Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: DERLEME
Boyun Fıtığı Hastalarının Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarında Sağlık Okuryazarlığının Önemi: Geleneksel Derleme
The Importance of Health Literacy in Healthy Lifestyle Behavior of Cervical Disc Hernia Patients: Traditional Review
Nuran ÜNALERa, Nurdan KIRIMLIOĞLUb
aEmekli Hemşire, Konya, TÜRKİYE
bEskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, Eskişehir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2022;30(1):80-8
doi: 10.5336/mdethic.2021-85309
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Hızla değişen ve gelişen güncel hayatta, bireylerin sosyodemografik özellikleri, sosyal, fiziksel ve biyolojik çevrede oluşan risk faktörleri kas-iskelet sistemi üzerinde etkin olmakta ve boyun fıtığı hastalığına sık rastlanmaktadır. Boyun fıtığı, bireylerin yaşam standartlarını düşüren, üretken, tatmin edici bir yaşam sürmesine engel olan bir hastalıktır. Boyun fıtığı risk faktörleri düşünüldüğünde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının edinilmesiyle oluşması, tekrarlaması, hastaneye yatışlar önlenebilir ve hastalığa rağmen kaliteli bir yaşam sürdürülmesi mümkün olabilir. Boyun fıtığı hastalığının tedavi yöntemlerinden biri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetinde sağlığa ilişkin olarak davranış değişikliğine önem verilmektedir. Bireyin kendisi ile ilgili konularda karar alması ve söz sahibi olması, sorumluluk üstlenmesi ancak bilgiye sahip olması ve farkındalık yaşamasıyla olanaklıdır. Bu süreçte bireylerin bilgilere erişebilmesi, anlayabilmesi, yorumlayabilmesi ve uygun sağlık davranışları geliştirebilmesinde hasta eğitimi ve sağlık okuryazarlığı bilgilendirmenin profesyonel bir yönünü oluşturmaktadır. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, bireyin sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için öğrendiği, inandığı ve uyguladığı davranışların bütünü olduğundan makalede boyun fıtığının tedavi yöntemlerinden biri olan fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinde hastaların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını edinmelerinde bilgilendirme, eğitim ve sağlık okuryazarlığı konularının önemi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Boyun fıtığı; fizik tedavi ve rehabilitasyon; bilgilendirme; hasta eğitimi; sağlık okuryazarlığı
ABSTRACT
In today's rapidly changing and developing world, socio-demographic characteristics of individuals, and risk factors occurring in the social, physical, and biological environment are effective on the musculoskeletal system and cervical disc hernia is frequently encountered. Cervical disc hernia is a disease that reduces the living standards of individuals and prevents them from living productive and satisfying lives. Considering the risk factors of cervical disc hernia, with the acquisition of healthy lifestyle behaviors, its occurrence, recurrence, and hospitalizations can be prevented and it is possible to maintain a quality life despite the disease. In the physical therapy and rehabilitation service, which is one of the treatment methods of cervical disc hernia, attention is paid to behavioral change regarding health. It is only possible for an individual to make decisions and have a say in matters related to themselves, and to assume responsibility, only if they have knowledge and experience awareness. In this process, patient education and health literacy constitute a professional aspect of informing so that individuals can access, understand, interpret and develop appropriate health behaviors. Since Healty life style behavior (HLB) is the whole of the behaviors that the individual learns, believes, and practices to stay healthy and protect from diseases, it is aimed to give information about the importance of informing, education and health literacy issues in the process of physical therapy and rehabilitation, which is one of the treatment methods of cervical disc hernia, for patients to acquire HLB.

