Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Evaluation of the Efficacy of a Communication Skills Training Course for Paramedic Students in Turkey
Türkiye'de İlk ve Acil Yardım Programı Öğrencilerine Verilen İletişim Becerileri Dersinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Meltem ORALa, Nurgül KARAKURTa
aDepartment of Health Care Services, Atatürk University Health Services Vocational College, Erzurum, TURKEY
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2021;6(2):187-94
doi: 10.5336/healthsci.2020-75663
Makale Dili: EN
Ücretsiz Erişim
ABSTRACT
Objective: It is especially important that communication between patients and paramedics is clear and effective as they are the first healthcare professionals to arrive at the scene of a crisis and provide emergency medical services. The aim of this study was to evaluate the efficacy of a communication skills training course for paramedic students. Material and Methods: The study used one-group pretestposttest research design to determine the effectiveness of a 14-week communication skills training course on second year paramedic students attending a Vocational School of Health Services. The students completed a socio-demographic information data sheet and the Communication Skills Inventory prior to and after the communication skills course. Results: Fifty-two paramedic students participated in the study. The age of the participants ranged from 18 to 25 years and they were predominantly female (75%). A paired-samples t-test was conducted to compare the scores prior to and after the communication skills training course. The results of the study showed that there was a significant increase in the participants' communication skills both on the total scores after the 14-week communication skills training course (p< 0.001) as well as on their cognition (p=0.023), emotion (p=0.028) and behaviour (p=0.002) subscale scores. The average of communication skills scores of participants before the training was X=159.88 (σ=11.46) and X ̅=165.31 (σ=11.45) after the training. Conclusion: The results suggest that the communication training course offered may be effective in increasing the paramedic students' communication skills.

Keywords: Sağlık hizmetleri; iletişim becerileri; paramedik
ÖZET
Amaç: Sağlık alanında çalışan bireylerin, iyi iletişim becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Özellikle acil durumlarda kriz mahallîne ilk ulaşan ve acil bakım hizmeti veren paramediklerin ise hastalarla aralarındaki iletişimin açık ve etkili olması önemlidir. Bu araştırmada, ilk ve acil yardım programı öğrencilerine verilen iletişim becerileri dersinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 2. sınıf ilk ve acil yardım öğrencilerinde 14 haftalık iletişim becerileri dersinin etkinliğini belirlemek amacıyla tek grup ön-test-son-test araştırma deseni kullanılmıştır. Öğrencilerden iletişim becerileri dersi öncesinde sosyodemografik bilgi formunu ve ders öncesi ve sonrasında ise İletişim Becerileri Envanterini doldurmaları istenmiştir. Bulgular: Çalışmaya 52 ilk ve acil yardım programı öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların yaşları 18- 25 arasında değişmekte olup, ağırlıklı olarak kadındır (%75). İletişim becerileri dersi öncesi ve sonrasında puanları karşılaştırmak için bağımlı örneklem t-testi uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçları, 14 haftalık iletişim becerileri dersi sonrasında katılımcıların hem toplam iletişim becerileri puanlarında (p< 0,001) hem de zihinsel p=0,023, duygusal (p=0,028) ve davranışsal (p=0,002) alt ölçek puanlarında anlamlı bir artış olduğunu göstermiştir. Eğitim öncesi katılımcıların iletişim becerileri puan ortalamaları X=159,88 (σ=11,46), eğitimden sonra ise X ̅=165,31 (σ=11,45) olmuştur. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, verilen iletişim becerileri dersinin ilk ve acil yardım programı öğrencilerinin iletişim becerilerini artırmada etkili olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Health services; communication skills; paramedic
REFERANSLAR:
 1. Włoszczak-Szubzda A, Jarosz MJ, Goniewicz M. Professional communication competences of paramedics--practical and educational perspectives. Ann Agric Environ Med. 2013;20(2):366-72. [PubMed] 
 2. Ranjan P, Kumari A, Chakrawarty A. How can doctors Improve their communication skills? J Clin Diagn Res. 2015;9(3):JE01-4. [PubMed]  [PMC] 
 3. Ross L, Boyle M, Williams B, Fielder C, Veenstra R. Perceptions of student paramedic interpersonal communication competence: a cross-sectional study. Australasian Journal of Paramedicine. 2014;11(4):1-5. [Crossref] 
 4. Post SG, Ng LE, Fischel JE, Bennett M, Bily L, Chandran L, et al. Routine, empathic and compassionate patient care: definitions, development, obstacles, education and beneficiaries. J Eval Clin Pract. 2014;20(6):872-80. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Duffy FD, Gordon GH, Whelan G, Cole-Kelly K, Frankel R, Buffone N, et al; Participants in the American Academy on Physician and Patient's Conference on Education and Evaluation of Competence in Communication and Interpersonal Skills. Assessing competence in communication and interpersonal skills: the Kalamazoo II report. Acad Med. 2004;79(6):495-507. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Heisler M, Bouknight RR, Hayward RA, Smith DM, Kerr EA. The relative importance of physician communication, participatory decision making, and patient understanding in diabetes self-management. J Gen Intern Med. 2002;17(4):243-52. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Renzi C, Abeni D, Picardi A, Agostini E, Melchi CF, Pasquini P, et al. Factors associated with patient satisfaction with care among dermatological outpatients. Br J Dermatol. 2001;145(4):617-23. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Shields A, Flin R. Paramedics' non-technical skills: a literature review. Emerg Med J. 2013;30(5):350-4. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Nordby H, Nøhr Ø. Communication and empathy in an emergency setting involving persons in crisis. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2008;27;16:5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Karaçor M, Cengiz Ş. [A study on determining the level of learned power of university students: Ulubey Vocational School example]. SSS Journal. 2018;4(13):11-7. [Link] 
