Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi

.: DERLEME
Monoküler Elevasyon Defisiti (Çift Elevatör Felci): Geleneksel Derleme
Monocular Elevation Deficiency (Double Elevator Palsy): Traditional Review
Serpil AKARa
aBaşkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları ABD, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2022;31(3):178-86
doi: 10.5336/ophthal.2022-89399
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Monoküler elevasyon defisiti (MED); paretik, restriktif ya da kombine etiyolojinin neden olduğu tek taraflı elevasyon defekti ile karakterizedir. MED, konjenital ya da akkiz başlangıçlı olabilir. MED'in konjenital vakaları sporadik olarak gelişir, fakat ikizlerde oluşan vakalar da bildirilmiştir. Akkiz MED, genellikle hipertansiyon, tromboembolizm, arterit gibi serebrovasküler hastalıklardan kaynaklanır. MED, hipotropyanın sebeplerinden biridir ve pitoz/psödoptoz ile ilişkili olabilir. Normal göz ile fiksasyon yapıldığında etkilenmiş gözde hipotropya ve etkilenmiş göz ile fiksasyon yapıldığında normal gözde hipertropya mevcuttur. MED vakalarına aynı zamanda horizontal kaymalar da eşlik edebilir. Üç horizontal pozisyonun hepsinde, yani abdüksiyon, primer pozisyon ve addüksiyonda, monoküler, orta hattın üzerine çıkmayan yukarı bakış kısıtlılığı mevcuttur. Bu, çok faktörlü bozukluğun tedavisi çeşitlidir. Hipotropyanın düzeltilmesi için bile çeşitli nedensel mekanizmalara yönelik farklı cerrahi teknikler vardır. Cerrahinin amacı, primer pozisyonda etkilenmiş olan gözün kaymasını düzeltmek ve binoküler görme alanını artırmaktır. Cerrahi olarak düzeltilmede ilk adım, MED'in restriktif veya paralitik tiplerini ayırt etmektir. Bu ayrım, inferior rektus (IR) için zorlu düksiyon testi yapılarak belirlenir. MED'de vertikal kaymayı düzeltmek için kullanılan cerrahi türleri; Knapp (standart/artırılmış/modifiye), IR geriletmesi, vertikal kas geriletme-rezeksiyon, modifiye Nishida ve tek kas transpozisyon cerrahileridir. Şaşılık cerrahisi sonrası hâlâ pitoz mevcutsa frontal askılama veya levator rezeksiyonu cerrahileri uygulanabilir. Mevcut literatür ışığında; MED etiyolojisi, klinik bulguları, ayırıcı tanısı ve uygun tedaviler açısından değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Elevasyon defisiti; hipotropya; inferior rektus geriletmesi; Knapp cerrahisi
ABSTRACT
Monocular elevation deficiency (MED) is characterized by a unilateral elevation defect caused by a paretic, restrictive, or combined etiology. MED can be congenital or acquired in onset. Congenital cases of MED occur sporadically but cases occurring in twins have been reported. Acquired MED is usually caused by cerebrovascular diseases like hypertension, thromboembolism, arteritis. MED is one of the causes of hypotropia and may be associated with ptosis/pseudoptosis. There is hypotropia of the affected eye when the normal eye is fixing and hypertropia of the normal eye when the affected eye is fixing. Cases of MED may also have co-existent horizontal deviations. Monocular limitation of up gaze above midline (horizontal plane) is present in all the 3 horizontal positions, i.e., abduction, primary position and adduction. Treatment of this multifactorial disorder is varied. Even for the correction of hypotropia, different surgical techniques exist for different causal mechanisms. The goal of surgery is to improve the deviation of the affected eye in primary gaze and to increase binocular field of vision. The first step in surgical correction of MED is to distinguish the type of MED- restrictive or paralytic. It is done by doing FDT (forced duction test) for inferior rectus. The types of surgeries used to correct the vertical deviation in MED are Knapp's (standard/augmented/modified), IR recession, vertical muscle recession-resection, modified Nishida's and single horizontal muscle transposition surgeries. If ptosis is still present after strabismus surgery, frontal suspension or levator resection surgeries can be applied. In the light of the available literature, MED has been evaluated in terms of its etiology, clinical findings, differential diagnosis, and appropriate treatment.

Keywords: Elevation deficit; hypotropia; inferior rectus recession; Knapp's surgery
REFERANSLAR:
 1. Dunlap EA. Vertical displacement of horizontal recti. Symposium on Strabismus Transactions of the New Orleans Academy of Ophthalmology. St Louis: Mosby; 1971. p.307-29.
