Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Determination of the Relationship Between Midwifery Students' Views on Being Male in the Profession and Gender Perceptions: A Cross-Sectional Study
Ebelik Öğrencilerinin Meslekte Erkek Olmasına İlişkin Görüşleri ve Toplumsal Cinsiyet Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma
Emine GÖNÜLa , Deniz AKYILDIZb
aHalfeti State Hospital, Şanlıurfa, Türkiye
bKahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Health Sciences, Department of Midwifery, Kahramanmaraş, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2024;9(2):284-93
doi: 10.5336/healthsci.2023-100592
Makale Dili: EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ABSTRACT
Objective: This study, it was aimed to determine the views of midwifery students about the involvement of men in the profession and their gender perceptions. Material and Methods: The cross-sectional study was conducted with 280 midwifery students at a state university in Kahramanmaraş in the academic year 2022-2023. Data were collected between June 12 2023 and July 7 2023 using a questionnaire form and the Gender Perception Scale. p<0.05 was considered statistically significant. Results: 68.9% of the participants reported that they thought midwifery was a gender-based profession and 37.5% reported that they did not want men to take part in the profession. It was observed that the rate of thinking that midwifery was a genderbased profession was lower and the rate of wanting men to be in the midwifery profession was higher among the students who took courses on gender issues (p<0.05). The mean scores of the Gender Perception Scale of those whose mothers were working, who preferred the department willingly, and who took courses on gender were higher (p<0.05). Students who thought that midwifery was a gender-based profession, who did not want men in the profession, and who reported that they would feel uncomfortable receiving care from a male midwife had lower mean scores on the Gender Perception Scale (p<0.05). Conclusion: It was concluded that a significant proportion of midwifery students had negative views about having men in the profession and that students with negative gender perceptions also had negative views about having men in the profession.

Keywords: Midwifery; occupation; students; gender
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, ebelik öğrencilerinin meslekte erkeklerin yer alması ile ilgili görüşleri ve toplumsal cinsiyet algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma kesitsel türde, 2022-2023 akademik yılında Kahramanmaraş'ta bir devlet üniversitesinde 280 ebelik öğrencisiyle yürütüldü. Veriler 12 Haziran 2023 ve 7 Temmuz 2023 tarihleri arasında anket formu ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği kullanılarak toplandı. p<0,05 düzeyindeki değerler istatistiksel olarak önemli kabul edildi. Bulgular: Katılımcıların %68,9'u ebeliğin cinsiyete dayalı bir meslek olduğunu düşündüklerini ve %37,5'i meslekte erkeklerin yer almasını istemediklerini bildirmişlerdir. Öğrencilerden toplumsal cinsiyet konusunu içeren ders alanların ebeliğin cinsiyete dayalı bir meslek olduğunu düşünme oranının daha düşük ve ebelik mesleğinde erkek olmasını isteme oranının daha yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05). Annesi çalışan, bölümü isteyerek tercih edenlerin ve toplumsal cinsiyet konusunu içeren ders alanların Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği puan ortalamaları daha yüksektir (p<0,05). Ebeliğin cinsiyete dayalı meslek olduğunu düşünen, meslekte erkek olmasını istemeyen ve erkek ebeden bakım almaktan rahatsızlık duyacağını bildiren öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği puan ortalamaları daha düşüktür (p<0,05). Sonuç: Bu çalışmada, ebelik öğrencilerinin önemli bir bölümünün meslekte erkek olması ile ilgili görüşlerinin olumsuz olduğu ve toplumsal cinsiyet algıları olumsuz olan öğrencilerin meslekte erkek olması ile ilgili görüşlerinin de olumsuz olduğu sonuçlarına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ebelik; meslek; öğrenciler; cinsiyet
REFERANSLAR:
 1. Bradfield Z, Hauck Y, Duggan R, Kelly M. Midwives' perceptions of being 'with woman': a phenomenological study. BMC Pregnancy Childbirth. 2019;19(1):363. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Bwalya P, Kolala P, Mazyopa E, Mofya B, Ngoma CM. Perceptions, beliefs and attitudes of expectant women towards male midwives conducting deliveries in health institutions in Zambia. Int J Environ Res. 2015;2(4):43-8. [Link] 
 3. Beyinli Dinç G. Elleri Tılsımlı: Modern Türkiye'de Ebelik. 2. Baskı. Ankara: Ayizi Yayınları, 2017.
 4. Osborne C. A dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree of masters of gender studies [Master thesis]. Zambia: The University of Zambia; 2014. [Cited: December 1, 2023]. Available from [Link] 
 5. Yörük S. Dünya'da ebelik eğitimi [Midwifery education in the world]. J DU Health Sci Inst. 2016;6(1):46-50. [Link] 
 6. Yoruk S, Gunay T. Developing an educational program for fourth-year students at Balikesir University's school of health, department of midwifery, to learn and practice antenatal skills. Int J Res Med Sci. 2014;2(4):1339-46. [Crossref] 
