Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: ARAŞTIRMA
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ulusallaşma Çabaları ve Sağlık Alanında Yapılan Ulusallaşma Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Nationalisation Effort in the First Years of Turkish Republic and Evaluation of Nationalizational Studies in Health
Hülya ÖZTÜRKa, Nilüfer DEMİRSOYa
aTıp Tarihi ve Etik AD, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2019;27(1):11-24
doi: 10.5336/mdethic.2018-61148
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Yeni kurulan Türk Devleti, Türkleştirme politikalarına ve millet esaslı bir ideolojiye yönelmiş, hem millet esasına dayalı hem de farklı ırklara sahip Anadolu coğrafyasını millileştirmeyi amaçlamıştır. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında ulusallaşma politikaları değerlendirilmeye çalışılmış, Türk milliyetçiliğine dair Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta olduğu dönem içerisinde pek çok alandaki ulusallaşma çabaları ve bunların sağlık alanına yansıması döneme ait kaynakların taranması yoluyla incelenmiştir. Türk vatandaşlarının sağlığı ve sağlamlığı fikri "Ulus Devlet olma" anlayışı "Sağlık alanında ulusallaşma"nın da önayağı olmuştur. Sağlamlık ve sağlıklılık, fiziksel boyutta ve genler üzerinde değişime yol açabilecek yapısı yüzünden ayrı özen gösterilen düzenlemelere tabi tutulmuştur. Bu düzenlemeler içerisinde; "evlenme yaşının düşürülmesi, "bekârlık vergi"si uygulaması, evlenen çiftlerin kanunen zorunlu olarak tıbbi muayeneye tabi tutulması, bulaşıcı ve sair hastalıklıların evlenmelerinin yasaklanması, kasten çocuk düşürmenin suç olarak belirlenmesi, gürbüz çocuk yetiştirme politikaları ve yarışmalarının düzenlenmesi, okul müfredatlarına terbiye-i bedeniyye derslerinin konulması, kadınlara yegâne iş olarak anneliğin önerilmesi" gösterilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet dönemi; ulusallaşma; etik; nüfus düzenlemeleri
ABSTRACT
The newly established Turkish state was directed towards Turkification policies and towards a national -based ideology, and, aimed at nationalizing the Anatolian geography, which is national-based, and constituted from different ethnic groups. In this study, the nationalization policies in the first years of Turkish Repuclic was attempted to be evaluated, and, the Turkish nationalismrelated nationalization studies in many fields in the period when Mustafa Kemal Atatürk was alive, and their reflections on the health care field were investigated through scanning the sources of the period. The ideas of the health and stability of Turkish citizens, "becoming a nation state" paveal the way to" nationalization in the field of health." Strength and health were subjected to distinctively cared regulations, due to having structure that can cause changes in the physical dimension and on the genes. Some of these regulations are "the decrease of marriage age"; application of celibacy tax; subject married couples to medical examination that is mandatory by law; forbidden of the marriage of those with infectious and other diseases; identification of deliberate abortion as an abuse; sturdy child raising policies and arrengement of relevant competitions;inclusion of physical education lessons in school curricula; suggestion of maternity to women as an unique work."

Keywords: Republican period; nationalization; ethics; regulations of population
REFERANSLAR:
 1. Ünder H. [Social darwinism thought in Turkey]. Bora T, Gültekin M, editörler. Modern Türkiye?de Siyasi Düşünce Milliyetçilik. 4. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları; 2009. p.42737.
 2. Öktem Ü. [Effects of Darwin?s theory of evolution in Tanzimat]. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi. 2011;1-24.
 3. Kaya EE. [In the early repuclic period in the nation-building process race and racism (1923-1938)]. Journal of the Academic Elegance. 2015;2(3):1-9.
 4. Kılıç M. [The typology of the Turkish nationalism in the early period of the republic]. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2007;16:113-40.
 5. İnan A. Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk?ün El Yazıları. 1. Baskı. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları; 2000. p.1vd.
 6. Aktar A. [Turkishization policies applied in the first years of the republic]. Tarih ve Toplum. 1996;156:4-9.
 7. Mardin Ş. Türk Modernleşmesi. 6. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları; 1999. p.20-6.
 8. Mardin Ş. İdeoloji. 4. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları; 1997. p.16-8.
 9. Giddens A. [Racial efficiency and migration, sociology]. Sociology. Yayına Hazırlayan: Cemal Güzel. 1. Baskı. İstanbul: Kırmızı Yayınları; 2008. p.546-8.
 10. Gökalp Z. [Principles of Turkishness]. IV. Bölüm: Hars ve Medeniyet. 7. Baskı. İstanbul: Varlık Yayınevi; 1968. p.27.