Keywords: Cervical disc hernia; physical therapy and rehabilitation; information; patient education; health literacy
REFERANSLAR:
 1. Kumar K. Importance of healthy life style in healthy living. Eur J Public Health. 2017;2(5): 1-3. [Crossref] 
 2. WHO. The Bangkok charter for health promotion in a globalized world. 2017. [Link] 
 3. T.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü. 1. Baskı. Ankara: Anıl Matbaacılık; 2011. [Link] 
 4. Khaghanyrab E. İki farklı ülkede cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi; 2014. [Erişim tarihi: 17 01 2022]. Erişim linki: [Link] 
 5. Samancı U. Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ve Hukuki Niteliği [The International Health Regulations (2005) and Their Legal Nature]. DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014;12(2):113-69. [Link] 
 6. Yalçınkaya M, Özer FG, Karamanoğlu AY. Sağlık çalışanlarında sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi [Evaluation of healthy lifestyle behaviors in health care workers]. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2007; 6(6):409-20. [Link] 
 7. Özvarış BŞ. Sağlığı geliştirme ve destekleyici sağlık çevreleri. Uluslararası Sağlığın Geliştirilmesi ve İletişimi Sempozyumu Bildirileri Kitabı. 1. Baskı. Ankara: Erek Ofset; 2012. p.28-34. [Link] 
 8. Şimşekoğlu N, Mayda AS. Bir üniversite hastanesinde görevli hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve sağlık kaygısı düzeyleri [The level of health anxiety and the healthy lifestyle behaviors of nurses at a university research hospital]. J DU Health Sci Inst. 2016;6(1):19-29. [Link] 
 9. Peter M, "Education for moral and spiritual development." Doctoral Dissertations 1896-February 2014. 1977. [Link] 
 10. Sagar D, West M. A strange fire: an exploration of psycho-spiritual development aided by Jungian analysis and Vedanta. J Anal Psychol. 2016;61(5):625-46. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Lee S, Jirásek I, Veselský P, Jirásková M. Gender and age differences in spiritual development among early adolescents. Eur J Developmental Psychol. 2018;16(6):680-96. [Crossref] 
 12. Owen FK, Demirbaş Çelik N. Yaşam boyu sağlıklı yaşam ve iyilik hali [Lifelong healthy lifestyle and wellness]. Current Approaches in Psychiatry. 2018;10(4):440-53. [Crossref] 
 13. Çetinkaya H. Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri. Özürlüler ve Yerel Hizmet Rehberi İSÖM Modeli. İstanbul: İBB Basımevi; 2012. p.254-74. [Link] 
 14. Ramazanoğlu AF, Naderi S. Dejeneratif servikal omurgada biyomekanik. Arslantaş A, editör. Servikal Dejeneratif Hastalıklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.6-10. [Link] 
 15. Caridi JM, Pumberger M, Hughes AP. Cervical radiculopathy: a review. HSS J. 2011;7(3):265-72. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Keskin F, İzci EK. Servikal dejeneratif hastalıklarda klinik. Arslantaş A, editör. Servikal Dejeneratif Hastalıklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.11-4. [Link] 
 17. Özbek Z, Baş G. Servikal disk hernisinde cerrahi tedavi endikasyonları ve hasta seçimi. Arslantaş A, editör. Servikal Dejeneratif Hastalıklar. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.36-8. [Link] 
 18. Çelik Yılmaz A. Bel ve boyun fıtığı olan hastaların ameliyat öncesi ağrı gidermede kullandıkları tamamlayıcı yaklaşımlar [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2017. [Erişim tarihi: 17.01.2022]. Erişim linki: [Link] 
 19. Shangguan L, Ning GZ, Tang Y, Wang Z, Luo ZJ, Zhou Y. Discover cervical disc arthroplasty versus anterior cervical discectomy and fusion in symptomatic cervical disc diseases: A meta-analysis. PLoS One. 2017;12(3):e0174822. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Aldemir K. Bel fıtığı ameliyatı sonrası pedometre destekli yürüyüş ve tele izlenimin ağrı, engellilik düzeyi ve yaşam kalitesine etkisi [Doktora Tezi]. İstanbul: Marmara Üniversitesi; 2019. (Erişim tarihi: 17.01.2022) Erişim linki: [Link] 
 21. Çırak M, Atabey R. Füzyonlu ve füzyonsuz anterior servikal diskektomi sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi [Comparison of anterior cervical discectomy with and without fusion: retrospective study]. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2019;39(3):285-98. [Crossref] 
 22. Oral A, Sindel D, Ketenci A. Evidence-based physical medicine and rehabilitation strategies for patients with cervical radiculopathy due to disc herniation. Turk J Phys Med Rehab. 2014;60:47. [Crossref] 
 23. Boyles R, Toy P, Mellon J Jr, Hayes M, Hammer B. Effectiveness of manual physical therapy in the treatment of cervical radiculopathy: a systematic review. J Man Manip Ther. 2011;19(3):135-42. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Delisa JA, Gans BM, Walsh NE, eds. Arasıl T, çeviri editörü. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon İlkeler ve Uygulamalar. 3. Baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri. 2016. p.251-435-653-675.
