Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Hospital Process of Children with Ingested Corrosive Substances: A Single Center Retrospective Study in Türkiye
Korozif Madde Alan Çocukların Hastane Süreci: Türkiye'de Tek Merkezli Retrospektif Çalışma
Nazife Gamze ÖZER ÖZLÜa,b, Fatma VURALb, Ülküm Zafer DÖKÜMCÜc
aPhD Student at Dokuz Eylül University Institute of Health Sciences, İzmir, Türkiye
bDepartment of Surgical Diseases Nursing, Dokuz Eylül University Faculty of Nursing, İzmir, Türkiye
cDepartment of Pediatric Surgery, Ege University Hospital (Application and Research Center), İzmir, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(1):8-16
doi: 10.5336/nurses.2022-92844
Makale Dili: EN
Tam Metin
ABSTRACT
Objective: This study retrospectively was aimed to determine how the treatment and care processes of children ingestion corrosive substances are maintained. Material and Methods: The population of the study is children with ingested corrosive substances, and the sample consisted of pediatric patients who ingestion corrosive substances from the pediatric surgery department of a university hospital in western Türkiye. Medical and nursing files of children with corrosive substance ingestion from the university's electronic patient file were examined. The sample of the study consisted of 70 pediatric patients who came between the years 2018-2021. The analysis of data was calculated using SPSS 24.0 program, frequency, percentage, median, interquartile range, comparison analysis and logistic regression. Results: The median age at first admission of pediatric patients was 4.0 years and 57.1% were girls. 35.7% of the pediatric patients due to oil consumption, 30.0% of them applied to the pediatric surgery department in the summer season, and the hospital was not the first application center for 61.4%. According to the Rush Medicus Patient Classification System, 40% of the children were defined as low-level dependent patients. The first arrival age of children affects the level of nursing dependency. It was determined that the rate of dilatation in pediatric patients varied according to the hospital first application center. Conclusion: As a result, although the dependency level of the children taking corrosive substances to the nurse is low, it was determined that the child's first admission age and dilatation status affect the level of addiction.

Keywords: Corrosive ingestion; pediatric surgery; retrospective study; treatment; nursing
ÖZET
Amaç: Bu çalışma, korozif madde alan çocukların tedavi ve bakım süreçlerinin nasıl sürdürüldüğünü belirlemek amacıyla retrospektif olarak yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın evreni korozif madde alan çocuklar, örneklemi Türkiye'nin batısında bir üniversite hastanesinin çocuk cerrahisi bölümüne gelen korozif madde alan çocuk hastalardır. Üniversitenin elektronik hasta dosyasından korozif madde alan çocukların tıbbi ve hemşirelik dosyaları incelendi. Araştırmanın örneklemini 2018-2021 yılları arasında gelen 70 çocuk hasta oluşturmuştur. Verilerin analizi SPSS 24.0 programı, frekans, yüzde, medyan, çeyrekler arası aralık, karşılaştırma analizi ve lojistik regresyon kullanılarak hesaplanmıştır. Bulgular: Pediatrik hastaların ilk başvuru yaş medyanı 4,00 yıl olup, %57,1'i kızdır. Pediatrik hastaların %35,7'si yağ çöz alımı nedeniyle, %30'u yaz mevsiminde çocuk cerrahisi bölümüne başvurmuş ve %61,4'ü hastane ilk başvuru merkezi olmamıştır. Rush Medicus Hasta Sınıflandırma Sistemine göre çocukların %40'ı düşük düzeyde bağımlı hastalar olarak tanımlandı. Çocukların hastaneye ilk geliş yaşı hemşirelik bağımlılık düzeyini etkilemektedir. Pediatrik hastalardaki dilatasyon oranının hastanenin ilk başvuru merkezine göre farklılık gösterdiği belirlendi. Sonuç: Sonuç olarak korozif madde alan çocukların hemşireye bağımlılık düzeyi düşük olmasına rağmen çocuğun ilk başvuru yaşı ve dilatasyon durumunun bağımlılık düzeyini etkilediği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Korozif madde alma; pediatrik cerrahi; retrospektif çalışma; tedavi; hemşirelik
REFERANSLAR:
