Anne Babalığın Çocuk Sağlığının Geliştirilmesindeki Önemi

.: ÖN SÖZ
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Perran BORAN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri BD, İstanbul, Türkiye
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
Beyin gelişiminin tam kapasitesine ulaşabilmesi için erken çocukluk dönemi; çocuk sağlığının korunması, doğru beslenmesinin sağlanması, güvenli bir yuvada, erken öğrenme fırsatları yaratılarak, çocuğun ihtiyaçlarına zamanında karşılık veren ''geliştiren bakımın'' sağlanması konusunda anne babaların desteklenmesi için benzersiz bir fırsat sunar.1 Ayrıca bu dönem; gelişimsel zorluk riski taşıyan çocukların ulaşabilecekleri en üst kapasiteye ulaşabilmeleri için erken tanınması ve desteklenmesi açısından da kritik öneme sahiptir.

Sosyal Pediatri; çocuk hekimlerinin sosyal etkilerin çocuk sağlığı üzerine önemini fark etmesiyle gelişmiş olup, ''sosyal nedenleri olan sağlık sorunları, sosyal sonuçları olan sağlık sorunları ve toplumda çocuk sağlığı bakımı'' olmak üzere üç alanda hareket eder.2 Çocuğun bulunduğu toplum içerisinde sağlık ve hastalık hâlini inceler. ''Tedavi edici hizmetler, sağlığın geliştirilmesi, hastalıklardan korunma ve rehabilitasyon olmak üzere çocuk sağlığı hizmetlerinin dört alanını içerir.''2 Aşılama, beslenme, büyüme ve gelişimin izlenmesi, büyüme ve gelişim alanında sorunların erken tanılanması, büyüme ve gelişimin desteklenmesi, çocuğun ihmal ve istismardan korunması, sağlığın korunarak bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve sağlık eğitimi ile ailelerin güçlendirilmesi özel araştırma alanlarını oluşturur.3-5 Sosyal Pediatri alanında ileri okuma için, açık erişimli ilgili kaynak kullanılabilir.3

Çocuk sağlığının geliştirilmesinde büyük rolü olan, çocuk hekimlerinin ise bir o kadar uzak olduğu ''anne babalığın çocuk geliştirilmesindeki önemi'ni çocuk hekimi gözüyle bir kitapta toplamak istedim. Asıl ilgi alanım olan erken çocukluk döneminde davranışsal uyku sorunları ile ilgili yeterli kaynak ürettiğimizi düşündüğüm için bölümlerden biri olarak özellikle koymak istemedim. Sosyal Pediatri, çocuk sağlığına farklı boyutlarıyla bütüncül olarak bakan ve çok disiplinli yaklaşım gerektiren bir bilim alanı olması nedeniyle, tıp ve sağlık alanında çalışan akademisyenlerin iş birliği, çocuk sağlığının geliştirilmesinde etkin sonuçlar alınması açısından önemli. Alanda eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren hocalarımızın katkılarının, eğitim fakültesinden hocalarımızın farklı bakış açısını içeren değerli katkılarıyla buluşması, bu kitabı daha da özel kıldı.Umarım bu kitap gelecekteki iş birliklerinin önünü açar. Katkı veren, birlikte çalıştığım tüm hocalarımıza teşekkürlerimi sunarım, onlar olmadan bu çalışma mümkün olmazdı.

Erken çocukluk dönemindeki deneyimlerin beyin işlevleri üzerine güçlü etkileri bulunmakta olup, ileride davranışsal sorunlara ve yaşam boyu kronik hastalık riskine katkıda bulunacak değişikliklere yol açmaktadır.6 Epigenetik değişiklikler genom işleyişini düzenlemekte ve özellikle yaşamın erken dönemlerinde beyin yapısı ve fonksiyonunun gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilmektedir.7 Genetik araştırmalar erken çocukluk döneminde bakım verilen çevrenin önemini göstermekte, güvenli bağlanmanın erken dönemde olumsuz yaşam deneyimlerinin bir kısmının etkisini en aza indirebildiğini göstermektedir. Bu bağlamda ''Kalıtım mı? Çevre mi?'' başlıklı bölüm Meltem Dinleyici tarafından ele alındı.

