Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: ARAŞTIRMA
Öğrencilerin Hemşirelik Tarihi ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Knowledge Levels of Nursing Students About Nursing History
Nevin UTKUALP a , Hicran YILDIZ b , Aylin PALLOŞ c
aBursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD, Bursa, TÜRKİYE
bBursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Dahili Hastalıklar Hemşireliği ABD, Bursa, TÜRKİYE
cBursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları ABD, Bursa, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2021;29(2):166-76
doi: 10.5336/mdethic.2020-77506
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Ülkemizde, hemşirelik eğitimi ve sağlık bakım hizmetleri toplumsal gereksinimlere göre bir dizi yasal ve düzenleyici süreçlerden geçmiştir. Çalışma, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik tarihi ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bursa Uludağ Üniversitesinde öğrenim gören 3. Sınıf öğrencileri, örneklemini ise bu öğrenciler arasından çalışmaya katılmayı kabul eden 94 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan 'Anket Formu' aracılığı ile toplanmıştır. Veriler SPSS 22.0 programında değerlendirilmiştir. Değerlendirmede ortalamalar ve yüzdelikler kullanılmıştır. Bulgular: Yaş ortalamaları 21,11±1,72 olan öğrencilerin, % 75,5'i kadındır. Öğrencilerin %58,5'i inin yaşamının büyük çoğunluğunda il merkezinde bulundukları. %36,2'nin ailesi Marmara Bölgesi'nde olduğunu , %76,6'sının çekirdek aileye sahip oldukları. %64,9'nun ailesinin gelir durumu orta düzeyde ve %89,4'ün sosyal güvencesi olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %45,7'si ülkemizde modern hemşireliğin kurucusunun Besim Ömer Paşa olduğunu, %73,4'nün modern hemşireliğin gelişimi Cumhuriyet Döneminde başladığını, %34,4'ü ilk resmi okulun Kızılay Hemşirelik Okulu olduğu ve %57,4'ü ülkemizde ilk hemşirelik lisans eğitimi veren okulun Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu olduğunu belirtmiştir. Ayrıca araştırmada öğrencilerin %41,5'i ilk çıkarılan 'hemşirelik kanun'nun tarihini doğru bildikleri saptanmıştır. Sonuç: Öğrencilerin meslek tarihleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları saptanmıştır. Bu konuda öğrencilere yönelik yapılan eğitimlerin tekrarlanması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik tarihi; hemşirelik öğrencisi; hemşirelik eğitimi
ABSTRACT
Objective: Nursing education and health care services in our country have undergone a series of legal and regulatory processes according to social needs.The study was conducted to determine the. knowledge levels of students about nursıng hıstory. Material and Methods: The universe of the descriptive research was formed by the 3th grade students studying at Uludağ University in the 2017-2018 educational year and the sample was 94 students who accepted to participate in the study among these students. The data were collected by the through the "Questionnaire Form" prepared by researchers in accordance with the literature. The data were evaluated in the SPSS 22.0 program. Averages and percentages were used for the evaluation. Results: 75,5% of the students are females whose average age is 21,11±1,72. The place where 58,5% of the cases spend most of their lives is the province center 36,2% of the family is in the Marmara Region. 76,6% of the family type is the core family. It was found that 45,7% of the students knew that 'Besim Ömer Paşa 'was the person who gives priority to the beginning of modern nursing profession in our country, 73.4% of them said that the development of modern nursing started in the Republican Period, 34.4% of them knew that 'Kızılay Nursing School' was the first official nursing school, 57.4% of them stated that the school that provided the first nursing undergraduate education was the Ege University School of Nursing. 41.5% of them knew the first nursing law was enacted in 1954. Conclusion: It has been determined that the students do not have enough knowledge about their professional history. In this regard, it is suggested to repeat the trainings for the students.

Keywords: Nursing history; nursing students; nursing education
REFERANSLAR:
 1. Sarı N, Özaydın Z. [Hilal-i Ahmer Nurses]. Tarih ve Medeniyet Dergisi. 1995;29-35.
 2. Torun S. [Investigation of Teaching of Nursing History Course in Nursing Undergraduate Programs in Turkey]. Çukurova Lokman Hekim Dergisi. 2019;9(3):317-25. [Link] 
 3. Ulusoy MF. [The Historical process of Nursing Education in Turkey]. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi.1998;(2)1:1-8. [Link] 
 4. Şentürk SE. [Nursing History]. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2011. p.10-180.
 5. Şentürk SE .[Ethical Principles in Nursing and Nursing as a Profession] .1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi; 2013. p.1-9.
