Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History

.: RESEARCH
Tıp Etiği ve Hukuk Açısından Tıbbi Hata, Malpraktis ve Komplikasyon Kavramlarının Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Concepts of Medical Error, Malpractice and Complication in Terms of Medical Ethics and Law
Mustafa Levent ÖZGÖNÜLa, Berna ARDAb, Necati DEDEOĞLUc
aTıp Tarihi ve Etik AD, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya, TÜRKİYE
bTıp Tarihi ve Etik AD, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE
cHalk Sağlığı AD, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, Antalya, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2019;27(1):48-56
doi: 10.5336/mdethic.2018-63439
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Bu çalışmada, hekimler ve hukukçuların tıbbi hata malpraktis ve komplikasyon kavramlarını nasıl tanımladıklarının ve bu kavramların ulusal, uluslararası tartışmalı konu başlıkları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı, kesitsel araştırma şeklinde yürütülmüştür. Araştırmada evreni bilinen örnekleme yöntemi ile örneklem hesabı yapılmış olup, toplam 204 hekim ve 212 hukukçu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında sosyodemografik bilgi formu ve araştırmacı tarafından tıbbi hata, malpraktis ve komplikasyon gibi temel kavramların hekim ve hukukçular tarafından nasıl tanımlandığının ve tıbbi hata, malpraktis ve komplikasyon kavramlarının ulusal ve uluslararası tartışmalı konu başlıkları hakkındaki görüşlerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan, toplam 13 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yüz yüze görüşme yoluyla toplanmıştır. İstatistiksel analiz için ki-kare anlamlılık testi ve malpraktis, tıbbi hata, komplikasyon tanımlarının doğru yanıtlarını etkileyen faktörleri bulmak için de lojistik regresyon testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre tüm katılımcılar malpraktis kavramını %27,36 oranında doğru tanımlamışlardır. Araştırmaya tüm katılanların komplikasyon kavramını %83,20 oranında doğru tanımladıkları görülmüştür. Araştırmaya katılanlar, Türkiye'de tıp alanında oluşan hataların nedenini %74,50 gibi yüksek bir oranla en çok sağlık sisteminin yetersizliklerinden kaynaklandığını düşünmektedir. Araştırmaya katılanlar, yaşanan tıbbi uygulama hatasının hastaya söylenmesi durumunda hastanın dava açma eğiliminin artacağı düşüncesindedir. Araştırmaya katılanlar, hukuki yaptırımların artırılarak uygulanması durumunda yaşanan tıbbi uygulama hatalarının azalacağı düşüncesindedirler. Araştırmaya katılanlar, %74,00 gibi yüksek bir oranda, tıbbi hata iddiası ile açılan davanın hukuki sürecinin sağlıklı işlemediğine inanmaktadırlar. Bu çalışmanın sonucunda, hekimler ve hukukçular arasında tıbbi hata, malpraktis, gibi temel kavramların tanımı ve anlamı üzerinde bir uzlaşının olmadığı, hatalı uygulamaları tanımlamak üzere uluslararası anlamları açısından uygun olmayan farklı kelimeler kullandıkları belirlenmiştir. Kavramların tartışmalı konu başlıkları üzerinde de uzlaşının olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi hata; malpraktis; komplikasyon
ABSTRACT
In this study, it is aimed to determine how physicians and lawyers define the concepts of Medical error, malpractice and complication and their opinions about the national and international controversial topics of these concepts. The research was conducted as descriptive, cross-sectional research. The sample of the study was total of 204 physicians and 212 lawyers. A questionnaire form consisting of thirteen questions socio-demographic data forms were used to determine the basic concepts such as medical errors, malpractice and complication by physicians and lawyers. The data of the study were collected through face-to-face interviews. Chi-square significance test and the logistic regression test were used to find out the factors affecting the correct answers of the malpractice, medical error and complication definitions for statistical analysis. According to the findings of the study, participants defined the malpractice concept as 27.36% correctly. It was found that participants had correctly defined the concept of complication as 83.20%. Participants in thestudy, the cause of the error that occurred in Turkey in the medical field such as high a rate of 74.50% believe that due to the inadequacy of most health systems. Participants of the study think that the patient's tendency to open a lawsuit will increase if the patient's medical malpractice is told to the patient. The opinion of the participants in the study, experienced medical errors will be reduced by increasing the implementation of legal sanctions. The participants believe that the legal process of thecase, which is claimed as a medical error, is not working properly. As a result of this study, it was defined that there was no consensus on the meanings of basic definitions such as malpractice and medical error between physicians and jurists, and used different words to describe errors or faulty practices. Also it was observed that no consensus on the controversial topics of the concepts.

