Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Yüzde Sabit İz Değerlendirmelerini Standardize Edebilecek Kriterlerin Belirlenmesine Yönelik Ön Çalışma: Kesitsel Bir Araştırma
Preliminary Study to Determine the Criteria That Can Standardize the Evaluation of Permanent Facial Scars: A Cross-Sectional Research
Eda KÜRKÇÜ ERDEMa, M. Hakan ÖZDEMİRb
aŞişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Birimi, İstanbul, Türkiye
bDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD, İzmir, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2023;20(3):182-91
doi: 10.5336/forensic.2023-97335
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Yüzde ilk bakışta belirgin bir şekilde dikkat çeken iz, iletişimde birçok biyopsikososyal probleme yol açabilmektedir. Yüzde sabit iz (YSİ) pozitifliği, Türk Ceza Kanunu'nda cezada artırımı gerektirmektedir. YSİ değerlendirmelerinin yeniden düzenlenmesi sonucu farklı kararların olması, ceza davalarında kabul edilemez. Bu çalışmada yargılamadaki hak kayıplarını minimalize etmek için YSİ değerlendirmelerinde objektif parametreleri belirleyecek ve değerlendirmeleri standardize edecek nesnel kriterlerin oluşturulması hedeflenmektedir. Gereç ve Yöntemler: Çalışma bir yıllık sürede ana bilim dalımıza gönderilmiş 43 olguda yapıldı. Yüz bölgesindeki yara izlerinin özellikleri, farklı muayene koşullarında (yapay/gün ışığı ve mesafe) 2 hekim tarafından muayene edilip, fotoğraflandı. Bilgiler, veri kayıt formlarına işlendi. Elde edilen verilerin SPSS 24.0 programında analizleri yapıldı. Bulgular: Kırk üç olguda 63 lezyon saptandı. Olguların yaş ortalaması 36,65±13,96 olarak tespit edildi. Uzunluğu 2 cm'nin üzerindeki yara izleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde YSİ (+) değerlendirildi. Mimik hareketleriyle belirginleşen lezyonlara, belirginleşmeyenlere göre daha fazla YSİ (+) kararı verildi. Gün ışığı/yapay ışık ve 1-2 m koşullarında, 1 ve 2. hekim tarafından yapılan değerlendirmelerde; lezyonların tanımları ve olguların ten renklerine göre tutarlılık uyumları iyi-çok iyi düzeyde saptanırken, lokalizasyon ve mimik hareketlerine göre YSİ pozitif/negatif değerlendirmesinde ise orta ve üzeri düzeyde uyum saptandı. Sonuç: YSİ değerlendirmelerinde mesafe, ışık kaynağı ve değerlendiren hekimler açısından objektif kriterlerin sağlanmasının gerekliliği kaçınılmaz olmakla birlikte, bu şartların sağlanması oldukça güç görülmektedir. YSİ değerlendirmelerinde multipl faktörlerin etkisini ve hak kayıplarını minimalize etmek amacıyla, günümüzde hızlı gelişimin/değişimin yaşandığı robotik/yapay zekâ uygulamalarından adli bilimler alanında da faydalanılması gerektiği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Yüzde sabit iz; medikolegal değerlendirme
ABSTRACT
Objective: The mark on the face, which is clearly noticeable at first glance, can cause many biopsychosocial problems in communication. Permanent facial scar (PFS) positivity requires increasing the Turkish Penal Code penalty. Having many decisions with re-evaluation of PFS, it is unacceptable in criminal cases. This study aims to identify objectivity parameters of PFS and to establish objective criteria for standardizing these evaluations in order to minimize loss of rights in the trial. Material and Methods: The study was conducted on 43 cases referred to our department by judicial authorities for PFS evaluations in one year. The features of the facial scars were examined and photographed by two physicians under different examination conditions (artificial light/daylight and distance). The information was processed into data registration forms. The obtained data were analyzed in SPSS 24.0 program. Results: Sixty-three lesions were detected in 43 cases. The average age of the cases was 36.65±13.96. Scars with the length more than two cm statistically were significantly evaluated as the PFS (+). PFS (+) decision was made more often for lesions that became evident with mimic movements compared to those that did not become evident. In evaluations of first and second physicians, under daylight/artificial light, at a distance of 1-2 meters; the consistency scores were good-very good levels according to the skin color and to the definitions of the lesions, moderate and above level of consistency was identified for PFS positivity/negativity evaluation according to localization of lesions and mimic movements. Conclusion: In PFS evaluations, it is inevitable to provide objective criteria in terms of distance, light source and evaluating physicians; however, these conditions seem very difficult to be providen. We think that robotic/artificial intelligence applications, where rapid development/changing is experienced today, should be used in the field of forensic sciences in minimizing the effect of multiple factors and loss of rights in PFS evaluations.

