Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Knowledge, Attitude and Practices of Nursing Students About Complementary Health Approaches
Hemşirelik Öğrencilerinin Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımları Konusunda Bilgi, Tutum ve Uygulamaları
Ceyda UZUN ŞAHİNa, Dilek ÇİLİNGİRb, Sevilay HİNDİSTANb
aDepartment of Medical Services and Techniques, Recep Tayyip Erdoğan University Vocational School of Health Services, Rize, TURKEY
bDepartment of Nursing, Karadeniz Technical University Faculty of Health Sciences, Trabzon, TURKEY
J Tradit Complem Med. 2021;4(1):1-9
doi: 10.5336/jtracom.2020-76000
Makale Dili: EN
Ücretsiz Erişim
ABSTRACT
Objective: The descriptive study was conducted to determine the knowledge, attitude and practices of nursing students when it comes to complementary health approaches (CHA). Material and Methods: The study was conducted with 264 nursing students who were studying at Recep Tayyip Erdogan University Health School in Turkey. Permission to conduct the study was obtained from the director of the college, students and ethics committee. Descriptive statistical methods were used. Percentage and frequency values were given as descriptive statistics. Spearman correlation coefficient was used to evaluate the relationship between numerical variables not showing normal distribution. p<0.05 was considered statistically significant. Results: The most common CHA were praying, exercising and imagery therapy. One third of the nursing students had received information about CHA. Students stated internet, TV, newspapers, magazines, books and family, respectively as information sources. Additionally, nearly half of the nursing students stated that they have used CHA. The most frequently used CHA by students was praying. About half of the students used CHA in stress situations. Most of the students stated that massage was useful. Three fourth of the students reported that CHA positively affected one's psychology and recovery. There was a statistically significant difference between students' class and use of CHA (p<0.05). A weak positive correlation was found between the status of nursing students benefiting from CHA and recommending CHA (r=0.169; p=0.038), and a positive correlation was found between the knowledge levels of CHA and recommending CHA (r=0.193; p=0.029) and benefitting from CHA (r=0.985; p=0.001). Conclusion: Based on the results of the research, it was determined that nursing students had a generally positive attitude about CHA but their knowledge level and practices related to CHA were insufficient; however, a positive relationship was found between students' levels of knowledge about CHA and their recommending and benefiting status of CHA.

Keywords: Complementary and alternative medicine; complementary health approaches; nursing students
ÖZET
Amaç: Bu tanımlayıcı çalışma, hemşirelik öğrencilerinin tamamlayıcı sağlık yaklaşımları (TSY) konusunda bilgi, tutum ve uygulamalarını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'ndaki 264 hemşirelik öğrencisiyle yapıldı. Çalışmanın yapılabilmesi için öğrencilerden, okul yöneticisinden ve etik kuruldan izin alındı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler olarak yüzde ve frekans değerleri verilmiştir. Normal dağılım göstermeyen sayısal değişkenler arasındaki ilişki ise Spearman korelasyon katsayısı ile değerlendirildi. