Çocuklarda Dil ve Konuşma Gelişimi ve Sorunlarına Yaklaşım

.: ÖN SÖZ
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Zuhal GÜNDOĞDU
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri BD, Kocaeli, Türkiye
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
Çocuk gelişiminin en önemli basamaklarından biri dil ve konuşma edinimi ve gelişimidir. Dil ve konuşma ''gelişimi; seslerin, kelimelerin, sayıların ve sembollerin kazanılması, saklanılması ve dilin kurallarına uygun olarak kullanılmasını'' sağlayan, doğumdan itibaren başlayan yaşam boyu devam eden bir süreci ifade eder.1,2 Dil gelişimindeki herhangi bir gecikme veya gerileme sağlıklı gelişim sıkıntılarının ilk ve önemli bir işareti olarak kabul edilir.3,4 Dildeki herhangi bir gelişme problemi sadece iletişim açısından değil çocuğun ileriki yaşantısının her kesimini olumsuz etkileyebilecektir.5

Çocuk sağlığını pek çok yönden etkileyen ''Dil ve Konuşma Gelişimi ve Sorunlarına Yaklaşım'' konusunda değerli hocalarımızın katkılarıyla birlikte hekimlerimizi aydınlatmak amacıyla bu kitabı hazırlamayı uygun buldum. Ayrıca Sosyal Pediatri alanında Çocuk Sağlığı İzlem muayenelerinin bir parçası olan dil ve konuşma gelişiminin değerlendirilmesi hem ilgi alanım hem de doktora tezim olduğu için bu konuyu bu kitapta toplamaya çalışmak özellikle istedim.

Dilin ve konuşma gelişiminin tek başına, bağımsız olan bir süreç olmadığı veçocuğun ilk yıllarından başlayan ve yaşı ilerleyip geliştikçe birçok faktörden etkilenen bir süreç olduğu bilinmektedir.6 Çocuğun genetik ve bireysel özellikleri, sağlığı, zekâ kapasitesi, eğitimi, ailesinin sosyoekonomik durumu, mesleği ve eğitimi, sosyal çevresi, kardeş sayısı, ikiz kardeş olma, çocuğa bakan kişinin ve ebeveynin tutumu ve medya gibi birçok nedenin etkileri olabilmektedir. Ancak etkileyen faktörlerden birkaçına bu kitapta yer verebildik.

''İki Dilli Çocuklarda Dil ve Konuşma Gelişimi'' konusu Zuhal Gündoğdu ve ''Anne Sütü ile Beslenmenin Dil ve Konuşma Gelişimine Etkisi'' Nalan Karabayır ve Şeyma Karatekin tarafından sunuldu. Dil gelişimi başta olmak üzere çocuk gelişimini; ekran başında geçirilen fazla zaman negatif olarak et- kilemektedir.7,8 Kitapta ''Medya Maruziyetinin Dil ve Konuşma Gelişimine Etkisi'' Selim Öncel ve Ömer Kardaş tarafından açıklandı. ''Çocuklarda Dil ve Konuşma Gelişiminde Ebeveyn Tutumunun Etkisi''ni Emel Örün açıklarken, ''Dil Bağı Olan Bebeklerde Dil ve Konuşma Gelişimi'' Melike Zeynep Tuğrul Aksakal tarafından anlatıldı. Ayrıca dil veya konuşma gelişimi; dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu gibi duygusal veya davranışsal sorunların olduğu hastalıkların beraberinde etkilenerek bozulduğu gibi, Otizm Spektrum Bozukluğu dâhil olmak üzere nörogelişimsel veya metabolik bir hastalığı olan çocuklarda da etkilenmektedir.9 İkisi de sık rastlanılan bozukluklar olduğu için ''Otizm Spektrum Bozuklukları ve Dil ve Konuşma Gelişimi'' Burcu Kardaş tarafından ve ''Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Dil ve Konuşma Gelişimi'' Öykü Özbörü Aşkan tarafından incelendi. Sıklıkla Çocuk Sağlığı izlem muayeneleri sırasında gördüğümüz ''Konuşmada Akıcılık Bozuklukları'' Dil Terapisti olan Ayşe Aydın Uysal ve Ahsen Erim tarafından incelendi ve sunuldu.