 1. Hollenbach M, Tünnemann J, Struck MF, Feisthammel J, Schlosser T, Schaumburg T, et al. Endoscopic findings and outcome in caustic ingestion of acidic and alkaline agents in adults: a retrospective analysis. Medicine (Baltimore). 2019;98(35):e16729. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 2. Tettey M, Edwin F, Aniteye E, Tamatey M, Entsua-Mensah K, Gyan KB, et al. Pattern of esophageal injuries and surgical management: a retrospective review. Niger J Clin Pract. 2020;23(5):686-90. [PubMed] 
 3. Niedzielski A, Schwartz SG, Partycka-Pietrzyk K, Mielnik-Niedzielska G. Caustic agents ingestion in children: a 51-year retrospective cohort study. Ear Nose Throat J. 2020;99(1):52-7. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Çelikkaya ME, Atıcı A, El Ç, Akçora B. Yaygın bir halk sağlığı sorunu: çocuklarda koroziv madde içimi [A common public health problem: corrosive ingestion in children]. Journal of Dr. Behcet Uz Children's Hospital. 2018;8(3):184-8. [Crossref] 
 5. Gummin DD, Mowry JB, Beuhler MC, Spyker DA, Bronstein AC, Rivers LJ, et al. 2020 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 38th Annual Report. Clin Toxicol (Phila). 2021;59(12):1282-501. [Crossref]  [PubMed] 
 6. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) Raporları 2014-2020 Yılları. Ankara; 2021. Erişim tarihi: 15 Ocak 2021. Erişim linki: [Link] 
 7. Özdemir U, Reşitoğlu S, Tolunay O, Çelik T, Celiloğlu CC, Karakılçık A, et al. Çocuk acile başvuran ev kazalarının değerlendirilmesi [Evaluation of home accidents in children admitted to pediatric emergency unit]. J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2016;3:146-50. [Crossref] 
 8. Gökalp G, Berksoy E, Anil M, Öztan MO. A common toxicologic emergency: caustic and corrosive ingestions in children presenting to the emergency department. J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2020;7:6-12. [Crossref] 
 9. Gökalp G, Anıl M, Berksoy E, Bardak Ş, Demir G, Demir Ş. Birden çok sistemi etkileyen kostik yanığı [Caustic burns affecting multiple systems]. J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2019;6(1):35-7. [Crossref] 
 10. Özkale M, Özkale Y. Çocuk yoğun bakım ünitesinde takip edilen zehirlenme olgularının demografik, epidemiyolojik ve klinik özellikleri [Demographic, epidemiologic and clinical characteristics of poisoning cases followed in pediatric intensive care unit]. Cukurova Medical Journal. 2020;45(3):1191-201. [Crossref] 
 11. Uyar S, Dolu S, Kök M, Köker G, Çatlı M, Bostan F, et al. Koroziv madde hasarlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi [Retrospective evaluation of corrosive injuries]. Endoscopy. 2017;25(3):57-61. [Crossref] 
 12. Joshi P, Yadav R, Dangi A, Kumar P, Kumar S, Gupta V, et al. Corrosive esophageal strictures: from dilatation to replacement: a retrospective cohort study. Dysphagia. 2020;35(4):558-67. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Akkuzu MZ, Sezgin O, Özdoğan O, Yaraş S, Uçbilek E, Ateş F, et al. Retrospective evaluation of corrosive substance ingestion: single center experience. Istanbul Medical Journal. 2019;20:472-6. [Crossref] 
 14. Tucker LE. Esophageal dilation for strictures: a 36-year prospective experience in private practice setting. Mo Med. 2020;117(6):555-8. [PubMed]  [PMC] 
 15. Saleem M, Iqbal A, Ather U, Haider N, Talat N, Hashim I, et al. 14 years' experience of esophageal replacement surgeries. Pediatr Surg Int. 2020;36(7):835-41. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 16. Sharma S, Gupta DK. Surgical techniques for esophageal replacement in children. Pediatr Surg Int. 2017;33(5):527-50. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Szapáry L, Tinusz B, Farkas N, Márta K, Szakó L, Meczker Á, et al. Intralesional steroid is beneficial in benign refractory esophageal strictures: a meta-analysis. World J Gastroenterol. 2018;24(21):2311-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Divarci E, Celtik U, Dokumcu Z, Ozcan C, Erdener A. The efficacy of intralesional steroid injection in the treatment of corrosive esophageal strictures in children. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2016;26(6):e122-e5. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Divarci E, Kilic O, Dokumcu Z, Ozcan C, Erdener A. Topical mitomycin c application is effective even in esophageal strictures resistant to dilatation therapy in children. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2017;27(5):e96-e100. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Di Nardo G, Betalli P, Illiceto MT, Giulia G, Martemucci L, Caruso F, et al. Caustic ingestion in children: 1 year experience in 3 Italian referral centers. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020;71(1):19-22. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Yörükoğlu G, Bal Yılmaz H. An analysis of the agreement between child self-reports and parental proxy reports of the health-related quality of life of 4-7-year-old children with corrosive esophagus burn. The Journal of Pediatric Research. 2015;2(3):122-7. [Crossref] 
