Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences

.: ORIGINAL RESEARCH
Z Kuşağı Sporcu-Öğrencilerin E-Spor Katılım Motivasyonlarının Akademik Başarıları Üzerine Etkisi: Tanımlayıcı Araştırma
The Effect of Generation Z Athlete-Students' E-Sports Participation Motivations on Their Academic Achievement: A Descriptive Research
Yeliz ERATLI ŞİRİNa, İbrahim ŞEKERb , Berna CANb , Caner UZUNCA b
aÇukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Adana, Türkiye bÇukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Spor Yönetim Bilimleri ABD, Adana, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2023;15(3):389-98
doi: 10.5336/sportsci.2022-93472
Article Language: TR
Full Text
ÖZET
Amaç: Bu araştırmada, e-spor oyunlarını oynayan Z kuşağı sporcu-öğrencilerin e-spor katılım motivasyonlarının akademik başarıları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma nicel araştırma modeline göre tasarlanmış olup, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; Adana ilinde bulunan genç e-spor oyuncuları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise; Adana ilinden seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun (rastgele) örnekleme yöntemiyle seçilmiş 52 kadın 249 erkek olmak üzere toplam 301 e-spor oynayan sporcu öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırmada kullanılacak olan anket formları araştırmacı tarafından çevrim içi anket yöntemiyle katılımcılara ulaştırılmıştır. İki bölümden oluşan bu formun birinci bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini elde etmek için ''Kişisel Bilgi Formu'' kullanılmıştır. İkinci bölümde ise katılımcıların e-spor katılım motivasyonlarını belirlemek amacıyla Kim ve Ross tarafından geliştirilen, Kilci tarafından Türkçeye uyarlanan ''Dijital Spor Oyunları Motivasyon Ölçeği'' kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS programı aracılığıyla bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Bulgular: Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, cinsiyet, akademik başarı, eğitim durumu ve espor oynanan haftalık saat değişkinlerinin e-spor oyunlarını oynayan sporcuların e-spor katılım motivasyonları üzerinde kısmen de olsa etkili olduğu söylenebilir. Sonuç: Katılımcıların büyük çoğunluğunu lise 2. sınıf olan, haftada ortalama 5 saatten az e-spor oynayan, erkek e-sporcu bireyler oluşturmaktadır. Ayrıca katılımcılar e-spor oynama konusunda ya aileleri tarafından desteklendikleri ya da serbest bırakıldıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Z kuşağı; spor; motivasyon; akademik başarı
ABSTRACT
Objective: In this research, it is aimed to examine the motivation of Z generation athlete-students who play e-sports games to participate in e-sports and their academic achievements. Material and Methods: This study was designed according to the quantitative research model and the relational screening model was used. The universe of the research consists of young e-sports players located in Adana province. The sample of the research is; A total of 301 athletes playing e-sports, including 52 women and 249 men, who were selected by appropriate (random) sampling methods from non-selective sampling methods from the province of Adana students are forming. The survey was also used as a data collection tool in the research. The survey forms to be used in the research were delivered to the participants by the researcher using the online survey method. In the first part of this form, which consists of two parts, the ''Personal Information Form'' was used to obtain the demographic characteristics of the participants. In the second part, the ''Digital Sports Games Motivation Scale'', developed by Kim and Ross and adapted to Turkish by Kilci, was used to determine the participants' e-sports participation motivations. The data obtained in the research were analyzed in a computer environment through the SPSS program. Results: When the findings are evaluated, it can be said that gender, academic achievement, educational status and weekly time variables played e-sports are partially effective on the motivation of participation in e-sports of athletes playing e-sports games. Conclusion: The vast majority of the participants are high school 2. male e-athletes and participant who are in the classroom, who do e-sports for an average of less than 5 hours a week, who are forming individuals, are either supported by their families or released from playing e-sports.

