Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Examination of Brain-Derived Neurotrophic Factor, Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor, and Neurotrophin-3 Levels and Brain Volumes in Shift-Working Men: Clinical Research
Nöbetli Çalışan Erkeklerde Beyin Kökenli Nörotrofik Faktör, Glial Hücre Dizisinden Kaynaklanan Nörotrofik Faktör ve Nörotrofin-3 Düzeylerinin ve Beyin Hacimlerinin İncelenmesi: Klinik Araştırma
Mücahide Büşra BALCIOĞLUa, Dilek KUZAY AKSOYb, Görkem TUTAL GÜRSOYc, Esra OĞUZ FIRATd, Elvan Evrim TUNAe, Niyazi ACERf
aDepartment of Molecular Medicine, Kırşehir Ahi Evran University Institute of Health Sciences, Kırşehir, Türkiye
bDepartment of Physiology, Kırşehir Ahi Evran University Faculty of Medicine, Kırşehir, Türkiye
cClinic of Neurology, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
dClinic of Medical Biochemistry, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
eClinic of Otolaryngology, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
fDepartment of Anatomy, İstanbul Arel University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2023;43(1):40-8
doi: 10.5336/medsci.2022-94617
Makale Dili: EN
Tam Metin
ABSTRACT
Objective: This study aims to examine the levels of brain-derived neurotrophic factor (BDNF), glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) and neurotrophin-3 (NT-3) and brain volumes in shift-working men. Material and Methods: Forty-nine men who have been working in shifts for at least 1 year were included in the study. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was used to assess sleep quality, Montreal Cognitive Assessment (MoCA) test and trail making test (TMT) were used to assess cognitive performance, and Beck Anxiety Inventory (BAI) was used to assess anxiety level. Afterwards, plasma BDNF, GDNF and NT-3 levels were examined. Brain volume measurement was performed. Results: Since the PSQI results of shift-working men were above 5, it was determined that they had 'poor sleep quality'. According to the BAI results, 85% of them had anxiety. Primary-secondary school graduate shift-working men had lower MoCA value and TMT-A and TMT-B test scores were higher (p <0.05).Working in shifts for 6 years or more caused a significant decrease in BDNF and NT-3 levels (p<0.05). According to the correlation analysis results, it was observed that the prefrontal cortex, dorsolateral prefrontal cortex and cerebral cortex in the left lobe of the brain were smaller in elderly shift workers (p<0.05). Conclusion: There is a decrease in BDNF and NT-3 levels in shift workers of 6 years or more. Some brain regions associated with learning and memory have been found to be in smaller volumes in older shift workers.

Keywords: Sleep disorders; circadian rhythm; shift work schedule; neurotrophic factor; neurotrophin-3
ÖZET
Amaç: Bu çalışmanın amacı, nöbetli çalışan erkeklerde beyin kökenli nörotrofik faktör [brain-derived neurotrophic factor (BDNF)], glial hücre dizisinden kaynaklanan nörotrofik faktör [glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF)] ve nörotrofin-3 (NT-3) düzeylerinin ve beyin hacimlerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya en az 1 yıldır nöbetli çalışan 49 erkek dâhil edilmiştir. Uyku kalitesini değerlendirmek amacıyla Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), bilişsel performansi değerlendirmek için Montreal Bilişsel Değerlendirme [Montreal Cognitive Assessment (MoCA)] ve iz sürme testi [trail making test (TMT)], anksiyete düzeyini değerlendirmek için Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) uygulanmıştır. Sonrasında plazmada BDNF, GDNF ve NT-3 düzeyleri incelenmiştir. Beyin hacim ölçümü yapılmıştır. Bulgular: Çalışmamız sonuçlarına göre vardiyali çalişanlarin PUKİ sonuçları 5'in üzerinde olduğu için 'kötü uyku kalitesine' sahip olduğu tespit edilmiştir. BAÖ sonuçlarına göre %85'inin anksiyeteye sahip oldukları görülmüştür. İlkokul-ortaokul mezunu vardiyalı çalışanların MoCA değerinin daha düşük, TMT-A ve TMT-B testi puanlarının ise daha yüksek olduğu görülmüştür (p <0,05). Altı yıl ve daha fazla vardiyalı çalışanların BDNF ve NT-3 düzeylerinin önemli düzeyde azaldığı belirlenmiştir (p<0,05). Korelasyon analizi sonuçlarına göre ileri yaştaki vardiyalı çalışanlarda beynin sol lobundaki prefrontal korteks, dorsolateral prefrontal korteks ve serebral korteksin daha küçük olduğu görülmüştür (p<0,05). Sonuç: Vardiyalı çalışma sisteminin uyku bozukluğu ve anksiyeteye neden olduğu tespit edilmiştir. Altı yıl ve daha fazla vardiyalı çalışanlarda BDNF ve NT-3 düzeylerinde azalma olduğu belirlenmiştir. İleri yaş vardiyalı çalışanlarda öğrenme ve bellek ile ilişkili bazı beyin bölgelerinin daha küçük hacimlerde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uyku bozuklukları; sirkadiyen ritim; vardiyalı çalışma takvimi; nörotrofik faktör; nörotrofin-3