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bulgular: Dua, egzersiz ve hayal kurma en sık bilinen TSY idi. Öğrencilerin, üçte biri TSY hakkında bilgi aldıklarını ifade etti. Öğrenciler bilgi kaynaklarının sırasıyla internet, TV, gazete, dergi ve kitap olduğunu belirttiler. Öğrencilerin, yaklaşık yarısı TSY kullandıklarını belirtti. Öğrencilerin en sık kullandığı TSY dua idi. Öğrencilerin, yarıdan fazlası stresli durumlarda TSY'yi kullanmaktadır. Öğrencilerin çoğunluğu masajın yararlı olduğunu ifade etti. Öğrencilerin dörtte üçü TSY'nin bireyin psikolojisini ve iyileşmesini pozitif yönde etkilediğini belirttiler. Öğrencilerin, öğrenim gördükleri sınıflar ile TSY kullanma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Hemşirelik öğrencilerinin, TSY'den yarar sağlama ve TSY'yi tavsiye etme durumları arasında (r=0,169; p=0,038) pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu ve TSY hakkında bilgi düzeyi ile TSY'yi tavsiye etme (r=0,193; p=0,029) ve TSY'den yarar sağlama (r=0,985; p=0,001) durumları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu saptandı. Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre hemşirelik öğrencilerinin, TSY hakkında genelde olumlu tutuma sahip olduğu, konuya ilişkin bilgi ve uygulamalarının yetersiz olduğu ancak öğrencilerin TSY hakkındaki bilgi düzeyi ile tavsiye etme ve yarar sağlama durumları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı ve alternatif tıp; tamamlayıcı sağlık yaklaşımları; hemşirelik öğrencileri
REFERANSLAR:
 1. National Center of Complementary and Integrative Health home page on the Internet. Complementary, Alternative, or Integrative Health: What's In A Name? Updated 10 January 2020; cited 30 January 2020. Available from:[Link] 
 2. Ilgaz A, Gözüm S. [Importance of health literacy for safe use of complementary health approaches]. DEUHFED. 2016;9(2):67-77. [Link] 
 3. Ee C, Templeman K, Grant S, Avard N, de Manincor M, Hunter J, et al. Informing the model of care for an academic integrative healthcare centre: a qualitative study exploring healthcare consumer perspectives. BMC Complement Med Ther. 2020;20(1):58. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 4. O'Regan P, Wills T, O'Leary A. Complementary therapies: a challenge for nursing practice. Nurs Stand. 2010;24(21):35-9. [Crossref] [PubMed] 
 5. Şahin N, Aydın D, Akay B. [The attitudes of nursing students towards holistic complementary and alternative medicine]. Balıkesir Health Sciences Journal. 2019;8(1):21-6. [Link] 
 6. Resmi Gazete (27.10.2014, Sayı No: 29158) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği; 2014.
 7. Batur Çağlayan HZ, Ataoğlu EE, Kibaroğlu S. [The assessment of efficiency of traditional and complementary medicine practices in neurology]. Turk J Neurol. 2018;24(2):111-6. [Crossref] 
 8. Clarke TC, Black LI, Stussman BJ, Barnes PM, Nahin RL. Trends in the use of complementary health approaches among adults: United States, 2002-2012. Natl Health Stat Report. 2015;(79):1-16. [PubMed] [PMC] 
 9. Bulduklu Y. [Complementary and alternative medicine practices in context of target group]. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2015;1(37):607-627. [Crossref] 
 10. Jackson C. Trends in the use of complementary health approaches among adults in the United States: new data. Holist Nurs Pract. 2015;29(3):178-9. [Crossref] [PubMed] 
 11. Çay T, Emül TG. Opinions of midwives and nurses about complementary and integrated applications used for premenstrual syndrome. J Tradit Complem Med. 2020;3(1):11-7. [Crossref] 
 12. Mhatre S, Artani S, Sansgiry S. Influence of benefits, barriers and cues to action for complementary and alternative medicine use among university students. J Complement Integr Med. 2011;8. [Crossref] [PubMed] 
 13. Liu MA, Huynh NT, Broukhim M, Cheung DH, Schuster TL, Najm W, et al. Determining the attitudes and use of complementary, alternative, and integrative medicine among undergraduates. J Altern Complement Med. 2014;20(9):718-26. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 14. Al-Omar HA, Al-Arifi MN. Pharmacy students' use, knowledge and attitudes toward complementary and alternative medicine at riyadh region, Saudi arabia. Int J Green Pharm. 2011;5(1):16-23. [Crossref] 