Kitapta, ebeveynliğin çocukların gelişimini nasıl etkilediğini gösteren kanıtlar sunulmakla birlikte, ebeveynlerin yaşamlarının daha geniş ekolojik bağlamda ebeveynlik uygulamalarını ve aile ilişkilerini nasıl etkilediğinden de bahsedilmektedir. Bronfenbrenner'ın ekolojik bakış açısıyla kişinin deneyimleri iç içe geçmiş şekilde yer alır. Çocuğun diğer kişilerle karşılıklı etkileşimleri önce ailede ikili (anne-bebek ikilisi) ve üçlü (anne-bebek-baba) ilişkiler olarak başlar, ardından kreş, okul öncesi dönemdeki diğer kişilerle olan ilişkisiyle devam eder. Anne babanın çalışma ortamı, sosyal kaynaklar çocuğu doğrudan olmasa da ebeveynleri yoluyla dolaylı olarak etkilerken içinde bulunduğu toplum, ekonomik durum, vb. etmenler en dış çerçeveyi oluşturur.8 ''Çocuk sağlığının bir belirleyicisi olarak sosyal çevre'' Sevtap Velipaşaoğlu tarafından, ''Çocukluk çağı olumsuz yaşam deneyimlerinin nesiller arası aktarımı'' ise Betül Ulukol ve Döndü Nilay Yıldırım tarafından incelendi. Ebeveynlik kalitesi ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin çocukların dil gelişimini, bilişsel işlevlerini, öz düzenlemelerini, kardeş-akran ilişkilerini, akademik başarılarını, ruhsal ve fiziksel sağlıklarını önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Kitapta, ebeveynliğin çocuk ruh sağlığı üzerine etkileri Pınar Yılmazbaş tarafından açıklandı.

Belsky'nin ebeveynlik davranışının belirleyicileri modeline göre, ebeveynin kendi bireysel güçleri ve psikolojik iyi oluş kaynakları, çocuğun özellikleri ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin kurulduğu geniş sosyal çevre (evlilik ilişkisi, sosyal ilişkiler, çalışma ortamları) ebeveynin iyilik hâlini, işlevselliğini ve dolaylı olarak çocuk gelişimini etkiler.8,9 Ebeveynlik stresi annenin kendi bireysel ve psikolojik kaynaklarını tüketerek uyumsuz ebeveynlik stratejilerini kullanma riskini artırabilir. Annenin depresyonu; sert ve tutarlı olmayan ebeveynlik davranışı, bağlanma sorunları, çocuğuyla anne sıcaklığından yoksun, duyarlı olmayan etkileşimler ve kısa emzirme süreleri ile ilişkilendirilmekte, ebeveyn ruh sağlığının bebekte beyin yapısında değişikliklere yol açtığı bildirilmektedir.10 Ebeveyn ruh sağlığının çocuk ruh sağlığı üzerine etkilerine Hatice Ezgi Barış ve Perran Boran tarafından dikkat çekilmekte, ruh sağlığı uzmanı olmayan kişiler tarafından uygulanabilen perinatal depresyonun yönetiminde Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilk seçenek tedavi olarak önerilen ''Sağlıklı Düşünmek Programı''nın kültürel uyarlaması ve geliştirilen grup formatından bahsedilmektedir.11

Evrimsel bakış açısıyla, bağlanma; bebek ve küçük çocukların bağlanma figürlerine fiziksel yakınlık yoluyla korku, kaygı ve streslerinin azaltılarak hayatta kalmalarını sağlamak için gelişmiş bir sistemdir. Yaş gruplarına göre olumlu ebeveynlik uygulamalarının çocuk gelişimi, bağlanma ve dayanıklılık üzerine etkileri Figen Şahin Dağlı tarafından anlatılmaktadır. Dayanıklı çocuk yetiştirmek için ebeveynlerin desteklenmesi ise Esra Karapınar ve Gülbin Gökçay tarafından aktarılmaktadır. Bebeğe doğumdan sonraki ilk yıllarda sosyal destek, genellikle ebeveynlerin kendi anne babalarından (büyükanne-büyükbaba) sağlanır. Dolayısıyla ebeveynlik kaynaklarının nesiller arası geçişinde annelerin kendi anne babalarıyla o sırada kurdukları ilişki, önceki deneyimleri, kendi annelerinden gözlem yoluyla öğrendikleri ebeveynlik stilleri, ruhsal iyilik hâlleri önemli rol oynar. Büyükanne, büyükbabaların torunlarının gelişimlerini; beslenme, çocuk bakımı, bilişsel-motor-sosyal-duygusal ve dil gelişimi gibi farklı alanlarda nasıl etkiledikleri Mahmut Caner Us ve Perran Boran tarafından güncel literatür eşliğinde incelenmektedir.

