Güncel COVID - 19 Bilgileri

.: ÖN SÖZ
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Duran CANATANa, Prof. Dr. Şefik Ş. ALKANb
aAntalya Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, Antalya, Türkiye
bEmekli Bağışıklık Bilimcisi, Basel, İsviçre
Makale Dili: TR
Türkiye Klinikleri tarafından COVID-19 konusunda birçok yayın yapıldı. Ancak, şimdiye dek görülmemiş hızla ilerleyen bir konuda yeni derlemelere büyük gereksinim vardır. Biz bu kitapta COVID -19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün kalıtsal (genom) yapısını, mikroRNA'lar ile etkileşimini, mutasyonlarını, hastalığın tanı yöntemlerini, aşılama ve bağışıklık yanıtlarını, bireylerin hastalığa kalıtsal yatkınlığını ve son olarak da yapay zekânın COVID-19'daki yerini inceleyen değerli bilim insanlarımızın görüşlerine yer verdik.

Aslında koronavirüsler 1920'lerden beri biliniyordu ama alçak sesle konuşulduğu için birkaç bilimcinin dışında kimsenin dikkatini çekmemişti. Derken 2003'de SARS, 2012'de MERS gibi ölümcül üst solunum yolu hastalıkları yapan koronavirüsler ortaya çıktı. Gene birkaç bilimci dışında dünyada fazla yankı uyandırmadı. Ama, 2020'nin başlarında COVID-19 hastalığı ortaya çıkınca herkes kulak kesildi. O gün bugün SARS-CoV-2 ile savaşıyor ve salgınlar tarihinden ders almadığımız için büyük bedeller ödüyoruz. Korkarız, mini-canlıları, onların evrimleşme kurallarını bilmedikçe ve toplumsal yaşamımızı ona göre düzenlemedikçe durumumuz hep böyle olacak gibi...

Bu kitaptaki COVID-19 bölümleri söyle özetlenebilir; Genetik (kalıtım) bölümünde; korona virüs ailesi ve genetik yapısı ele alınmıştır. Koronavirüsler, Nidovirales takımında Coronaviridae ailesinde yer alan yaklaşık 80-160 nm büyüklüğünde, zarflı, sarmal kapsidli, tek iplikçikli RNA virüsleridir. Alfakoronavirüs (α-CoV), Betakoronavirüs (β-CoV), Deltakoronavirüs (δ-CoV) ve Gamakoronavirüs (γ-CoV) olmak üzere dört cins içermektedir. Koronavirüsler, dört ana yapısal proteini; diken (Spike, S), zar (membran, M), zarf glikoproteinleri (E) ve nükleokapsid (N) fosfoproteinlerine sahiptir. SARS-CoV-2, tek sarmallı, pozitif polariteli, 29.8-29.9 nükleotidlik tek bir parçadan oluşan RNA genomuna sahip, bilinen en büyük ikinci RNA virüsüdür.

Değişimler (Mutasyonlar) bölümünde, SARS-CoV-2'nin değişim düzeneğini (mutasyon mekanizmasını) uğradığı seçilim baskısı sonucu oluşan değişkeleri (varyantları), bunların aşılara ve salgının seyrindeki etkisi anlatılıyor. Virüsler diğer üreyen canlılara kıyasla çok daha hızlı evrim geçirirler. Bunun sebebi temel olarak yoğun sayıları, kısa ve hızlı üreme döngüleri ve değişim (mutasyon) oranlarının yüksek oluşudur.

