Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: DERLEME
Moral Intelligence in Prehospital Emergency Health Services: Traditional Review
Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Ahlaki Zekâ: Geleneksel Derleme
Ramazan GÜNEŞERa,b, Nurdan KIRIMLIOĞLUc
aBolu Abant İzzet Baysal University Mehmet Tanrıkulu Vocational School of Health Services, Bolu, Türkiye
bDepartment of History of Medicine and Ethics, Eskişehir Osmangazi University Institute of Healt Science, Eskişehir, Türkiye
cDepartment of History of Medicine and Ethics, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2022;30(3):354-62
doi: 10.5336/mdethic.2022-88584
Makale Dili: EN
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ABSTRACT
Prehospital emergency health services is one of the important links of the emergency health system chain that are critical for life saving and disability prevention goals. Due to its unpredictable environment-patient profile and its compelling nature to health professionals, fast and accurate decisions should be taken in favor of patients who demand this service in prehospital health services. Ethical problems are frequently encountered in the prehospital fields due to unusual situations in service delivery. Health professionals in this field need to have high ethical sensitivity in order to quickly identify and solve the ethical problems that they encounter. Ethical sensitivity, understood as an individual's ability to identify and attach importance to moral problems when they arise, is often recognized as a key competence and a prerequisite for ethical behavior in professional life. The usage of moral intelligence, which is a significant skill in the realization of ethical sensitivity, is of great importance. Moral intelligence, recently recognized concept in the field of health, consists of several interrelated parameters. It is known that the individuals with high moral intelligence levels exhibit more ethical behaviors. In this study, it is aimed to emphasize the significance of the concept of moral intelligence for the health professionals in the delivery of prehospital emergency health services. It is thought that the operationalization of moral intelligence parameters by health professionals in prehospital emergency health services will positively affect patient-employee interaction and service quality.

Keywords: Moral intelligence; prehospital emergency health; ethical sensitivity; professional ethics
ÖZET
Acil sağlık sistemi zincirinin halkalarından birini oluşturan hastane öncesi acil sağlık hizmetleri, yaşam kurtarma ve sakatlığı önleme hedefleri bakımından tartışılmaz bir öneme sahiptir. Öngörülemeyen ortam-hasta profiline sahip olması ve sağlık profesyonellerini zorlayıcı yapısı nedeniyle hastane öncesi sağlık hizmetlerinde bu hizmeti talep edenlerin lehine hızlı ve doğru kararlar alınması gerekmektedir. Hizmet sunumunda olağan dışı durumlar yaşanması nedeniyle hastane öncesi alanda etik sorunlarla sık karşılaşılmaktadır. Alandaki profesyonellerin, karşılaştıkları etik sorunları hızla tanımlayarak çözüme ulaştırabilmeleri için yüksek etik duyarlılığa sahip olmaları gerekir. Bireyin ahlaki sorunlar ortaya çıktığı zaman bunları belirleme ve önem atfetme yeteneği olarak anlaşılan etik duyarlılık, genellikle profesyonel yaşamda kilit bir yeterlilik ve etik davranışın bir ön koşulu olarak kabul edilmektedir. Etik duyarlılığın yaşama geçirilmesinde önemli bir beceri olan ahlaki zekânın kullanılması büyük bir öneme sahiptir. Sağlık alanında yeni farkına varılmış bir kavram olan ahlaki zekâ birbiriyle bağlantılı çeşitli parametrelerden oluşmaktadır. Ahlaki zekâ düzeyleri yüksek olan bireylerin daha fazla etik davranışlar sergilediği bilinmektedir. Bu çalışmada, ahlaki zekâ kavramının hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sunumunda sağlık profesyonelleri için öneminin vurgulanması amaçlanmıştır. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde ahlaki zekâ parametrelerinin sağlık profesyonelleri tarafından işler hâle getirilmesinin hasta-çalışan etkileşimini ve hizmet kalitesini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ahlaki zekâ; hastane öncesi acil sağlık; etik duyarlılık; meslek etiği