 25. Karataş Y. Basit analjezikler ve streoid olmayan antienflamatuar ilaçlar. Kurtaiş Y. Terapatik egzersizler. Özgirginli N. Üst ekstremite egzersizleri. Kutsal YG, Beyazova M, editörler. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. 3. Baskı. İstanbul: Güneş Kitabevi; 2016. p.781, 1179, 1295.
 26. Kirsch Micheletti J, Bláfoss R, Sundstrup E, Bay H, Pastre CM, Andersen LL. Association between lifestyle and musculoskeletal pain: cross-sectional study among 10,000 adults from the general working population. BMC Musculoskelet Disord. 2019;20(1):609. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Bohman T, Alfredsson L, Jensen I, Hallqvist J, Vingård E, Skillgate E. Does a healthy lifestyle behaviour influence the prognosis of low back pain among men and women in a general population? A population-based cohort study. BMJ Open. 2014;4(12):e005713. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Maté G, ed. Orhun D, çeviri editörü. Vücudunuz Hayır Diyorsa Duygusal Stresin Bedelleri. 8. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları; 2019.
 29. Elçioğlu Ö, Kırımlıoğlu N. Tıp etiği ilkeleri. Demirhan Erdemir A, Arda B, Öncel Ö, Özçelikay G, Aksoy Ş, editörler. Çağdaş Tıp Etiği. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2003. p.26-40. [Link] 
 30. Reach G. Patient autonomy in chronic care: solving a paradox. Patient Prefer Adherence. 2013;8:15-24. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Bracconi M, Hervé C, Pirnay P. Ethical reflections on the principle of patient autonomy. East Mediterr Health J. 2018;23(12):845-9. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Chen MF, Chang RE, Tsai HB, Hou YH. Effects of perceived autonomy support and basic need satisfaction on quality of life in hemodialysis patients. Qual Life Res. 2018; 27(3):765-73. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Malatyalı İ, Biçer EB. Sağlık okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi örneği [Determination of health literacy levels: The case of Sivas Cumhuriyet Universty]. ASHD. 2018;17(2):16-27. [Link] 
 34. Vanstone M, Cernat A, Nisker J, Schwartz L. Women's perspectives on the ethical implications of non-invasive prenatal testing: a qualitative analysis to inform health policy decisions. BMC Med Ethics. 2018;19(1):27. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. Delany C, Fryer C, van Kessel G. An ethical approach to health promotion in physiotherapy practice. Health Promot J Austr. 2015;26(3):255-62. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Uzun M. Kardiyak rehabilitasyonda hasta eğitimi ve egzersiz [Patient education and exercise in cardiac rehabilitation]. Anatolian Journal of Cardiology. 2007;(7):298-304. [Link] 
 37. Karadağ G, Lafçı D. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sigara içme durumları ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları [Smoking status of nursing students' and healthy lifestyle behaviors]. ERU of Journal of Health Sciences. 2015;3(1):1-15. [Link] 
 38. McCarthy J, Donnely M, Dooley D, Campbell L, Smith D. An ethical frame work for and of life care. (modul 4). Hospice Friendly Hospitals. 2013. p.166-8. [Link] 
 39. Öztek Z. Halk sağlığı etiği. Demirhan Erdemir A, Sezgin G, Usmanbaş Ö, Şaylıgil Ö, editörler. Çağdaş Klinik Etik: 21. Yüzyılda Olgu Örnekleriyle. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2019. p.347-58.