Konuşma ve dil gelişimsel gecikmeleri; çocukların en yaygın gelişimsel engelliliğidir. Ebeveynler genellikle çocuğunun kendini ifade edememesi konusunda endişelenirler. Ancak çocuğun anlamasındaki gecikmelerin farkında olmadıkları için ebeveynlerin %30'u özellikle 12-18. aylardan başlayarak birinci basamak poliklinik ziyaretleri sırasında dil gelişimi ile ilgili endişelerini dile getirmektedir.3,9,10 Bu tür gelişimsel gecikmelerin erken tanınması için düzenli olarak standart gelişim tarama testleri yapılması önerilmektedir. Amerikan Pediatri Akademisi (APA), gelişimsel izlemin tüm çocuk sağlığı muayenelerinde yapılmasına ek olarak, standardize edilmiş gelişim değerlendirmesinin yapılmasını önermektedir.11 Pediatri hekimleri tarafından dil ve konuşma gecikmelerinin erken anlaşılması ve birincil önlemlerin uygulanması önemlidir.10,11 Pediatrik birinci basamak sağlık işlevleri arasında; aileyi çocuğunun dil gelişimi konusunda bilgilendirmek ve teşvik etmek, dil gelişimi ile ilgili endişelerini azaltmak ve/veya dil gelişimi sorunlarını tespit etmek yer almaktadır.9,12,13 ''Dil ve Konuşma Geriliklerini Tarama ve Önleme'' yazısıyla da bu konunun daha açık ve hekimlerimizin yararlanabileceği şekilde anlatılması, Zuhal Gündoğdu ve Özge Yendur Sezer tarafından yapıldı.

Sonuç olarak, dil ve konuşmanın sağlıklı gelişebilmesi için desteklenmesi ve konuşma ve dil bozukluklarının erken tanı ve tedavisinin yapılması, çocuğun ileriki hayatında olabilecek en iyi hâle gelmesi açısından hayati önem taşımaktadır.

Bu kitapta emeği geçen tüm hocalarımıza, bu kitabı hazırlama imkânı veren Türkiye Klinikleri ailesine teşekkürlerimi sunarım.

Kitabı hazırlamada yardım ve sabırlarını esirgemeyen, sevgili eşim Prof. Dr. Özcan Gündoğdu'ya ve hayatıma girdiklerinden itibaren bana enerji veren kızıma ve oğluma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Prof. Dr. Zuhal GÜNDOĞDU
Editör

KAYNAKLAR
1. Kaya P. 3-6 yaş grubu otizmli ve normal gelişim gösteren çocukların sözcük dağarcığı düzeylerinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Mersin: Çağ Üniversitesi; 2016. Erişim linki: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=rkd9cUG2UfctWaFyxa74RA&no=0T1hQyCp59c8s18GoNsNaQ Erişim tarihi: 13.04.2023.
2. Morse AF, Cangelosi A. Why are there developmental stages in language learning? A developmental robotics model of language development. Cogn Sci. 2017;41 Suppl 1:32-51. doi: 10.1111/cogs.12390.
3. Sertgil NK, Özen DŞ, Gökçay EG. Bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimsel risk tespiti için Sosyal İletişim Alan Tarama Testi (SİATT). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2015;58:87-95.
4. Wetherby AM, Allen L, Cleary J, Kublin K, Goldstein H. Validity and reliability of the communication and symbolic behavior scales developmental profile with very young children. J Speech Lang Hear Res. 2002;45(6):1202-18. doi: 10.1044/1092-4388(2002/097).
5. Acarlar F. Çocuklarda dilin değerlendirilmesi: betimleyici yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2002;35(1- 2):121-7. doi: 10.1501/Egifak_0000000060.
6. Undiyaundeye FA, Basake Julius AB. Processess of children's learning and speech development in early years. Int J Soc Sci Res. 2018;4(2):126-34. doi: 10.20319/pijss.2018.42.126134.
7. Gündoğdu Z, Seytepe Ö, Pelit BM, Doğru H, Güner B, Arıkız E, et al. Okul öncesi çocuklarda medya kullanımı. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;2(2):6-10. doi: 10.30934/kusbed.358563.
8. Kirkorian HL, Pempek TA, Murphy LA, Schmidt ME, Anderson DR. The impact of background television on parent-child interaction. Child Dev. 2009;80(5):1350-9. doi: 10.1111/j.1467-8624.2009.01337.x.
9. Macias MM, Twyman KA. Speech and language development and disorders. In: Voigt RG, Macias MM, Myers SM, eds. American Academy of Pediatrics, Developmental and Behavioral Pediatrics. 1st ed. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2011. p.201- 19.
10. Feldman HM. How young children learn language and speech. Pediatr Rev. 2019;40(8):398-411. doi: 10.1542/pir.2017-0325.
11. Lipkin PH. Developmental and behavioral surveillance and screening within the medical home. In: Voigt RG, Macias MM, Myers SM, eds. American Academy of Pediatrics, Developmental and Behavioral Pediatrics. 1st ed. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2011. p.69-92.
12. Aites J, Schonwald A (authors), Bridgemohan C (section editor), Torchia MM (deputy editor). Developmental-behavioral surveillance and screening in primary care. UpToDate 2019. Cited: March 5, 2023. Available from: https://fhop.ucsf.edu/sites/fhop.ucsf.edu/files/custom_download/Developmental-behavioral%20surveillance%20and%20screening%20in%20primary%20care%20-%20UpToDate.pdf
13. Council on Children With Disabilities; Section on Developmental Behavioral Pediatrics; Bright Futures Steering Committee; Medical Home Initiatives for Children With Special Needs Project Advisory Committee. Identifying infants and young children with developmental disorders in the medical home: an algorithm for developmental surveillance and screening. Pediatrics. 2006;118(1):405-20. doi: 10.1542/peds.2006-1231. Erratum in: Pediatrics. 2006;118(4):1808-9.
One of the most important stages of children's development is their language acquisition and development. Language and speech development starts before birth and continues to develop with the child's biological growth.1,2 Evaluating speech and language development is crucial in determining any developmental problems, as any delay in speech and language development can provide important early indications.3,4 It is important to notice any disorder or delay in language and speech development not only with respect to their current communication attempts but also for all aspects of their future lives.5

