Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Maternal Obezitenin Gebelik, Doğum ve Yenidoğana Etkisi
Effect of Maternal Obesity Over Pregnancy, Childbirth and Neonatal Outcome
Gülbiye ÇELİKa, Neriman SOĞUKPINARb, Füsun SAYGILIc, Ahmet Özgür YENİELd
aBornova Atatürk Toplum Sağlığı Merkezi, İzmir, TÜRKİYE
bEge Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İzmir, TÜRKİYE
cEge Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ABD, İzmir, TÜRKİYE
dEge Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, İzmir, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2021;6(2):257-66
doi: 10.5336/healthsci.2020-75474
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Bu araştırma, gebenin fazla kilolu ya da obez olmasının gebelik, doğum ve yenidoğan üzerinde etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Prospektif gözlemsel tipte yapılan araştırmanın örneklemine, Ekim 2013 ve Ocak 2014 tarihleri arasında gebeliğinin ilk 12 haftasında ve kronik hastalığı olmayan gebeler dâhil edilmiştir. Gebelerin beden kitle indeksi (BKİ) hesaplanarak, normal kilolu BKİ <27 (49) ve obez BKİ ≥27 (31) olarak gruplara ayrılmıştır. Gruplar; travay süresi, doğum haftası, doğum şekli, epidural ve indüksiyon uygulama, yenidoğan boy/kg, maternal fetal neonatal sorunlar açısından karşılaştırılmıştır. Veriler sosyodemografik, doğurganlık anket formu, gebelik ve doğum izlem ile gebe izlem formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, yüzdelik dağılımlar, sayı ortalamaları, ki-kare testi ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Veriler, Statistical Package For The Social Sciences 16.00 (SPSS) programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Gebelerin sosyodemografik ve obstetrik verilerinin karşılaştırmasında, gruplar arasında anlamlı fark tespit edilmemiş ve grupların bu özellikler açısından homojen olduğu görülmüştür. Gebelikte aldıkları kilo bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı, obez gebelerin daha az kilo almış olduğu görülmüştür. Obez ve obez olmayan gebelerde gestasyonel diyabet, hipertansiyon, yenidoğan riskleri açısından da anlamlı fark bulunamamıştır. Preterm doğum yüzdesi normal grupta %12,2, obez grupta %25,8 saptanmış ancak istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Gruplar, yapılan karşılaştırmada travay süresi, epidural anestezi ve indüksiyon uygulama açısından istatistiksel olarak farklı bulunmamıştır. Doğum şekli açısından istatistiksel olarak fark bulunmamasına rağmen sezaryen oranı obez grupta daha fazladır. Yenidoğanların ağırlık ve boy ortalamaları açısından anlamlı fark bulunmamış olup, obez grupta yenidoğanların vücut ağırlığının ortalama olarak 700 g daha fazla olduğu görülmüştür. Sonuç: Normal BKİ ve obez gebeler arasında gebelik süreci, doğum eylemi, doğum şekli, yenidoğan etkileri bakımından fark bulunmamıştır. Obez gebeler, gebelik süresince diğer grup gebelere göre daha az kilo almışlardır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular; gebelikte obezitenin, gebelik sürecinde alınması gerekli ideal kilo sınırları içerisinde olduğu sürece gebelik komplikasyonlarında ve fetal/neonatal morbidite üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Obezite; gebelik komplikasyonları; maternal-fetal ilişki; maternal obezite
ABSTRACT
Objective: This study was planned to determine the effects of being overweight or obese on pregnancy, birth and newbor. Material and Methods: In the prospective observational type, the sample of the study conducted between October 2013 and January 2014, pregnant women in the first 12 weeks of pregnancy and without chronic disease were included. Pregnant women who was included in the study are divided into two groups as BKI ≥27(31) obese group and BKI <27(49) nonobese group. Groups were compared in terms of labor duration, gestational week, delivery type, need for epidural and induction application, infant birth weight and height, and maternal fetal neonatal adverse outcomes. Research data was collected by Socio-Demographic Questionnaire, Questionnaire