Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Geçmişte Şiddete Maruz Kalmış Olan Erkek Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Flört Şiddeti Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kesitsel Araştırma
Investigation of the Relationship Between Self-Esteem and Dating Violence Attitudes Among Male University Students Experiencing Past Violence: A Cross-Sectional Study
Muhammed Ali ALPASLANa , Özlem CAN GÜRKANb , Eyyüp OKa
aMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
bMarmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2024;9(2):377-86
doi: 10.5336/healthsci.2023-99873
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Çalışma, geçmişte şiddete maruz kalmış erkek üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve flört şiddeti tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışmamızın evrenini Türkiye'deki erkek üniversite öğrencileri oluşturmuş, örneklemi ise evreni temsil gücüne sahip, olasılıksız örneklem yöntemlerinden kartopu örneklem yöntemiyle seçilen, 18-25 yaş aralığında, bekâr, şiddet mağduru ve Türkçe konuşabilen 201 erkek üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Veriler; anket formu, şiddet tarama formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ve Flört Şiddeti Tutum Ölçeği (FŞTÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Veriler, tanımlayıcı istatistikler, t-testi, Pearson korelasyon analizi ve çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmamızda, erkek üniversite öğrencilerinin geçmişte fiziksel şiddete maruz kalma oranı %75,40, psikolojik şiddete maruz kalma oranı %88,70 olarak bulunmuştur. Psikolojik şiddete maruz kalanlar, kardeşlerinden şiddet görenler ve geçmişte duygusal ilişkisi olmayanlarda RBSÖ puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi sonucunda; cinsel şiddete maruz kalmanın FŞTÖ puanını 1,73 kat, ekonomik şiddete maruz kalmanın 7,36 kat artırdığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte RBSÖ puanındaki bir birimlik artışın, FŞTÖ puanının 0,26 kat artırdığı tespit edilmiştir. Sonuç: Elde ettiğimiz bulgular sonucunda, psikolojik şiddete maruz kalmanın benlik saygısını azalttığı, cinsel ve ekonomik şiddete maruz kalmanın flört şiddeti tutumunu olumsuz etkilediği; benlik saygısındaki azalmanın flört şiddetine yönelik tutumu olumsuz etkilediği söylenebilir. Elde ettiğimiz bulgular doğrultusunda, sağlık çalışanlarının benlik saygısı düşük erkekleri şiddet mağduriyeti açısından taramaları, erkeğe yönelik şiddetin ve flört şiddetinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet; erkeğe yönelik şiddet; benlik saygısı; flört şiddeti tutumu
ABSTRACT
Objective: The study was conducted to examine the relationship between self-esteem and dating violence attitudes of male university students who have been exposed to violence in the past. Material and Methods: Our descriptive and cross-sectional study targeted male university students in Türkiye. The sample consisted of 201 unmarried, violence-experienced male university students aged between 18 and 25, selected using the snowball sampling method, which is non-probabilistic but ensures representation of the population. Data were collected using a questionnaire, violence screening form, Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), and Dating Violence Attitude Scale (DVAS). Descriptive statistics, t-tests, Pearson correlation analysis, and multiple linear regression analysis were employed to analyze the data. Results: In our study, it was found that the rate of past exposure to physical violence among male university students was 75.40%, while the rate of exposure to psychological violence was 88.70%. Those exposed to psychological violence, those who experienced violence from siblings, and those who had no previous emotional relationships were found to have statistically significantly higher average scores in RSES (p<0.05). According to the multiple linear regression analysis conducted, it was determined that experiencing sexual violence increased the DVAS score by 1.73 times, and exposure to economic violence increased it by 7.36 times. Furthermore, a one-unit increase in RSES score was found to increase the DVAS score by 0.26. Conclusion: Based on our findings, it can be concluded that experiencing psychological violence decreases self-esteem, exposure to sexual and economic violence negatively affects attitudes towards dating violence, and a decrease in self-esteem negatively affects attitudes towards dating violence. In line with our findings, it is recommended that healthcare professionals screen men with low self-esteem for violence victimization and conduct studies to reduce violence against men and dating violence.

