Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
An Evaluation on Psychosocial Problems Experienced by Cancer Patients During the Treatment Process: Qualitative Study
Kanser Hastalarının Tedavi Sürecinde Yaşadığı Psikososyal Sorunlar Üzerine Bir Değerlendirme: Nitel Araştırma
Esra SAVAŞa , Sümeyye ÖZMENb
aYeditepe University Faculty of Arts and Sciences, Department of Psychology, İstanbul, Türkiye
bBurdur Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Health Management, Burdur, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2024;9(2):387-400
doi: 10.5336/healthsci.2023-100197
Makale Dili: EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ABSTRACT
Objective: This study aimed to explore in-depth the experiences of patients in managing psychosocial problems during the treatment of cancer disease. Material and Methods: An inductive thematic analysis was conducted on responses from 15 individuals (14 female, 1 male) with cancer. Concept elicitation interviews were conducted with 15 patients whose ages are between 29-75. Results: 10 themes were identified regarding the emotional and social problems. It has been observed that patients experience a high level of fear and do not receive adequate support from the community and from medical team. It was found that insufficient information was provided about the psychological and physical difficulties of the disease process. There must be support from a psychologist and dietitian in medical treatment. In addition, it was seen that their psychosocial problems stemmed from 4 themes (from individual himself, health personnel, the disease, and their environment). Psychosocial problems were gathered around 3 themes and had negative effects on individual himself, their relatives, and their work lives. Participants stated that cancer was a turning point in their lives. Finally, 7 themes (self, co-work team, family, medical staff, relatives, other cancer patients, and friends) were identified as the people who have the most important role in solving psychosocial problems. Conclusion: Although the participants' characteristics differed from each other, their themes showed consistency. It shows how individuals cope with the disease processes and where they get stuck and need social support. Based on the needs of patients, the importance and necessity of psychologist and dietitian support in medical treatment has emerged.

Keywords: Psycho-oncology; psychosocial support systems; psychosocial functioning; qualitative research
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, kanser hastalığının tedavi sürecinde olan hastaların psikososyal sorunları yönetme deneyimlerinin derinlemesine araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kanserli 15 hastadan (14 kadın, 1 erkek) alınan yanıtlar üzerinde tümevarımsal bir tematik analiz gerçekleştirilmiştir. Yaşları 29-75 arasında değişen 15 hasta ile temaların ortaya çıkarılması amacıyla görüşmeler yapılmıştır. Bulgular: Hastaların kanser sürecinde yaşadıkları duygusal ve sosyal problemlere dair toplam 10 tema belirlenmiştir. Katılımcıların yüksek düzeyde korku yaşadıkları ve bu duygunun iyileştirilmesi için özellikle toplumdan ve sağlık ekibinden yeterli desteği alamadıkları görülmüştür. Hastalık sürecinin psikolojik ve fiziksel zorlukları ile ilgili yeterli bilgi verilmediği tespit edilmiştir. Tıbbi tedavide psikolog ve diyetisyen desteği olmalıdır. Ayrıca psikososyal sorunlarının 4 temadan (kendilerinden, sağlık personelinden, hastalıktan ve çevrelerinden) kaynaklandığı görülmüştür. Psikososyal sorunların 3 tema etrafından toplandığı; bu zorlu sürecin kendileri, yakınları ve çalışma hayatları üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülmüştür. Katılımcılar, kanserin hayatlarında dönüm noktası oluşturduğunu, kariyer hedeflerini ve insanlarla ilişkilerini tamamen değiştirdiğini ifade etmiştir. Son olarak psikososyal sorunların çözümünde en önemli role sahip kişilere dair 7 tema (kendileri, çalışma ekibi, aile üyeleri, sağlık personeli, akrabalar, diğer kanser hastaları ve arkadaşlar) belirlenmiştir. Sonuç: Katılımcıların özellikleri birbirinden farklı olsa da ortaya çıkan temalar tutarlılık göstermiştir. Bireylerin kanser süreciyle nasıl başa çıkabildiklerini ve hangi noktalarda sıkışarak sosyal desteğe ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Hastaların ihtiyaçlarından yola çıkarak tıbbi tedavide psikolog ve diyetisyen desteğinin önemi ve gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psikoonkoloji; psikososyal destek sistemleri; psikososyal işlevsellik; nitel araştırma
REFERANSLAR:
 1. National Cancer Institute [Internet]. [Cited: September 20, 2023]. Cancer Statistics. Available from [Link] 
 2. World Health Organization [Internet]. ©IARC 1965-2024 [Cited: September 1, 2023]. Number of new cases in 2020. Available from [Link] 
 3. Healthdata [Internet]. [Cited: January 20, 2023]. Available from [Link] 
 4. Kelleci M. Kanser hastalarının umudunun geliştirilmesine yönelik hemşirelik girişimleri [Nursing intervention to increase hope in cancer patients]. Anatolian Journal of Psychiatry. 2005;6:41-7. [Link] 
 5. Fırat S, Erk MA. Kanser tanısı almış ergenlerin yaşadıkları ruhsal sorunlar ve psikososyal müdahaleler. Kapukaya A, editör. Kanserli Hastalarda Psikososyal ve Fiziksel Rehabilitasyon. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2021. p.8-14. [Link] 
 6. Roth AJ, Weinberger MI, Nelson CJ. Prostate cancer: Psychosocial implications and management. Future Oncology (London, England). 2008;4(4):561-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Kaul S, Avila JC, Mutambudzi M, Russell H, Kirchhoff AC, Schwartz CL. Mental distress and health care use among survivors of adolescent and young adult cancer: A cross-sectional analysis of the National Health Interview Survey. Cancer. 2017;123(5):869-78. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Bag B. Kanser hastalarında yorgunluğa bağlı psikososyal sorunlar ve çözüm önerileri [Fatigue related psychosocial problems in cancer patients and their solutions]. Archives Medical Review Journal. 2012;21(4):253-73. [Link] 
 9. Kavradım ST, Özer ZC. Kanser tanısı alan hastalarda umut [Hope in patients with cancer]. Current Approaches in Psychiatry. 2014;6(2):154-64. [Link] 
 10. Tuncay T. Kanserle başetmede destek grupları [Support groups in coping with cancer]. Society and Social Work. 2010;21(1):59-71. [Link] 
 11. Liu Z, Doege D, Thong MSY, Arndt V. The relationship between posttraumatic growth and health-related quality of life in adult cancer survivors: A systematic review. J Affect Disord. 2020;276:159-68. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Monden KR, Gentry L, Cox TR. Delivering bad news to patients. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2016;29(1):101-2. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Gordon T, Edwards WS. Doktor - Hasta İşbirliği. 1. Baskı. İstanbul: Sistem Yayıncılık; 1997.
