Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Yoğun Bakım Hemşirelerinin Basınç Yaralarının Önlenmesine Yönelik Bilgi ve Tutumları
Intensive Care Nurses' Knowledge and Attitudes Regarding the Prevention of Pressure Ulcers
Faruk YILDIZERa, Zülfünaz ÖZERb
aİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik ABD, İstanbul, TÜRKİYE
bİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2021;13(4):897-905
doi: 10.5336/nurses.2021-81718
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu araştırma, 3. basamak yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin, basınç yaralarının önlenmesine yönelik bilgi ve tutumlarını değerlendirmek için yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, İstanbul'da Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Aralık 2018 ve Şubat 2019 tarihleri arasında 3. basamak yoğun bakım ünitelerinde çalışan 130 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında, 'kişisel bilgi formu', 'Modifiye Pieper Basınç Yarası Bilgi Testi' ve 'Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutum Ölçeği' kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 26,67±4,33 olup, %70,8'i kadındır. Hemşireler, basınç yaralarının değerlendirilmesinde (%65,4), yaraların önlenmesinde (%67,7) ve yaraları iyileştirmede (%67,7) kendilerini kısmen yeterli hissetmektedir. Hemşirelerin Modifiye Pieper Basınç Yarası Bilgi Testi puan ortalaması 34,81±4,41; yara tanımlama alt boyut puan ortalaması 4,86±1,27; evreleme alt boyut puan ortalaması 5,99±1,42; önleme/risk değerlendirme alt boyut puan ortalaması 23,89±3,13 olarak belirlenmiştir. Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutum Ölçeği puan ortalaması 39,05±5,89; yeterlilik alt boyut puan ortalaması 7,98±1,81; öncelik alt boyut puan ortalaması 8,28±2,00; etki alt boyut puan ortalaması 10,72±1,79; sorumluluk alt boyut puan ortalaması 5,93±1,61; önlemenin etkisi alt boyut puan ortalaması 6,15±1,33 olarak bulunmuştur. Modifiye Pieper Basınç Yarası Bilgi Testi ile Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutum Ölçeği arasında anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Sonuç: Yoğun bakım hemşirelerinin, basınç yarası bilgi düzeyleri yeterli ve basınç yarasını önlemeye ilişkin tutumları olumlu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım; bilgi düzeyi; basınç yarasını önleme; tutum; hemşirelik
ABSTRACT
Objective: This study was done to evaluate the knowledge and attitude of level 3 intensive care unit nurses towards prevention of pressure wounds. Material and Methods: The study was done with 130 nurses working in level 3 intensive care units Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital in İstanbul between December 2018 to February 2019. 'Personal information form', 'Modified Pieper Pressure Ulcer Knowledge Test' and 'Attitude Towards Pressure Ulcer Prevention Scale' were used to collect data. Results: Mean age of the nurses participated in the study was 26.67±4.33 and 70.8% were female. Among the nurses, 65.4% thought themselves partially qualified in evaluation of pressure wounds, 67.7% in prevention of wounds and 67.7% in healing the wounds. Mean score of nurses in Modified Pieper Pressure Ulcer Knowledge Test was determined as 34.81±4.41; wound description subscale mean score as 4.86±1.27; staging subscale mean score as 5.99±1.42; prevention/risk evaluation subscale mean score as 23.89±3.13. Mean score for Attitude Towards Pressure Ulcer Prevention Scale was found as 39.05±5.89; qualification subscale mean score as 7.98±1.81; priority subscale mean score as 8.28±2.00; impact subscale mean score as 10.72±1.79; responsibility subscale mean score as 5.93±1.61 and effectiveness of preventions subscale mean score was found as 6.15±1.33. A significant relation between Modified Pieper Pressure Ulcer Knowledge Test and Attitude Towards Pressure Ulcer Prevention Scale was not found (p>0.05). Conclusion: Intensive care unit nurses were found to have adequate level of knowledge on pressure ulcer and positive attitude towards prevention of pressure ulcers.