 7. Köker HA. Doğum ve Ebelik Tarihi. 1. Baskı. Ankara: Erciyes Üniversitesi Matbaası; 1997.
 8. Gönenç İ, Yılmaz Sezer N, Erkal İlhan S, Öztaş Karataş D. Ebelik öğrencilerinin erkeklerin mesleğe katılması konusunda görüşlerinin belirlenmesi [Determination of midwifery students' opinions about participation of male in occupation]. Türkiye Klinikleri J Health Sci. 2016;1(2):79-87. [Crossref] 
 9. Yükseköğretim Kurulu. 2023-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. 2023. Erişim tarihi: 1 Aralık 2023. Erişim linki [Link] 
 10. Reşat Yücel Ö, Orhan B. Türkiye de sağlık hizmetleri sunumuna cinsiyet açısından bakış [Gender perspective to health services in Turkey]. Marmara Universitesi Kadin ve Toplumsal Cinsiyet Arastirmalari Dergisi. 2017;1(1):53-9. [Link] 
 11. Ertuğrul Yaşar Z, Zorluoğlu E. Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerinin ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının incelenmesi [Investigation of university students' gender roles and attitudes towards gender roles]. ETÜSBED. 2021;(12):1-17. [Crossref] 
 12. Bassett AJ, Ahlmen A, Rosendorf JM, Romeo AA, Erickson BJ, Bishop ME. The biology of sex and sport. JBJS Rev. 2020;8(3):e0140. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Prosen M. Nursing students' perception of gender-defined roles in nursing: a qualitative descriptive study. BMC Nurs. 2022;21(1):104. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Karaçam Yilmaz ZD, Yilmaz T, Tokman E. Views of healthcare professionals on gender roles: A qualitative study. Heliyon. 2023;9(8):e18576. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. Özden S, Gölbaşı Z. Sağlık çalışanlarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının belirlenmesi [Determination of health workers' attitudes towards gender roles]. KOU Sag Bil Derg. 2018;4(3):95-100. [Crossref] 
 16. Aydın M, Özen Bekar E, Yılmaz Gören Ş, Sungur MA. Hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları [Attitudes of nursing students regarding to gender roles]. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016;16(1):223-42. [Crossref] 
 17. Galbany-Estragués P, Comas-d'Argemir D. Care, autonomy, and gender in nursing practice: a historical study of nurses' experiences. J Nurs Res. 2017 Oct;25(5):361-7. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Edwards G. The rise and fall of the male nurse movement. Nurs Times. 1989;85(3):51-3. [PMC] 
 19. Resmî Gazete (25.4.2007/5634), 26510 sayılı Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; 2007. Erişim tarihi: 1 Aralık 2023. Erişim linki [Link] 
 20. Cinar D, Olgun N. Klinik uygulamalarda erkek hemşire algısı [The perception of male nurses in clinical practice]. HEAD. 2013;10(3):3-6. [Link] 
 21. Aksan H, Ergin İ, Çiçeklioğlu M, Samandağ B. Türkiye'de kadın hastalıkları ve doğum anabilim dallarında cinsiyet eşitsizliği [Gender inequalities at obstetrics and gynecology departments of Turkish medical schools]. Tıp Eğitimi Dünyası. 2011;32(32):1-7. [Link] 
 22. Johnson AM, Schnatz PF, Kelsey AM, Ohannessian CM. Do women prefer care from female or male obstetrician-gynecologists? A study of patient gender preference. J Am Osteopath Assoc. 2005;105(8):369-79. [PubMed] 
 23. İçke S, Balçık Çolak M. Ebelik öğrencilerinin, lohusaların ve refakatçilerinin erkek ebe ile ilgili görüşleri [Opinions of midwifery students, puerperant and companions about the male midwife]. Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences. 2021;6(12):10-8. [Crossref] 
 24. Fullerton J, Sipe TA, Hastings-Tolsma M, McFarlin BL, Schuiling K, Bright CD, et al. The Midwifery Workforce: ACNM 2012 and AMCB 2013 Core Data. J Midwifery Womens Health. 2015;60(6):751-61. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Sannomiya M, Sasagawa E, Hikita N, Yonezawa K, Haruna M. The proportions, regulations, and training plans of male midwives worldwide: a descriptive study of 77 countries. Int J Childbirth. 2019;9(1):5-18. [Crossref] 
 26. Bly KC, Ellis SA, Ritter RJ, Kantrowitz-Gordon I. A survey of midwives' attitudes toward men in midwifery. J Midwifery Womens Health. 2020;65(2):199-207. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Behruzi R, Klam S, Dehertog M, Jimenez V, Hatem M. Understanding factors affecting collaboration between midwives and other health care professionals in a birth center and its affiliated Quebec hospital: a case study. BMC Pregnancy Childbirth. 2017;17(1):200. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Kantrowitz-Gordon I, Adriane Ellis S, McFarlane A. Men in midwifery: a national survey. J Midwifery Womens Health. 2014;59(5):516-22. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Altinova HH, Duyan V. Toplumsal cinsiyet algısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması [The validity and reliability of perception of gender scale]. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2013;24(2):9-22. [Link] 
 30. Mete A, Reyhan F, Çelik N, Sayıner F. Ebelikte erkekler: ebelik öğrencilerinin görüşleri [Male in midwifery: opinions of midwifery students]. Journal of Health Sciences and Professions. 2019;6(2):266-74. [Crossref] 
 31. McRae MJ. Men in obstetrical nursing: perceptions of the role. MCN Am J Matern Child Nurs. 2003;28(3):167-73. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Cetisli NE, Top ED, Isik G. The gender attitude related rolles of university students who continued or not the gender equality course. Florence Nightingale J Nurs. 2017;25(2):104-10. [Link] 
 33. Gönenç İM, Topuz Ş, Sezer NY, Yılmaz S, Duman NB. Toplumsal cinsiyet dersinin toplumsal cinsiyet algısına etkisi [Effect of gender course on gender perception]. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;7(1):22-2. [Link] 
 34. Yilmaz T, Dinc Kaya H, Gunaydın S. Evaluation of the attitudes of midwifery students towards gender roles. Soc Work Public Health. 2021;36(7-8):786-94. [Crossref]  [PubMed] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014