REFERANSLAR:
 1. Fishbein AB, Knutson KL, Zee PC. Circadian disruption and human health. J Clin Invest. 2021;131(19):e148286. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Gao J, Yang C, Li D, Zhao L, Wang H. Enriched environment ameliorates memory impairments in rats after postsurgery sleep deprivation. J Chem Neuroanat. 2020;109:101850. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Görgülü Y. Majör depresyon hastalarında tam uyku yoksunluğunun serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör düzeyine etkisi [Uzmanlık tezi]. Edirne: Trakya Üniversitesi; 2007. [Erişim tarihi: Mart 2022] [Link] 
 4. Yuan B, Yuan M. Changes of mental state and serum prolactin levels in patients with schizophrenia and depression after receiving the combination therapy of amisulpride and chloroprothixol tablets. Comput Math Methods Med. 2022;2022:6580030. Retraction in: Comput Math Methods Med. 2022;2022:9842521. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Cirelli C, Tononi G. Differences in brain gene expression between sleep and waking as revealed by mRNA differential display and cDNA microarray technology. J Sleep Res. 1999;8 Suppl 1:44-52. [Crossref]  [PubMed] 
 6. Bumin G, Tatlı İY, Cemali M, Kara S, Akyürek G. Vardiyalı ve gündüz çalışan sağlık çalışanlarında uyku kalitesi, reaksiyon zamanı, stres ve iyilik halinin karşılaştırılması [The comparison of the quality of sleep, stress, well-being and reaction time among health care professionals with shift and day workers]. Huhemfad-Johufon. 2019;6(3):170-6. [Crossref] 
 7. Schmitt K, Holsboer-Trachsler E, Eckert A. BDNF in sleep, insomnia, and sleep deprivation. Ann Med. 2016;48(1-2):42-51. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Harrington YA, Parisi JM, Duan D, Rojo-Wissar DM, Holingue C, Spira AP. Sex hormones, sleep, and memory: interrelationships across the adult female lifespan. Front Aging Neurosci. 2022;14:800278. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 9. Manjón JV, Coupé P. volBrain: an online MRI brain volumetry system. Front Neuroinform. 2016;10:30. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Mori S, Wu D, Ceritoglu C, Li Y, Kolasny A, Vaillant MA, et al. MRICloud: delivering high-throughput MRI neuroinformatics as cloud-based software as a service. Computing in Science ve Engineering. 2016;18(5):21-35. [Crossref] 
 11. Ağargün MY, Kara H, Anlar Ö. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi'nin geçerliliği ve güvenirliliği [The validity and reliability of the Pittsburgh Sleep Quality Index]. Türk Psikiyatri Dergisi. 1996;7(2):107-15. [Link] 
 12. Selekler K, Cangöz B, Uluç S. Montreal Bilissel Değerlendirme Ölçeği (MOBİD)'nin hafif bilişsel bozukluk ve Alzheimer hastalığını ayırt edebilme gücünün incelenmesi [Power of discrimination of Montreal Cognitive Assessment (MOCA) SCALE in Turkish patients with mild cognitive impairement and Alzheimer's disease]. Turkish Journal of Geriatrics. 2010;13(3):166-71. [Link] 
 13. Crowe SF. The differential contribution of mental tracking, cognitive flexibility, visual search, and motor speed to performance on parts A and B of the Trail Making Test. J Clin Psychol. 1998;54(5):585-91. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Ulusoy M, Sahin N, Erkmen H. Turkish version of The Beck Anxiety Inventory: psychometric properties. Journal of Cognitive Psychotherapy. 1998;12(2):28-35. [Link] 
 15. Asi Karakaş S, Gönültaş N, Okanlı A. Vardiyalı çalışan hemşirelerde uyku kalitesi [The quality of sleep of nurses who works shift workers]. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2017;4(1):17-26. [Link] 
 16. Gülser N, Öztürk L, Top MŞ, Asil T, Balci K, Çelik Y. Vardiyali çalışanlarda huzursuz bacaklar sendromu ve subjektif uyku kalitesi [The relationship between restless legs syndrome and ınsomnia for the staff in shift]. Archives of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi. 2012;49(4):281-5. [Crossref] 
 17. Ger F, Ilhan Algin D, Akdag G, Adapinar D, Erdinç OO. Orta ve ileri derecede obstrüktif uyku apneli hastalarda kognitif durum degerlendirilmesi. Journal of Turkish Sleep Medicine. 2016;3(1):2-2. [Link] 