 2. Metz HS. Double elevator palsy. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 1981;18(2):31-5. [Crossref]  [PubMed] 
 3. Ziffer AJ, Rosenbaum AL, Demer JL, Yee RD. Congenital double elevator palsy: vertical saccadic velocity utilizing the scleral search coil technique. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 1992;29(3):142-9. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Walker MF, Kline LB. Supranuclear and internuclear gaze pathways. In: Kline LB, Bajandas FJ, eds. Neuro-Ophthalmology: Review Manual. 5th ed. Thorofare, Nj: Slack Inc; 2000. p.73.
 5. Bagheri A, Sahebghalam R, Abrishami M. Double elevator palsy, subtypes and outcomes of surgery. J Ophthalmic Vis Res. 2008;3(2):108-13. [PubMed]  [PMC] 
 6. Barsoum-Homsy M. Congenital double elevator palsy. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 1983;20(5):185-91. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Thomas MG, Maconachie GDE, Constantinescu CS, Chan WM, Barry B, Hisaund M, et al. Congenital monocular elevation deficiency associated with a novel TUBB3 gene variant. Br J Ophthalmol. 2020;104(4):547-50. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Jampel RS, Fells P. Monocular elevation paresis caused by a central nervous system lesion. Arch Ophthalmol. 1968;80(1):45-57. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Rosenbaum AL, Santiago AP. Clinical strabismus management. Principles and Surgical Techniques. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1999. p.272-9.
 10. Goray A, Kamlesh, Dhiman S, Thacker P, Goel Y, Babita, et al. Monocular elevation deficit-simplified. Delhi J Ophthalmol. 2015;26:7-13. [Crossref] 
 11. Başar E, Özkırış A, Güzey M, Mirzataş Ç, Oğuz V. Konjenital çift elevator felci ve blefaroptozisi olan seçilmiş olgularda cerrahi deneyimlerimiz [Our surgical experiences in selected cases with congenital double elevator palsy and blepharoptosis]. Turk Oftalmoloji Dergisi. 1999;29(2):173-9.
 12. Can İ, Yarangümeli A, Kutluk S, Kural G. Monoküler hipotropya ve pitozis olgularında cerrahi tedavi [Surgical treatment in cases of monocular hypotropia and pitosis]. MN-Oftalmoloji Dergisi. 1997;4(6):438-45.
 13. Bell JA, Fielder AR, Viney S. Congenital double elevator palsy in identical twins. J Clin Neuroophthalmol. 1990;10(1):32-4. [PubMed] 
 14. Brodsky MC, Karlsson V. Monocular elevation deficiency ("double elevator" palsy): a cautionary note. J Neuroophthalmol. 2011;31(1):56-7. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Wright KW, Liu GY, Murphree AL, Brown BZ, Edelman PM. Double elevator palsy, ptosis and jaw winking. Am Orthopt J. 1989;39:143-50. [Crossref] 
 16. Noorden GK von, Campos EC. Paralytic strabismus. Binocular Vision and Ocular Motility: Theory and Management of Strabismus. 6th ed. St Louis, Missouri: Mosby, Inc; 2002. p.414-57.
 17. Bandyopadhyay R, Shetty S, Vijayalakshmi P. Surgical outcome in monocular elevation deficit: a retrospective interventional study. Indian J Ophthalmol. 2008;56(2):127-33. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Kirkham TH, Kline LB. Monocular elevator paresis, Argyll Robertson pupils and sarcoidosis. Can J Ophthalmol. 1976;11(4):330-5. [PubMed] 
 19. Shenoy S, Maiya A. Sudden onset of double elevator palsy: a rare clinical entity. JEMDS. 2014; 3:1291-7. [Crossref] 
 20. Olson RJ, Scott WE. Dissociative phenomena in congenital monocular elevation deficiency. J AAPOS. 1998;2(2):72-8. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Sanac AS, Sener EC. Şaşılık ve Tedavisi. 2. Baskı. Ankara: Pelin Ofset ve Tipo Matbaacılık; 2001. p.181-7.
