Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: DERLEME
Klinik Etik ve Adli Danışmanlık Hizmetinin Mahiyeti ve Birlikte Sunumu Üzerine-Kanada ile Türkiye'de: Geleneksel Derleme
On the Essence and Collaboration of Clinical Ethics and Forensic Consultation Services-in Canada and Turkey: Traditional Review
Gamze NESİPOĞLUa, Gökhan ORALb, Nil SARIc
aİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, İstanbul, TÜRKİYE
bİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD, İstanbul, TÜRKİYE
cBiruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2022;30(1):105-16
doi: 10.5336/mdethic.2021-86221
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
'Klinik etik danışmanlık/konsültasyon'; klinik uygulamalarda ortaya çıkan etik ikilem/sorunları tanımlayıp, analiz ederek ilgili tarafların etik açıdan haklı çıkarılabilir kararlar vermesine yardımcı olmaktadır. Bu hizmetin Kanada'da sağlık sisteminin önemli bir bileşeni olarak yer edinmiş olmasına karşın, Türkiye'de henüz özerk bir mesleki faaliyet alanı niteliği kazanmadığı görülmektedir. Öte yandan klinik uygulamalarda çeşitli tıbbiadli (mediko-legal) sorunlarla da karşılaşılabilmektedir. Gerek tıbbi-adli vakalarda gerekse tıbbi-adli boyutta inceleme veya görüş gerektiren davalarda hayatta olan mağdura/mağdur olduğu iddia edilen kişiye, hekime, sağlık kuruluşuna ve mahkemeye tıbbi-adli değerlendirme ve kanıtlarla yardımcı olunabilmektedir. 'Klinik adli danışmanlık' olarak adlandırılan bu hizmetin ise Kanada ve Türkiye'de az sayıda uzman tarafından sunulduğu, bu nedenle de hâlihazırda her iki ülkede kurumsal ve özerk bir meslek olarak faaliyet alanı edinmediği görülmektedir. Klinik etik ve adli danışmanlığın etik ihlal ve tıbbi uygulama hatasıyla ilgili şikâyet/davaların azaltılması, hasta mağduriyetinin hafifletilmesi, hekim veya sağlık kurumuna tıbbi-adli ve etik konularda yardımcı olunması ve nihai olarak sağlık hizmetinde kalitenin artırılması gibi ortak amaç ve hedefleri bulunmaktadır. Ortak amaç ve hedeflere ise klinik etik ve adli danışmanlık hizmetinin aynı çatı altında kurumsal, sistematik ve sürdürülebilir nitelikte ve birlikte sunulmasıyla ulaşılabileceğini varsaymaktayız. Bu çalışmada, her iki danışmanlık hizmetinin birlikteliğine duyulan gereksinime ilişkin savımızın tanıtlanması yönünde tarafımızdan yürütülen ileri araştırmaların kuramsal temeli atılmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda klinik etik ve adli danışmanlığın mahiyeti, tarihsel süreci ve mesleki yetkinlik kuralları literatür incelemesi ışığında Kanada ve Türkiye düzleminde karşılaştırmalı olarak irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Etik sorun; klinik adli danışmanlık; klinik etik danışmanlık; tıbbi-adli sorun; tıbbi uygulama hatası
ABSTRACT
'Clinical ethics consultation' helps the related stakeholders to make ethically justified decisions by identifying and analyzing ethical dilemma/issues arising from clinical practices. It seems that this service is taken hold as an important component of the healthcare system in Canada, but hasn't been an autonomous area of professional activity in Turkey, yet. On the other hand, various medico-legal issues would be confronted in clinical practices, too. Both in medico-legal issues and litigations necessitating medico-legal examinations/opinions, relevant living person/ victim alleged, physician, healthcare institution and court can get medico-legal assessment and guidance as an aid. The service, called 'clinical forensic consultation', is provided by a couple of experts in Canada and Turkey, thus hasn't yet acquired an institutional and autonomous area of professional activity in both countries. Clinical ethics and forensic consultation has common goals and objectives such as reducing the complaints/litigations related to ethical violations and medical malpractice, easing patient suffering, assisting physicians/healthcare institutions about medico-legal and ethical issues, and ultimately improving quality of healthcare. We consider that these common goals and objectives can be achieved by establishing and providing clinical ethics and forensic consultation service together as a corporate, systematic and sustainable structure in the same organization. In this study, we attempt to lay a theoretical foundation for further researches that are carried out by us to prove our argument about requirement for collaboration of both consultation services. Therefore, the essence, historical process and code of professional competence for both subfields are comparatively questioned at the boundaries of Canada and Turkey by reviewing the related literature.

