Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Dergisi

.: DERLEME
Diabetes Mellitus ve İş Yaşamı: Geleneksel Derleme
Diabetes Mellitus and Working Life: Traditional Review
Rabia EZBERa, Cebrail ŞİMŞEKb, Adem KOYUNCUb, Merve EROL GÜLSEVENa
aAtatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Meslek Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
bAtatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Intern Med. 2022;7(1):20-8
doi: 10.5336/intermed.2021-87237
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Diabetes mellitus; prevalansı gittikçe artan, multifaktöriyel etkilenimi olan bir metabolizma bozukluğudur. Tedavi sürecinin iyi yönetilmemesi hâlinde komplikasyonlar gelişir. Hastanın hem sosyal yaşamı hem de iş yaşamı olumsuz etkilenir. Diyabet gelişimini kolaylaştıran düzeltilebilir faktörlerin bilinmesi, hastanın bu konuda eğitilmesi, hastalığın gelişmesinin geciktirilmesi ve önlenmesi için önemlidir. Son yüzyılda üretim, imalat, işleme, inşaat ve hizmet sektörü gibi birçok iş kolunda çalışan nüfus artmıştır. Artan endüstriyel üretim, aynı zamanda iş yaşamında rekabet ortamı, daha yoğun ve stresli çalışma koşulları, çalışanların kaygı düzeylerinde ve iş streslerinde artışı da beraberinde getirmiştir. Çalışanlar, günlerinin büyük bir kısmını iş yerinde geçirmektedir. Çalışma hayatının tümüyle riskten arındırılması çoğu zaman mümkün değildir; önemli olan, ortamdaki risklerin etkili şekilde kontrol altına alınması, çalışanların sağlığının korunmasıdır. Diyabet gelişimi ve seyri çevresel birçok faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle iş yerindeki sağlık ve güvenlik tehlikelerinin (fiziksel risk etmenleri, kimyasal risk etmenleri, stres, vardiyalı çalışma vb.) değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması son derece önemlidir. Mesleki maruziyetlerin diyabet hastalığı üzerine etkileri olduğu gibi diyabet hastalığının da çalışanın iş yaşamı üzerinde etkileri vardır. Çalışanın iş gücünde azalmalara, presentizm de artışa neden olabilmekte, ayrıca mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlara bağlı olarak iş kazaları daha sık görülmektedir. Bunun için diyabetli bir çalışanın yapmakta olduğu işe uygunluğunun belirlenmesi, çalışma koşullarının düzeltilebilmesi için iş ortamında yapılabilecek düzenlemeler ve periyodik muayenelerinde dikkat edilecek hususlar önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus; mesleki maruziyetler; iş sağlığı
ABSTRACT
Diabetes mellitus is a metabolic disorder with a multifactorial effect, the prevalence of which is increasing gradually. If the treatment process is not managed carefully, complications develop. Both the social and working life of the patients are adversely affected. Learning the correctable factors that facilitate the development of diabetes and educating the patient on this issue are important for delaying and preventing the development of the disease. In the last century, the population working in many employment sectors such as production, manufacturing, processing, construction and service sectors has increased. Increasing industrial production has also brought with the competitive environment in working life, more intense and stressful working conditions, increasing in the anxiety levels and work stress of the employees. Employees spend most of their day at work. It isn't often possible to completely eliminate risks from the working life, the important thing is to effectively control the risks in the environment and to protect the health of the employees. The development and follow-up of diabetes is affected by many environmental factors. For this reason, it is extremely important to evaluate and control health and safety hazards (physical risk factors, chemical risk factors, stress, shift work, etc.) in the workplace. As occupational exposures have effects on diabetes, diabetes also has effects on the working life of the employees. It can cause reductions in the workforce and an increase in presentism, and occupational accidents are more common due to microvascular and macrovascular complications. For this, it is important to determine the suitability of employees with diabetes for the job which they are doing, the arrangements that can be made in the work environment in order to improve the working conditions and the points to be considered in the periodic examinations.