 14. Avuçan EE, İmrek M, Karaboğa I. Psychosocial aspects of cancer [Kanserin psikososyal yönleri]. Turkish Psychological Bulletin, 2006;12(38):81-91. [Link] 
 15. Işık I. Meme kanseri hastalarında tedavi sonrası dönemde gelişen psikososyal sorunlar ve destekleyici hemşirelik girişimleri [Psychosocial problems of breast cancer patients in the post-treatment period and supportive nursing interventions]. Journal of Education and Research in Nursing. 2014;11(3):58-64. [Link] 
 16. Şengün İnan F, Üstün B. Evde psikososyal bakım örneği: meme kanserinde tedavisi sonrası dönemde psikoeğitim uygulaması [Determining critical thinking dispositions of nursing: A comperative study]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2014;7(1):52-8. [Link] 
 17. Fetters MD, Curry LA, Creswell JW. Achieving integration in mixed methods designs-principles and practices. Health Serv Res. 2013;48(6 Pt 2):2134-56. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 9. Baskı. Ankara: Yayıncılık; 2013.
 19. Smith JA, Flowers P, Larkin M. Interpretative Phenomenological Analysis. 1st ed. London: Sage Publications; 2009.
 20. Punch KF, ed. Bayrak D, Arslan HB, Akyüz Z, çeviri editörleri. Sosyal Araştırmalara Giriş Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. 4. Baskı. Ankara: Siyasal Yayıncılık; 2011.
 21. Tan JH, Sharpe L, Russell H. The impact of ovarian cancer on individuals and their caregivers: A qualitative analysis. Psychooncology. 2021;30(2):212-20. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Bree RT, Gallagher G. Using Microsoft Excel to code and thematically analyse qualitative data: A simple, cost-effective approach. All Ireland Journal of Higher Education. 2016;8(2):2811-9. [Link] 
 23. Wynd CA, Schmidt B, Schaefer MA. Two quantitative approaches for estimating content validity. West J Nurs Res. 2003;25(5):508-18. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Wang Y, Feng W. Cancer-related psychosocial challenges. Gen Psychiatr. 2022;35(5):e100871. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Rohan EA, Boehm J, Allen KG, Poehlman J. In their own words: A qualitative study of the psychosocial concerns of posttreatment and long-term lung cancer survivors. Journal of Psychosocial Oncology. 2016;34(3):169-83. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 26. Wondimagegnehu A, Assefa M, Teferra S, Kantelhardt EJ, Zebrack B, Addissie A. A Qualitative Study on Psychosocial Challenges of Patients With Cancer in Ethiopia Using the Social-Ecological Model. Qual Health Res. 2024:10497323231219409. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Moore JB, Canzona MR, Puccinelli-Ortega N, Little-Greene D, Duckworth KE, Fingeret MC, et al. A qualitative assessment of body image in adolescents and young adults (AYAs) with cancer. Psychooncology. 2021;30(4):614-22. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Dropkin MJ. Coping with disfigurement and dysfunction after head and neck cancer surgery: a conceptual framework. Semin Oncol Nurs. 1989;5(3):213-9. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Norouznia S, Aydoğdu NG, Somalı İ. A qualitative study on the problems and needs of patients with breast cancer diagnosed with chemotherapy. Journal of Nursology. 2020;23(1):127-34. [Link] 
 30. Barakat LP, Galtieri LR, Szalda D, Schwartz LA. Assessing the psychosocial needs and program preferences of adolescents and young adults with cancer. Support Care Cancer. 2016;24(2):823-32. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Matsui T, Hirai K, Kinoshita H. Factors contributing to the use of psychosocial support services among cancer outpatients in Japan: a qualitative study on help-seeking behavior. Journal of Health Psychology Research. 2019;31(2):123-42. [Crossref] 
 32. Azizi M, Elyasi F. Effective strategies for increasing the hope in patients with cancer: A review. Journal of Cellular Immunotherapy. 2017;3(1):14-5. [Crossref] 
 33. Eliott JA, Olver IN. Hope and hoping in the talk of dying cancer patients. Soc Sci Med. 2007;64(1):138-49. [Crossref]  [PubMed] 
 34. DeMartini J, Fenton JJ, Epstein R, Duberstein P, Cipri C, Tancredi D, et al. Patients' Hopes for Advanced Cancer Treatment. J Pain Symptom Manage. 2019;57(1):57-63.e2. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. Lannie A, Peelo-Kilroe L. Hope to hope: Experiences of older people with cancer in diverse settings. Eur J Oncol Nurs. 2019;40:71-7. [Crossref]  [PubMed] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014