 11. Mardin Ş. Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu. 2. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları; 1998. p.20-1.
 12. Ortaylı İ. Batılılaşma Yolunda. 5. Baskı. İstanbul: Turkuaz Kitap; 2007. p.9-195.
 13. Georgeon F. [Resurrecting the water calling man]. Bora T, Gültekin M, editörler. Cilt 4. Modern Türkiye?de Siyasi Düşünce Milliyetçilik. 4. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları; 2009. p.25-35.
 14. Aktar A. [Interpreting in Trakya Jewish events correctly]. Tarih ve Toplum. 1996;155:4555.
 15. İskân Kanunu. Kanun Numarası: 2510. Kabul Tarihi: 14.06.1934, Resmi Gazete Tarihi: 21.06.1934, Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2703.
 16. Berkes N. Türkiye?de Çağdaşlaşma. Kuyaş A, editör. 15. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları; 2002. p.527-55.
 17. İnan A. [Atatürk and history thesis]. Belleten. 1994;3(10):242-6.
 18. Çağatay S. [Race, language and ethnicity in Turkish nationalism in thirty years]. Bora T, Gültekin M, editörler. Cilt 4. Modern Türkiye?de Siyasi Düşünce Milliyetçilik. 4. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları; 2009. p.245-50.
 19. Tan Gazetesi; 1.1.1936. p.1-5.
 20. Akşam Gazetesi; 1938. p.1-8.
 21. TBMM Zabıt Cerideleri. Cilt 5, Devre 3. İçtima Senesi: 2.
 22. Bayraktar Ö. [Solar language theory: ?manage to border between east and west?]. Spectrum: Journal of Global Studies. 2012;4:137-49.
 23. Tongul N. [Turkish letter revolution]. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi. 2004;33:103-30. [Crossref ]
 24. Tan; 1.1.1936. p.1-8.
 25. Türkiye?deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun. Kanun Numarası: 2007, Kabul Tarihi: 11.06.1932, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11.06.1932, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 3 Cilt: 13 Sayfa: 512.
 26. Yeni Asır Gazetesi; 20 Nisan 1937. p.1-8.
 27. Ulus Gazetesi; 21 Nisan 1936. p.1-6.
 28. Cumhuriyet Gazetesi; 30 Haziran 1935.
 29. Maksudyan N. [Measure the Turkishness]. Türklüğü Ölçmek (Bilimkurgusal Antropoloji ve Türk Milliyetçiliğinin Irkçı Çehresi 1925-1939). Tarih Toplum Felsefe Dizisi. İstanbul: Metis Yayıncılık; 2016. p.10-6.
 30. Topçu N. [Ourselves]. Hareket Dergisi-Fikir Sanat. 1939;1(4):112.
 31. Fikret T. [History of our neighbors]. Hareket Dergisi Fikir-Sanat. 1939;1(6).
 32. TBMM Zabıt Cerideleri. Kanunlar Dergisi. Cilt: 12, Kanun No: 2252. RG Yayın Tarihi: 06.06.1933, No: 2420.
 33. Akşam Gazetesi; 1 Şubat 1932. p.1.
 34. Saltık A. [Early republican era of health services in Turkey]. Ankara: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD Resmi Sitesi. 2012;1-20.
 35. Atatürk?ün Söylev ve Demeçleri. I-III, TTK. 5. Baskı. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları; 1997. p.305-8.
 36. Alemdaroğlu A. [Politics of the body and eugenic discourse in early republican Turkey]. Body and Society. 2005;11(3):61-75. [Crossref]
 37. Aydın MA. [Family declaration]. TDV DIAİslam Ansiklopedisi C.18. 180178. 1989.
 38. Türk Ceza Kanunu. Kanun Numarası: 765. Kabul Tarihi: 01.03.1926, Resmi Gazete Yayın Tarihi: 13.03.1926, Resmi Gazete Sayısı: 320.
 39. Doğan M. [General overview of the population policy in Turkey]. Marmara Coğrafya Dergisi. 2011;23:293-307.
 40. Oktay EY. [The population policies in Turkish Republic from the proclamation to the present]. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi. 2013;7:31-53.
 41. Akşit EE. [Population control approaches in late ottoman and republican periods]. Toplum ve Bilim. 2010;117:179-97.
 42. Akşam Gazetesi; 28 Mart 1929. p.1.
 43. Akşam Gazetesi; 26 Mart 1929. p.1-3.
 44. Sarıkaya M. [Robust child contest]. Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi. 2012;1(1):201-20.
 45. Sarıkaya M. [In the first years of the republic, a social services agency: Turkey Protectoratei Pediatric Society]. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Erzurum. 2007;34:321-38.