 18. van Egmond LT, Bukhari S, Benedet AL, Ashton NJ, Meth EMS, Boukas A, et al. Acute sleep loss increases CNS health biomarkers and compromises the ability to stay awake in a sex-and weight-specific manner. Transl Psychiatry. 2022;12(1):379. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 19. Mutlu D. Alzheimer hastaliğinda sirkadiyen ritm değişikliği ve morfolojik karşiliğinin incelenmesi [Doktora tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2020. [Erişim tarihi: Aralık 2021]. [Link] 
 20. Liu Y, Yu X, Han P, Chen X, Wang F, Lian X, et al. Gender-specific prevalence and risk factors of mild cognitive impairment among older adults in Chongming, Shanghai, China. Front Aging Neurosci. 2022;14:900523. Erratum in: Front Aging Neurosci. 2022;14:1085622. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Stern Y, Gurland B, Tatemichi TK, Tang MX, Wilder D, Mayeux R. Influence of education and occupation on the incidence of Alzheimer's disease. JAMA. 1994;271(13):1004-10. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Park YK, Kim JH, Choi SJ, Kim ST, Joo EY. Altered regional cerebral blood flow associated with mood and sleep in shift workers: cerebral perfusion magnetic resonance imaging study. J Clin Neurol. 2019;15(4):438-47. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 23. Itami C, Kimura F, Kohno T, Matsuoka M, Ichikawa M, Tsumoto T, et al. Brain-derived neurotrophic factor-dependent unmasking of "silent" synapses in the developing mouse barrel cortex. Proc Natl Acad Sci U S A. 2003;100(22):13069-74. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Zielinski MR, Kim Y, Karpova SA, McCarley RW, Strecker RE, Gerashchenko D. Chronic sleep restriction elevates brain interleukin-1 beta and tumor necrosis factor-alpha and attenuates brain-derived neurotrophic factor expression. Neurosci Lett. 2014;580:27-31. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 25. Xiao W, Ye F, Liu C, Tang X, Li J, Dong H, et al. Cognitive impairment in first-episode drug-naïve patients with schizophrenia: Relationships with serum concentrations of brain-derived neurotrophic factor and glial cell line-derived neurotrophic factor. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2017;76:163-8. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Li L, Wu W, Lin LF, Lei M, Oppenheim RW, Houenou LJ. Rescue of adult mouse motoneurons from injury-induced cell death by glial cell line-derived neurotrophic factor. Proc Natl Acad Sci U S A. 1995;92(21):9771-5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 27. Lin PH, Kuo LT, Luh HT. The roles of neurotrophins in traumatic brain injury. Life (Basel). 2021;12(1):26. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 28. Akyol O, Sherchan P, Yilmaz G, Reis C, Ho WM, Wang Y, et al. Neurotrophin-3 provides neuroprotection via TrkC receptor dependent pErk5 activation in a rat surgical brain injury model. Exp Neurol. 2018;307:82-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Alonzo R, Anderson KK, Rodrigues R, Klar N, Chiodini P, Montero-Odasso M, et al. Does shiftwork impact cognitive performance? Findings from the Canadian longitudinal study on aging (CLSA). Int J Environ Res Public Health. 2022;19(16):10124. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Chopra S, Fornito A, Francey SM, O'Donoghue B, Cropley V, Nelson B, et al. Differentiating the effect of antipsychotic medication and illness on brain volume reductions in first-episode psychosis: A Longitudinal, Randomised, Triple-blind, Placebo-controlled MRI Study. Neuropsychopharmacology. 2021;46(8):1494-501. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Bittner N, Korf HW, Stumme J, Jockwitz C, Moebus S, Schmidt B, et al. Multimodal investigation of the association between shift work and the brain in a population-based sample of older adults. Sci Rep. 2022;12(1):2969. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 32. Öztürk SB. Obstrüktif uyku apne sendromunda beyin hacim değişikliklerinin Mr görüntüleme ile araştırılması [Tıpta uzmanlık tezi]. Bursa: Uludağ Üniversitesi; 2011. [Erişim tarihi: Kasım 2021] [Link] 
 33. Álvarez-Bueno C, Mesas AE, Reina-Gutierrez S, Saz-Lara A, Jimenez-Lopez E, Martinez-Vizcaino V. Napping and cognitive decline: a systematic review and meta-analysis of observational studies. BMC Geriatr. 2022;22(1):756. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014