 22. Knapp P. The surgical treatment of double-elevator paralysis. Trans Am Ophthalmol Soc. 1969;67:304-23. [PubMed]  [PMC] 
 23. Burke JP, Ruben JB, Scott WE. Vertical transposition of the horizontal recti (Knapp procedure) for the treatment of double elevator palsy: effectiveness and long-term stability. Br J Ophthalmol. 1992;76(12):734-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. Yurdakul NS, Ugurlu S, Maden A. Surgical treatment in patients with double elevator palsy. Eur J Ophthalmol. 2009;19(5):697-701. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Snir M, Friling R, Kalish-Stiebel H, Bourla D, Weinberger D, Axer-Siegel R. Combined rectus muscle transposition with posterior fixation sutures for the treatment of double-elevator palsy. Ophthalmology. 2005;112(5):933-8. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Caldeira JA. Vertical transposition of the horizontal rectus muscles for congenital/early onset "acquired" double elevator palsy: a retrospective long term study of 10 consecutive patients. Binocul Vis Strabismus Q. 2000;15(1):29-38. [PubMed] 
 27. Kocak-Altintas AG, Kocakkkk-Midillioglu I, Dabil H, Duman S. Selective management of double elevator palsy by either inferior rectus recession and/or knapp type transposition surgery. Binocul Vis Strabismus Q. 2000;15(1):39-46. [PubMed] 
 28. Ocak OB, Inal A, Aygit ED, Celik S, Yurttaser Ocak S, Gurez C, et al. Comparison of different tendon transposition techniques for thetreatment of monocular elevation deficiency type 2. J AAPOS. 2020;24(1):8.e1-8.e4. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Akar S, Gokyigit B, Kayaarasi Ozturker Z. Combined rectus muscle transposition with posterior fixation sutures (augmented knapp procedure) for the surgical treatment of double elevator palsy. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2022;59(1):17-23. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Li Y, Sun L, Zhang W, Zhao K. Comparison of augmented and nonaugmented modified Knapp procedure for the treatment of nonrestrictive double elevator palsies. J AAPOS. 2016;20(5):401-4. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Cooper EL, Greenspan J. Operation for double elevator palsy. J Pediatr Ophthalmol. 1971;8:8-14. [Crossref] 
 32. Kamlesh, Dadeya S. Surgical management of unilateral elevator deficiency associated with horizontal deviation using a modified Knapp's procedure. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2003;34(3):230-5. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Wright KW. Transposition surgery for rectus muscle palsy. Color Atlas of Strabismus Surgery. 3rd ed. New York: Springer Science+Business Media; 2007. p.161-5.
 34. Brooks SE, Olitsky SE, deB Ribeiro G. Augmented Hummelsheim procedure for paralytic strabismus. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2000;37(4):189-95; quiz 226-7. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Foster RS. Vertical muscle transposition augmented with lateral fixation. J AAPOS. 1997;1(1):20-30. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Ocak OB, Inal A, Aygit ED, Celik S, Ocak SY, Karabulut GO, et al. Surgical management in type 1 monocular elevation deficiency. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2018;55(6):369-74. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Murthy SR, Pappuru M. Modified Nishida's procedure for monocular elevation deficiency. J AAPOS. 2018;22(4):327-9.e1. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Ortuerta-Olartecoechea A, Reche-Sainz JA, de-Pablo-Gómez-de-Lia-o L, Hernández-Pereira L, Álvarez-Fernández M, Ferro-Osuna M. A variant Nishida's technique for surgical correction of monocular elevation deficiency syndrome. Arch Soc Esp Oftalmol (Engl Ed). 2021;96(10):545-8. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Gandhi U, Kekunnaya R. single horizontal muscle (medial or lateral rectus) transposition and inferior rectus recession in monocular elevation deficit: a novel surgical technique. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2019;56(3):183-7. [Crossref]  [PubMed] 
 40. Jayakumar M, Kumar DA, Agarwal A. Combined lateral rectus augmented transposition and inferior rectus recession for monocular elevation deficiency. J AAPOS. 2018;22(2):161-3. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Chen AC, Velez FG, Silverberg M, Bergman M, Pineles SL. Single horizontal rectus muscle vertical augmented transposition with posterior fixation suture in management of monocular elevation deficiency. Strabismus. 2021;29(1):51-6. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Scott WE, Jackson OB. Double elevator palsy: the significance of inferior rectus restriction. Am Orthopt J. 1977;27:5-10. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Kim DB, Meyer DR, Simon JW. Retractor lysis as prophylaxis for lower lid retraction following inferior rectus recession. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2002;39(4):198-202; quiz 235-6. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Gokyigit B, Akar S, Kaynak P, Demirok A, Yilmaz OF. Long-term results of deeper muscle fibers recession of an inferior rectus operation. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2014;51(1):17-26. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Beard C. The surgical treatment of blepharoptosis: a quantitative approach. Trans Am Ophthalmol Soc. 1966;64:401-87. [PubMed]  [PMC] 
 46. Struck MC, Larson JC. Surgery for supranuclear monocular elevation deficiency. Strabismus. 2015;23(4):176-81. [Crossref]  [PubMed] 
 47. Ficker LA, Collin JR, Lee JP. Management of ipsilateral ptosis with hypotropia. Br J Ophthalmol. 1986;70(10):732-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 48. Samir A, Hakim O. A new approach for management of monocular elevation deficiency. J Clinic Experiment Ophthalmol. 2011; 2:136. [Crossref] 
 49. Xiao MY, Shou JY, Li YP. [Clinical features and surgical treatment of congenital ocular muscle palsy characterized with double elevator dysfunction]. Zhonghua Yan Ke Za Zhi. 2004;40(10):652-4. [PubMed] 
 50. Wagman OH. Resection of inferior oblique muscle in hypotropia. Am J Ophthalmol. 1945;28(11):1226-36. [Crossref] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014