Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
Tıbbi Hatalar Konusunda Verilen Yargıtay ve Danıştay Kararlarının İncelenmesi: İçerik Analizi
Examining Supreme Court and State Council Decisions on Medical Errors: Content Analysis
Fatih DURURa, Meliha Meliş GÜNALTAYb, Gökçen ÖZLERb, Ferda IŞIKÇELİKb
aAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi ABD, Ankara, Türkiye
bAnkara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2023;31(1):44-52
doi: 10.5336/mdethic.2022-93043
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Sağlık hizmetinin sunumu esnasında pek çok farklı nedenden kaynaklanan tıbbi hatalar meydana gelebilmektedir. Bu hataların, hem sağlık hizmeti sunumu hem de hukuki açıdan sonuçlarını gösteren tıbbi hata davalarının analizi karar vericiler için önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de tıbbi hata konusunda verilen Yargıtay ve Danıştay kararlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kararların incelenmesi için betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Lexpera elektronik veri tabanı üzerinden belirlenen anahtar kelimeler ile tarama gerçekleştirilerek, 392 karar incelenmiştir. Çalışmanın güvenirliliği Miles-Huberman modeli kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırma bulgularına göre davaların %61'i tam yargı, %34,6'sı tazminat ve %4,4'ü ceza türündedir. Yüksek mahkemelerin, kararların %88,5'ini bozduğu ve %11,5'ini ise onadığı belirlenmiştir. Tıbbi hata davalarına en çok konu olan meslek grubunun hekimler (%93,2) olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tıbbi hataların en çok ağız, yüz ve çene cerrahisi (%30,6), kadın hastalıkları ve doğum (%12,7) ve acil tıp (%11,4) alanında gerçekleştiği ve %32 oranında ölüm ile sonuçlandığı bulunmuştur. Yüksek mahkemelerin en fazla bilirkişi raporu ve adli tıp raporlarındaki eksiklik ve hatalar nedeniyle bozma kararı verdiği belirlenmiştir. Tıbbi hataya yönelik davalardaki artışın, uzun vadede hata riski yüksek branşlarda hekim eksikliğine yol açabilme riski bulunmaktadır. Elde edilen sonuçlar tıbbi hatalar ve buna bağlı olarak tıbbi hata davalarının azaltılmasına yönelik politikaların geliştirilmesinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: İçerik analizi; malpraktis; sağlık hukuku
ABSTRACT
During the delivery of health services, medical errors may occur for many different reasons. The analysis of medical error cases, which show the consequences of these errors both in terms of health care delivery and legal aspects, is important for decision makers. This study aims to examine the Supreme Court and State Council decisions on medical errors in Türkiye. In the study, descriptive content analysis method was used to examine the decisions. Within the scope of the study, 392 decisions were examined by scanning with the keywords determined on the Lexpera electronic database. The reliability of the study was calculated using the Miles-Huberman model. According to the research findings, 61% of the cases are in the type of full remedy, 34.6% in the compensation type and 4.4% in the penalty type. It was determined that the decisions have been reversed the rate of 88.5% and upheld/uphold the rate of 11.5% by the high courts. It has been determined that the occupational group that is the most subject to medical error lawsuits is physicians (93.2%). In addition, it was found that medical errors occurred mostly in oral, face and maxillofacial surgery (30.6%), gynecology and obstetrics (12.7%) and emergency medicine (11.4%), resulting in death at a rate of 32%. It has been determined that the high courts have given the decision to reverse mostly due to the deficiencies and errors in the expert and forensic reports. There is a risk that the increase in lawsuits for medical errors may lead to a shortage of physicians in branches with a high risk of error in the long run. The results obtained can be used in the development of policies to reduce medical errors and, accordingly, medical error cases.

Keywords: Content analysis; malpractice; health law
REFERENCES:
 1. Mohr DC, Eaton JL, McPhaul KM, Hodgson MJ. Does employee safety matter for patients too? Employee safety climate and patient safety culture in health care. J Patient Saf. 2018;14(3):181-5. [Crossref]  [PubMed] 
 2. Kıcalıoğlu M. Doktorların ve Hastanelerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukları. 1. Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi; 2011.
 3. Dizlek G, Akbulut Y. Sağlık çalışanlarının görev kusurlarına yönelik idari ve adli soruşturmaların analizi [Analysis of administrative and judicial investigations for the job flaws of health workers]. Legal Hukuk Dergisi. 2017;15(172):1605-22. [Link] 
 4. Makary MA, Daniel M. Medical error-the third leading cause of death in the US. BMJ. 2016;353:i2139. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Kutlu G, Durur F, Akbulut Y. The evaluation of medical errors according to the national safety reporting system. Eriş H, Bucak F, editörler. Sağlık Bilimlerinde Yeni Gelişmeler. 1. Baskı. Adıyaman: İksad Yayınevi; 2018. p.41-73.
 6. Dırvar F, Dırvar SU, Talmaç MA, Özkul B, Yıldırım T. Ortopedi ve travmatoloji alanındaki hatalı tıbbi uygulamalar: yargıtay dava kararlarının incelenmesi [Medical malpractices in orthopedics and traumatology fıeld: review of supreme court decisions]. Genel Tıp Dergisi. 2020;30(4):263-70. [Crossref] 
 7. Sert G. Tıp Hukuku ve Etiği Derslerine Giriş. 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2020.
 8. Hakeri H. Tıp Hukuku El Kitabı. 24. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2021.
 9. Barlıoğlu HC. Defansif Tıp Unsuru Olarak Tıbbi Malpraktis. 3. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2022.