of Fertility, Pregnancy and Birth follow-up and Pregnancy Follow- up Form Percentage distributions, mean numbers, Chi-square test and Mann Whitney U test were used to analyze the data. Data is analyzed with the software Statistical Packageforthe Social Sciences 16.00 (SPSS). Results: In the comparison of socio-demographic and obstetric data of pregnant women, no significant difference was found between the groups and it was observed that the groups were homogeneous in terms of these characteristics. It was observed that there was no statistically significant difference between the groups in terms of weight gain during pregnancy and obese pregnant women gained less weight. No significant difference was found in obese and non-obese pregnant women in terms of gestational diabetes, hypertension and newborn health risks. The percentage of preterm delivery was 12.2% in the normal group and 25.8% in the obese group, but there was no statistically significant difference. Comparison of the groups did not find any statistically significant difference in terms of labor time, epidural anesthesia and induction. Although there is no statistically significant difference in terms of delivery method, the rate of cesarean section is higher in the obese group. Altough there was no significant difference between groups for baby age (week), birth weight and height (p˃0.05), the babies of the study group weighed 700 g more than the control group newborns. Conslusion: There was no difference between normal BMI and obese pregnant women in terms of gestation period, labor, delivery type and neonatal effects.Obese pregnant women gained less weight during pregnancy compared to normal weight pregnant women. Findings obtained from this study; showed that obesity during pregnancy does not have a negative effect on pregnancy complications and fetal/neonatal morbidity as long as it is within the ideal weight limits during pregnancy. No significant difference was found in obese and non-obese pregnant women in terms of gestational diabetes, gestational hypertension, and neonatal congenital anomalies. Cesarean rates were found to be more frequent in obese pregnants than non-obese ones.

Keywords: Obesity; pregnancy complications; maternal-fetal relations; maternal obesity
REFERANSLAR:
 1. Yanıkkerem E, Mutlu S. [Maternal obesity: consequences and prevention strategies]. TAF Preventive Medicine Bulletine. 2012;11(3):353-64. [Crossref] 
 2. Şentürk Çataloğlu B, Saraçoğlu A. [Anesthetic management of the obese parturients]. Journal of Anesthesia - JARSS. 2013;21(5):200-8. [Link] 
 3. Ağralı G. [The effect of maternal obesity on perinatal and neonatal results]. T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2005, İstanbul.
 4. World Health Organization. Obesity. (Erişim tarihi: 6.2.2019) [Link] 
 5. Aliyu MH, Luke S, Wilson RE, Saidu R, Alio AP, Salihu HM, et al. Obesity in older mothers, gestational weight gain, and risk estimates for preterm phenotypes. Maturitas. 2010;66(1):88-93. [Crossref] [PubMed] 
 6. Bulut B, Mihmanlı V. [Obesity and pregnancy]. Okmeydanı Tıp Dergisi. 2014;30(Ek sayı 1):24-8. [Crossref] 
 7. Kabaran S, Samur G. [Maternal obesity and pregnancy]. J Nutr and Diet. 2010;38(1-2):45-52. [Link] 
 8. Crane JM, White J, Murphy P, Burrage L, Hutchens D. The effect of gestational weightgain by body mass index on maternal and neonatal outcomes. J Obstet Gynaecol Can. 2009;31(1):28-35. [Crossref] 
 9. Nelson SM, Fleming R. Obesity and reproduction: impact and interventions. Curr Opin Obstet Gynecol. 2007;19(4):384-9. [Crossref] [PubMed] 
 10. Guelinckx I, Devlieger R, Beckers K, Vansant G. Maternal obesity: pregnancy complications, gestational weight gain and nutrition. Obes Rev. 2008;9(2):140-50. [Crossref] [PubMed] 
 11. Daşıkan Z, Kavlak O. [Maternal obesity: pregnancy complications and management of pregnant women: review]. Turkiye Klinikleri J Nurs. 2009;1(1):39-46. [Link] 
 12. Ovesen P, Rasmussen S, Kesmodel U. Effect of prepregnancy maternal overweight and obesity on pregnancy outcome. Obstet Gynecol. 2011;118(2 Pt 1):305-12. [Crossref] [PubMed] 