Keywords: Medical error; malpractice; complication
REFERENCES:
 1. Institute of Medicine (US). Committee on quality of health care in America. In: Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, eds. To Err is Human: Building a Safer Health System. 1st ed. Washington (DC): National Academies Press (US). 2000. p.26-7. [PubMed]
 2. Makary MA, Daniel M. Medical error-the third leading cause of death in the US. BMJ. 2016;353:i2139. [Crossref] [PubMed]
 3. Wu AW, Cavanaugh TA, McPhee SJ, Lo B, Micco GP. To tell the truth: ethical and practical issues in disclosing medical mistakes to patients. J Gen Intern Med. 1997;12(12):770-5. [Crossref] [PubMed]
 4. Bal BS. An introduction to medical malpractice in the United States. Clin Orthop Relat Res. 2009;467(2):339-47. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 5. Kim YK. Malpractice and complications. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg. 2017;43(1): 1-2. [Crossref]
 6. Zientek DM. Medical error, malpractice and complications: a moral geography. HEC Forum. 2010;22(2):145-57. [Crossref]
 7. Boehm G. Debunking medical malpractice myths: unraveling the false premises behind ?tort reform?. Yale J Health Policy Law Ethics. 2005;5:357-69. [PubMed]
 8. Bovbjerg RR. Malpractice crisis and reform. Clin Perinatol. 2005;32(1):203-33. [Crossref] [PubMed]
 9. DeVille KA. Medical Malpractice in NineteenthCentury America: Origins and Legacy. 1st ed. New York, NY: NYU Press; 1990. p.319.
 10. Bal BS. An introduction to medical malpractice in the United States. Clin Orthop Relat Res. 2009;467(2):339-47. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 11. Büken NO, Büken E. The legal and ethical aspects of medical malpractice in Turkey. Eur J Health Law. 2003;10(2):201-13. [Crossref] [PubMed]
 12. Civaner M. [?Healthcare-caused harm?, instead of ?Malpractice?]. Türk Pediatri Arşivi. 2011;46(1):6-11. [Crossref]
 13. Ayvaz A, Ekin İ, Savcı C, Şerbetçi G. [Evaluation of physicians in public working of consideration to health law]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2018;26(2):49-56. [Crossref]
 14. Bal BS. An introduction to medical malpractice in the United States. Clin Orthop Relat Res. 2009;467(2):339-47. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 15. Heller TA. An overview of medical malpractice law in the United States including legislative and the health care industry?s responses to increased claims. Medicine, Law & Society. 2017;10(2):139-63.
 16. Bari A, Khan RA, Rathore AW. Medical errors; causes, consequences, emotional response and resulting behavioral change. Pak J Med Sci. 2016;32(3):523-8. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 17. Saposnik G, Redelmeier D, Ruff CC, Tobler PN. Cognitive biases associated with medical decisions: a systematic review. BMC Med Inform Decis Mak. 2016;16(1):138. [Crossref] [PubMed] [PMC]
 18. Lu DW, Guenther E, Wesley AK, Gallagher TH. Disclosure of harmful medical errors in out-of-hospital care. Ann Emerg Med. 2013;61(2):215-21. [Crossref] [PubMed]
 19. Bell SK, Mejilla R, Anselmo M, Darer JD, Elmore JG, Leveille S, et al. When doctors share visit notes with patients: a study of patient and doctor perceptions of documentation errors, safety opportunities and the patient-doctor relationship. BMJ Qual Saf. 2017;26(4):262-70. [Crossref] [PubMed]
 20. Kathleen MM, Steven RS, Robert AY, Brian CM, Margaret JG, George WR, et al. Health plan members? views about disclosure of medical errors. American College of Physicians. 2004;(140):409-18.
 21. Canadian Medical Association. Code of Ethics 2004. Erişim Tarihi: Haziran 12, 2018. [Link]
 22. Philip C, Alex VL, Gerald R. Bioethics for clinicians: 23. Disclosure of medical error. CMAJ. 2001;164(4):509-13.
 23. Annegret FH, Richard MF. ?It matters what I think, not what you say?: scientific evidence for a medical error disclosure competence (MEDC) model. J Patient Saf. 2018. [Crossref]
 24. Hannawa AF. What constitutes ?competent error disclosure?? Insights from a national focus group study in Switzerland. Swiss Med Wkly. 2017;147:w14427. [PubMed]
 25. Guillod O. Medical error disclosure and patient safety: legal aspects. J Public Health Res. 2013;2(3):e31. [Crossref] [PubMed] [PMC]

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com