Keywords: Diabetes mellitus; occupational exposure; occupational health
REFERANSLAR:
 1. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD). Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu. 14. Baskı. Ankara: TEMD; 2020. Erişim tarihi: 24 Kasım 2021. Erişim linki: [Link] 
 2. International Diabetes Federation [Internet]. © 2022 International Diabetes Federation [Cited: November 4, 2021]. About diabetes-Diabetes facts and figures. Available from: [Link] 
 3. Satman I, Omer B, Tutuncu Y, Kalaca S, Gedik S, Dinccag N, et al. Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. Eur J Epidemiol. 2013;28(2):169-80. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 4. UK Prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ. 1998;317(7160):703-13. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Bilir N. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Genel İlkeler. İş sağlığı ve Güvenliği. 2. Baskı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2019.
 6. Ariemma F, D'Esposito V, Liguoro D, Oriente F, Cabaro S, Liotti A, et al. Low-dose bisphenol-A impairs adipogenesis and generates dysfunctional 3T3-L1 adipocytes. PLoS One. 2016;11(3):e0150762. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Hwang S, Lim JE, Choi Y, Jee SH. Bisphenol A exposure and type 2 diabetes mellitus risk: a meta-analysis. BMC Endocr Disord. 2018;18(1):81. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Resmî Gazete (31.5.2016, 26200) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Erişim tarihi: 24 Kasım 2021.Erişim linki: [Link] 
 9. Resmî Gazete (20.6.2012, 28339) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Erişim tarihi: 24 Kasım 2021. Erişim linki: [Link] 
 10. Şimşek C. Giriş. Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi. Ankara: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 2012. p.9-10. Erişim tarihi: 24 Kasım 2021. Erişim linki: [Link] 
 11. Careghini A, Mastorgio AF, Saponaro S, Sezenna E. Bisphenol A, nonylphenols, benzophenones, and benzotriazoles in soils, groundwater, surface water, sediments, and food: a review. Environ Sci Pollut Res Int. 2015;22(8):5711-41. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Akyüz S, Yarat A, Egil E. Bisfenol-A içerikli dental materyallere güncel yaklaşım [Dental materials containing bisphenol-A: current approach]. Clinical and Experimental Health Sciences. 2011;1(3):190-5. [Link] 
 13. Quitmeyer A, Roberts R. Babies, bottles, and bisphenol A: the story of a scientist-mother. PLoS Biol. 2007;5(7):e200. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Rosenfeld CS. Bisphenol A and phthalate endocrine disruption of parental and social behaviors. Front Neurosci. 2015;9:57. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 15. United States Environmental Protection Agency. Arsenic, inorganic (CASRN 7440-38-2): Carcinogenicity assessment for life time exposure. Washington, DC: Integrated Risk Information System (IRIS), U.S. Environmental Protection Agency; 1998. Cited: November 24, 2021. Available from: [Link] 
 16. ATSDR. Toxicological profile for arsenic. Atlanta, GA: Agency for Toxic Substances and Disease Registry. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service; 2007. [Link] 
 17. Gomez-Caminero A, Howe P, Hughes M, Kenyon E, Lewis DR, Moore M. et al. Arsenic and arsenic compounds. Geneva: World Health Organization; 2001. Cited: November 24, 2021. Available from: [Link] 
 18. Kirkley AG, Carmean CM, Ruiz D, Ye H, Regnier SM, Poudel A, et al. Arsenic exposure induces glucose intolerance and alters globalenergy metabolism. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2018;314(2):R294-303. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. He K, Xun P, Liu K, Morris S, Reis J, Guallar E. Mercury exposure in young adulthood and incidence of diabetes later in life: the CARDIA Trace Element Study. Diabetes Care. 2013;36(6):1584-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Buha A, Đukić-Ćosić D, Ćurčić M, Bulat Z, Antonijević B, Moulis JM, et al. Emerging links between cadmium exposure and insulin resistance: human, animal, and cell study data. Toxics. 2020;8(3):63. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Guo FF, Hu ZY, Li BY, Qin LQ, Fu C, Yu H, et al. Evaluation of the association between urinary cadmium levels below threshold limits and the risk of diabetes mellitus: a dose-response meta-analysis. Environ Sci Pollut Res Int. 2019;26(19):19272-81. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Xiao L, Li W, Zhu C, Yang S, Zhou M, Wang B, et al. Cadmium exposure, fasting blood glucose changes, and type 2 diabetes mellitus: a longitudinal prospective study in China. Environ Res. 2021;192:110259. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Cempel M, Nikel G. Nickel: a review of its sources and environmental toxicology. Polish J Environ Stud. 2006;15(3):375-82. [Link] 