REFERANSLAR:
 1. Sahin Yilmaz S, Iyigun E. Validity and reliability of a Turkish version of the modified moral sensitivity questionnaire for student nurses. Ethics & Behavior. 2015;25(4):351-9. [Crossref] 
 2. Resmî Gazete (11.05.2000, Sayı: 24046) sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği; 2000. Erişim tarihi: 28 Ocak 2022. Erişim linki: [Link] 
 3. Aslan Ş, Güzel Ş. Türkiye'deki hastane öncesi acil sağlık hizmetleri [Pre-hospital emergency health services in Turkey]. International Journal of Social Humanities Sciences Research. 2018:5(31):4995-5002. [Crossref] 
 4. Karcıoğlu Ö. Ülkemizde acil tıp [Emergency medicine in Turkey]. Journal of ADEM. 2020:1(1):19-31. [Link] 
 5. Erbay H. Hastane öncesi acil tıpta hastanın müdahaleyi reddetmesi: kuramsal değerlendirme ve bir alan çalışması [Doktora tezi]. Adana: Çukurova Üniversitesi; 2012. [Erişim tarihi: 30 Ocak 2022]. Erişim linki: [Link] 
 6. Şimşek P, Günaydın M, Gündüz A. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri: Türkiye örneği [Pre-hospital emergency health services: the case of Turkiye]. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019:8(1):120-7. [Link] 
 7. Tözün M, Ünsal A, Arberk K. Eskişehir ilinin 2008 yılı 112 acil yardım ve kurtarma istasyonlarına yapılan çağrıların incelenmesi [Investigation of the calls to 112 emergency and rescue station of Eskisehir province in 2008]. Düzce Tıp Dergisi. 2012:14(3):54-7. [Link] 
 8. Kaba H, Elçioğlu Ö. Acil sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimi sürecinde ilk ve acil yardım teknikerliği ve acil tıp teknisyenliği mesleklerinin ortaya çıkışı ve gelişimi [Rise and development of the first and emergency aid technician and emergency medical technician professions' process at the historical development of the emergency health services: review]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2013;21(3):127-35. [Link] 
 9. Erbay H. Some ethical issues in prehospital emergency medicine. Turk J Emerg Med. 2016;14(4):193-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 10. Koskimies EM, Koskenniemi J, Leino-Kilpi H. Patient's informational privacy in prehospital emergency care: paramedics' perspective. Nurs Ethics. 2020;27(1):53-66. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Gökçeoğlu Mandal F. Hastane öncesi acil bakım profesyonellerinin mahremiyete ilişkin görüşleri: Adana ili ölçeğinde bir çalışma [Yüksek lisans tezi]. Adana: Çukurova Üniversitesi; 2020. [Erişim tarihi: 24 Ocak 2022]. Erişim linki: [Link] 
 12. Pakdemirli A. Hastane öncesi resüsitasyonda ölüm kararı ve etik [Pre-hospital death decision in resuscitation and ethics]. Hastane Öncesi Dergisi. 2018:3(2):75-80. [Link] 
 13. Erbay H. Herding cats: ethics in prehospital triage. Signa Vitae. 2022:18(1):15-22. [Crossref] 
 14. Hekim S. Sağlık çalışanlarının örgütsel adalet algıları ile etik duyarlılıkları arasındaki ilişki [Yüksek lisans tezi]. Sakarya: Sakarya Üniversitesi; 2019. [Erişim tarihi: 24 Ocak 2022]. Erişim linki: [Link] 
 15. Elçigil A. Pediatrik palyatif bakım hemşiresinin karşılaşabileceği etik ikilemler [Ethical dilemmas which is faced by pediatric palliative care nurse: review]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2011:19(3):196-203. [Link] 
 16. Bremer A, Holmberg M. Ethical conflicts in patient relationships: experiences of ambulance nursing students. Nurs Ethics. 2020;27(4):946-59. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Tosun H. Sağlık bakımı uygulamalarında deneyimlenen etik ikilemlere karşı hekim ve hemşirelerin duyarlılıklarının belirlenmesi [Doktora tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2005. [Erişim tarihi: 20 Ocak 2022]. Erişim linki: [Link] 
 18. Kiranli S, İlğan A. Eğitim örgütlerinde karar verme sürecinde etik [Ethics in the process of decision making in educational organizations]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020;8(14):150-62. [Link] 
 19. Berggren I, Bégat I, Severinsson E. Australian clinical nurse supervisors' ethical decision-making style. Nurs Health Sci. 2002;4(1-2):15-23. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Aydın İP. Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik. 7. Baskı. Ankara: Pegem Akademi; 2016.