 22. Özer Özlü NG, Vural F. Caregiver burden of families of children with corrosive esophageal injuries. J Child Health Care. 2021:13674935211043677. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Özer Özlü NG, Vural F, Dökümcü ÜZ, Özcan C, Erdener HA. Nutritional experiences of parents of children who had gastric transposition surgery. Clin Nurs Res. 2022:10547738221078896. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Özer Özlü NG, Vural F. Çocuklarda koroziv özofagus yaralanmalarında hemşirelik bakımı [Nursing care in corrosive esophageal injuries in children]. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2019;11(4):390-8. [Crossref] 
 25. Faron M, Corte H, Poghosyan T, Bruzzi M, Voron T, Sarfati E, et al. Quality of life after caustic ingestion. Ann Surg. 2021;274(6):e529-e34. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Efe E, Altaş N, Dikmen Ş, Melikoğlu M. Korozif madde alımı nedeniyle yatırılan 139 olgunun retrospektif değerlendirilmesi: epidemiyolojik çalışma [Retrospective analysis of 139 cases hospitalized due to corrosive ingestion: an epidemiological study]. Güncel Pediatri. 2013;11(3):107-13. [Crossref] 
 27. Ayan G, Türkmen E. The transcultural adaptation and the validity and reliability of the Turkish Version of Perroca's Patient Classification Instrument. J Nurs Manag. 2020;28(2):259-66. [Crossref]  [PubMed] 
 28. Fırat Kılıç H, Cevheroğlu S, Görgülü S. Dahiliye ve cerrahi kliniklerinde yatan hastaların bakım bağımlılık düzeylerinin belirlenmesi [Determination of care dependency level of patients staying in medical and surgical clinics]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi. 2017;10(1):22-8. [Link] 
 29. Karaman İ, Koç O, Karaman A, Erdoğan D, Çavuşoğlu YH, Afşarlar ÇE, et al. Evaluation of 968 children with corrosive substance ingestion. Indian J Crit Care Med. 2015;19(12):714-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. Akgül F, Er A, Çelebi Çelik F, Çağlar A, Ulusoy E, Yılmaz D, et al. Çocukluk çağı zehirlenmelerinin geriye dönük olarak incelenmesi [Retrospective analysis of childhood poisoning]. J Pediatr Emerg Intensive Care Med. 2016;3:91-6. [Crossref] 
 31. Middleton S, Lumby J. Exploring the precursors of outcome evaluation in Australia: linking structure, process and outcome by peer review. Int J Nurs Pract. 1998;4(3):151-5. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Akatın Y, Ünlü M, Bilir LE, Demir Ş, Şentürk S, Uzun Ö, et al. Bir eğitim-araştırma hastanesinde yatan hastaların bağımlılık düzeyinin belirlenmesi ve hemşire sayısının hesaplanması [Determination of dependency levels of patients in a training-research hospital and calculation of nurse count]. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2019;4(1):1-6. [Link] 
 33. Akın Korhan E, Haverdioğlu Yönt G, Demiray Y, Akça A, Eker A. Yoğun bakım ünitesinde hemşirelik tanılarının belirlenmesi ve nanda tanılarına göre değerlendirilmesi [Determination of nursing diagnoses in the intensive care unit and evaluation according to nanda diagnoses]. J DU Health Sci Inst. 2015;5(1):16-21. [Link] 
 34. Bozkurt G, Türkmen E, Zengin N. Yoğun bakım hemşirelerinin bağımsız işlevlerine ilişkin iş yükü [Work load related to independent functions of intensive care nurses]. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2017;21(2):36-41. [Link] 
 35. Wierenga LM, Sexton JA, Laake P, Giedd JN, Tamnes CK; Pediatric Imaging, Neurocognition, and Genetics Study. A key characteristic of sex differences in the developing brain: greater variability in brain structure of boys than girls. Cereb Cortex. 2018;28(8):2741-51. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014