 24. Haber LT, Erdreicht L, Diamond GL, Maier AM, Ratney R, Zhao Q, et al. Hazard identification and dose response of inhaled nickel-soluble salts. Regul Toxicol Pharmacol. 2000;31(2 Pt 1):210-30. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Sarkar B. Heavy Metals in the Environment. 1st ed. New York: CRC Press; 2002. [Crossref] 
 26. Li G, Hu Y, Pan X. Prevalence and incidence of NIDDM in Daqing City. Chin Med J (Engl). 1996;109(8):599-602. [PubMed] 
 27. Gu D, Reynolds K, Duan X, Xin X, Chen J, Wu X, et al. Prevalence of diabetes and impaired fasting glucose in the Chinese adult population: International Collaborative Study of Cardiovascular Diseasein Asia (InterASIA). Diabetologia. 2003;46(9):1190-8. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Chen YW, Yang CY, Huang CF, Hung DZ, Leung YM, Liu SH. Heavy metals, islet function and diabetes development. Islets. 2009;1(3):169-76. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Kubrak OI, Rovenko BM, Husak VV, Storey JM, Storey KB, Lushchak VI. Nickel induces hyperglycemia and glycogenolysis and affects the antioxidant system in liver and white muscle of goldfish Carassius auratus L. Ecotoxicol Environ Saf. 2012;80:231-7. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Kadota I, Kurita M. Hyperglycemia and islet cell damage caused by nickelous chloride. Metabolism. 1955;4(4):337-42. [PubMed] 
 31. Carta-à J, Arola L. Nickel-induced hyperglycaemia: the role of insulin and glucagon. Toxicology. 1992;71(1-2):181-92. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Tikare SN, Das Gupta A, Dhundasi SA, Das KK. Effect of antioxidants L-ascorbic acid and alpha-tocopherol supplementation in nickel exposed hyperglycemic rats. J Basic Clin Physiol Pharmacol. 2008;19(2):89-101. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Liu G, Sun L, Pan A, Zhu M, Li Z, Zhen zhen Wang Z, et al. Nickel exposure is associated with the prevalence of type 2 diabetes in Chinese adults. Int J Epidemiol. 2015;44(1):240-8. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Dzhambov AM. Long-term noise exposure and the risk for type 2 diabetes: a meta-analysis. Noise Health. 2015;17(74):23-33. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. Sørensen M, Andersen ZJ, Nordsborg RB, Becker T, Tjønneland A, Overvad K, et al. Long-term exposure to road traffic noise and incident diabetes: a cohort study. Environ Health Perspect. 2013;121(2):217-22. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 36. Eriksson C, Hilding A, Pyko A, Bluhm G, Pershagen G, Östenson CG. Long-term aircraft noise exposure and body mass index, waist circumference, and type 2 diabetes: a prospective study. Environ Health Perspect. 2014;122(7):687-94. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 37. Kacem I, Kahloul M, Maoua M, Hafsia M, Brahem A, Limam M, et al. Occupational noise exposure and diabetes risk. J Environ Public Health. 2021;2021:1804616. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 38. Meo SA, Alsubaie Y, Almubarak Z, Almutawa H, AlQasem Y, Hasanato RM. Association of exposure to radio-frequency electromagnetic field radiation (RF-EMFR) generated by mobile phone base stations with glycated hemoglobin (HbA1c) and risk of type 2 diabetes mellitus. Int J Environ Res Public Health. 2015;12(11):14519-28. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 39. Sirinivasan K, Mohan S, Raj T JB. Occupational heat stress: a tecnical scan. Occupational Health. 5th ed. IntechOpen; 2020. [Crossref] 
 40. Björntorp P. Body fat distribution, insulin resistance, and metabolic diseases. Nutrition. 1997;13(9):795-803. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Björntorp P. Visceral fat accumulation: the missing link between psychosocial factors and cardiovascular disease? J Intern Med. 1991;230(3):195-201. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Smith LCJ, Weinger K. Stress and diabetes: a review of the links. Diabetes Spectrum. 2005;18(2):121-7. [Crossref] 
 43. Antunes LC, Levandovski R, Dantas G, Caumo W, Hidalgo MP. Obesity and shift work: chronobiological aspects. Nutr Res Rev. 2010;23(1):155-68. [Crossref]  [PubMed] 