 21. Arslantaş H. Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde etik konular, kodlar ve standartlar [Ethical issues, codes, and standards in mental health and psychiatric nursing]. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2015:6(1);47-56. [Link] 
 22. Filizöz B, Mesci G, Aşcı A, Bağcıvan E. Hemşirelerde etik duyarlılık: Sivas ili merkez kamu hastanelerinde bir araştırma [Nurses' ethical sensitivity: research on central public hospitals in Sivas province]. İş Ahlakı Dergisi. 2015;8(1):56-66. [Link] 
 23. Özlem M. Etik eğitim programının hemşirelerin etik karar verebilme düzeyine etkisi [Yüksek lisans tezi]. İzmir: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi; 2016. [Erişim tarihi: 20 Ocak 2022]. Erişim linki: [Link] 
 24. Gül Ş, Duru Aşiret G, Bayrak Kahraman B, Nevrez N, Örnek Büken N. Etik dersi alan ve almayan hemşirelik öğrencilerinin etik karar verebilme düzeylerinin incelenmesi [Investigating ethical decision-making levels of nursing students who did and did not take ethics courses]. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2013;15(1):23-31. [Link] 
 25. Lützén K, Blom T, Ewalds-Kvist B, Winch S. Moral stress, moral climate and moral sensitivity among psychiatric professionals. Nurs Ethics. 2010;17(2):213-24. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Tosun H. Sağlık bakım uygulamalarında etik duyarlılık [Ethical sensitivity in health care practices]. Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi. 2021:3(1):101-4. [Crossref] 
 27. Öztürk H. Sağlık hizmetlerinin sunumunda ahlâki zekânın ölçülmesine yönelik ölçek çalışması [Doktora tezi]. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi; 2017. [Erişim tarihi: 20 Ocak 2022]. Erişim linki: [Link] 
 28. Kul B. Yönetimde Etik Zekâ ve Etik Yeterlilik. 1. Baskı. Anakara: İksad Yayınevi; 2021. [Link] 
 29. Sak U. Zekâ ve gelişimi. Bayrak C, editör. Eğitim Psikolojisi. 1. Baskı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları; 2016. p.102-25.
 30. Altan MZ. Eğitim, çoklu zekâ kuramı ve çoklu zekâ kuramında onuncu boyut: ahlâkî zekâ [Education, the theoryof multiple intelligencesand the 10th dimension in the theory of multiple intelligences: moral intelligence]. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011;22(1):137-44. [Link] 
 31. Öztürk H, Şaylıgil Ö. Ahlaki zekâ: sağlık hizmetlerinin sunumunda yeni bir kavram [Moral intelligence: a new concept in offering healthcare services]. Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2020;28(1):110-21. [Crossref] 
 32. Yakut S, Yakut İ. Yakut-Ahlâkî Zekâ Ölçeği [Yakut-Moral Intelligence Scale]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021;14(76):836-42. [Link] 
 33. Borba M. Building Moral Intelligence: The Seven Essential Virtues That Teach Kids To Do The Right Thing. Vol. 192. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass; 2001.
 34. Lennick D, Kiel F. Moral Intelligence: Enhancing Business Performance and Leadership Success. 1st ed. NJ, United States: Pearson Prentice Hall; 2005.
 35. Bhagyalakshmy R. Influence of moral ıntelligence on certain cognitive affectivevariables of student teachers of primary level, Mahatma Gandhi University, Kotteyam. 2014. Cited: September 8, 2021. Available from: [Link] 
 36. Khampa D. Development and standardization of moral intelligence scale. International Journal of Indian Psychology. 2019;7(4):657-65. [Link] 
 37. Ozturk H, Sayligil O, Yildiz Z. Evaluation of moral intelligence of healthcare professionals via the "Survey for Measuring Moral Intelligence in the Provision of Healthcare Services". Acta Bioethica. 2021;27(1):87-100. [Crossref] 
 38. Ersoy E, Köşger F. Empati: tanımı ve önemi [Empathy: definition and importance]. Osmangazi Tıp Dergisi. 2016;38(2):9-17. [Link] 
 39. Boz İ. Hemşirelik bakımında vicdani ret mümkün müdür [Is conscientious objection possible in nursing care]? Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2020;28(1):134-40. [Crossref] 
 40. Kıral E. Kayıp giden bir değer: saygı [Vanished value: respect]. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018;5(1):4-10. [Link] 
 41. Keser BM. Nezaket, nezaket teorileri ve Türkçede kullanılan nezaket kavramları [Politeness, politeness theories and politeness concepts used in Turkish]. TÜRÜK Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi. 2018;1(15):127-38. [Crossref] 
 42. Gündüz M. Öğretmen adaylarının sahip oldukları hoşgörü düzeylerinin belirlenmesi [Determination of tolerance levels of teacher candidates]. SDU International Journal of Educational Studies. 2019;6(2):43-52. [Crossref] 
 43. Gökpınar M. Adalet teorileri perspektifinden 1982 anayasamız [Our 1982 Constitution from the perspective of theories of justice]. TBB Dergisi. 2008;7:214-35. [Link] 
 44. Aydoğan A. Acilde çalışan sağlık personelinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi [Yüksek lisans tezi]. Kayseri: Erciyes Üniversitesi; 2015. . [Erişim tarihi: 21 Ocak 2022]. Erişim linki: [Link] 
 45. Kaba H. Paramedikler için hastane öncesi acil tıp. Yavuz S, Yavuz G, editörler. Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Etik. 2. Baskı. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitapevi; 2019. p.19-32.
 46. Taylan S, Arslan S. Hastane öncesi alanda ve hastane acil servislerinde çalışan sağlık ekibinin etik duyarlılıklarının belirlenmesi [Determination of the ethical sensitivity of healthcare working in the pre-hospital area and hospital emergency service]. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;10(2):100-2. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014