 10. Yördem DY. Hekimin hatalı tıbbi uygulamaya bağlı hukuki sorumluluğu [Legal responsibility of physician due to improper medical practice]. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2019;(39):129-56. [Link] 
 11. Can İÖ, Özkara E, Can M. Yargıtayda karara bağlanan tıbbi uygulama hatası dosyalarının değerlendirilmesi [Medical malpractice verdicts of high court in Turkey]. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2011;25(2):69-76. [Link] 
 12. Çakmak C, Demir H, Kidak LB. A research on examination of medical errors through court judgments. Journal of Turgut Ozal Medical Center. 2017;24(4):443-9. [Crossref] 
 13. Türker FS, Türker G. Discussion of physician's legal responsibility in suits for damages brought against cardiothoracic surgeons within the framework of supreme court decisions (cardiothoracic surgery in supreme court precedents). Turk Gogus Kalp Dama. 2017;25(4):681-9. [Crossref] 
 14. Çakmak C, Balçık PY. Sezaryen yöntemi ile gerçekleştirilen doğumlarda ortaya çıkan malpraktis olgularının yargıtay kararları ile incelenmesi [Investigation of cases of malpractice occurred in a caesarean section on the basis of the case-law of supreme court]. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2019;16(3):155-9. [Link] 
 15. Columbia University [Internet]. © Columbia University 2019 [Cited: June 21, 2022]. Content Analysis. 2019. Available from: [Link] 
 16. Forman J, Damschroder L. Qualitative content analysis. In: Jacoby L, Siminoff L, eds. Empirical Methods for Bioethics: A Primer. 1st ed. USA: Emerald Group Publishing Limited; 2007. p.39-62. [Crossref] 
 17. Neuman WL, Robson K. Basics of Social Research. 2nd ed. Toronto: Pearson Canada; 2004.
 18. Snelson C. Qualitative and mixed methods social media research: A review of the literature. Int J Qual Methods. 2016;1-15. [Crossref] 
 19. Miles MB, Huberman AM. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage; 1994.
 20. Baltacı A. Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli [Miles-Huberman model in qualitative data analysis]. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED). 2017;3(1):1-15. [Link] 
 21. Vaziri S, Fakouri F, Mirzaei M, Afsharian M, Azizi M, Arab-Zozani M. Prevalence of medical errors in Iran: a systematic review and meta-analysis. BMC Health Serv Res. 2019;19(1):622. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. T.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2019. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Ankara: 2020. [Link] 
 23. Erbay E, Esatoğlu AE. Content analysis of newspaper coverage of medical malpractice, health sciences research. In: Alexandrova E, Shapekova Nl, Ak B, Özcanaslan F, eds. The Globalizing World. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press; 2018. p.956-73.
 24. Resmî Gazete (22.5.2014, Sayı: 29007) sayılı Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik; 2014. [Erişim tarihi: 20 Ekim 2022]. Erişim linki: [Link] 
 25. Resmî Gazete (25.2.1954, Sayı: 8647) sayılı Hemşirelik Kanunu; 1954. [Erişim tarihi: 20 Ekim 2022]. Erişim linki: [Link] 
 26. Robertson JJ, Long B. Suffering in silence: medical error and its impact on health care providers. J Emerg Med. 2018;54(4):402-9. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Resmî Gazete (21.7.2010, Sayı: 27648) sayılı Tıbbi Kötü Uygulamaya ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına ilişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ; 2010. [Erişim tarihi: 20 Ekim 2022]. Erişim linki: [Link] 
 28. Camargo CA Jr, Tsai CL, Sullivan AF, Cleary PD, Gordon JA, Guadagnoli E, et al. Safety climate and medical errors in 62 US emergency departments. Ann Emerg Med. 2012;60(5):555-63.e20. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Söyük S, Kurtuluş SA. Acil servislerde yaşanan sorunların çalışanlar gözünden değerlendirilmesi [The evaluation of the problems' emergency services from staff perspectives]. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(4):44-56. [Link] 
 30. Capstick JB, Edwards PJ. Trends in obstetric malpractice claims. Lancet. 1990;336(8720):931-2. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Bordonaba-Leiva S, Gómez-Durán EL, Balibrea JM, Benet-Travé J, Martin-Fumadó C, Bescos Atin C, et al. Twenty four years of oral and maxillofacial surgery malpractice claims in Spain: patient safety lessons to learn. Oral Maxillofac Surg. 2019;23(2):187-92. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Cansever İH, Metin A, Kişi M. Tıp öğrencilerinin tıpta uzmanlık tercihlerini etkileyen faktörler üzerine sistematik derleme [Systematic review on factors affecting medical students preferences in medical specialization]. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2010;16(27):791-812. [Link] 
 33. Resmî Gazete (15.6.2022, Sayı: 31867) sayılı Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî işlem ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve idarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik; 2022. [Erişim tarihi: 20 Ekim 2022]. Erişim linki: [Link] 
 34. Yılmaz Y, Uçar E, Ertin H. Tıpta uzmanlık eğitimi ve asistan hekimlerin sorunlarının irdelenmesi: bir anket çalışması [Postgraduate medical education and screening the problems of resident physicians: a survey study]. Tıp Eğitimi Dünyası. 2019;18(54):21-9. [Crossref] 
 35. Weaver MD, Landrigan CP, Sullivan JP, O'Brien CS, Qadri S, Viyaran N, et al. National improvements in resident physician-reported patient safety after limiting first-year resident physicians' extended duration work shifts: a pooled analysis of prospective cohort studies. BMJ Qual Saf. 2022:bmjqs-2021-014375. [Crossref]  [PubMed] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com