Keywords: Permanent facial scar; medicolegal evaluation
REFERENCES:
 1. LeBreton D, ed. Türkay O, çeviri editörü. Yüz Üzerine Antropolojik Bir Deneme. 2. Baskı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi; 2018. p.309-25.
 2. Levine E, Degutis L, Pruzinsky T, Shin J, Persing JA. Quality of life and facial trauma: psychological and body image effects. Annals of Plastic Surgery. 2005;54(5):502-10. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Dizdar MG, Uluçay T, Tuyji Y, Tatlısumak E, Aşırdizer M, Yavuz MS. The medico-legal aspect of the permanent deformation of face: case report and review of literature. Türkiye Klinikleri-Adli Tıp Dergisi. 2011;8(1):43-9. [Link] 
 4. Ziyalar N. Yüzde sabit izin insan psikolojisi açısından değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Turaz Adli Bilimler. Adli Tıp ve Patoloji Kongresi; İstanbul; 1-4 Eylül 2018. p.43. [Link] 
 5. Çetin G. Türk Ceza Kanunu açısından yaralanmalar. Çetin G, Yorulmaz C, editörler. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. 1. Baskı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basımevi; 2006. p.104-17. [Link] 
 6. Azamat İF, Kulle CB, Yanar F. Yara iyileşmesi. Kurtoğlu M, editör. Genel Cerrahide Vasküler Sorunlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.40-8.
 7. Knight B. The pathology of wounds. Forensic Pathology. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1996. p.133-71.
 8. Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Mitchell RN, eds. Tuzlalı S, Güllüoğlu M, Çevikbaş U, çeviri editörleri. Robbins Basic Pathology. 1. Baskı. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri; 2008. p.45-89.
 9. Gonzalez AC, Costa TF, Andrade ZA, Medrado AR. Wound healing-a literature review. An Bras Dermatol. 2016;91(5):614-20. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Broughton G 2nd, Janis JE, Attinger CE. The basic science of wound healing. Plast Reconstr Surg. 2006;117(7 Suppl):12S-34S. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Wallace HA, Basehore BM, Zito PM. Wound Healing Phases. 2023 Mar 7. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. [PubMed] 
 12. Aşırdizer M, Gümüş O, Kartal E, Etli Y, Hekimoğlu Y. Bir iş kazasına bağlı yüzde sürekli (daimi) değişiklik olgusu [Permanent disfigurement of face in an occupational accident case]. Adli Tıp Dergisi. 2015;29(3):208-18. [Crossref] 
 13. Kumral B, Gündoğmuş ÜN, İnce CH, İnce GN. Travma olgularında yüzde sabit iz kavramının değerlendirilmesi [Evaluation of permanent cicatrix in face concept on injury cases]. Nobel Medicus. 2014;10(1):20-4. [Link] 
 14. Öztürel A. Çehrede sabit eser vak'aları üzerinde inceleme [Investigation on fixed article case in the environment]. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 1962;19(1):49-64. [Crossref] 
 15. Vetter F, Pereira RT, Block LL, Zaitter WM, De Oliveira RN, Fernandes MM. Critical analysis of methodologies for valuation of esthetic damage and the forensic application in Brazil. RSBO Revista Sul-Brasileira de Odontologia, 2017;14(3):177-85. [Crossref] 
 16. Aşıcıoğlu F, Gelir A, Yalçın O, Şena A, Yalçın D. Adli tıpta inovatif yaklaşımlar: yüzde sabit iz tanısında öznellikten nesnelliğe (bu amaçla optomekanik sistem tasarımı). 15. Adli Bilimler Kongresi; Antalya; 12-15 Nisan 2018. p.11. [Link] 
 17. Hall ET, Ray LB, Bock B, Bohannan P, Diebold AR, Durbin M, et al. Proxemics [and Comments and Replies]. Current Anthropology. 1968;9(2/3):83-108. [Crossref] 
 18. Türkgeldi SK. Proksemi kavramı ve yüz bağlamında duygulanımın imgesi olarak yakın planlar [Close-up shots as an image of affection in contex of proxemics concept and faces]. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2016;(42):96-110. [Link] 
 19. Bayram F. Işık ve aydınlatma: ışığın televizyon ve sinemada işlevsel kullanımı üzerine bir değerlendirme [Light and lighting: an evaluation on functional use of light in cinema and television]. Erciyes İletişim Dergisi. 2009;1(2):122-31. [Link] 
 20. İkizler E. Temel Fotoğraf. 1. Baskı. İstanbul: Fotoğrafevi; 2003. p.44-5.