Keywords: Violence; violence against men; self-esteem; dating violence attitudes
REFERANSLAR:
 1. World Health Organization [Internet]. [Cited: February 12, 2023]. World Report on Violence and Health. Available from [Link] 
 2. Karabulutlu Ö. Hemşirelik öğrencilerinin şiddet konusundaki görüş ve deneyimleri [Nursing students views and experiences on violence]. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2015;2(1):26-36. [Link] 
 3. Yiğitalp G, Ertem M, Özkaynak V. Üniversite öğrencilerinin şiddet konusunda deneyimleri ve bu konudaki görüşleri [University students' experiences and opinions on violence]. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007;6(2):131-6. [Link] 
 4. Gürhan N, Erdoğan G, Seyran F. Cinsel şiddet [Sexual violence]. Meyad Akademi. 2020;1(1):59-65.
 5. Cinal B. Flört şiddeti ve flört şiddetine yönelik tutumun anksiyete ve depresyon düzeyleriyle ilişkisinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. İstanbul: Işık Üniversitesi; 2018. [Erişim tarihi: 04 Temmuz 2023]. Erişim linki [Link] 
 6. Sevim K, Artan T. Yüksek ve düşük benlik saygısını etkileyen faktörler [Factors affecting high and low self-esteem]. Toplumsal Politika Dergisi. 2021;2(2):109-21. [Link] 
 7. Temple JR, Choi HJ, Reuter T, Wolfe D, Taylor CA, Madigan S, et al. Childhood corporal punishment and future perpetration of physical dating violence. J Pediatr. 2018;194:233-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Yıldırım S. Üniversite öğrencilerinin benlik saygısı ve toplumsal cinsiyet tutumlarının flört şiddetine yönelik tutumlarına etkisi [Yüksek lisans tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2016. [Erişim tarihi: 06 Mart 2023]. Erişim linki [Link] 
 9. Özvarış B, Demirören M, Şener S, Tümay Ş. Kadına yönelik aile içi şiddetin kadın sağlığına etkileri. Akın A, editör. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Hizmetleri. Ankara: TC Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları; 2008. p.1-7. [Link] 
 10. Siener S, Kerns KA. Emotion regulation and depressive symptoms in preadolescence. Child Psychiatry Hum Dev. 2012;43(3):414-30. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Debowska A, Boduszek D, Willmott D. Psychosocial correlates of attitudes toward male sexual violence in a sample of financial crime, property crime, general violent, and homicide offenders. Sex Abuse. 2018;30(6):705-27. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Karamanoğlu T, Elmas P. Benlik saygısının çelişik duygulu cinsiyetçilik üzerindeki etkisinde şiddete yönelik tutumun aracı rolü [The mediating role of attitudes towards violence in the effect of self-esteem on ambivalent sexism]. Nosyon: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi. 2021;8:116-28. [Link] 
 13. Baumeister RF, Smart L, Boden JM. Relation of threatened egotism to violence and aggression: the dark side of high self-esteem. Psychol Rev. 1996;103(1):5-33. [Crossref]  [PubMed] 
 14. Türk B, Hamzaoğlu N, Yayak A. Flört şiddeti üzerine bir inceleme [A study on dating violence]. Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi. 2020;17(1):73-81. [Crossref] 
 15. Bandura A. The Social Formations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. 1st ed. NJ: Prentice Hall: Englewood Cliffs; 1986.
 16. Bilican Gökkaya V, Öztürk M. Çocukluktaki aile içi şiddet öyküsü ile flört şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the relationship between childhood domestic violence history and dating violence]. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021;19(4):219-40. [Crossref] 
 17. Akan Y, Kıran B. Erkeklerin şiddete maruz kalma ve şiddet uygulama yaşantıları arasındaki ilişkinin incelenmesi [An investigation of the relationship between men's exposure to violence and the use of violence]. International Journal of Education Technology and Scientific Researches. 2017;2(2):47-71. [Link] 
 18. Akcan G. Flört şiddeti: psikopatolojik bir değerlendirme [Dating violence: a psychopathological assessment]. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2020;5(2):72-87. [Link] 
 19. Çakır Koçak Y, Öztürk Can H. Flört şiddeti tanımı, sınıflaması ve değerlendirmesi. Özbaşaran F, editör. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.43-53.