 11. Erigüç G, Eriş H. [Communication skills of students at vocational health high school: Harran University sample]. Electronic Journal of Social Sciences. 2013;12(46):232-54. [Link] 
 12. Çetinkaya Z. [Identifying Turkish pre-service teachers' views related to communication skills]. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2011;19(2):567-76. [Link] 
 13. Yılmaz M, Üstün A, Odacı H. [Communication skills levels of preschool teacher candidates according to some variables]. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi. 2009;1(1):8-19. [Link] 
 14. Dilekman M, Basçı Z, Bektaş F. [Communication skills of education faculty students]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008;12(2):223-31. [Link] 
 15. İrak H, Taşcıoğlu R, Dal M, Tunç Y. [Communication skills of the health services vocational school students: sample of Iğdır University]. Atatürk İletişim Dergisi. 2017;14:187-202. [Crossref] 
 16. Ersanlı K, Balcı S. [Developing a communication skills inventory: its validity and reliability]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 1998;2(10):7-12. [Link] 
 17. Aşçı Ö, Hazar G, Yılmaz M. [Communication skills of students at a health high school and related variables]. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;6(3):160-5. [Link] 
 18. Bingöl G, Demir A. [Communication skills of students of Amasya medical vocational school]. Göztepe Tıp Dergisi. 2011;26(4):152-9. [Crossref] 
 19. Tepeköylü Ö, Soytürk M, Çamlıyer H. [Examining the levels of perception of communication skills in physical education and sports college (PESC) students in terms of pre-determined variables]. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2009;7(3):115-24. [Crossref] 
 20. Uçkun S, Demir B, Yüksel A, Uçkun CG. [Office management and executive assistant program students investigation of communication skills]. Electronic Journal of Vocational Colleges. 2015;5(3):378-86. [Link] 
 21. Ocak G, Erşen ZB. [Examination of perception of preservice teachers on communication skills]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015;33:1-19. [Link] 
 22. Pelit E, Karaçor M. [A study on tourism students' communication skills: Afyon Kocatepe University example]. Gaziantep University Journal of Social Sciences. 2015;14(4):847-72. [Crossref] 
 23. Eskiyörük D. [Evaluation of school of tourism and hotel management students' communication skills in terms of several variables]. Cag University Journal of Social Sciences. 2014;11(1):50-83. [Link] 
 24. Tunçeli Hİ. [The relationship between candidate teachers' communication skills and their attitudes towards teaching profession (Sakarya University sample)]. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 2013;3(3):51-8. [Crossref] 
 25. Erigüç G, Şener T, Eriş H. [Evaluation of communication skills: a vocational high school students sample]. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2013;16(1):45-65. [Link] 
 26. Görmüş AŞ, Aydın S, Ergin G. [Examining communication skills of business administration department students within the context of sex roles]. Sosyal Bilimler Dergisi. 2013;15(1):109-28. [Crossref] 
 27. Küçük DP. [Communication and problem solving skills of students of music teaching department]. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012;32(1):33-54. [Link] 
 28. Çetinkaya Ö, Alparslan AM. [The effect of emotional intelligence on communication skills: an investigation on university students]. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2011;16(1):363-77. [Link] 
 29. Yılmaz İ, Çimen Z. [The communication skill level of physical education and sport teacher candidates]. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2008;10(3):3-14. [Link] 
 30. Pehlivan KB. [A study on perception of communication skills of preservice teachers]. İlköğretim-Online. 2005;4(2):17-23. [Link] 
 31. Korkut F. [Development of the communication skills scale and its reliability and validity studies]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 1996;2(7):18-23. [Link] 
 32. Gürşimşek I, Vural DE, Demirsoz ES. [The relation between emotional intelligence and communication skills of teacher candidates]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008;16:1-11. [Link] 
 33. Akyurt N. [Communication in health services and communication skills of students at Marmara University vocational school of health services]. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2009;4(11):15-33. [Link] 
 34. Varışoğlu MC. [An evaluation of the students studying department of Turkish language and literature in terms of communication and verbal expression skills (sample of Gaziantep University)]. Turkish Studies. 2017;12(14):529-44. [Crossref] 
 35. Apaydın Demirci Z, İkiz S. [Relationship between communication skills and empathy tendency levels of child development students: example of Bilecik Şeyh Edebali University]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017;10(54):678-85. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014