Hepatit B Virüs Enfeksiyonu

.: ÖN SÖZ
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Neşe DEMİRTÜRK
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Afyonkarahisar, TÜRKİYE
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
Hepatit B virüsü (HBV), karaciğerde hem akut hem de kronik enfeksiyona neden olabilen, kronik hastalık oluşturduğu hastalarda da siroz ve hepatosellüler kanser gelişimine zemin hazırlayan onkojen özellikte bir virüstür. HBV'nin karaciğer kanseri etiyolojisinde ilk sırada yer aldığı bilinmektedir. Tüm dünyada yaklaşık 260 milyon civarında kronik hepatit B hastası olduğu tahmin edilmektedir. Yılda yaklaşık olarak 900.000 kişi hepatit B enfeksiyonu nedeni ile yaşamını yitirmektedir. Hepatit B enfeksiyonuna karşı yüksek düzeyde koruma sağlayan ve 1980'li yılların başından beri uygulanan etkin ve güvenli bir aşısı olmasına rağmen ne yazık ki HBV enfeksiyonu dünyada önemli halk sağlığı sorunu oluşturan enfeksiyon hastalıkları arasındaki yerini hâlâ korumaktadır. Ülkemiz de HBV enfeksiyonu prevalansı açısından, dünyada orta endemisite bölgesinde yer almakta ve hepatit B yüzey antijen (HBsAg) pozitiflik oranlarının %2-4 arasında olduğu bilinmektedir.

Kronik hepatit B (KHB) gelişen ve tedavi gerektiren hastalarda, gelişim süresi bazen çok uzun yıllar alsa da siroz ya da karaciğer kanseri gelişimi kaçınılmazdır. Bu hastaların çoğunda, belirgin bir klinik yakınmanın olmaması, hastaların hasta olduklarını fark edememelerine ve tedavinin gecikmesine neden olmaktadır. Yapılan bir metanalizden çıkarılan matematiksel modelleme ile tüm dünyada 20-64 milyon kişinin KHB tedavisi gerektirdiği bildirilmektedir. Akut HBV enfeksiyonu sonrasında antikor yanıtı geliştiren ve iyileşmiş kabul edilen kişilerin bile herhangi bir immünosupresyona maruz kalmaları durumunda reaktivasyon riski taşıdığı da bilinmektedir. Zira HBV replikasyonu sırasında, viral DNA kovalent bağlarla kapanmış halkasal DNA (cccDNA) yapısına dönüşerek hepatosit genomuna integre olur. Akut enfeksiyondan sonra HBsAg kaybolup anti-HBs yanıtı gelişse bile bu integrasyon kaybolmamaktadır.

Günümüzde, güncel KHB tedavi rehberlerinde, tedavide ilk seçenek olarak, genetik direnç bariyeri yüksek ve etkinliği oldukça iyi olan üç oral antiviral (OAV) ilaçtan (entekavir, tenofovir disproksil fumarat ve tenofovir alafenamid fumarat) biri önerilmektedir. Günlük pratikte gerek uygulama zorluğu gerekse düşük etkinlik nedeni ile tercih edilmese de, seçilmiş hastalarda pegile interferon tedavisi de uygulanabilir. Uzun yıllardır gerçek yaşam verileri ile de deneyimlenmiş olan OAV ilaçlar ile, üç yılı aşan tedavilerde %90'ın üzerinde oranlarda virolojik, biyokimyasal ve histolojik yanıt alındığı gösterilmiştir. Ancak mevcut ilaçların hiç biri henüz tam kür sağlanmasına olanak tanımamaktadır. Son yıllarda geliştirilen HBV-hepatosit giriş inhibitörleri, cccDNA ya da HBx antijenini hedef alan antiviral ilaçlar ve henüz faz 1-2 aşamasında olan immünomodülatör ilaçlar ile KHB tedavisinde tam kür hedefine ulaşılması ümit edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), KHB ve kronik hepatit C için, 2015-2030 yılları arasını kapsayan bir eliminasyon programı başlatmış olup 2015 yılında %1 olan tedaviye ulaşabilen KHB hasta oranını 2030 yılında %80'e çıkarmayı hedeflemektedir. Yine aynı program çerçevesinde, 2030 yılında hepatit B insidansında %90 azalma, hepatit B'ye bağlı ölümlerde de %65 oranında azalma sağlanması hedeflenmektedir. Programa katılan tüm ülkelerde, yol haritaları oluşturulmuş olmakla birlikte 2019 sonunda hayatımıza giren COVID-19 pandemisi nedeni ile bu programlar istenilen düzeyde gerçekleştirilememiştir. Ülkemizde de Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca bir eliminasyon programı oluşturulmuş, ancak ne yazık ki etkin şekilde hayata geçirilmesi mümkün olmamıştır.

HBV enfeksiyonu ile etkin mücadelede hem hekimlerde hem de toplumda farkındalık yaratmak çok önem taşımaktadır. HBsAg taşıyıcısı olan bireylerin, özellikle risk gruplarının taranması ile tespit edilmesi ve bu şekilde tedaviye ulaşımlarının sağlanması, hastalığın yol açacağı olumsuz sonuçları engellemek ve bulaştırıcılığı azaltmak için gerekli en temel uygulamaların başında yer almaktadır. Yine HBV enfeksiyonu açısından risk taşıyan özel gruplar başta olmak üzere, ülkemiz gibi HBV enfeksiyonu açısından orta ve yüksek endemisite bölgelerinde yaşayan kişilerin tümünün HBV aşıları ile aşılanması DSÖ viral hepatit eliminasyon hedeflerine ulaşmakta son derece önemlidir.