 13. Yogev Y, Visser GH. Obesity, gestational diabetes and pregnancy outcome. Semin Fetal Neonatal Med. 2009;14(2):77-84. [Crossref] [PubMed] 
 14. Tenenbaum-Gavish K, Hod M. Impact of maternal obesity on fetal health. Fetal Diagn Ther. 2013;34(1):1-7. [Crossref] [PubMed] 
 15. Şener EH, Uzun A, Malas MA. [Effects of maternal obesity on prenatal and postnatal development of fetus: review]. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2011;21(2):112-20. [Link] 
 16. Watkins ML, Rasmussen SA, Honein MA, Botto LD, Moore CA. Maternal obesity and risk for birth defects. Pediatrics. 2003;111(5 Pt 2):1152-8. [PubMed] 
 17. Gürel FS, İnan G. [Childhood obesity- diagnostic methods, prevalence and etiology]. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2001;2(3):39-46. [Link] 
 18. Bingöl D, Koçak DY. [The effects of obesity on maternal and fetal health, nursing approach]. Ordu University J Nurs Stud. 2019;2(2):110-9. [Link] 
 19. Taşdemir D, Karaman E, Yıldız A, Han A, Karaman Y, Talay H. [The effect of obesity on materna and fetal outcomes in term pregnant women: a case-control study]. İKSST Dergisi. 2015;7(2):73-8. [Crossref] 
 20. Afzal S, Tybjærg-Hansen A, Jensen GB, Nordestgaard BG. Change in body mass İndex associated with lowest mortality in Denmark, 1976-2013. JAMA. 2016;315(18):1989-96. [Crossref] [PubMed] 
 21. Cedergren M. Effects of gestational weight gain and body mass index on obstetric outcome in Sweden. Int J Gynaecol Obstet. 2006;93(3):269-74. [Crossref] [PubMed] 
 22. Dündar Ö, Çiftpınar T, Tütüncü L, Ergür AR, Atay MV, Müngen E. [The effects of the pre-pregnancy maternal body mass index on the pregnancy outcomes]. Perinat Dergisi. 2008;16(2):43-8. [Link] 
 23. Li N, Liu E, Guo J, Pan L, Li B, Wang P, et al. Maternal prepregnancy body mass index and gestational weight gain on pregnancy outcomes. PLoS One. 2013;8(12):e82310. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 24. Masho SW, Bishop DL, Munn M. Pre-pregnancy BMI and weight gain: where is the tipping point for preterm birth? BMC Pregnancy Childbirth. 2013;13:120. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 25. Hendler I, Goldenberg RL, Mercer BM, Iams JD, Meis PJ, Moawad AH, et al. The Preterm Prediction Study: association between maternal body mass index and spontaneous and indicated preterm birth. Am J Obstet Gynecol. 2005;192(3):882-6. [Crossref] [PubMed] 
 26. Melchor I, Burgos J, Campo A, Aiartzaguena A, Gutiérrez J, Melchor JC. Effect of maternal obesity on pregnancy outcomes in women delivering singleton babies: a historical cohort study. J Perinat Med. 2019;47(6):625-30. [Crossref] [PubMed] 
 27. McDonald SD, Han Z, Mulla S, Beyene J; Knowledge Synthesis Group. Overweight and obesity in mothers and risk of preterm birth and low birth weight infants: systematic review and meta-analyses. BMJ. 2010;341:c3428. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 28. Santos S, Voerman E, Amiano P, Barros H, Beilin LJ, Bergström A, et al. Impact of maternal body mass index and gestational weight gain on pregnancy complications: an individual participant data meta-analysis of European, North American and Australian cohorts. BJOG. 2019;126(8):984-95. [PubMed] [PMC] 
 29. Shaikh H, Robinson S, Teoh TG. Management of maternal obesity prior to and during pregnancy. Semin Fetal Neonatal Med. 2010;15(2):77-82. [Crossref] [PubMed] 
 30. Madan J, Chen M, Goodman E, Davis J, Allan W, Dammann O. Maternal obesity, gestational hypertension, and preterm delivery. J Matern Fetal Neonatal Med. 2010;23(1):82-8. [Crossref] [PubMed] 
 31. Aly H, Hammad T, Nada A, Mohamed M, Bathgate S, El-Mohandes A. Maternal obesity, associated complications and risk of prematurity. J Perinatol. 2010;30(7):447-51. [Crossref] [PubMed] 
 32. Farah N, Maher N, Barry S, Kennelly M, Stuart B, Turner MJ. Maternal morbid obesity and obstetric outcomes. Obes Facts. 2009;2(6):352-4. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 33. Paiva LV, Nomura RM, Dias MC, Zugaib M. Maternal obesity in high-risk pregnancies and postpartum infectious complications. Rev Assoc Med Bras (1992). 2012;58(4):453-8. [Crossref] [PubMed] 