I collaborated with my renowned colleagues to write ''Management of Delays or Impairments in Language and Speech Development'' in order to educate clinicians and create awareness about this critical topic in child health. Furthermore, the evaluation of language and speech development is not only a part of well-child clinic examinations in social pediatrics, but it is also the subject of my Ph.D. thesis in social pediatrics; hence, this book has both a personal and professional interest for me.

Speech and language development is not stationary but a dynamic process as time goes by and gets influenced by so many factors with respect to a child's age.6 Hereditary effects, individual characteristics, health, intelligence, education, parental education and socio-economic status, parental jobs, number of siblings, twins, the attitude of the person who takes care of the child, and the media are some of these factors. However, only a handful of these numerous effects have been discussed in this book.

While Zuhal Gündoğdu presents a review ''Language and Speech Development in Bilingual Children'' and Nalan Karabayır and Şeyma Karatekin pro- . vide a review on ''The Effect of Breastfeeding on Language and Speech Development''. Child development, especially language development, gets affected negatively by the time children spend in front of TVs or using electronics devices.7,8 While, Selim Öncel and Ömer Kardaş discuss and explain ''The Effect of Media Exposure on Language and Speech Development'', Emel Örün presents ''The Effect of Parental Attitude on Language and Speech Development in Children''. Melike Zeynep Tuğrul Aksakal explains ''Language and Speech Development in Babies with Tongue-Tie''. Furthermore, language or speech development is affected by diseases with emotional or behavioral problems, such as attention deficit/hyperactivity disorder, as well as in children with neuro-developmental or metabolic problems, including Autism Spectrum Disorder.9 Since both of these diseases are common disorders, a review on ''Autism Spectrum Disorders and Language and Speech Development'' is presented by Burcu Kardaş and ''Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Language and Speech Development'' is explained by Öykü Özbörü Aşkan. ''Speech Fluency Disorders'', which we often see during child health followup examinations, was analyzed and presented by Language Therapists Ayşe Aydın Uysal and Ahsen Erim.

The most frequent developmental problems in children are delays in speech and language development. Parents frequently express concern about their children's incapacity to express themselves. However, 30% of parents are unaware of their child's developmental delays, and they usually raise their worries about language development during their primary care outpatient clinic appointments between the ages of 12 and 18 months. 3,9-10 It is recommended that standard developmental screening tests be performed on a regular basis for the early recognition of such developmental delays. The American Academy of Pediatrics (APA) recommends standardized developmental assessment in addition to developmental follow-up in all child health examinations.11 Early understanding of language and speech delays and implementation of primary prevention by pediatricians are important.10,11 Pediatric primary health care functions include informing and encouraging the family about their child's language development, reducing their concerns about language development, and/or detecting language developmental problems.9,12,13 Zuhal Gündoğdu ve Özge Yendur Sezer present a review entitled ''Screening of Language and Speech Delays and Prevention''.