Erken çocukluk döneminde yetkin ebeveynliği teşvik eden, çocukluk çağı olumsuz yaşam deneyimlerinin olumsuz etkilerini azaltan, çocukların gelişiminin desteklenmesine yönelik önerilen kanıta dayalı programlar Evin İlter Bahadur ve Elif Nursel Özmert tarafından sunulmaktadır. Çocuklarda öz düzenleme sorunlarında ailenin rolü ve çocukların uyum sağlayıcı işlevlerini iyileştirmeye yönelik ebeveyn destek önerileri ise Fatma Pınar Tabanlı ve Sıddıka Songül Yalçın tarafından ele alınmaktadır.

Geliştiren bakımın önemli kısımlarından biri olan çocuklarda doğru beslenmenin desteklenmesinde anne öz-yeterliliğinin emzirme başarısı üzerine etkisi ve anne öz-yeterlilik algısının güçlendirilmesi Nalan Karabayır tarafından, çocuk beslenmesine yönelik ebeveynlik ise Bahar Kural ve Emel Gür tarafından sunulmaktadır

Çocuklarda motor gelişimin desteklenmesinde ebeveynlerin rolü, Evrim Karadağ Saygı ve Meltem Karacaatlı Erdoğan tarafından fizyoterapi bakış açısıyla ele alınarak anne babaların ikincil fizyoterapist rolü üstlendiği aile odaklı tedavilerden bahsedilmektedir. Çocuklarda dil gelişimi ve desteklenmesi Tolga İnce tarafından incelenerek, iki dillilik ve yabancı dil eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler Cem Balçıkanlı tarafından, anne babalara pratik önerilere yer verilerek sunulmaktadır. Üstün yetenekli çocukların dikkat çeken özellikleri, tanılama ve destekleme yöntemleri ise Marilena Z. Leana Taşcılar tarafından incelenmektedir

Okul olgunluğu ve okul başarısında ebeveynlerin rolü Selda Karaayvaz tarafından anlatılarak, kardeş doğumunda yeni doğan kardeşe uyum süreci ve ilk çocuğun desteklenmesi Bahar Çuhacı Çakır ve Aysu Duyan Çamurdan tarafından ele alınmaktadır.

Son olarak mültecilerde ebeveynlerin karşılaştıkları zorluklar ve ebeveyn destek programları Habip Almış tarafından, kronik hastalığı olan çocuklarda ebeveynliğin desteklenmesi ise Öykü Özbörü Aşkan ve Gonca Keskindemirci tarafından incelenmektedir.

Prof. Dr. Perran BORAN
Editör

KAYNAKLAR
1. World Health Organization, United Nations Children's Fund, World Bank Group. Nurturing Care for Early Childhood Development: A Framework for Helping Children Survive and Thrive to Transform Health and Human Potential. Geneva: WHO; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
2. Spencer N, Colomer C, Alperstein G, Bouvier P, Colomer J, Duperrex O, et al. Social paediatrics. J Epidemiol Community Health. 2005;59(2):106-8. doi: 10.1136/jech.2003.017681.
3. Boran P, Spencer N. What is social pediatrics and why is it important' J of Child. 2021;21(3):5-8.
4. Özgür S, Özgür T. Sosyal Pediatri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Neşriyatı No: 64. 1. Baskı. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası; 1968.
5. Boran P. Çocuklarda normal uyku fizyolojisi ve farklı gelişim dönemlerinde uyku sorunları. Gökçay G, Beyazova U, editörler. İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi. 2. Baskı. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri; 2020. p.331-43.
6. Miguel PM, Pereira LO, Silveira PP, Meaney MJ. Early environmental influences on the development of children's brain structure and function. Dev Med Child Neurol. 2019;61(10):1127-33.
7. Garg E, Chen L, Nguyen TTT, Pokhvisneva I, Chen LM, Unternaehrer E, et al; Mavan Study Team. The early care environment and DNA methylome variation in childhood. Dev Psychopathol. 2018;30(3):891-903.
8. Unternaehrer E, Cost KT, Jonas W, Dhir SK, Bouvette-Turcot AA, Gaudreau H, et al; MAVAN research team. Once and again: history of rearing experiences and psychosocial parenting resources at six months in primiparous mothers. Hum Nat. 2019;30(4):448-76. doi: 10.1007/s12110-019-09355-3.
9. Kemp JVA, Bernier E, Lebel C, Kopala-Sibley DC. Associations between parental mood and anxiety psychopathology and offspring brain structure: a scoping review. Clin Child Fam Psychol Rev. 2022;25(1):222-47. doi: 10.1007/s10567-022-00393-5.
10. Sanders MR, Turner KMT. The importance of parenting in influencing the lives of children. In: Sanders M, Morawska A, eds. Handbook of Parenting and Child Development Across the Lifespan. 1st ed. Cham: Springer; 2018. p.3-26. doi: 10.1007/978-3-319-94598-9_1.
11. Boran P, Dönmez M, Atif N, Nisar A, Barış E, Us M, et al. Adaptation and integration of the Thinking Healthy Programme into pregnancy schools in Istanbul, Turkey. Medical Research Council UK. 2022:1-17. doi: 10.21203/rs.3.rs-2353605/v1.
Early childhood provides a unique opportunity to support parents in all components of nurturing care: good health, adequate nutrition, safety, opportunities for early learning and responsive parenting to ensure that the child's brain reaches its full potential.1 Moreover, this critical period is important for early identification and supporting children at risk of developmental difficulties to attain their full developmental potential.

