Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: ORIGINAL RESEARCH
The Relationship of Factors Affecting Traditional and Complementary Medicine Practices with Regular Drug Use, Presence of Chronic Disease and Level of Knowledge: A Cross-Sectional Research
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarını Etkileyen Faktörlerin Düzenli İlaç Kullanımı, Kronik Hastalığın Varlığı ve Bilgi Düzeyi ile İlişkisi: Kesitsel Bir Araştırma
Fuat YALMANa, Tekin SANCARb
aDepartment of Health Management, Düzce University Faculty of Business, Düzce, Türkiye
bRepublic of Turkey Ministry of Health, İstanbul, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2022;5(1):31-9
doi: 10.5336/jtracom.2021-84840
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: The main purpose of this study is to determine the factors that are effective in the preference of traditional and complementary medicine practices and to investigate the relationship between these factors with regular drug use, the presence of chronic disease and the level of knowledge. Material and Methods: Community-based cross-sectional study design was used. The population of the study consisted of middle and elderly individuals who applied to a Family Health Center operating in Düzce province in SeptemberOctober-November-December 2020. The data were conducted over 400 people using face-to-face questionnaire technique. In the study, convenience sampling method was preferred. Results: Factors affecting the preference of traditional and complementary medicine practices according to the results of explanatory and confirmatory factor analysis; it has been found as 'effectiveness', 'accessibility', 'having fewer side effects' and 'philosophically compatibility'. According to the results of confirmatory factor analysis, it was seen that the model goodness of fit indexes were at an acceptable fit level. In addition, significant relationships were found between regular drug use, having a chronic disease, and the level of traditional and complementary medicine knowledge with the reasons for preference of traditional and complementary medicine practices. Conclusion: It has been observed that individuals who regularly use drugs, have any chronic diseases and have a high level of knowledge about traditional and complementary medicine practices have a more positive attitude towards traditional and complementary medicine treatments.

Keywords: Traditional and complementary medicine practices; regular drug use; chronic disease; awareness; community
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının tercih edilmesinde etkili olan faktörleri belirlemek ve bu faktörlerin düzenli ilaç kullanımı, kronik hastalığın varlığı ve bilgi düzeyi ile ilişkilerini tespit etmektir. Gereç ve Yöntemler: Toplum tabanlı kesitsel çalışma tasarımı kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Düzce il merkezinde faaliyet gösteren bir Aile Sağlığı Merkezine, 2020 yılı Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarında başvuran orta ve ileri yaş grubu bireyler oluşturmuştur. Veriler yüz yüze anket tekniği kullanılarak 400 kişi üzerinden toplanmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bulgular: Açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının tercih edilmesinde etkili olan faktörler; 'etkililik', 'ulaşılabilirlik', 'daha az yan etkiye sahip olması' ve 'felsefi açıdan uyumlu olması' olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre model uyum indekslerinin kabul edilebilir uyum düzeyinde olduğu görülmüştür. Ayrıca geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının tercih sebepleri ile düzenli ilaç kullanımı, kronik bir hastalığa sahip olma ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp bilgi düzeyi arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Sonuç: Düzenli ilaç kullanan, herhangi bir kronik hastalığı olan ve geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları konusunda bilgi düzeyi yüksek olan bireylerin, geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavilerine yönelik daha olumlu bir tutum içerisinde oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları; düzenli ilaç kullanımı; kronik hastalık; farkındalık; toplum
REFERENCES:
 1. World Health Organization (WHO) [Internet]. [Cited: 12.03.2021]. WHO traditional medicine strategy: 2014-2023. Geneva: WHO; 2014. Available from: [Link] 
 2. World Health Organization (WHO) [Internet]. [Cited: 15.03.2021]. WHO traditional medicine strategy 2014-2023. Geneva: WHO; 2013. Available from: [Link] 
 3. Hasan SS, Ahmed SI, Bukhari NI, Loon WC. Use of complementary and alternative medicine among patients with chronic diseases at outpatient clinics. Complement Ther Clin Pract. 2009;15(3):152-7. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Puataweepong P, Sutheechet N, Ratanamongkol P. A survey of complementary and alternative medicine use in cancer patients treated with radiotherapy in Thailand. Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 670408. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Coton X, Poly S, Hoyois P, Sophal C, Dubois V. The healthcare-seeking behaviour of schizophrenic patients in Cambodia. Int J Soc Psychiatry. 2008;54(4):328-37. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Chung VCh, Lau CH, Yeoh EK, Griffiths SM. Age, chronic non-communicable disease and choice of traditional Chinese and western medicine outpatient services in a Chinese population. BMC Health Serv Res. 2009;9: 207. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Kew Y, Chia YL, Lai SM, Chong KY, Ho XL, Liew DW, et al. Traditional and Complementary Medicine (TCM) among Study Population with Cardiovascular Risk; use and Substitution for Conventional Medicine in Pahang, Malaysia. Med J Malaysia. 2015;70(2):86-92. [PubMed] 