Keywords: Generation Z; sports; motivation; academic success
REFERENCES:
 1. Senbir H. Z Son İnsan mı? 1. Baskı. İstanbul: Okuyan Us Yayınları; 2004.
 2. Köstelekoğlu C. E-spor nedir? Hukuk Gündemi, 2, 106-108.
 3. Menteş Ç. Üniversite öğrencilerinin e-spor rekreasyon faaliyetlerine yönelik katılım motivasyonlarının incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi; 2021. [Erişim tarihi: 17.08.2022]. Erişim linki: [Link] 
 4. Roberts GC, Treasure DC, Conroy DE. Understanding the dynamics of motivation in sport and physical activity: an achievement goal interpretation. In: Tenenbaum G, Eklund RC, eds. Handbook of Sport Psychology. 1st ed. Hoboken, N.J: John Wiley & Sons, Inc.; 2007. p.3-30. [Crossref] 
 5. Ural O. Futbolda takım performansına etki eden motivasyonel faktörlerin belirlenmesine yönelik bir uygulama (Gençlerbirliği Spor Kulübü örneği) [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2008. [Erişim tarihi: 17.08.2022]. Erişim linki: [Link] 
 6. Öğülmüş S. Güdüleme (motivasyon) kuramları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları. 2002:93-5.
 7. Wood E. Play, Learning and the Early Childhood Curriculum. 3rd ed. UK: SAGE Publications; 2013.
 8. Honey M, Kanter DE. Design, make, play: growing the next generation of science innovators. Design, Make, Play. 1st ed. New York, NY: Routledge; 2013. p.1-6. [Crossref] 
 9. Kim Y, Ross SD. An exploration of motives in sport video gaming. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship. 2006;8(1):28-40. [Crossref] 
 10. Wagner MG. On the scientific relevance of E-sports. In: Arabnia HR, ed. Proceedings of the 2006 International Conference on Internet Computing & Conference on Computer Games Development, ICOMP 2006; 2006 June 26-29; Las Vegas, Nevada, USA. CSREA Press; 2006. p.437-42. [Link] 
 11. Hamari J, Sjöblom M. What is eSports and why do people watch it? Internet Research. 2017;27(2):211-32. [Crossref] 
 12. Argan M, Özer A, Akın E. Elektronik spor: Türkiye'deki siber sporcuların tutum ve davranışları [Electronic sport: attitudes and behaviors of cyber athletes in Turkey]. Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri. 2006;1(2):1-11. [Link] 
 13. Douglas CCD. Luck and skill in professional League of Legends (E-sports) [PhD thesis]. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology; 2018. [Erişim tarihi: 05.09.2022]. [Link] 
 14. Schwartz N. More people watche sports than watch the World Series or NBA Finals. Obtenido de ForThe Win from USA Today Sports: 2014. [Erişim tarihi: 14.12.2022]. [Link] 
 15. Keser A. Çalışma Yaşamında Motivasyon. 1. Baskı. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları; 2006.
 16. Berkman Ü, Can H, Yüksel Ö. Yönetim ve organizasyon. 2. baskı. Ankara: Nobel Yayınları, 2007.
 17. Bentley T. Takımınızın yeteneklerini geliştirmede insanları motive etme. (Çev. Onur Yıldırım). Hayat Yayınları; 2006. p.33.
 18. Tınaz P. Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar. 1. Baskı. İstanbul: Beta Yayıncılık; 2005.
 19. Kilci AK. Dijital Spor Oyunları Motivasyon Ölçeği (DSOMÖ): Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması [Scale of Digital Sports Games Motivation: Adaptation to Turkish, validity and reliability study]. International Journal of Sport Exerciseand Training Sciences. 2019;6(1):6-18. [Link] 
 20. Lee D, Schoenstedt L. Comparison of E-sport and traditional sports consumption motives. ICHPER-SD Journal of Research. 2011;6(2):39-44. [Link] 
 21. Trepte S, Reinecke L, Juenchems K. The social side of gaming: how playing online computer games creates online and offline social support. Computers in Human Behavior. 2012;28(3):832-9. [Crossref] 
 22. Çınar Y. E-sporcular ve dijital oyun oynayan bireylerin dijital oyun oynama motivasyon düzeylerinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi; 2020. [Erişim tarihi: 20.10.2022]. [Link] 
 23. Festl R, Scharkow M, Quandt T. Problematic computer game use among adolescents, younger and older adults. Addiction. 2013;108(3):592-9. Erratum in: Addiction. 2013;108(3):656. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Mclean L, Griffiths MD. Female gamers' experience of online harassment and Social support in online gaming: a qualitative study. International Journal of Mental Health and Addiction. 2019;17(4):970-94. [Crossref] 
 25. Aydoğdu Karaaslan İ. Dijital oyunlar ve dijital şiddet farkındalığı: ebeveyn ve çocuklar üzerinde yapılan karşılaştırmalı bir analiz [Digital games and digital violence awareness: a comperative analysis made on parents and children]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2015;8(369):806-18. [Crossref] 
 26. Dumrique JGC. Online Gaming: Impact on the Academic Performance and Social Behavior of the Students in Polytechnic University of the Philippines High School. 4th International Research Conference on Higher Education. 2017:1205-10. [Crossref] 
 27. Wimmer S, Denk N, Pfeiffer A, Fleischhacker M. On the use of e-sports in educational settings. how can e-sports serve to increase interest in traditional school subjects and improve the ability to use 21st century skills? 15th International Technology, Education and Development Conference. 2021:5782-8. [Crossref] 
 28. Hong HJE. Sports: the need for a structured support system for players. European Sport Management Quarterly. 2022:1-24. [Crossref] 
 29. Weis R, Cerankosky BC. Effects of video-game ownership on young boys' academic and behavioral functioning: a randomized, controlled study. Psychol Sci. 2010;21(4):463-70. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Baygül S. Spor yöneticiliği öğrencilerinde e-spor katılımı, dijital oyun bağımlılığı, akademik başarı, problem çözme becerisi ve yaşam tatmininin incelenmesi (Batı Akdeniz örneği) [Yüksek lisans tezi]. Antalya: Akdeniz Üniversitesi; 2021.
 31. Güvendi B, Tekkurşun Demir G, Keskin B. Ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığı ve saldırganlık [Digital game addiction and aggression in secondary school students]. OPUS International Journal of Society Researches. 2019;11(18):1194-217. [Crossref] 
 32. Hazar Z, Hazar M. Digital Game Addiction Scale for Children [Çocuklar İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği]. Journal of Human Sciences. 2017;14(1):203-16. [Crossref] 
 33. Koçak H, Köse Z. Ergenlerin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve sosyalleşme süreçleri üzerine bir araştırma (Kütahya ili örneği) [The survey on the habits of adoloscents' playing computer game and the process of socialization (The case of Kütahya)]. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014:21-32. [Link] 
 34. Kars BG. Şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının çocuklarda saldırganlığa etkisi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi; 2010. [Erişim tarihi: 20.09.2022]. Erişim linki: [Link] 
 35. Civan Kemiksiz R. Çevrimiçi bağımlılığın habitatı: çevrimiçi oyuncuların E-spor faaliyetleri ve oyun bağımlılığı ilişkisi [Yüksek lisans tezi] İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2019. [Erişim tarihi: 11.08.2022]. Erişim Linki: [Link] 

