colonoscopy without sedation. J Chin Med Assoc. 2017;80(3):154-60. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Rosvall A, Annersten Gershater M, Kumlien C, Toth E, Axelsson M. Patient-reported experience measures for colonoscopy: a systematic review and meta-ethnography. Diagnostics (Basel). 2022;12(2):242. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Trevisani L, Zelante A, Sartori S. Colonoscopy, pain and fears: Is it an indissoluble trinomial? World J Gastrointest Endosc. 2014;6(6):227-33. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. Walter S, Gruss S, Neidlinger J, Stross I, Hann A, Wagner M, et al. Evaluation of an objective measurement tool for stress level reduction by individually chosen music during colonoscopy-results from the study "ColoRelaxTone". Front Med (Lausanne). 2020;7:525. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Sargin M, Uluer MS, Aydogan E, Hanedan B, Tepe Mİ, Eryılmaz MA, et al. Anxiety levels in patients undergoing sedation for elective upper gastrointestinal endoscopy and colonoscopy. Med Arch. 2016;70(2):112-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Yang C, Sriranjan V, Abou-Setta AM, Poluha W, Walker JR, Singh H. Anxiety associated with colonoscopy and flexible sigmoidoscopy: a systematic review. Am J Gastroenterol. 2018;113(12):1810-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Kiviniemi MT, Jandorf L, Erwin DO. Disgusted, embarrassed, annoyed: affective associations relate to uptake of colonoscopy screening. Ann Behav Med. 2014;48(1):112-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Bynum SA, Davis JL, Green BL, Katz RV. Unwillingness to participate in colorectal cancer screening: examining fears, attitudes, and medical mistrust in an ethnically diverse sample of adults 50 years and older. Am J Health Promot. 2012;26(5):295-300. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Ko SY, Leung DY, Wong EM. Effects of easy listening music intervention on satisfaction, anxiety, and pain in patients undergoing colonoscopy: a pilot randomized controlled trial. Clin Interv Aging. 2019;14:977-86. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Çelebi D, Yılmaz E, Şahin ST, Baydur H. The effect of music therapy during colonoscopy on pain, anxiety and patient comfort: a randomized controlled trial. Complement Ther Clin Pract. 2020;38:101084. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Oral SE, Özer N. Bir kolonoskopi gerçeği: utanma duygusu ve yönetimi [A colonoscopy fact: the feeling of embarrassment and its management]. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;9(2):216-21. [Crossref] 
 12. Shanmuganandan AP, Siddiqui MRS, Farkas N, Sran K, Thomas R, Mohamed S, et al. Does music reduce anxiety and discomfort during flexible sigmoidoscopy? A systematic review and meta-analysis. World J Gastrointest Endosc. 2017;9(5):228-37. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Ueki S, Matsunaka E, Swa T, Ohashi K, Makimoto K. Effectiveness of inhalation of aromatherapy in reducing anxiety in patients before colonoscopy: a systematic review protocol. JBI Database System Rev Implement Rep. 2015;13(9):40-50. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Kühlmann AYR, de Rooij A, Kroese LF, van Dijk M, Hunink MGM, Jeekel J. Meta-analysis evaluating music interventions for anxiety and pain in surgery. Br J Surg. 2018;105(7):773-83. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Heath RD, Parsa N, Matteson-Kome ML, Buescher V, Samiullah S, Nguyen DL, et al. Use of music during colonoscopy: an updated meta-analysis of randomized controlled trials. World J Meta-Anal. 2019;7(9):428-35. [Crossref] 