 15. Ujiie Y, Okada H. Factors affecting the use of complementary and alternative medicine among Japanese university students. J Complement Integr Med. 2015;12(1):89-94. [Crossref] [PubMed] 
 16. Araz NÇ, Taşdemir HS, Kılıç SP. [Evaluation of opinions of the faculty of health sciences students about non medical alternative and traditional therapies]. Gümüşhane University Journal of Health Sciences. 2012;1(4):239-51. [Link] 
 17. Yildirim Y, Parlar S, Eyigor S, Sertoz OO, Eyigor C, Fadiloglu C, et al. An analysis of nursing and medical students' attitudes towards and knowledge of complementary and alternative medicine (CAM). J Clin Nurs. 2010;19(7-8):1157-66. [Crossref] [PubMed] 
 18. James PB, Bah AJ. Awareness, use, attitude and perceived need for Complementary and Alternative Medicine (CAM) education among undergraduate pharmacy students in Sierra Leone: a descriptive cross-sectional survey. BMC Complement Altern Med. 2014;14:438. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 19. Uzun O, Tan M. Nursing students' opinions and knowledge about complementary and alternative medicine therapies. Complement Ther Nurs Midwifery. 2004;10(4):239-44. [Crossref] [PubMed] 
 20. Loh KP, Ghorab H, Clarke E, Conroy R, Barlow J. Medical students' knowledge, perceptions, and interest in complementary and alternative medicine. J Altern Complement Med. 2013;19(4):360-6. [Crossref] [PubMed] 
 21. Zimmerman C, Kandiah J. A pilot study to assess students' perceptions, familiarity, and knowledge in the use of complementary and alternative herbal supplements in health promotion. Altern Ther Health Med. 2012;18(5):28-33. Erratum in: Altern Ther Health Med. 2012;18(6):79. [PubMed] 
 22. Murt A. [Complementary and alternative medicine in medical education cirricula]. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. 2012;(22):20-3. [Link] 
 23. Ergin A, Hatipoğlu C, Bozkurt Aİ, Mirza E, Kunak D, Karan C, et al. [Knowledge and attitudes of residents and medical students on complementary-alternative medicine].Pamukkale Tıp Dergisi. 2011;4(3):136-43. [Link] 
 24. Versnik Nowak AL, DeGise J, Daugherty A, O'Keefe R, Seward S Jr, Setty S, et al. Prevalence and Predictors of Complementary and Alternative Medicine (CAM) Use Among Ivy League College Students: Implications for Student Health Services. J Am Coll Health. 2015;63(6):362-72. [Crossref] [PubMed] 
 25. Nowak ALV, Dorman SM. Social-cognitive predictors of college student use of complementary and alternative medicine. American Journal of Health Education. 2008;39(2):80-90. [Crossref] 
 26. LaCaille RA, Kuvaas NJ. Coping styles and self-regulation predict complementary and alternative medicine and herbal supplement use among college students. Psychol Health Med. 2011;16(3):323-32. [Crossref] [PubMed] 
 27. Nguyen J, Liu MA, Patel RJ, Tahara K, Nguyen AL. Use and interest in complementary and alternative medicine among college students seeking healthcare at a university campus student health center. Complement Ther Clin Pract. 2016;6(24):103-8. [Crossref] [PubMed] 
 28. Rajashree R, Jirge VVL, Parineetha B, Goudar SS. A survey of attitude towards complementary and alternative medicine among first year undergraduate medical students in Belgaum. Attitude Towards Complementary and Alternative Med. 2016;7(1):83-87. [Link] 
 29. Teixeira Medeiros N, Fontenelle Catrib AM, Anchieta Mendes Melo N, Pessoa Marinho Holanda G, de Mesquita Martins LV, Pereira da Silva Godinho CC, et al. Academic education in health profession programs, knowledge and use of Complementary and Alternative Medicine (CAM) by university students. Complement Ther Med. 2019;44:189-95. [Crossref] [PubMed] 
 30. Xie H, Sang T, Li W, Li L, Gao Y, Qiu W, et al. A survey on perceptions of complementary and alternative medicine among undergraduates in China. Evid Based Complement Alternat Med. 2020;1-8. [Crossref] [PubMed] [PMC] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014