Social Pediatrics was established by pediatricians who recognized the importance of social determinants on child health, and ''acts in three areas: child health problems with social causes, child health problems with social consequences, and child health care in society''.2 Social Pediatrics focuses on child health and disease within the context of their society. ''Social Pediatrics encompasses four areas of child health care-curative pediatrics, health promotion, disease prevention, and rehabilitation''.2 Social Pediatricians specialize in immunization, healthy nutrition, screening/surveillance of growth and development, early diagnosis, promotion of growth and development, child protection, prevention of noncommunicable diseases by health promotion, and empowering parents by health education.3-5 For further reading, open access special issue on Social Pediatrics can be used.3

In this book, I focused on the role of parents in promoting child health with a multidisciplinary perspective, and offer evidence-based guidance to pediatricians working on empowering parents. I did not include my special area of interest ''early childhood behavioral sleep problems'' considering that we have provided sufficient accessible resources for pediatricians. Since Social Pediatrics requires a holistic, and multidisciplinary approach to child health, collaboration between medical and educational fields are essential. I appreciate the contributions of academics from the field as well as different perspectives of academics from the educational field which made this book even more special. I hope this will pave the way for a future collaboration between pediatricians and educational professionals. I am deeply grateful to the academics I worked with, without whom this book would not have been possible.

Early experiences can have powerful impact on the developing brain, leading to changes that can contribute to behavioral problems and increased risk for chronic diseases over the life course.6 Through epigenetic modifications brain structure and function can be modified during early life.7 Genetic studies show the critical role of early child care, showing that secure attachment can minimize the impact of the negative life experiences in early childhood. Meltem Dinleyici reviews recent evidence on Nature versus Nurture.

This book presents a wide range of topics related to how parenting influences child development, but also discuss how parents' lives affect their parenting practices and family relations in the broader ecological context. According to Bronfenbrenner's ecological systems theory, one's experiences are intertwined. Interactions of the child with others first begin as dyadic (mother-baby dyad) and triadic (mother-baby-father triad) relationships in the family, then continue with the relationship with other people in the kindergarten and preschool. While the working environment, and social resources of the parents indirectly impact the child's development, the society, and economic factors form the outer layer.8 Social environment as a determinant of child health is reviewed by Sevtap Velipaşaoğlu, and Betül Ulukol, Döndü Nilay Yıldırım discussed Adverse childhood experiences; intergenerational transmission. Parenting quality, and parent-child interactions significantly affect children's language, cognitive development, self-regulation, sibling-peer relations, academic achievement, and mental-physical health. The impact of parenting on child's mental health were explained by Pınar Yılmazbaş.

According to Belsky's model of determinants of parenting behavior, the parent's own individual strengths and sources of psychological well-being, the characteristics of the child and the broad social environment in which the parent-child relationship is established (marital relations, social relations, work environments) affect the parent's well-being, functionality and indirectly the child's development.8,9 Parenting stress can deplete the mother's own individual and psychological resources, increasing the risk of using maladaptive parenting strategies. Maternal depression is associated with harsh and inconsistent parenting behavior, attachment problems, nonresponsive interactions lacking maternal warmth, and short breastfeeding periods. It has been suggested that parental mental health causes changes in the brain structure of the infant.10 Hatice Ezgi Barış and Perran Boran draw attention to the impact of parental mental on children's mental health, and describe the cultural adaptation of the Thinking Healthy Program and the newly developed group format which is recommended by World Health Organization as the first line treatment in the management of perinatal depression delivered through non-mental health specialists.11

From an evolutionary perspective, attachment is a developed system for young children to survive by reducing their fear, anxiety and stress through physical proximity to attachment figures. The power of positive parenting practices on child development, attachment, and resilience are explained by Figen Şahin Dağlı. Esra Karapınar and Gülbin Gökçay present a review of how to support parents in raising resilient children. In the first years of life, social support is usually provided by the parents' own parents (grandparents). Intergenerational transmission of parenting can be mediated by the current relation of the parents with their own parents, past experiences, parenting styles they learned from their mothers through observation, and parental mental health. Mahmut Caner Us and Perran Boran explain how grandparents influence the development of their grandchildren in different areas such as nutrition, child care, cognitivemotor-social-emotional and language development in light of the current literature. Evidencebased early childhood education programs promoting empowering parents in their caregiving roles, reducing the negative impact of early adverse experiences, and improving child development are discussed by Evin İlter Bahadur ve Elif Nursel Özmert. The role of the parents in self-regulatory problems and programs promoting children's adaptive functioning will be reviewed by Fatma Pınar Tabanlı ve Sıddıka Songül Yalçın.

