Journal of Traditional Medical Complementary Therapies

.: ORIGINAL RESEARCH
The Views of Relatives of Patients Applying to the Family Health Centre in Kütahya on Traditional and Complementary Non-Medical Practices: A Descriptive Study
Kütahya İlinde Aile Sağlığı Merkezine Başvuran Hasta Yakınlarının Tıp Dışı Geleneksel ve Tamamlayıcı Uygulamalara İlişkin Görüşleri: Tanımlayıcı Araştırma
Nuriye DEĞİRMENa, Filiz ÖZYİĞİTb
aDepartment of Midwifery, Kütahya University of Health Sciences Faculty of Health Sciences, Kütahya, Türkiye
bDepartment of Medical Pharmacology, Bandırma Onyedi Eylül University Faculty of Medicine, Balıkesir, Türkiye
J Tradit Complem Med. 2022;5(1):1-11
doi: 10.5336/jtracom.2021-85330
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: This study aims to examine knowledge-behaviours of patient relatives, who applied to the Gaybi Efendi Family Health Centre (FHC) in Kütahya, towards traditional-complementary practices. Material and Methods: Study sample consists of the relatives of the patients who are treated at Gaybi Efendi FHC in Kütahya. In this descriptive cross-sectional study, a face-to-face questionnaire was applied to 330 patients' relatives, the study was conducted between October and December 2019. In the relevant dates, individuals who received service from the relevant institution in three months formed the population, those who agreed to participate in the study formed the sample. Results: The majority of participants included in the study were students, homemakers. 71.7% of the participants were women, 87.7% of them did not receive training in traditional-complementary medicine, 60.7% of them reported that traditional-complementary practices could be used without consulting a doctor, 51.6% of them said that traditional- complementary practices could be used for simple diseases, 42.1% of them said that traditional-complementary practices delay getting medical treatment, 36.4% of them said scientific evidence is necessary in traditional-complementary practices. University graduates, students and women were found to be more sensitive to the thought that scientific evidence is needed for traditional practices (p<0.05). Conclusion: It was found out that the groups with low education, withextended families, males had insufficient correct information about traditional practices and they need training. The problem arose that those without social security tended to these practices without consulting a doctor, and the misdirection of low-income people to these practices revealed the necessity of multidisciplinary planning on the subject.

Keywords: Non-medical; disease; traditional; complementary practices; treatment
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kütahya'da Gaybi Efendi Aile Sağlığı Merkezine (ASM) başvuran hasta yakınlarının, tıp-dışı geleneksel- tamamlayıcı uygulamalara yönelik bilgi-davranışlarını incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmanın örneklemini, Kütahya'da Gaybi Efendi ASM'ye başvuran hastaların yakınları oluşturmaktadır. Tanımlayıcı tipteki bu kesitsel çalışmada, 330 hasta yakınına tıp-dışı geleneksel-tamamlayıcı uygulamalar konusunda bilgi-davranışları, sosyodemografik anketleri yüz yüze uygulanmıştır. Çalışma, 2019 Ekim- Aralık aylarında yapılmıştır. İlgili tarihlerde 3 aylık süreçte ASM'ye başvuranlar evreni, gönüllüler örneklemi oluşturmuştur. Bulgular: Hasta yakınlarının çoğunluğunu öğrenci ve ev hanımları oluşturuyordu. Katılımcıların %71,7'i kadın olup, %87,7'si geleneksel-tamamlayıcı tıp eğitimi almamışlardı. Yüzde 60,7'si geleneksel-tamamlayıcı uygulamaları doktora danışmadan kullanmaktaydı. Katılımcıların %51,6'sı geleneksel-tamamlayıcı uygulamalar basit hastalıklarda kullanılabilir demiştir, %42,1'i geleneksel-tamamlayıcı uygulamalar tedavi almayı geciktirir demiştir, %36,4'ü geleneksel-tamamlayıcı uygulamalarda bilimsel kanıt gerekli demiştir. Üniversite mezunlarının, öğrencilerin ve kadınların geleneksel-tamamlayıcı uygulamalarda bilimsel kanıt gereklidir düşüncesi fazlaydı (p<0,05). Sonuç: Düşük eğitimlilerin, geniş ailedekilerin, erkeklerin, tıp-dışı geleneksel-tamamlayıcı uygulamalarla ilgili doğru bilgilerinin yetersiz olduğu, eğitimlere gereksinimleri olduğu saptanmıştır. Sosyal güvencesizlerin, doktora danışmadan bu uygulamalara yönelmesi sonucuna varılmıştır. Düşük gelirlilerin, bu uygulamalara yanlış yönelmesi konuyla ilgili multidisipliner planlamalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Tıp dışı; hastalık; geleneksel; tamamlayıcı uygulamalar; tedavi
REFERENCES:
 1. Karahancı ON, Öztoprak ÜY, Ersoy M, Ünsal ÇZ, Hayırlıdağ M, Nüket ÖB. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile Yönetmelik Taslağı'nın karşılaştırılması [Comparison of traditional, complementary medicine draft regulations and regulations]. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2015;2(2):117-26. [Crossref] 
 2. Aydın S. DSÖ ve gelenekten küresele tıbbın alternatif serüveni [Alternative adventure of medicine from WHO and tradition to global]. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. 2012;22:8-11. [Link] 
 3. Mollahaliloğlu S, Uğurlu FG, Kalaycı MZ, Öztaş D. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında yeni dönem [The new period in traditional and complementary medicine]. Ankara Med J. 2015;15(2):102-5. [Link] 
 4. Resmî Gazete (9.3.2019, Sayı: 30709) sayılı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik. [Erişim tarihi: 09.10.2019]. [Link] 
