Bone

Vertebra kırıkları için yeni bir prediktif indeks: Vertebra cisimlerinin ön yükseklikleri toplamı
Vertebra kırıkları için yeni bir prediktif indeks: Vertebra cisimlerinin ön yükseklikleri toplamı
D. Diacintia, D. Pisanib, *, F. Barone-Adesic, R. Del Fiaccod, S. Minisolad, V. Davide, G. Alibertib, G.F. Mazzuolif
aDepartment of Radiology, University "La Sapienza", Rome, Italy bDepartment of Medical Sciences, Azienda Ospedaliera SantAndrea, Medicina Interna 3, University "La Sapienza", Via Grottarossa 1035-1039, 00189 Rome, Italy cUnit of Cancer Epidemiology, CeRMS and Center for Oncologic Prevention Piemonte, University of Turin, Turin, Italy dDepartment of Clinical Sciences, University "La Sapienza", Rome, Italy eDepartment of Radiology, Azienda Ospedaliera SantAndrea, University "La Sapienza", Rome, Italy fFondazione Alberta Pompei, University "La Sapienza", Rome, Italy
Article Language: TR
ÖZET
Osteoporotik vertebra kırık riskinin değerlendirilmesi halen kemik mineral yoğunluğu (KMY)'nun ölçümü temeline dayanmaktadır, ancak kemik kuvveti kemiğin nitelik parametrelerine de bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, yüksek vertebra kırık riski olan kadınların ayrımında, yeni bir morfometrik indeks olan Vertebra Ön Yüksekliği toplamı (VÖYt)'nın geçerliliğini değerlendirmek ve tanısal doğruluğunu lomber omurga ve femur boynundan ölçülen KMY değerlerininki ile karşılaştırmaktı. Materyal ve metotlar: Temelde değerlendirildiğinde vertebra ile ilgili bir kırık geçirmemiş beyaz ırktan, menopoz sonrası dönemdeki toplam 163 kadın (yaş aralığı: 46-74 yıl, ortalama yaş ± SS= 63.8 ± 7.1 yıl) uzunlamasına takiple gözlendi. Başlangıçta tüm hastaların torasik ve lomber vertebra grafileri çekildi, lomber omurga ve femur boynu KMY değerleri ölçüldü ve 18-24 ay (ortalama 21±1.7 ay) sonrası ikinci görüşmede bu ölçümler tekrarlandı. Yarı-kantitatif bir görsel yöntem kullanarak vertebra kırığının ve VÖYt morfometrik indeksi ile vertebra morfometrisinin saptanması için omurga grafileri incelendi. Bulgular: Takip esnasında 21/163 (%12.9) hastada yeni bir vertebra kırığı meydana geldi. Kırıklı hastaların %95.2 (20/21)'sinde ve kırık oluşmamış hastaların sadece %4.9 (7/142)'unda VÖYt değeri azalmıştı. KMY açısından bakıldığında, lomber omurga ve femur boynu temel değerlendirilmesinde, kırığı olan kadınların sırasıyla %66.6 (14/21)'sında ve %61.9 (13/21)'unda kırık osteoporotik iken, kırığı olmayan kadınlarda lomber omurga KMY'nin %38 (54/142)'i ve femur boynu KMY'nin %33.1 (47/142)'i osteoporotik idi. Alıcı İşletim Karakteristiği (ROC) eğrisinin analizi, VÖYt değerinin vertebral kırıkları hemen hemen çok iyi biçimde ayırt ettiğini göstermiştir [EAA 0.97; %95 güven aralığı (GA) 0.95-0.99]. Diğer yandan, lomber omurga-KMY için EAA sadece 0.73 (%95 GA 0.64-0.81) ve femur boynu-KMY için 0.72 (%95 GA 0.63-0.80) idi; bu VÖYt değerinin tanısal doğruluğunun lomber omurga-KMY (p< 0.001) ve femur boynu-KMY (p< 0.001) ile kıyaslandığında daha yüksek olduğunu göstermektedir. Vertebral kırığın öngörülmesinde VÖYt değerinin bağımsız rolünü değerlendirmek için ikili verilerde modifiye Poisson regresyon modeli kullanıldı. Femur boynu-KMY, yaş, kilo ve boy düzeltilmesi yapıldıktan sonra bile VÖYt değerinin etkileri istatistiksel olarak anlamlı kaldı (p< 0.001). Sonuçlar: Bu çalışmanın sonucu, osteoporotik vertebra kırığı riskinin değerlendirilmesinde bu yeni morfometrik indeksin geçerliliğini ve ayrıca VÖYt değerinin vertebra kırığının primer tedavisinde gerekli olanların değerlendirilmesi için klinik pratikte geçerli bir parametre olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz; Vertebra kırık riski; Kemik mineral yoğunluğu; Vertebra yüksekliği; Vertebra morfometrisi
ABSTRACT
Evaluation of osteoporotic vertebral fracture risk is currently based on measurement of bone mineral density (BMD), but bone strength depends also on bone quality parameters. Aim of this study was to evaluate the validity of a new vertebral morphometric index, the Anterior Vertebral Heights sum (AHs) in discriminating women at high risk of vertebral fracture, comparing its diagnostic accuracy with that of BMD measured at lumbar spine (LS-BMD) and femoral neck (FN-BMD). Materials and methods: A total of 163 Caucasian post-menopausal women (age range 46-74 years, mean age±SD= 63.8±7.1 years), who did not present prevalent fractures at baseline evaluation, were observed at longitudinal follow-up. X-ray of the thoracic and lumbar spine, LS-BMD and FN-BMD measurements were obtained in all patients at baseline and repeated at the second follow-up visit 18-24 months later (mean 21±1.7 months). Radiographs of spine were analysed in order to identify vertebral fractures using a visual semiquantitative method (SQ) and vertebral morphometry as well as by calculating the AHs morphometric index. Results: During follow-up, 21/163 patients (12.9%) sustained a new vertebral fracture; 95.2% (20/21) of fractured patients but only 4.9% (7/142) of non-fractured women had reduced AHs values. As regarding BMD, 66.6% (14/21) and 61.9% (13/21) of women with incident fracture were osteoporotic at lumbar spine and femoral neck baseline evaluation , whereas among non-fractured women, 38% (54/142) at LS-BMD and 33.1% (47/142) at FN-BMD were osteoporotic. Analyses of Receiver Operating Characteristic (ROC) curves showed that AHs discriminated vertebral fractures almost perfectly (AUC 0.97; 95% CI 0.95-0.99). On the other hand, the AUC for LS-BMD was only 0.73 (95% CI 0.64-0.81) and for FN-BMD was 0.72 (95% CI 0.63-0.80), showing that the diagnostic accuracy of AHs was significantly higher compared to that of LS-BMD (p<0.001) or FN-BMD (p<0.001). A modified Poisson regression model for binary data was used to assess the independent role of AHs in predicting vertebral fracture. The effect of AHs remained statistically significant (p<0.001) after adjusting by FN-BMD, age, weight and body height. Conclusions: Results of this study indicate the validity of this new morphometric index in evaluating the risk of osteoporotic vertebral fractures thus suggesting that AHs should be considered a valid parameter in clinical practice to assess the need for primary prevention of vertebral fractures.

Keywords: Osteoporosis; Vertebral fracture risk; Bone mineral density; Vertebral heights; Vertebral morphometry

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com