 21. Teyin A, Meral O, Kaya A, Şenol E. Basınçlı su ile yüz yaralanması: olgu sunumu [Facial injury with pressurised water: a case report]. Adli Tıp Dergisi. 2014;28(2):185-91. [Crossref] 
 22. Kendi Ö, Bilge Y. Çehrede sabit eser [Fixed article on the environment]. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2000;47(1-4):171-83. [Link] 
 23. Aktaş EÖ, Kaya A. Yaralama suçlarının adli tıbbi değerlendirilmesinde kullanılan kılavuza bakış [An overview of the guide used for medicolegal evaluation of injury crimes]. The Bulletin of Legal Medicine. 2017;22(1):45-53. [Crossref] 
 24. Kafadar H, Kafadar S. Assessment of permanent facial scars according to the medicolegal and psycosocial aspect. Mitteilungen Klosterneubg. 2014;64(4):409-13. [Link] 
 25. Çolak B, Biçer Ü, Doğan T, Gündoğmuş ÜN, Kurtaş O. Çehrede sabit eser ve çehrenin daimi değişikliği kavramlarının değerlendirilmesi [Evaluation of the concepts of permanent mark on the face and permanent change of the face]. Adli Bilimler Dergisi. 2003;2(2):51-7. [Link] 
 26. Çetin G. Panel II-müessir fiiller ile oluşan Arızaların TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Adli Tıp Günleri, Paneller ve Poster Sunuları; Antalya; 18-21 Ekim 2001. p.31.
 27. Dalgıç S, Çetin S. Yüz bölgesinde kalıcı iz niteliğindeki yaranın maluliyet-özürlülük-engellilik cetvellerinde karşılığı neden yok? 1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi; Çevrimiçi Kongre; 12-15 Kasım 2020. p.83. [Link] 
 28. Parsak CK, Sakman G, Çelik Ü. Yara iyileşmesi, yara bakımı ve komplikasyonları [Wound healing, wound care and complications]. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi. 2007;16(2):145-59. [Link] 
 29. Karakaş M, Durdu M, Karakaş P. Deri çizgileri ve dermatoloji [Skin lines and dermatology]. TÜRKDERM-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi. 2002;36(4):244-7. [Link] 
 30. Özdemir MH, Uzunoğlu Özdemir A. Travma sonrası kesici diş kırıkları yüzde sabit iz kapsamında değerlendirilmeli mi [Should post-traumic incidents fractures be evaluated in the scope of fixed trace]? Adli Tıp Bülteni. 2012;17(1):4. [Crossref] 
 31. Ezer S, Gençoğlu G, Özdemir MH. Yüzde sabit iz değerlendirmesinde tartışmaya açık bir yaklaşım; iyileşme sonrası iz bırakması beklenmeyen yaralar. 3. Uluslararası 19. Ulusal Adli Bilimler Kongresi; Didim; 03-06 Kasım 2022. p.297.
 32. Kaya A, Ergüney EB, Çelik C. Yargıtay kararları doğrultusunda yüzde sabit iz değerlendirmesi. 1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi; Çevrimiçi Kongre; 12-15 Kasım 2020. p.538-43. [Link] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com