 34. Sebire NJ, Jolly M, Harris JP, Wadsworth J, Joffe M, Beard RW, et al. Maternal obesity and pregnancy outcome: a study of 287,213 pregnancies in London. Int J Obes Relat Metab Disord. 2001;25(8):1175-82. [Crossref] [PubMed] 
 35. İnegöl Gümüş İ, Karakurt F, Kargılı A, Öztürk Turhan N, Erkmen Uyar M. Association between prepregnancy body mass index, gestational weight gain, and perinatal outcomes. Turk J Med Sci. 2010;40(3):365-70. [Link] 
 36. Davies GAL, Maxwell C, McLeod L; Maternal Fetal Medicine Committee; Clinical Practice Obstetrics. Obesity in pregnancy. J Obstet Gynaecol Can. 2010;32(2):165-73. [PubMed] 
 37. Alves P, Malheiro MF, Gomes JC, Ferraz T, Montenegro N. Risks of maternal obesity in pregnancy: a case-control study in a Portuguese obstetrical population. Rev Bras Ginecol Obstet. 2019;41(12):682-7. [Link] 
 38. Kutchi I, Chellammal P, Akila A. Maternal obesity and pregnancy outcome: in perspective of New Asian Indian Guidelines. J Obstet Gynaecol India. 2020;70(2):138-44. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 39. Ng SK, Cameron CM, Hills AP, McClure RJ, Scuffham PA. Socioeconomic disparities in prepregnancy BMI and impact on maternal and neonatal outcomes and postpartum weight retention: the EFHL longitudinal birth cohort study. BMC Pregnancy Childbirth. 2014;14:314. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 40. Jenabi E, AslToghiri M. The effect of body mass index on delivery outcomes. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2011;28:465-9. [Crossref] 
 41. Yu CK, Teoh TG, Robinson S. Obesity in pregnancy. BJOG. 2006;113(10):1117-25. [Crossref] [PubMed] 
 42. Doherty DA, Magann EF, Francis J, Morrison JC, Newnham JP. Pre-pregnancy body mass index and pregnancy outcomes. Int J Gynaecol Obstet. 2006;95(3):242-7. [Crossref] [PubMed] 
 43. Nuthalapaty FS, Rouse DJ, Owen J. The association of maternal weight with cesarean risk, labor duration, and cervical dilation rate during labor induction. Obstet Gynecol. 2004;103(3):452-6. Erratum in: Obstet Gynecol. 2004;103(5 Pt 1):1019. [PubMed] 
 44. Vahratian A, Zhang J, Troendle JF, Savitz DA, Siega-Riz AM. Maternal prepregnancy overweight and obesity and the pattern of labor progression in term nulliparous women. Obstet Gynecol. 2004;104(5 Pt 1):943-51. [Crossref] [PubMed] 
 45. Dinatale A, Ermito S, Fonti I, Giordano R, Cacciatore A, Romano M, et al. Obesity and fetal-maternal outcomes. J Prenat Med. 2010;4(1):5-8. [PubMed] [PMC] 
 46. Mamun AA, Callaway LK, O'Callaghan MJ, Williams GM, Najman JM, Alati R, et al. Associations of maternal pre-pregnancy obesity and excess pregnancy weight gains with adverse pregnancy outcomes and length of hospital stay. BMC Pregnancy Childbirth. 2011;11:62. [Crossref] [PubMed] [PMC] 
 47. Cnattingius S, Villamor E, Johansson S, Edstedt Bonamy AK, Persson M, Wikström AK, et al. Maternal obesity and risk of preterm delivery. JAMA. 2013;309(22):2362-70. [Crossref] [PubMed] 
 48. Irvine L, Shaw R. The impact of obesity on obstetric outcomes. Current Obstet Gynecol. 2006;16:242-6. [Crossref] 
 49. Denison FC, Reynolds RM. Pharmacological treatment for the obese gestational diabetes mellitus patient. In: Hod M, Jovanovic LG, Di Renzo GC, de Leiva A, Langer O, eds. Textbook of Diabetes and Pregnancy. 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Press; 2016. p.246-52.
 50. Yang Z, Phung H, Freebairn L, Sexton R, Raulli A, Kelly P. Contribution of maternal overweight and obesity to the occurrence of adverse pregnancy outcomes. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2019;59(3):367-74. [Crossref] [PubMed] 
 51. Gaudet L, Ferraro ZM, Wen SW, Walker M. Maternal obesity and occurrence of fetal macrosomia: a systematic review and meta-analysis. Biomed Res Int. 2014;2014:640291. [Crossref] [PubMed] [PMC] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014