 8. Yi S, Ngin C, Tuot S, Chhoun P, Fleming T, Brody C. Utilization of traditional, complementary and alternative medicine and mental health among patients with chronic diseases in primary health care settings in Cambodia. Int J Ment Health Syst. 2017;11:58. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Oral B, Öztürk A, Balcı E, Sevinç N. Aile sağlığı merkezine başvuranların geleneksel/alternatif tıpla ilgili görüşleri ve kullanım durumu [State of opinions and use about traditional/alternative medicine who applied to family health center]. TAF Prev Med Bull. 2016;15(2):75-82. [Crossref] 
 10. Joos S, Musselmann B, Szecsenyi J. Integration of complementary and alternative medicine into family practices in Germany: Results of a national survey. Evid Based Complement Alternat Med. 2011;2011:495813. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 11. Corbin Winslow L, Shapiro H. Physicians want education about complementary and alternative medicine to enhance communication with their patients. Arch Intern Med. 2002;162(10): 1176-81. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Wassie SM, Aragie LL, Taye BW, Mekonnen LB. Knowledge, attitude, and utilization of traditional medicine among the communities of Merawi Town, Northwest Ethiopia: A cross-sectional study. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:138073. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Belachew N, Tadesse T, Gube AA. Knowledge, attitude, and practice of complementary and alternative medicine among residents of Wayu town, Western Ethiopia. J Evid Based Complementary Altern Med. 2017;22(4):929-35. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Bahall M, Legall G. Knowledge, attitudes, and practices among health care providers regarding complementary and alternative medicine in Trinidad and Tobago. BMC Comp lement Altern Med. 2017;17(1):144. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Plichta SB, Kelvin EA. Munro's Statistical Methods for Health Care Research. 6th ed. philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
 16. Brown TA. Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. 1st ed. New York: Guilford Press; 2006. p.113-4. [Link] 
 17. Byrne BM. Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming. 1st ed. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates; 2001. p.79-80. [Link] 
 18. Kav S, Hanoğlu Z, Algier L. Türkiye'de kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması [Use of complementary and alternative medicine by cancer patients in Turkey: A literature review]. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi. 2008;18(1):32-8. [Link] 
 19. Kucukoner M, Bilge Z, Isıkdogan A, Kaplan MA, Inal A, Urakci Z. Complementary and alternative medicine usage in cancer patients in southeast of Turkey. Afr J Tradit Complement Altern Med. 2012;10(1):21-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Elolemy AT, Albedah AM. Public knowledge, attitude and practice of complementary and alternative medicine in riyadh region, Saudi Arabia. Oman Med J. 2012;27(1):20-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Sağkal T, Demiral S, Odabaş H, Altunok E. Kırsal kesimde yaşayan yaşlı bireylerin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları [Complementary and alternative treatment methods among elderly individuals in living rural setting]. F.Ü. Sağ. Bil. Tıp Derg. 2013;27(1):19-26. [Link] 
 22. Robinson MM, Zhang X. The World Medicine Situation 2011; Traditional Medicines: Global Situation Issues and Challenges. Geneva: WHO; 2011. [Link] 
 23. Shumer G, Warber S, Motohara S, Yajima A, Plegue M, Bialko M, et al. Complementary and alternative medicine use by visitors to rural Japanese family medicine clinics: results from the international complementary and alternative medicine survey. BMC Complement Altern Med. 2014;14:360. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Altınbaş Y, İster E. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedaviler hakkındaki görüş, bilgi ve uygulamaları [Opinions, information and applications about complementary and alternative therapies of health school students]. SAUHSD. 2019;2(1): 47-60. [Link] 
 25. Kocabaş D, Eke E, Demir M. Sağlık hizmeti kullanımında bireylerin geleneksel ve alternatif yöntemlere ilişkin tutumlarının değerlendiril mesi [Evaluation of the attitudes of the individuals on traditional and alternative methods in the use of health care]. BAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019;19(1):63-80. [Crossref] 

.: Up To DateLoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com