 16. Saadatmand V, Rejeh N, Heravi-Karimooi M, Tadrisi SD, Zayeri F, Vaismoradi M, et al. Effect of nature-based sounds' intervention on agitation, anxiety, and stress in patients under mechanical ventilator support: a randomised controlled trial. Int J Nurs Stud. 2013;50(7):895-904. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Akarsu K, Koç A, Ertuğ N. The effect of nature sounds and earplugs on anxiety in patients following percutaneous coronary intervention: a randomized controlled trial. Eur J Cardiovasc Nurs. 2019;18(8):651-7. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Aktas D, Kumas MB, Odabasıoglu BS, Kaya A. Effect of a special examination gown and nature-based sounds on anxiety in women undergoing a gynecological examination. Clin Nurs Res. 2018;27(5):521-39. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Seifi L, Najafi Ghezeljeh T, Haghani H. Comparison of the effects of benson muscle relaxation and nature sounds on the fatigue in patients with heart failure: a randomized controlled clinical trial. Holist Nurs Pract. 2018;32(1):27-34. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Bashiri M, Akçalı D, Coşkun D, Cindoruk M, Dikmen A, Çifdalöz BU. Evaluation of pain and patient satisfaction by music therapy in patients with endoscopy/colonoscopy. Turk J Gastroenterol. 2018;29(5):574-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Sorkpor SK, Johnson CM, Santa Maria DM, Miao H, Moore C, Ahn H. The effect of music listening on pain in adults undergoing colonoscopy: a systematic review and meta-analysis. J Perianesth Nurs. 2021;36(5):573-80.e1. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Diette GB, Lechtzin N, Haponik E, Devrotes A, Rubin HR. Distraction therapy with nature sights and sounds reduces pain during flexible bronchoscopy: a complementary approach to routine analgesia. Chest. 2003;123(3):941-8. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Aghaie B, Rejeh N, Heravi-Karimooi M, Ebadi A, Moradian ST, Vaismoradi M, et al. Effect of nature-based sound therapy on agitation and anxiety in coronary artery bypass graft patients during the weaning of mechanical ventilation: a randomised clinical trial. Int J Nurs Stud. 2014;51(4):526-38. [Crossref]  [PubMed] 
 24. İşikci M, Doğan S, Özbek H, Gidiş V. Müzik terapinin kolonoskopi öncesi, hastaların fiziksel ve ruhsal parametreleri üzerine etkisinin incelenmesi. [Investigation of the effect of music therapy on the physical and mental parameters of the patients before colonoscopy]. Uluslararası Sanat ve Sanat Eğitimi Dergisi. 2021;4(6):213-8. [Crossref] 
 25. Moher D, Hopewell S, Schulz KF, Montori V, Gøtzsche PC, Devereaux PJ, et al; CONSORT. CONSORT 2010 explanation and elaboration: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. Int J Surg. 2012;10(1):28-55. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Spielberger CD, Gonzalez-Reigosa F, Martinez-Urrutia A, Natalicio LFS, Natalicio DS. Development of the Spanish edition of the state-trait anxiety inventory. Interam J Psychol. 1971;5(3-4). [Link] 
 27. Öner N. Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. 2. Baskı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları; 1985.
 28. Cline ME, Herman J, Shaw ER, Morton RD. Standardization of the visual analogue scale. Nurs Res. 1992;41(6):378-80. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Eti-Aslan F. Ağrı değerlendirme yöntemleri [The assessment methods of pain]. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2002;6 9-16.
 30. Mitchell KA, Rawl SM, Champion VL, Jeffries PR, Welch JL. Development and psychometric testing of the colonoscopy embarrassment scale. West J Nurs Res. 2012;34(4):548-64. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Köroğlu G. Kolonoskopi öncesi uygulanan hemşirelik girişimlerinin ağrı, anksiyete ve utanma duygusuna etkisinin belirlenmesi. [Doktora tezi]. Ankara: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitiüsü; 2013. [Erişim tarihi: 10.05.2020]. Erişim linki: [Link] 
 32. Kartin PT, Bulut F, Ceyhan Ö, Tasci S, Karakas H, Isik N. The effect of meditation and music listening on the anxiety level, operation tolerance and pain perception in people who were performed colonoscopy. International Journal of Caring Sciences. 2017;10(3):1587-94. [Link] 
 33. Largo-Wight E, O'Hara BK, Chen WW. The efficacy of a brief nature sound intervention on muscle tension, pulse rate, and self-reported stress: nature contact micro-break in an office or waiting room. HERD. 2016;10(1):45-51. [Crossref]  [PubMed] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com