Keywords: Ethical issue; clinical forensic consultation; clinical ethics consultation; medico-legal issue; medical malpractice
REFERANSLAR:
 1. Yorulmaz AC. İstanbul Tabib Odası'na yansıyan hekim hatası iddiası bulunan olguların adli tıp açısından irdelenmesi [Doktora Tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü; 2005. p. 4-42.
 2. Frenkel DA. Law and medical ethics. J Med Ethics. 1979;5(2):53-6. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Tepe H. 'Pratik Etik'-Etiğin Pratik Sorunları. 1. Baskı. Ankara: BilgeSu Yayıncılık; 2016. p. 11-80.
 4. Aşar H. İnsan-merkezcilik canlı-merkezcilik ikileminde biyoetik [Bioethics in dilemma of anthropocentrism and biocentrism]. TJOB. 2017;4(2):74-86. [Crossref] 
 5. Callahan DJ. Bioethics. Post SG, ed. Encyclopedia of Bioethics. 3rd ed. Vol. I. New York: Macmillan Reference USA; 2004. p. 278-87.
 6. Oğuz Y. Felsefi yaklaşımların ışığında klinik etiğe giriş. Erdemir-Demirhan A, Oğuz Y, Elçioğlu Ö, Doğan H, ed. Klinik Etik. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2001. p. 9-25.
 7. Kornfeld DS. What is the role of a clinical ethics consultant? Am J Bioeth. 2016;16(3):40-2. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Tarzian AJ. Health care ethics consultation: An update on core competencies and emerging standards from the American Society for Bioethics and Humanities' Core Competencies Update Task Force. Am J Bioeth. 2013;13(2):3-13. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Fletcher JC, Siegler M. What are the goals of ethics consultation? A consensus statement. J Clin Ethics.1996;7(2):122-6.
 10. Kanoti GA. Clinical ethics: clinical ethics consultation. Post SG, ed. Encyclopedia of Bioethics. 3rd ed. Vol. I. New York: Macmillan Reference USA; 2004. p. 439-44.
 11. Recktenwald K, Hunsaker DM, Corey TS, Weakley-Jones B. Clinical forensic medicine introduction for healthcare providers. J Ky Med Assoc. 2005;103(9):433-5. [PubMed] 
 12. Pollak S, Saukko PJ. Clinical forensic medicine. Encyclopedia of Forensic Sciences. 2nd ed. Cambridge: Academic Press-Elsevier; 2013. p. 83-8. [Crossref] 
 13. Debnath M, Prasad GBKS, Bisen PS. Forensic medicine. Debnath M, Prasad GBKS, Bisen PS, eds. Molecular Diagnostics: Promises and Possibilities. 1st ed. Dordrecht: Springer; 2010. p. 425-34. [Crossref] 
 14. Pollak S, Saukko PJ. Clinical forensic medicine-overview. Siegel JA, Saukko PJ, Knupfer GC, eds. Encyclopedia of Forensic Sciences. 1st ed. Cambridge: Academic Press-Elsevier; 2000. p. 362-8. [Crossref] 
 15. Sharma BR. Clinical forensic medicine in the present day trauma-care system-an overview. Injury. 2006;37(7):595-601. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Meilia PDI, Freeman MD, Herkutanto, Zeegers MP. A review of causal inference in forensic medicine. Forensic Sci Med Pathol. 2020;16(2):313-20. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. DEÜ [İnternet]. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı [Erişim tarihi: 19 Mayıs 2021]. Sağladığımız hizmetler. Erişim linki: [Link] 
 18. Özkara E. Adli tıp derslerinin amaçları ve hukuk uygulamasında adli tıbbın önemi. Özkara E, ed. Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları için Adli Tıp. 3. Baskı. Ankara: Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar; 2020. p. 13-9.
 19. CFMC [Internet]. Canadian Forensic Medicine Consulting ©2019 [Accessed: April 19, 2021]. Our services. Retrieved from: [Link] 
 20. Yorulmaz MedikoLegal [İnternet]. Adli Bilimler ve Tıbbi Malpraktis Danışmanlığı ©2021 [Erişim tarihi: 22 Mayıs 2021]. Erişim linki: [Link] 
 21. Löwy I. Ludwik Fleck and the history of sciences today. Hist Cienc Saude Manguinhos. 1994;1(1):7-18. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Atıcı E. Etik kurullar. Demirhan-Erdemir A, Öncel Ö, Aksoy Ş, ed. Çağdaş Tıp Etiği. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2003. p. 409-36.
