0.05). Conclusion: Nurse managers were determined to experience mid level of managerial stress, and this was affected by their institutions, positions, management mentality of institutions, and desire to change job.">

Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Yönetici Hemşirelerin Yönetsel Stres Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Faktörler
Managerial Stress Levels of Nurse Managers and Factors Affecting Stress Levels
Serap ALTUNTAŞa, Şeyda SEREN İNTEPELERb, Ülkü BAYKALc
aDepartment of Nursing Management Atatürk University Faculty of Health Sciences, Erzurum
bDepartment of Nursing Management, Dokuz Eylül University Faculty of Nursing, İzmir
cDepartment of Nursing Management, İstanbul University Florence Nightingale School of Nursing, İstanbul
Turkiye Klinikleri J Nurs. 2012;4(1):15-22
Article Language: EN
Full Text
ABSTRACT
Objective: This descriptive study aims to identify nurse managers' managerial stress levels and the factors influencing nurse managers' managerial stress levels. Material and Methods: The study population is composed of nurse managers (head-nurse of unit, head nurse/manager of nursing services and deputy nurses) employed in 17 hospitals that have different patients of 100 or over bed capacity in European Side of Istanbul (10 private hospitals, 5 Ministry of Health hospitals and 2 hospitals of a university). And the study sample is composed of 300 nurse managers, of whom 100 nurse managers were selected by quota sampling method from each hospital group of different managerial characteristics. Study data were collected between January-June 2007. A questionnaire of 14 items and a five-point Likert type "Managerial Stress Scale" comprising six subscales and 40 items were used as data collection instruments. After the permission and consent of the ethics committee were obtained, the data collection instrument was applied to nurse managers who agreed to participate in the study. The completed forms (n=213) were transferred into computer documents and evaluated by means of frequency analysis, t-test and one-way ANOVA in SPSS 11.5. Results: The mean age of participant nurses was 35 years (SD=6.55), and the mean professional experience was 15 years (SD=6.53), while the mean managerial experience was 8 years (SD=6.05). Furthermore, 35.2% of nurses were determined to have a two-year degree, 35.2% were employed in private hospitals, 73.2% were employed as head-nurse of unit, 40.8% regarded the management in their institutes as "counseling-democratic", and 74.4% did not plan to change job. The mean total and subscale managerial stress scores of nurse managers were determined to be over the level that should be taken from the scale (M=15.23±29.78), and this level of stress was determined to change in accordance with their institutes (p=0.049 in "work" subscale), position (p=0.023 in "general" subscale), management mentality of institutions (p<0.05 in "work", "relation" and "workplace" subscales), desire to change job (p<0.05 in "management" and "work" subscales) and some other variables. In addition, it was determined that managerial stress score was not affected by certain variables including age, work experience, managerial experience, marital status, education level, having a child (p>0.05). Conclusion: Nurse managers were determined to experience mid level of managerial stress, and this was affected by their institutions, positions, management mentality of institutions, and desire to change job.

Keywords: Nursing administration research; health services administration; hospital administration
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, yönetici hemşirelerin yönetsel stres düzeylerini ve yönetsel stres düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın evrenini İstanbul'un Avrupa yakasında faaliyet gösteren ve 100 yatak ve üzeri kapasiteye sahip olan 17 hastanede (10 özel hastane, 5 Sağlık Bakanlığı Hastanesi ve bir üniversiteye bağlı 2 hastane) görevli yönetici hemşireler (servis sorumlu hemşiresi, başhemşire/hemşirelik hizmetleri müdürü ve yardımcıları) oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, yönetsel özellikleri açısından farklılık gösteren her bir hastane grubundan kota örneklem yöntemine göre seçilen 100 yönetici hemşire olmak üzere toplam 300 yönetici hemşire oluşturmaktadır. Araştırma verileri Ocak-Haziran 2007 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak 14 sorudan oluşan bir soru formu ile altı alt boyut ve 40 maddeden oluşan beşli likert tipi "Yönetsel Stres Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın yapılacağı kurumlardan gerekli izin ve etik kurul onayı alındıktan sonra veri toplama aracı araştırmaya katılmayı kabul eden yönetici hemşirelere uygulanmıştır. Eksiksiz doldurulmuş olan 213 soru formu bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS 11,5 istatistik paket programı ile yüzdelik hesaplama, t testi ve one way (ANOVA) testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan yönetici hemşirelerin ortalama 35 yaşında (SS=6,55) olduğu, ortalama 15 yıllık mesleki deneyime (SS=6,53) ve 8 yıllık yöneticilik deneyimine sahip olduğu belirlenmiştir. (SS=6,05). Ayrıca hemşirelerin %35,2'sinin ön lisans mezunu olduğu, %35,2'sinin özel hastanede ve %73,2'sinin servis sorumlu hemşiresi olarak çalıştığı, %40,8'inin çalıştıkları kurumdaki yönetim anlayışını "danışmacı-demokratik" olarak değerlendirdikleri ve %74,4'ünün iş değiştirmeyi düşünmediği saptanmıştır. Yönetici hemşirelerin, yönetsel stres ölçeği toplam ve alt boyut puan ortalamalarının ölçekten alınması gereken ortalama puan düzeyinde olduğu (X=15,23±29,78); bu stresin çalıştıkları kurum ("iş" alt boyutunda p=0,049), pozisyon ("genel" alt boyutunda p=0,023), çalıştıkları kurumun yönetim anlayışı ("iş", "ilişki", "işyeri" alt boyutlarında p<0,05), iş değiştirme isteği ("yönetim", "iş" alt boyutlarında p<0,05) değişkenleri açısından bazı alt boyutlarda farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca yönetsel stres puanının, yaş, mesleki deneyim, yöneticilik deneyimi, medeni durum, eğitim durumu çocuk sahibi olma değişkenlerinden etkilenmediği (p>0,05) de bulunmuştur. Sonuç: Yönetici hemşirelerin, orta düzeyde yönetsel stres yaşadıkları, bu stresin çalıştıkları kurum, pozisyon, çalıştıkları kurumun yönetim anlayışı, iş değiştirme isteği değişkenlerinden etkilendiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik yönetimi araştırması; sağlik hizmetleri yönetimi; hastane yönetimi

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com