 44. McCubbin JA, Pilcher JJ, Moore DD. Blood pressure increases during a simulated night shift in persons at risk for hypertension. Int J Behav Med. 2010;17(4):314-20. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Gangwisch JE, Feskanich D, Malaspina D, Shen S, Forman JP. Sleep duration and risk for hypertension in women: results from the nurses' health study. Am J Hypertens. 2013;26(7):903-11. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 46. Waldhauser F, Dietzel M. Daily and annual rhythms in human melatonin secretion: role in puberty control. Ann N Y Acad Sci. 1985;453:205-14. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Claustrat B, Brun J, Chazot G. The basic physiology and pathophysiology of melatonin. Sleep Med Rev. 2005;9(1):11-24. [Crossref]  [PubMed] 
 48. Picinato MC, Hirata AE, Cipolla-Neto J, Curi R, Carvalho CR, Anhê GF, et al. Activation of insulin and IGF-1 signaling pathways by melatonin through MT1 receptor in isolated rat pancreatic islets. J Pineal Res. 2008;44(1):88-94. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Bonnefond A, Clément N, Fawcett K, Yengo L, Vaillant E, Guillaume JL, et al; Meta-Analysis of Glucose and Insulin-Related Traits Consortium (MAGIC). Rare MTNR1B variants impairing melatonin receptor 1B function contribute to type 2 diabetes. Nat Genet. 2012;44(3):297-301. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 50. Morikawa Y, Nakagawa H, Miura K, Soyama Y, Ishizaki M, Kido T, et al. Shift work and the risk of diabetes mellitus among Japanese male factory workers. Scand J Work Environ Health. 2005;31(3):179-83. [Crossref]  [PubMed] 
 51. Rajagopalan S, Brook RD. Air pollution and type 2 diabetes: mechanistic insights. Diabetes. 2012;61(12):3037-45. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 52. Krämer U, Herder C, Sugiri D, Strassburger K, Schikowski T, Ranft U, et al. Traffic-related air pollution and incident type 2 diabetes: results from the SALIA cohort study. Environ Health Perspect. 2010;118(9):1273-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 53. Pearson JF, Bachireddy C, Shyamprasad S, Goldfine AB, Brownstein JS. Association between fine particulate matter and diabetes prevalence in the U.S. Diabetes Care. 2010;33(10):2196-201. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 54. Fabricio G, Malta A, Chango A, De Freitas Mathias PC. Environmental contaminants and pancreatic beta-cells. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2016;8(3):257-63. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 55. Meo SA, Al-Khlaiwi T, Abukhalaf AA, Alomar AA, Alessa OM, Almutairi FJ, et al. The nexus between workplace exposure for wood, welding, motor mechanic, and oil refinery workers and the prevalence of prediabetes and type 2 diabetes mellitus. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(11):3992. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 56. Meo SA, Muneif YAB, BenOmran NA, AlSadhan MA, Hashem RF, Alobaisi AS. Prevalence of pre diabetes and type 2 diabetes mellitus among cement industry workers. Pak J Med Sci. 2020;36(2):32-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 57. Ganesan S, Sangeetha R, Arivazhagan R, Swaminathan S. Exposure to coal mine dust predisposes mine workers to oxidative stress and diabetes mellitus. Research Journal of Pharmacy and Technology. 2009;12(9):4107-10. [Crossref] 
 58. American Diabetes Association. Economic costs of diabetes in the U.S. in 2017. Diabetes Care. 2018;41(5):917-28. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 59. Tabano DC, Anderson ML, Ritzwoller DP, Beck A, Carroll N, Fishman PA, et al. Estimating the ımpact of diabetes mellitus on worker productivity using self-report, electronic health record and human resource data. J Occup Environ Med. 2018;60(11):e569-74. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 60. Herquelot E, Guéguen A, Bonenfant S, Dray-Spira R. Impact of diabetes on work cessation: data from the GAZEL cohort study. Diabetes Care. 2011;34(6):1344-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 61. Robinson N, Yateman NA, Protopapa LE, Bush L. Employment problems and diabetes. Diabet Med. 1990;7(1):16-22. [Crossref]  [PubMed] 
 62. Anderson JE, Greene MA, Griffin JW Jr, Kohrman DB, Lorber D, et al; American Diabetes Association, Diabetes and employment. Diabetes Care. 2014;37 Suppl 1:S112-7. [Crossref]  [PubMed] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014