 46. Sarıkaya M. [The public c;uest-house for the children of the community ofhimaye-i etfal during first world war and children]. Journal of Atatürk. 2003;3(3):193-203.
 47. Akın V. [April 23 National History of Sovereignty and Children?s Day]. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 1997;3:1-6.
 48. Akşam Gazetesi; 25 Nisan 1929. p.1-4.
 49. Cumhuriyet Gazetesi; 25 Nisan 1930. p.1-6.
 50. Cumhuriyet Gazetesi; 24-25 Nisan 1934. p.14.
 51. Yeni Asır; 3 Şubat 1939. p.1-7.
 52. Beden Terbiyesi Kanunu. Kanun Numarası: 3961, Kabul Tarihi: 16.07.1938, Resmi Gazete Yayın Tarihi: 16.08.1938, Resmi Gazete Sayısı: 3961.
 53. Çaha H. [Eugenics and abortion in Turkey]. İş Ahlakı Dergisi Güz. 2014;7(2):53-90.
 54. Neyzi O. [A brief overview of the history of pediatrics in Turkey]. İ.T.F Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı. 2012;1-6.
 55. TBMM Zabıt Cerideleri. Kanunlar Dergisi Cilt 8, No: 1489.
 56. Ulus Gazetesi; 17 Ekim 1938. p.1.
 57. Yeni Asır; 3 Mart 1939. p.1-7.
 58. Yeni Asır; 14 Kasım 1937. p.1.
 59. Arıkan A. [Turkey medical national congress (1923-1968) and turkey effects on health policy]. 1. Baskı. İstanbul: Türkiye Tıp Akademisi Yayınları; 2010. p.1.
 60. Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname. Kanun Numarası: 1593, Kabul Tarihi: 24.04.1930, Resmi Gazete Yayın Tarihi: 21.09.1931, Resmi Gazete Sayısı: 1904 Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 3. Cildi: 11. p.477.
 61. Rasimoğlu İ, Gülser C. [The evaluation of population and public health debates in ınter-war Turkey]. Lokman Hekim Journal. 2014;4(3): 16-21.
 62. Öztürk H. [Besim Ömer Akalin and his treatment by grape]. Lokman Hekim Journal Sixth Session. 2011;VII.
 63. Cumhuriyet Gazetesiİ 12 Şubat 1930. p.1-8.
 64. Beyinli G. [Midwifery in modern Turkey]. Elleri Tılsımlı. 1. Baskı. İstanbul: Ayizi Kitap; 2015. p.1-32.
 65. Balsoy GE. Geç Osmanlı Doğum Politikaları. Taylan E, editör. 1. Baskı. İstanbul: Can Yayınları; 2015. p.1-45.
 66. Kaplan M. [Bugünkü Medeniyet ve Ferd]. Kara İ, editör. Hareket Dergisi (1947-53). 1. Baskı. İstanbul: Dergâh Yayınları; 2015. p.6.
 67. Gümüşçü O. [Turkey public health in transition from empire to republic and republic?s first year]. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. 2003;126-46.
 68. Ak B. Türkiye Cumhuriyeti?nde Sağlık Hizmetleri. Türkler XVII. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları; 2003. p.1.
 69. Çelik R, Ramazan E. [Acculturation of health within the framework of doctor?s changing identity]. SDÜ Vizyoner Dergisi. 2016;7(16): 61-74.
 70. Özkaya H. [Fight against contagious diseases during the period of the republic]. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi. 2016;20(2):77-84. [Crossref]
 71. Aydın E. [Health services in the foundation period of Turkish republic]. Ankara Ecz Fak Dergisi. 2002;31(3):183-92.
 72. Tuğluoğlu F. [The struggle against tuberculosis in Turkey in the early republican period]. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları. 2008;1314:1-26.
 73. Rıdvan E. Türkiye?nin Sağlık Hizmetleri ve İsmet Paşa. 1. Baskı. Ankara: İnönü Vakfı; 1992. p.1-27.
 74. Hot İ. [Struggle with syphilis in our country]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2004;12(1):3643.
 75. Öztürk M. [Health services during republic period]. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 1999;6(1):1-7.
 76. Lewis MA, Tamparo CD, Tatro BM. Genetic engineering. Law, Ethics & Bioethics for the Health Professions. 7th ed. Philadelphia: F.A. Davis Company; 2012. p.190-210.
 77. Halidi G. [Three eugenic dystopia: the crimson rivers, brave new world, gattaca]. Türkiye Biyoetik Dergisi. 2017;12(3):111-7. [Crossref]

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014