.: Up To Date

LoginContact


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Address

Turkocagi Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Phone: +90 312 286 56 56
Fax: +90 312 220 04 70
E-mail: info@turkiyeklinikleri.com

.: Manuscript Editing Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 2
E-mail: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: English Language Redaction

Phone: +90 312 286 56 56/ 145
E-mail: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Marketing Sales-Project Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 142
E-mail: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Subscription and Public Relations Department

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Customer Services

Phone: +90 312 286 56 56/ 118
E-mail: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. TERMS OF USE

1.1. To use the web pages with http://www.turkiyeklinikleri.com domain name or the websites reached through the sub domain names attached to the domain name (They will be collectively referred as "SITE"), please read the conditions below. If you do not accept these terms, please cease to use the "SITE." "SITE" owner reserves the right to change the information on the website, forms, contents, the "SITE," "SITE" terms of use anytime they want.

1.2. The owner of the "SITE" is Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. (From now on it is going to be referred as "Turkiye Klinikleri", shortly) and it resides at Turkocagi cad. No:30, 06520 Balgat Ankara. The services in the "SITE" are provided by "Turkiye Klinikleri."

1.3. Anyone accessing the "SITE" with or without a fee whether they are a natural person or a legal identity is considered to agree these terms of use. In this contract hereby, "Turkiye Klinikleri" may change the stated terms anytime. These changes will be published in the "SITE" periodically and they will be valid when they are published. Any natural person or legal identity benefiting from and reaching to the "SITE" are considered to be agreed to any change on hereby contract terms done by "Turkiye Klinikleri."

1.4. The "Terms of Use" hereby is published in the website with the last change on March 30th 2014 and the "SITE" is activated by enabling the access to everyone. The "Terms of Use" hereby is also a part of the any "USER Contract" was and/or will be done with the users using "Turkiye Klinikleri" services with or without a fee an inseparable.

2. DEFINITIONS

2.1. "SITE": A website offering different kind of services and context with a certain frame determined by "Turkiye Klinikleri" and it is accessible on-line on http://www.turkiyeklinikleri.com domain name and/or subdomains connected to the domain name.

2.2. USER: A natural person or a legal identity accessing to the "SITE" through online settings.

2.3. LINK: A link enabling to access to another website through the "SITE", the files, the context or through another website to the "SITE", the files and the context.

2.4. CONTEXT: Any visual, literary and auditory images published in the "Turkiye Klinikleri", "SITE" and/or any website or any accessible information, file, picture, number/figures, price, etc.

2.5. "USER CONTRACT": An electronically signed contract between a natural or a legal identity benefiting from special services "Turkiye Klinikleri" will provide and "Turkiye Klinikleri".