 20. Öztürk M, Bilican Gökkaya V. Üniversite öğrencilerinin flört şiddeti ile mücadele stratejileri [Strategies to combat dating violence among university students]. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022;32(2):795-806. [Crossref] 
 21. Yıldırım S, Terzioğlu F. Şiddetin farklı bir yüzü: flört şiddeti, etkileri ve etkileyen faktörler [A different face of violence: dating violence, it's effect and affecting factors]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;21(4):285-92. [Link] 
 22. Fidan F, Yeşil Y. Nedenleri ve sonuçları itibariyle flört şiddeti. [Dating violence in terms of its causes and consequences]. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi. 2018;4(1):16-24. [Link] 
 23. Alp Yilmaz F, Şener Taplak A. Relationship between self-esteem, perception of gender and attitudes towards dating violence among university students. Perspect Psychiatr Care. 2021;57(2):911-9. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Tözün M. Benlik saygısı [Self-esteem]. Actual Medicine. 2010;18(7):52-7. [Link] 
 25. Bulut M, Aslan R, Arslantaş H. Kabul edilmemesi gereken toplumsal bir gerçek: yakın partner şiddeti [A social fact that should not be accepted: intimate partner violence]. Sakarya Tıp Dergisi. 2020;10(2):334-47. [Crossref] 
 26. Çuhadaroğlu F. Adolesanlarda benlik saygısı [Uzmanlık tezi]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 1986. [Erişim tarihi: 14 Aralık 2022]. Erişim linki [Link] 
 27. Terzioğlu F, Gönenç İM, Özdemir F, Güvenç G, Kök G, Yılmaz Sezer N. Flört Şiddeti Tutum Ölçeği geçerlilik ve güvenirlilik çalışması [The validity and reliability of the Dating Violence Scale]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;19 (4):225-32. [Link] 
 28. Coşansu G. Verilerin analizi ve yorumlanması. Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N, editörler. Hemşirelikte Araştırma. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi; 2014. p.235-74.
 29. Adak N. Madalyonun öteki yüzü: erkeğe yönelik şiddet [The other side of the coin: violence against men]. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 2013;16(2):1-28. [Crossref] 
 30. Akış N, Korkmaz NH, Taneri PE, Özkaya G, Güney E. Üniversite öğrencilerinde flört şiddeti sıklığı ve etkileyen etmenler [Frequency and effecting factors of dating violence in students of a university]. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi. 2019;4(3):294-300. [Crossref] 
 31. Ertuğrul B, Duran S. üniversite öğrencilerinin duygusal şiddete maruz kalma düzeyini etkileyen faktörlerin belirlenmesi [Determination of factors affecting university students' level of exposure to emotional violence]. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi. 2021;3(1):18-29. [Link] 
 32. Öztürk M. Şiddeti cinsiyete bölmek: erkeğe yönelik şiddetin perdelenmesi [Dividing violence into 'gender': concealing violence against men]. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021;27:15-27. [Link] 
 33. Özer A. Reklamlarda erkeklere yönelik simgesel şiddet: banka reklamları üzerine bir analiz [Yüksek lisans tezi]. İzmir: Yaşar Üniversitesi; 2019. [Erişim Tarihi: 05 Nisan 2024].
 34. Vural Irmak P, İnangil D, Körpe G. Üniversite öğrencilerinin şiddete ve aile içi şiddete yönelik tutumları ve ilişkili faktörler [University students' attitudes towards violence and domestic violence and related factors]. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi. 2020;3(3):272-9. [Crossref] 
 35. Arıcak O. Üniversite öğrencilerinde benlik saygısı [Self-esteem in university students]. Psikoloji Çalışmaları. 2012;25:19-30. [Link] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014