Konusunda uzman değerli akademisyen arkadaşlarımla birlikte hazırladığımız bu kitapta; HBV'nin virolojisini, akut ve KHB'nin doğal seyrini, patogenezini, mikrobiyolojik ve klinik tanısını, yol açtıkları klinik tablolarının seyrini, mevcut tedavilerini, özel hasta gruplarında HBV enfeksiyonunun klinik seyri ve korunmasını, son olarak da DSÖ viral hepatit eliminasyonun en önemli bileşeni olan HBV enfeksiyonundan korunma konularını hep birlikte detaylı olarak irdeledik. Tüm yazarlara teşekkürlerimi sunuyor, hazırladığımız bu kitabın tüm okuyuculara ışık tutmasını diliyorum.

Prof. Dr. Neşe DEMİRTÜRK
Editör

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD,
Afyonkarahisar, Türkiye
Hepatitis B virus (HBV) is an oncogeneous virus that can cause both acute and chronic infections in the liver. It also facilitates the development of cirrhosis and hepatocellular cancer in patients with chronic disease. It is known that HBV most important factor in the etiology of liver cancer. It is estimated that there are about 260 million chronic hepatitis B patients worldwide. Approximately 900 000 people die annually due to hepatitis B infection. There is an effective and safe vaccine for HBV that provides a high level of protection and has been in use since the early 1980s. Despite this, unfortunately, HBV infection still maintains its place among the infectious diseases that constitute an important public health problem in the world. Türkiye is located in the middle endemicity region of the world in terms of the prevalence of HBV infection. It is known that hepatitis B surface antigen (HBsAg) positivity rates are between 2% and 4% in our country.

In patients who develop chronic hepatitis B (CHB) and require treatment, the development of cirrhosis or liver cancer is inevitable, although the development period sometimes takes many years. Most of these patients do not have any obvious clinical complaints. Therefore, patients do not to be aware of that they are infected with HBV and their treatment is delayed. With the mathematical modeling derived from a meta-analysis, it is reported that 20-64 million people all over the world need CHB treatment. It is also known that even individuals who develop an anti-HBs antibody response after acute HBV infection and, are considered recovered, at risk of reactivation if they are exposed to any immunosuppression. This is because HBV integrates into the hepatocyte genome during its replication, by transforming the viral DNA into a covalently closed circular DNA (cccDNA) structure. Even if HBsAg disappears and anti-HBs response develops after acute infection, this integration does not disappear.

Currently, one of the three oral antiviral drugs (OAD) (entecavir, tenofovir dysproxil fumarate and tenofovir alafenamide fumarate) with high genetic resistance barrier and very good efficacy is recommended as the first choice in treatment in CHB treatment guidelines. Pegylated interferon treatment can also be applied in selected patients, although it is not preferred in daily practice due to the difficulty of administration and low efficiency. It has been shown that virological, biochemical and histological responses are obtained at rates of over 90% in treatments exceeding three years with OADs, which have been experienced for many years with real-life data, However, none of these drugs can provide a complete cure. Recently, it is hoped to reach the goal of full cure in CHB treatment with HBV-hepatocyte entry inhibitors, antiviral drugs targeting cccDNA or HBx antigen, and immunomodulatory drugs that are still in phase 1-2.

The World Health Organization (WHO) has launched an elimination program for CHB and chronic hepatitis C, covering the years 2015-2030. With this program, it aims to increase the rate of CHB pa tients who can avaible treatment from 1% in 2015 to 80% by 2030. It also aimed to In 2030, a 90% reduction in the incidence of hepatitis B and a 65% decrease in deaths due to hepatitis B. Although road maps have been created in all countries participating in the program, these programs could not be realized at the desired level due to the COVID-19 pandemic that entered our lives at the end of 2019. In our country, an elimination program was created by the Ministry of Health of the Republic of Turkey, but unfortunately it was not possible to implement it effectively.

It is very important to raise awareness in both physicians and the community in the effective fight against HBV infection. Identifying individuals who are carriers of HBsAg by screening, especially risk groups, and ensuring their access to treatment in this way is one of the most basic practices necessary to prevent the negative consequences of the disease and to reduce contagion. It is extremely important to vaccinate all people living in medium and high endemicity regions, like our country, for HBV infection. Vaccination, especially of risk groups, is a basic requirement to achieve WHO viral hepatitis elimination targets.

In this book, which we have prepared together with my valuable academic friends who are experts in their fields; the virology, pathogenesis, microbiological and clinical diagnosis of HBV infection, the natural histories, clinical pictures, current treatments of acute and CHB, the clinical course and prevention of HBV infection in special patient groups, and the finally the prevention from HBV infection in the population, which is the most important component of WHO viral hepatitis elimination. I would like to thank all the authors and hope that this book we have prepared will shed light on all readers.

Prof. Dr. Neşe DEMİRTÜRK
Editor

Afyonkarahisar University of Health Sciences Faculty of Medicine,
Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology,
Afyonkarahisar, Türkiye

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014