3. SCOPE OF THE SERVICES

3.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine the scope and quality of the services via the "SITE".

3.2. To benefit the services of "Turkiye Klinikleri" "SITE", the "USER" must deliver the features that will be specified by "Turkiye Klinikleri". "Turkiye Klinikleri" may change this necessity any time single-sided.

3.3. Not for a limited number, the services "Turkiye Klinikleri" will provide through the "SITE" for a certain price or for free are;

- Providing scientific articles, books and informative publications for health industry.

- Providing structural, statistical and editorial support to article preparation stage for scientific journals.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. "Turkiye Klinikleri" is completely free to determine which of the services and contents provided in the "SITE" will be charged.

4.2. People benefiting from the services provided by "Turkiye Klinikleri" and using the website can use the "SITE" only according to the law and only for personal reasons. Users have the criminal and civil liability for every process and action they take in the "SITE". Every USER agrees, declares and undertakes that they will not proceed by any function or action infringement of rights of "Turkiye Klinikleri"s and/or other third parties', they are the exclusive right holder on usage, processing, storage, made public and revealing any written, visual or auditory information reported to Turkiye Klinikleri" and/or "SITE" to the third parties. "USER" agrees and undertakes that s/he will not duplicate, copy, distribute, process, the pictures, text, visual and auditory images, video clips, files, databases, catalogs and lists within the "SITE", s/he will not be using these actions or with other ways to compete with "Turkiye Klinikleri", directly or indirectly.

4.3. The services provided and the context published within the "SITE" by third parties is not under the responsibility of "Turkiye Klinikleri", institutions collaborated with "Turkiye Klinikleri", "Turkiye Klinikleri" employee and directors, "Turkiye Klinikleri" authorized salespeople. Commitment to accuracy and legality of the published information, context, visual and auditory images provided by any third party are under the full responsibility of the third party. "Turkiye Klinikleri" does not promise and guarantee the safety, accuracy and legality of the services and context provided by a third party.

4.4. "USER"s cannot act against "Turkiye Klinikleri", other "USER"s and third parties by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" has no direct and/or indirect responsibility for any damage a third party suffered or will suffer regarding "USER"s actions on the "SITE" against the rules of the hereby "Terms of Use" and the law.

4.5. "USER"s accept and undertake that the information and context they provided to the "SITE" are accurate and legal. "Turkiye Klinikleri" is not liable and responsible for promising and guaranteeing the verification of the information and context transmitted to "Turkiye Klinikleri" by the "USER"s, or uploaded, changed and provided through the "SITE" by them and whether these information are safe, accurate and legal.

4.6. "USER"s agree and undertake that they will not perform any action leading to unfair competition, weakening the personal and commercial credit of "Turkiye Klinikleri" and a third party,  encroaching and attacking on personal rights within the "SITE" in accordance with the Turkish Commercial Code Law.

4.7. "Turkiye Klinikleri" reserves the right to change the services and the context within the "SITE"  anytime. "Turkiye Klinikleri" may use this right without any notification and timelessly. "USER"s have to make the changes and/or corrections "Turkiye Klinikleri" required immediately. Any changes and/or corrections that are required by "Turkiye Klinikleri", may be made by "Turkiye Klinikleri" when needed. Any harm, criminal and civil liability resulted or will result from changes and/or corrections required by "Turkiye Klinikleri" and were not made on time by the "USER"s belongs completely to the users.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may give links through the "SITE" to other websites and/or "CONTEXT"s and/or folders that are outside of their control and owned and run by third parties. These links are provided for ease of reference only and do not hold qualification for support the respective web SITE or the admin or declaration or guarantee for the information inside. "Turkiye Klinikleri" does not hold any responsibility over the web-sites connected through the links on the "SITE", folders and context, the services or products on the websites provided through these links or their context.

4.9. "Turkiye Klinikleri" may use the information provided to them by the "USERS" through the "SITE" in line with the terms of the "PRIVACY POLICY" and "USER CONTRACT". It may process the information or classify and save them on a database. "Turkiye Klinikleri" may also use the USER's or visitor's identity, address, e-mail address, phone number, IP number, which sections of the "SITE" they visited, domain type, browser type, date and time information to provide statistical evaluation and customized services.

5. PROPRIETARY RIGHTS

5.1. The information accessed through this "SITE" or provided by the users legally and all the elements (including but not limited to design, text, image, html code and other codes) of the "SITE" (all of them will be called as studies tied to "Turkiye Klinikleri"s copyrights) belongs to "Turkiye Klinikleri". Users do not have the right to resell, process, share, distribute, display or give someone permission to access or to use the "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information and the products under copyright protection by "Turkiye Klinikleri". Within hereby "Terms of Use" unless explicitly permitted by "Turkiye Klinikleri" nobody can reproduce, process, distribute or produce or prepare any study from those under "Turkiye Klinikleri" copyright protection.