In conclusion, supporting language and speech for healthy development, early diagnosis and treatment of any speech and language disorders are vital for the children's future lives.,

I would like to thank all of my esteemed colleagues, who kindly contributed to this book, and the Türkiye Klinikleri family for giving me the opportunity to prepare it.

Last but not least, I would also like to thank my husband, Prof. Dr. Özcan Gündoğdu for his patience throughout, as well as my daughter and little son, who have been my pride and joy.

Prof. Dr. Zuhal GÜNDOĞDU
Editor

REFERENCES
1. Kaya P. 3-6 yaş grubu otizmli ve normal gelişim gösteren çocukların sözcük dağarcığı düzeylerinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi]. Mersin: Çağ Üniversitesi; 2016. Erişim linki: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=rkd9cUG2UfctWaFyxa74RA&no=0T1hQyCp59c8s18GoNsNaQ Erişim tarihi: 13.04.2023.
2. Morse AF, Cangelosi A. Why are there developmental stages in language learning? A developmental robotics model of language development. Cogn Sci. 2017;41 Suppl 1:32-51. doi: 10.1111/cogs.12390.
3. Sertgil NK, Özen DŞ, Gökçay EG. Bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimsel risk tespiti için Sosyal İletişim Alan Tarama Testi (SİATT). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2015;58:87-95.
4. Wetherby AM, Allen L, Cleary J, Kublin K, Goldstein H. Validity and reliability of the communication and symbolic behavior scales developmental profile with very young children. J Speech Lang Hear Res. 2002;45(6):1202-18. doi: 10.1044/1092-4388(2002/097).
5. Acarlar F. Çocuklarda dilin değerlendirilmesi: betimleyici yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2002;35(1- 2):121-7. doi: 10.1501/Egifak_0000000060.
6. Undiyaundeye FA, Basake Julius AB. Processess of children's learning and speech development in early years. Int J Soc Sci Res. 2018;4(2):126-34. doi: 10.20319/pijss.2018.42.126134.
7. Gündoğdu Z, Seytepe Ö, Pelit BM, Doğru H, Güner B, Arıkız E, et al. Okul öncesi çocuklarda medya kullanımı. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016;2(2):6-10. doi: 10.30934/kusbed.358563.
8. Kirkorian HL, Pempek TA, Murphy LA, Schmidt ME, Anderson DR. The impact of background television on parent-child interaction. Child Dev. 2009;80(5):1350-9. doi: 10.1111/j.1467-8624.2009.01337.x.
9. Macias MM, Twyman KA. Speech and language development and disorders. In: Voigt RG, Macias MM, Myers SM, eds. American Academy of Pediatrics, Developmental and Behavioral Pediatrics. 1st ed. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2011. p.201- 19.
10. Feldman HM. How young children learn language and speech. Pediatr Rev. 2019;40(8):398-411. doi: 10.1542/pir.2017-0325.
11. Lipkin PH. Developmental and behavioral surveillance and screening within the medical home. In: Voigt RG, Macias MM, Myers SM, eds. American Academy of Pediatrics, Developmental and Behavioral Pediatrics. 1st ed. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2011. p.69-92.
12. Aites J, Schonwald A (authors), Bridgemohan C (section editor), Torchia MM (deputy editor). Developmental-behavioral surveillance and screening in primary care. UpToDate 2019. Cited: March 5, 2023. Available from: https://fhop.ucsf.edu/sites/fhop.ucsf.edu/files/custom_download/Developmental-behavioral%20surveillance%20and%20screening%20in%20primary%20care%20-%20UpToDate.pdf
13. Council on Children With Disabilities; Section on Developmental Behavioral Pediatrics; Bright Futures Steering Committee; Medical Home Initiatives for Children With Special Needs Project Advisory Committee. Identifying infants and young children with developmental disorders in the medical home: an algorithm for developmental surveillance and screening. Pediatrics. 2006;118(1):405-20. doi: 10.1542/peds.2006-1231. Erratum in: Pediatrics. 2006;118(4):1808-9.

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014