Keywords: Intensive care; knowledge level; pressure sore prevention; attitude; nursing
REFERENCES:
 1. Gencer ZE, Özkan Ö. Basınç Ülserleri Sürveyans Raporu [Pressure Ulcers Surveillance Report]. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi. 2015;13:26-30. [Crossref] 
 2. NPUAP announces a change in terminol­ogy from pressure ulcer to pressure injury and updates the stages of pressure injury. 2016. [İnternet] WoundSource ©2016 [Erişim tarihi: 27 Ocak 2021]. Erişim linki: [Link] 
 3. Tanrıkulu F, Dikmen Y. Yoğun bakım hastalarında basınç yaraları: risk faktörleri ve önlemler [Pressure ulcers in intensive care patients: risk factors and precautions]. Journal of Human Rhythm. 2017;3(4):177-82. [Link] 
 4. Çınar F, Kula Şahin S, Eti Aslan F. Yoğun bakım ünitesi'nde basınç yarasının önlenmeye yönelik Türkiye'de yapılmış çalışmaların incelenmesi; sistematik derleme [Evaluation of studies in Turkey on the prevention of pressure sores in the intensive care unit: a systematic review]. Balıkesir Health Sciences Journal. 2018;7(1):42-50. [Crossref] 
 5. Totur B, Diramali A. Basınç yaralarının önlenmesinde %100 pamuklu havlu ile havalı yatak kullanımının etkinliği [The effectiveness of 100% cotton towel and air mattress in preventing of pressure ulcers]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2011;27(3):35-44. [Link] 
 6. Üstün Y. Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutum Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. İzmir: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi; 2013. Erişim linki: [Link] 
 7. Kaşıkçı M, Aksoy M, Ay E. Investigation of the prevalence of pressure ulcers and patient-related risk factors in hospitals in the province of Erzurum: A cross-sectional study. J Tissue Viability. 2018;27(3):135-40. [Crossref] [PubMed] 
 8. Ersoy EO, Öcal S, Öz A, Yilmaz P, Arsava B, Topeli A. Yoğun bakım hastalarında bası yarası gelişiminde rol oynayabilecek risk faktörlerinin değerlendirmesi. [Evaluation of Risk Factors for Decubitus Ulcers in Intensive Care Unit Patients]. Yoğun Bakım Derg. 2013;4(1):9-12. [Link] 
 9. Yalçın Atar N. Basınç Yaraları. Çelik S, editör. Erişkin Yoğun Bakım Hastalarında Temel Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2014. p.149-64. [Link] 
 10. Karaca Sivrikaya S, Sarıkaya S. Yoğun bakım hastalarında bası ülseri, önleme ve hemşirelik bakımı [Pressure injuries, prevention and nursing care in intensive care patients]. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2020;24(2):139-49. [Link] 
 11. Alsharari AF, Khadam AQ, Albagawi BS, Alotaibi JS, Alqahtani ME. Nurses' knowledge, attitudes and beliefs toward pressure ulcers prevention. Aljouf University Medical Journal (AUMJ). 2017;4(3):21-8. [Link] 
 12. Kiraner E, Terzi B, Uzun Ekinci A, Tunali B. Yoğun bakım ünitemizdeki basınç yarası insidansı ve risk faktörlerinin belirlenmesi [Characteristics of patients with pressure wound in the intensive care unit]. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2016;20(2):78-83. [Link] 
 13. Ercan Ekim C, Sabuncu N. Hemşirelerin basınç ülserlerini önlemeye yönelik tutumlarının incelenmesi [Examination of nurses' attitudes towards prevention of pressure ulcers]. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;9:890-901. [Crossref] 
 14. Galvão NS, Serique MA, Santos VL, Nogueira PC. Knowledge of the nursing team on pressure ulcer prevention. Rev Bras Enferm. 2017;70(2):294-300. [Crossref] [PubMed] 
 15. Kopuz E, Karaca A. Evaluation of nurses' knowledge about risk monitoring and risk prevention for pressure ulcers. Clin Exp Health Sci. 2019;9(2):157-65. [Crossref] 
 16. Akman-Mert Ö, Alpar ŞE. Suriadi ve Sanada basınç yarası risk değerlendirme ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliği [The application of Suriadi and Sanada pressure ulcer risk assessment scale to Turkish; a study of validity and reliability]. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2014;16(1):1-11. [Link] 
 17. Sarı Ç, Altay N. Yenidoğanlarda basınç ülseri gelişimini önlemeye yönelik hemşirelik girişimleri [Nursery procedures to avoid pressure ulcer in newborns]. J Contemp Med. 2016;6(Case Reports):138-47. [Link] 