 6. Öner YS, Torun S, Kadıoğlu FG. [Nurse Uniforms' Evolution as Part of Medicine Cultural History]. Lokman Hekim Journal. 2014;4(1):6-15. [Link] 
 7. Atalay M, Tel H. [A vision of baccalaureate and graduate nursing education: The next decade]. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1999;3(2):47-54. [Link] 
 8. AltıntaşA, Hatemi H. [Important Steps of Turkish Medical Education]. İstanbul: CSA Global Publishing; 2006. p.166-77.
 9. Ünsal A, Yıldırım T, Aymelek N. [The Impact of Training Provided to Students on Their Knowledge Regarding the Nursing Associations]. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2010;3(2):25-34. [Link] 
 10. Ökdem Ş, Abbasoğlu A. [Doğan Nursing History, Education and Development]. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı. Ankara: Ankara Üniversitesi; 2000. p.5-11.
 11. Turan N, Öztürk A, Kaya H, Aştı T. [Gender and Nursing]. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2011;4(1):167-73. [Link] 
 12. Yiğit R, Ozcan A, Kanik EA. Profile of nurses with baccalaureate degrees in Turkey. J Prof Nurs. 2004;20(6):403-12. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Sabancıoğlulları S, Doğan S. [Professional Identity Development and Nursing]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;15(4):275-82. [Link] 
 14. Rajan MF. Transcultural nursing: a perspective derived from Jean-Paul Sartre. J Adv Nurs. 1995;22(3):450-5. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Korkmaz F. [Profesionalizm and Nursing in Turkey]. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2011;18(2):59-67. [Link] 
 16. Koyun A.[Examining the professional Awarenessstatus of nursing students and their views on professionalism in nursing]. Ankara: 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongre Kitabı; 2007. p.232.
 17. Aktaş E, İbraimoska R, Mutlu S, Demirezen E. [The thoughts of senior students of nursing school about nursing profession and post graduation ].Ankara :Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Öğrencileri Kongre Kitabı. Ankara; 2009. p.52.
 18. Koçak C, Albayrak SA, Büyükkayacı DN. [Developing an Attitude Scale for Caregiver Roles: Validity and Reliability Tests]. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2014;11(3):16-21. [Link] 
 19. Gül Ş. [Nursing Care in the Light of Care Concept and Affecting Factors]. ACU Sağlık Bil Derg. 2019;10(2)129-34. [Link] 
 20. Erkuş G. [Effects of Using Standardized Patients in Ethics Education on Nursing Baccalaureate Students' Moral Sensitivity, Moral Reasoning and Ethical Decision-Making]. Hacettepe University, Graduate School Health Sciences Fundamentals and Management of Nursing Integrated Doctorate Program Doctor of Philosophy Thesis. Ankara; 2018. p.10-6.
 21. Gedük EA. [Developing Roles of the Nursing Profession]. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2018;5(2):253-8. [Link] 
 22. Seyhun G. [Volunteer Nursıng Courses in the Second World War in Turkey]. Istanbul University Journal of Women's Studies. 2018/I:7-30. [Link] 
 23. Ergöl Ş. [Nursing Education in Higher Education in Turkey]. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2011;1(3):152-5. [Crossref] 
 24. Acaroğlu R. International Nurse Year. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2010;18(3):114-5. [Link] 
 25. Özlük B, Sur H. [Evaluation of Nursing Profession within The Scope of Profession-alazation in Turkey and The Process of Harmonization to The European Union: A Qualitative Study]. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2017;4(3):98-106. [Link] 
 26. Karaahmetoğlu GU, Softa HK. [Investigation of Beginning Nursing Students' Opinions about Nursing Profession].Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik E-Dergisi. 2016;3(3):19-30. [Link] 
 27. Çınar D, Olgun N. [The Perception of Male Nurses in Clinical Practice]. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2013;10(3):3-6. [Link] 
 28. Kahraman AB, Tunçdemir NO, Özcan A. [Professıon Perseptıon of Male Students Who Study Nursery in Context of Socıal Gender]. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 2015;18(2);108-44. [Crossref] 
 29. Dikmen YD, Yönder M, Yorgun S, Usta YY, Umur S, Aytekin A. [Investigation of nurses' professional attitudes and factors ınfluencing these attitudes]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;17(3):158-64. [Link] 
 30. Kuşaklı BY, Ateş AY, Çetin G. [Intergenerational Change of Nursing Profession and Management of Generations].Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi. 2019;1(3): 203-8. [Link] 
 31. Beji NK, Güngör İ. [Nursing education from past to present]. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi. 2013;2:14-7. [Link] 
 32. Adıgüzel O, Tanrıverdi H, Özkan DS. [Occupational Professionalism and the Case of Nurses as the Members of the Profession]. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2011;9(2):235-42. [Link] 
 33. Demircioğlu İH. [Student centered approaches in history teaching]. Ankara: Anı Yayıncılık; 2007.
 34. Özdelikara A, Ağaçdiken S, Aydın E. [Career Choices of Nursing Students and Influencing Factors]. ACU Sağlık Bil Derg. 2016;7(2):83-8. [Link] 
 35. Bölükbaş N. [Occupational Selection of Nursing Students and the Effecting Factors]. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi. 2018;1(1):10-7. [Link] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014