 40. Enzo A, Okita T, Asai A. What deserves our respect? Reexamination of respect for autonomy in the context of the management of chronic conditions. Med Health Care Philos. 2019;22(1):85-94. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Atıcı E. Hasta hekim ilişkisini etkileyen unsurlar [Factors affecting patient-physician relationship]. Med Faculty J Uludağ Universty. 2007;33(2):91-6. [Link] 
 42. Özkan O. Sağlık hizmetlerinde hasta odaklı yaklaşım: hasta katılımı [Patient-oriented approach in health services: patient engagement]. Hitit Univ J Soc Sci Ins. 2017;10(2): 1759-70. [Crossref] 
 43. Topbaş E. Diyaliz hastalarının beslenmesinde davranış değişikliği [Behaviour change in nutrition of dialysis patients]. TNDTHD. 2017;1(12):29-35. [Link] 
 44. Kırgız AC. The key rol of media literacy in the forming of critical health literacy. The case of the soscial media in Turkey. J Soc and Administrative Sci. 2015;2(1):18-27. [Link] 
 45. Nutbeam D. Health literacy as public health goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st centruy. Health Promot Int. 2000;15(3): 259-67. [Crossref] 
 46. Bilir N. Sağlık okuryazarlığı [Health literacy]. Turk J Public Health. 2014;12(1):61-8. [Crossref] 
 47. WHO. Health literacy the solid facts. World Health Organization Regional Office of Europe Copenhagen WHO Puclication. 2013. Erişim tarihi: 17.01.2022. Erişim linki: [Link] 
 48. Kickbucch I, Ratzan SC. Health literacy: making a differance in the USA. J Health Commun. 2001;6(2):87-8. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Zarcadoolas C, Pleasant AF, Greer DS. Advancing health literacy: A framework for understanding and action. New England J Med. 2007;356(7):757-8. [Crossref] 
 50. Çınarlı İ. Kitle iletişimi ve eleştirel sağlık okuryazarlığı. Yıldırım F, Keser A, editörler. Sağlık Okuryazarlığı. 1. Baskı. Ankara: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yayın; 2015. p.15-28. [Link] 
 51. Demir Avcı Y. Kişisel sağlık sorumluluğu [Personal health responsibility]. TAF Prev Med Bull. 2016;15(3):259-66. [Crossref] 
 52. Beaglehole R, Bonita R, Horton R, Adams C, Alleyne G, Asaria P, et al.; Lancet NCD Action Group; NCD Alliance. Priority actions for the non-communicable disease crisis. Lancet. 2011;377(9775):1438-47. [PubMed] 
 53. Berkman ND, Sheridan SL, Donahue KE, Halpern DJ, Viera A, Crotty K, et al. Health literacy interventions and outcomes: an updated systematic review. Evid Rep Technol Assess (Full Rep). 2011;(199):1-941. [PubMed]  [PMC] 
 54. Uğurlu Z, Akgün SH. Sağlık kurumlarına başvuran hastaların sağlık okuryazarlığının ve kullanılan eğitim materyallerinin sağlık okur yazarlığına uygunluğunun değerlen dirilmesi [Evaluation of health literacy and appropriateness of the educational materials to the health literacy of the patients who applied to the healthcare centers]. Mersin Univ J Health Sci. 2019;12(1):96-106. [Crossref] 
 55. Sezer C, Amarat M. Sağlık okuryazarlığı ve sağlıklı yaşam biçimi ilişkisi üzerine bir çalışma. 2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi; 11-13 Ekim. Muğla/Bodrum: 2018. [Link] 
 56. Aaby A, Friis K, Christensen B, Rowlands G, Maindal HT. Health literacy is associated with health behaviour and self-reported health: A large population-based study in individuals with cardiovascular disease. Eur J Prev Cardiol. 2017;24(17):1880-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 57. Chahardah-Cherik S MS, Gheibizadeh M PhD, Jahani S PhD, Cheraghian B PhD. The relationship between health literacy and health promoting behaviors in patients with Type 2 diabetes. Int J Community Based Nurs Midwifery. 2018;6(1):65-75. [PubMed]  [PMC] 
 58. Nutbeam D. The evolving concept of health literacy. Soc Sci Med. 2008;67(12):2072-8. [Crossref]  [PubMed] 
 59. Taş TA, Akış N. Sağlık okuryazarlığı [Health literacy]. STED. 2016;25(3):119-24. [Link] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014