 18. Korkmaz F, Uçar H. Topikal negatif basınç terapisinin III. ve IV. evre basınç yaralarının iyileşmesine etkisi [Effects of topical negative pressure treatment on grade III and IV. pressure ulcers]. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2014;16(3):28-37. [Link] 
 19. Gul A, Andsoy II, Ozkaya B, Zeydan A. A descriptive, cross-sectional survey of Turkish nurses' knowledge of pressure ulcer risk, prevention, and staging. Ostomy Wound Manage. 2017;63(6):40-6. [PubMed] 
 20. Özdemir G, Eken A. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bası Yarası Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi [Determination of Knowledge Levels About Pressure Wounds of Intensive Care Nurses]. Boğaziçi Tıp Dergisi; 2018;5(1):23-7. [Crossref] 
 21. Jankowski IM, Nadzam DM. Identifying gaps, barriers, and solutions in implementing pressure ulcer prevention programs. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2011;37(6):253-64. [Crossref] [PubMed] 
 22. Tekin N. Palyatif bakım hastalarında basınç yaraları [Pressure wounds in palliative care patients]. Smyrna Tıp Dergisi. 2016;6(2):48-53. [Link] 
 23. Avşar P, Karadağ A. Waterlow Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması, geçerlik-güvenirlik çalışması [Turkish adaptation and validity reliability study of the Waterlow Pressure Ulcer Risk Assessment Scale]. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2016;3(3):1-15. [Link] 
 24. Iranmanesh S, Tafti AA, Rafiei H, Dehghan M, Razban F. Orthopaedic nurses' knowledge about pressure ulcers in Iran: a cross-sectional study. J Wound Care. 2013;22(3):138-40, 142-3. [Crossref] [PubMed] 
 25. Kim JY, Lee YJ. A study on the nursing knowledge, attitude, and performance towards pressure ulcer prevention among nurses in Korea long-term care facilities. Int Wound J. 2019;16 Suppl 1:29-35. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 26. Nuru N, Zewdu F, Amsalu S, Mehretie Y. Knowledge and practice of nurses towards prevention of pressure ulcer and associated factors in Gondar University Hospital, Northwest Ethiopia. BMC Nurs. 2015;14:34. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Köse I, Yeşil P, Öztunç G, Eskimez Z. Knowledge of nurses working in intensive care units in relation to preventive interventions for pressure ulcer. International Journal of Caring Sciences. 2016;9(2):677-86. [Link] 
 28. Strand T, Lindgren M. Knowledge, attitudes and barriers towards prevention of pressure ulcers in intensive care units: a descriptive cross-sectional study. Intensive Crit Care Nurs. 2010;26(6):335-42. [Crossref] [PubMed] 
 29. Tayyib N, Coyer F, Lewis P. Pressure injury prevention in a Saudi Arabian intensive care unit: registered nurse attitudes toward prevention strategies and perceived facilitators and barriers to evidence implementation. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2016;43(4):369-74. [Crossref] [PubMed] 
 30. Aslan A, Yavuz van Giersbergen M. Nurses' attitudes towards pressure ulcer prevention in Turkey. J Tissue Viability. 2016;25(1):66-73. [Crossref] [PubMed] 
 31. Barakat-Johnson M, Barnett C, Wand T, White K. Knowledge and attitudes of nurses toward pressure injury prevention: a cross-sectional multisite study. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(3):233-7. [Crossref] [PubMed] 
 32. Aydogan S, Caliskan N. A descriptive study of Turkish intensive care nurses' pressure ulcer prevention knowledge, attitudes, and perceived barriers to care. Wound Manag Prev. 2019;65(2):39-47. [Crossref] [PubMed] 
 33. Ünver S, Fındık ÜY, Özkan ZK, Sürücü Ç. Attitudes of surgical nurses towards pressure ulcer prevention. J Tissue Viability. 2017;26(4):277-81. [Crossref] [PubMed] 
 34. Demarré L, Vanderwee K, Defloor T, Verhaeghe S, Schoonhoven L, Beeckman D. Pressure ulcers: knowledge and attitude of nurses and nursing assistants in Belgian nursing homes. J Clin Nurs. 2012;21(9-10):1425-34. [Crossref] [PubMed] 
 35. Islam S. Nurses' knowledge, attitude, and practice regarding pressure ulcer prevention for hospitalized patients at Rajshahi Medical College Hospital in Bangladesh [Yüksek Lisans Tezi]. Songkla: Prince of Songkla University; 2010. [Link] 

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com