5.2. Within hereby "Terms of Use", "Turkiye Klinikleri" reserves the rights for "Turkiye Klinikleri" services, "Turkiye Klinikleri" information, the products associated with "Turkiye Klinikleri" copyrights, "Turkiye Klinikleri" trademarks, "Turkiye Klinikleri" trade looks or its all rights for other entity and information it has through this website unless it is explicitly authorized by "Turkiye Klinikleri".

6. CHANGES IN THE TERMS OF USE

"Turkiye Klinikleri" in its sole discretion may change the hereby "Terms of Use" anytime announcing within the "SITE". The changed terms of the hereby "Terms of Use" will become valid when they are announced. Hereby "Terms of Use" cannot be changed by unilateral declarations of users.

7. FORCE MAJEURE

"Turkiye Klinikleri" is not responsible for executing late or never of this hereby "Terms of Use", privacy policy and "USER Contract" in any situation legally taken into account as force majeure. Being late or failure of performance or non-defaulting of this and similar cases like this will not be the case from the viewpoint of "Turkiye Klinikleri", and "Turkiye Klinikleri" will not have any damage liability for these situations. "Force majeure" term will be regarded as outside of the concerned party's reasonable control and any situation that "Turkiye Klinikleri" cannot prevent even though it shows due diligence. Also, force majeure situations include but not limited to natural disasters, rebellion, war, strike, communication problems, infrastructure and internet failure, power cut and bad weather conditions.

8. LAW AND AUTHORISATION TO FOLLOW

Turkish Law will be applied in practicing, interpreting the hereby "Terms of Use" and managing the emerging legal relationships within this "Terms of Use" in case of finding element of foreignness, except for the rules of Turkish conflict of laws. Ankara Courts and Enforcement Offices are entitled in any controversy happened or may happen due to hereby contract.

9. CLOSING AND AGREEMENT

Hereby "Terms of Use" come into force when announced in the "SITE" by "Turkiye Klinikleri". The users are regarded to agree to hereby contract terms by using the "SITE". "Turkiye Klinikleri" may change the contract terms and the changes will be come into force by specifying the version number and the date of change on time it is published in the "SITE".

 

30.03.2014

Privacy Policy

We recommend you to read the terms of use below before you visit our website. In case you agree these terms, following our rules will be to your favor. Please read our Terms of Use thoroughly.

www.turkiyeklinikleri.com website belongs to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. and is designed in order to inform physicians in the field of health

www.turkiyeklinikleri.com cannot reach to user’s identity, address, service providers or other information. The users may send this information to the website through forms if they would like to. However, www.turkiyeklinikleri.com may collect your hardware and software information. The information consists of your IP address, browser type, operating system, domain name, access time, and related websites. www.turkiyeklinikleri.com cannot sell the provided user information (your name, e-mail address, home and work address, phone number) to the third parties, publish it publicly, or keep it in the website. Gathered information has a directing feature to be a source for the website’s visitor profile, reporting and promotion of the services.

www.turkiyeklinikleri.com uses the taken information:

-To enhance, improve and maintain the quality of the website

-To generate visitor’s profile and statistical data

-To determine the tendency of the visitors on using our website

-To send print publications/correspondences

-To send press releases or notifications through e-mail

-To generate a list for an event or competition

By using www.turkiyeklinikleri.com you are considered to agree that;

-Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. cannot be hold responsible for any user’s illegal and immoral behavior,

-Terms of use may change from time to time,

-It is not responsible for other websites’ contents it cannot control or the harms they may cause although it uses the connection they provided.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. may block the website to users in the following events:

-Information with wrong, incomplete, deceiving or immoral expressions is recorded to the website,

-Proclamation, advertisement, announcement, libelous expressions are used against natural person or legal identity,

-During various attacks to the website,

-Disruption of the website because of a virus.

Written, visual and audible materials of the website, including the code and the software are under protection by legal legislation.

Without the written consent of Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. the information on the website cannot be downloaded, changed, reproduced, copied, republished, posted or distributed.

All rights of the software and the design of the website belong to Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc.

Ortadoğu Advertisement Presentation Publishing Tourism Education Architecture Industry and Trade Inc. will be pleased to hear your comments about our terms of use. Please share the subjects you think may enrich our website or if there is any problem regarding our website.

info@turkiyeklinikleri.com