Nalan Karabayır summarize the effects of maternal self-efficacy on breastfeeding success; Bahar Kural and Emel Gür further describe the components of ''Food Parenting'' to promote good nutrition as an essential component of nurturing care.

The role of the family in supporting motor development, and family-centered care in which parents assume the role of secondary physiotherapist is discussed by Evrim Karadağ and Meltem Karacatlı Erdoğan with a physiotherapist perspective.

Tolga İnce discuss language development and how to give anticipatory guidance to promote language development. Cem Balçıkanlı consider bilingualism in children, providing a guide for parents as to how to help children learn a foreign language. The salient features of gifted children, diagnosis and how to support development of these children will be presented by Marilena Z Leana Taşcılar.

School readiness, and parents' role on school performance will be explored by Selda Karaayvaz; guidance on supporting the older child following the birth of a sibling will be discussed by Bahar Çuhacı Çakır ve Aysu Duyan Çamurdan.

Finally, the challenges faced by refugee families and parent support programs will be explained by Habip Almış, and supporting parents of children with chronic health conditions will be discussed by Öykü Özbörü Aşkan and Gonca Keskindemirci.

Prof. Dr. Perran BORAN
Editor

REFERENCES
1. World Health Organization, United Nations Children's Fund, World Bank Group. Nurturing Care for Early Childhood Development: A Framework for Helping Children Survive and Thrive to Transform Health and Human Potential. Geneva: WHO; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
2. Spencer N, Colomer C, Alperstein G, Bouvier P, Colomer J, Duperrex O, et al. Social paediatrics. J Epidemiol Community Health. 2005;59(2):106-8. doi: 10.1136/jech.2003.017681.
3. Boran P, Spencer N. What is social pediatrics and why is it important' J of Child. 2021;21(3):5-8.
4. Özgür S, Özgür T. Sosyal Pediatri. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Neşriyatı No: 64. 1. Baskı. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası; 1968.
5. Boran P. Çocuklarda normal uyku fizyolojisi ve farklı gelişim dönemlerinde uyku sorunları. Gökçay G, Beyazova U, editörler. İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi. 2. Baskı. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri; 2020. p.331-43.
6. Miguel PM, Pereira LO, Silveira PP, Meaney MJ. Early environmental influences on the development of children's brain structure and function. Dev Med Child Neurol. 2019;61(10):1127-33. doi: 10.1111/dmcn.14182.
7. Garg E, Chen L, Nguyen TTT, Pokhvisneva I, Chen LM, Unternaehrer E, et al; Mavan Study Team. The early care environment and DNA methylome variation in childhood. Dev Psychopathol. 2018;30(3):891-903. doi: 10.1017/S0954579418000627.
8. Unternaehrer E, Cost KT, Jonas W, Dhir SK, Bouvette-Turcot AA, Gaudreau H, et al; MAVAN research team. Once and again: history of rearing experiences and psychosocial parenting resources at six months in primiparous mothers. Hum Nat. 2019;30(4):448-76. doi: 10.1007/s12110-019-09355-3.
9. Kemp JVA, Bernier E, Lebel C, Kopala-Sibley DC. Associations between parental mood and anxiety psychopathology and offspring brain structure: a scoping review. Clin Child Fam Psychol Rev. 2022;25(1):222-47. doi: 10.1007/s10567-022-00393-5.
10. Sanders MR, Turner KMT. The importance of parenting in influencing the lives of children. In: Sanders M, Morawska A, eds. Handbook of Parenting and Child Development Across the Lifespan. 1st ed. Cham: Springer; 2018. p.3-26. doi: 10.1007/978-3-319-94598-9_1.
11. Boran P, Dönmez M, Atif N, Nisar A, Barış E, Us M, et al. Adaptation and integration of the Thinking Healthy Programme into pregnancy schools in Istanbul, Turkey. Medical Research Council UK. 2022:1-17. doi: 10.21203/rs.3.rs-2353605/v1.

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014