 5. Tütüncü S, Etiler N. Tıbbın Alternatifi Olmaz! Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları; 2017. [Link] 
 6. Büyüköztürk Ş. Veri Analizi El Kitabı. 28. baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık; 2004.
 7. Şencan H. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2005. p.492. [Link] 
 8. Özyazicioğlu N, Ogur P, Tanriverdi G, Vural P. Use of complementary and alternative medicine and the anxiety levels of mothers of children with chronic diseases. Jpn J Nurs Sci. 2012;9(1):19-27. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Belek İ. Tıbbın Alternatifi Olmaz ! Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları. Gericilik Döneminde Tıbba "Alternatif" Dayatması. Ankara: Türk Tabipler Birliği Yayınları; 2017. p.99-108.
 10. Thearle MJ. Leeches in medicine. Aust N Z J Surg. 1998;68(4):292-5. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Huang HJ, Yu B, Lin QR, Wang BW, Chen HQ. [Effect of ozone water on the inflammation and repair in infected wounds]. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2010;30(3):515-8. Chinese. [PubMed] 
 12. Gürün MS. Tıbbın Alternatifi Olmaz ! Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları. GATT Uygulamalarına Genel Bir Bakış. Ankara: Türk Tabipler Birliği Yayınları; 2017. p.16.
 13. Białoszewski D. The use of the intraooperative ozone - theraphy as prophylaxis of infections in surgery of locomotor system with special regard to total hip plasty - a preliminary study. Ortop Traumatol Rehabil. 2003;5(6):781-6. [PubMed] 
 14. Nur N. Knowledge and behaviours related to herbal remedies: a cross-sectional epidemiological study in adults in Middle Anatolia, Turkey. Health Soc Care Community. 2010;18(4):389-95. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Zuzak TJ, Boňková J, Careddu D, Garami M, Hadjipanayis A, Jazbec J, et al. Use of complementary and alternative medicine by children in Europe: published data and expert perspectives. Complement Ther Med. 2013;21 Suppl 1:S34-47. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Woolf AD. Herbal remedies and children: do they work? Are they harmful? Pediatrics. 2003;112(1 Pt 2):240-6. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Ulukol B. GATT uygulamalarına çocuk hastalıkları açısından yaklaşım. Tıbbın Alternatifi Olmaz! Geleneksel Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları; 2017. p.197-212. [Link] 
 18. Kav T. Use of complementary and alternative medicine: a survey in Turkish gastroenterology patients. BMC Complement Altern Med. 2009;9:41. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Sağkal Midilli T, Demiral S, Odabaş H, Altunok E. Kırsal kesimde yaşayan yaşlı bireylerin tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanma durumları [Complementary and alternative treatment methods among elderly individuals in living rural setting]. F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2013;27(1):19-26. [Link] 
 20. Akyürek S, Önal C, Kurtman C. Akciğer kanserli hastalarda alternatif tedavi kullanımı [Use of alternative medicine in patients with lung cancer]. Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi. 2005;15(2):73-7. [Link] 
 21. Çöl Araz N, Taşdemir HS, Parlar Kılıç S. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin tıp dışı alternatif ve geleneksel uygulamalar konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of opinions of the faculty of health sciences students about non medical alternative and traditional therapies]. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;1(4):239-51. [Link] 
 22. Çetı̇n OB. Eskişehir'de tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı [The use of complementary and alternative medicine in Eskişehir]. Sosyoekonomi. 2007;6(6):89-105. [Link] 
 23. Ayraler A, Öztürk O, Oruç MA. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Görüşleri. Trabzon: 8. Uluslaraarası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi; 10-13 Ekim 2019. [Link] 
 24. İlhan AO, Sirekbasan S, Gürkök Tan T. Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu öğrencilerinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili bilgi düzey ve tutumlarının değerlendirilmesi [Evaluation of the knowledge levels and attitudes of health services vocational school students about traditional and complementary medicine]. Ankara Medical Journal. 2019;19(4):736-44. [Link] 
 25. Aktaş B. Hemşirelik öğrencilerinin bütüncül tamamlayıcı ve alternatif tıbba karşı tutumları [Attitudes of nursing students toward holistic complementary and alternative medicine]. JAREN. 2017;3(2):55-9. [Link] 
 26. Solmaz M. Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı üzerine bir araştırma: Yüzüncü Yıl Üniversitesi örneği [A study about reading habits of university student: Sampling of Yüzüncü Yıl University]. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2018;22(2):603-22. [Link] 
 27. Akbulut S, Bayramoglu MM. The trade and use of some medical and aromatic herbs in Turkey. Studies on Ethno-Medicine 2017;7(2):67-77. [Crossref] 
 28. Somer P, Lutz EEV. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'nin hukuki ve etik açıdan değerlendirilmesi [A legal and ethical evaluation of the Regulations on Traditional and Complementary Medicine]. Anadolu Kliniği. 2017;22(1):58-65. [Crossref] 
 29. Gürsoy F, Aydoğdu F, Aysu B, Aral N. Bebeklerin sağlığı ve gelişimi ile ilgili geleneksel uygulamalar [Traditional applications on the health and development of babies]. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi. 2020;11:183-93. [Link] 
 30. Doğru F, Şahbaz RP. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp; Türkiye'deki uygulamalar üzerine bir değerlendirme [Traditional and complementary medicine; an evaluation on applications in Turkey]. J Tradit Complem Med. 2020;3(1):107-18. [Crossref] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com