 23. La Puma J, Schiedermayer DL. Ethics consultation: skills, roles and training. Ann Intern Med. 1991;114(2):155-60. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Tapper EB. Consults for conflict: the history of ethics consultation. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2013;26(4):417-22. [Crossref]  [PubMed] 
 25. CMA [Internet]. Canadian Medical Association ©2019. [Accessed: April 25, 2021]. Committee on ethics. Retrieved from: [Link] 
 26. Smith S. The history and development of forensic medicine. Br Med J. 1951;1(4707):599-607. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Amundsen DW, Ferngren GB. The physician as an expert witness in Athenian law. Bull Hist Med. 1977;51(2):202-13. [PubMed] 
 28. Hemanth K, Tharmavaram M, Pandey G. History of forensic science. Deepak Rawtani D, Mustansar-Hussain C, eds. Technology in Forensic Science: Sampling, Analysis, Data and Regulations. 1st ed. ‎Wiley-VCH: Weinheim; 2020. p. 3-16. [Crossref] 
 29. Grenier G. [Internet]. Dictionary of Canadian Biography. Vol. 16. 2003. [Accessed: January 18, 2022]. Derome, Wilfrid (baptized Joseph-Wilfrid). Retrieved from: [Link] 
 30. VMC [Internet]. Dr. Wilfrid Derome. Virtual Museum of Canada ©1998. [Accessed: May 25, 2021]. History of forensic science in Canada. Retrieved from: [Link] 
 31. Sarı N. Ethical aspects of Ottoman surgical practice. T Klin J Med Ethics. 2000;8(1):9-14.
 32. Sarı N. Osmanlılarda Tıp Ahlakı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları; 2015. p. 276-89.
 33. Yıldırım N. Aydınlatılmış onamın Osmanlı Devletindeki öncülleri ve 1897 Türk-Yunan Savaşı yaralılarına ait onam belgeleri: hüsn-i rıza senetleri. Işıl-Ülman Y, Başağaç-Gül T, Kadıoğlu FG, Yıldırım G, Edison Z, ed. Tıp Etiğinden Biyoetiğe. Ankara: Türkiye Biyoetik Derneği Yayını; 2009. p. 206-20.
 34. Koç S, Biçer Ü. Adli tıbbın tarihsel gelişimi, Türkiye'deki yapılanması ve sorunları. Klinik Gelişim. 2009;22(Adli Tıp Özel Sayısı):1-5.
 35. Payne-James JJ. History and development of clinical forensic medicine. Stark MM, ed. Clinical Forensic Medicine: A Physician's Guide. 2nd ed. Totowa, NJ: Humana Press Inc; 2005. p. 1-36. [Crossref] 
 36. Butler-Sloss, E. Report of the Inquiry into Child Abuse in Cleveland-1987. London: HMSO; 1988. p. 12-55.
 37. Yarmolinsky R. Ethics for ethicists? The professionalization of clinical ethics consultation. AMA J Ethics. 2016;18(5):506-13. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Baker R. A draft model aggregated code of ethics for bioethicists. Am J Bioeth. 2005;5(5): 33-41. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Tarzian AJ, Wocial LD. A code of ethics for health care ethics consultants: journey to the present and implications for the field. Am J Bioeth. 2015;15(5):38-51. [Crossref]  [PubMed] 
 40. MacDonald C. Draft Model Code of Ethics for Bioethics. Toronto, ON: Canadian Bioethics Society; 2003. [Accessed: May 14, 2021]. p. 1-6. Retrieved from: [Link] 
 41. ASBH. Code of Ethics and Professional Responsibilities for Healthcare Ethics Consultants. 2nd ed. Glenview, IL: American Society for Bioethics and Humanities; 2011.
 42. CSFS. Rules of Professional Conduct. Ottawa, ON: Canadian Society of Forensic Science; 1994 (November 5). [Accessed: June 5, 2021]. Retrieved from: [Link] 
 43. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Adli Tabiplik Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esaslar Genelgesi, 2005/143. [Erişim tarihi: 21 Mayıs 2021]. Erişim linki: [Link] 
 44. Resmî Gazete. Bilirkişilik Kanunu 2016. 03.11.2016, Sayı: 29898. [Erişim tarihi: 21 Mayıs 2021]. Erişim linki: [Link] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014