MikroRNA'lar bölümünde, COVID-19 hastalığının oluşumunda (patogenezinde) mikroRNA'ların rolü anlatılmaktadır. Günümüzde, COVID-19 hastalığında oluşan aşırı sitokin üretimi ve organ hasarını önlemek amacıyla, mezenkimal kök hücre kaynaklı, içeriğine özel mikroRNA'ların da eklendiği hücre dışı kesecikler ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Günümüzde SARS-CoV-2'nin tanısında en geçerli yöntem olarak hâlâ gerçek zamanlı tersine transkriptaz polimeraz zincir tepkimesi (RT-PCR) kullanılmaktadır. Bu süreçte birçok yeni an tijen ve antikor saptayıcı testler geliştirilmiştir. Ancak bunların kullanımları kısıtlıdır. SARSCoV-2'nin yeni değişiklikleri (varyantları) tanımlanırken, kullanılmakta olan testlerin yeni değişkenler açısından değerlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması büyük önem taşımaktadır. COVID-19 küresel salgını başlayalı bir yıl geçti ama COVID-19 bağışıklığı üzerine söylenen ya da yazılanlar hâlâ sıklıkla değişmektedir. Bunun nedeni çeşitli insan kümelerinin bağışıklık yanıtlarının bireyselliği ve karmaşıklığıdır. Bu bölümde bağışıklığın COVID-19'a karşı aldığı çoğu zaman doğru ama kimi zaman yanlış davranışlar hakkındaki bilimsel bilgiler derlenmiştir. Bunu yaparken K. Popper'in şu sözlerinin kulağımızda olması gerekliliği vurgulanmıştır: ''En güvenilir bilgi, bilimsel bilgidir, ancak onda da yanılmalar olabilir''.

COVID-19 küresel salgınında yüksek ölüm oranı ve hızlı yayılma nedeni ile acilen etkili bir aşıya gereksinim duyulmuştur. Aşı geliştirme çalışmaları, araştırma, hayvan deneyleri ve insanlarda güvenlik için yapılan 3 evre (faz) çalışmaları genelde 10-15 yıl sürmesine karşın, COVID-19 için Dünya Sağlık Örgütü tüm ülkelere çok hızlı aşı üretimi için onay vermiştir. Aşılamanın temel amacı, toplum bağışıklığı yaratarak hastalık bulaşmasını önlemektir. Bunun için toplumun en az %70'inin SARS-CoV-2 ile aşılanması gerekir.

COVID-19'a karşı en hızlı geliştirilen mRNA aşıları bölümünde aşı tipleri ve etki mekanizmaları incelenerek, SARS-CoV-2'nin kalıtsal (genomik) yapısındaki proteinleri şifreleyen mRNA aşılarına eklenen lipidler, nanoparçacıklar irdelenmiş ve geliştirilen/geliştirilmekte olan yeni mRNA aşıları hakkında güncel bilgiler verilmiştir.

Bireylerin COVID-19'a karşı risk durumları ele alınmış, bu konuda yapılan risk analizi yöntemleri ayrıca değerlendirilmiştir. Başka bir bölümde, birçok genetik hastalıklarda bireylerin COVID-19 durumu ele alınmıştır.

Kitabın son bölümde, yapay zekânın tıp alanında kullanım serüveni sunulduktan sonra, yapay zekâ işlem basamaklarının (algoritmalarının) COVID-19 salgını ile ilgili nasıl ve ne amaçla kullanıldıklarına dair yapılan çalışmalar hakkında geniş bilgiler verilmiştir. Yapay zekâ tabanlı çözümlerin pratikte kullanılabilmesi için uyarlanabilir ve ölçeklenebilir bir yazılım sisteminin gerekliliği ortadadır. Bu nedenle, sunulan çalışmada yapay zekâ sistemlerinin gerçek zamanlı olarak uygulanabilmesi için bir yazılım mimarisi önerilmiştir. Bu sistem, COVID-19 ve gelecekte karşılaşılabilecek benzer durumlarda da uyarlanıp kullanılabilecek bir mimari olarak değerlendirilebilir.

Kimi okuyucunun hemen dikkatini çekmiştir; burada elimizden geldiğince Türkçe kullanmaya özen gösterdik. (Pandemi= küresel salgın; spike= diken, başak; vektor= yöney; membran füzyonu= zarla kaynaşması; pozisyon= konum; sekonder sturuktur= ikincil yapı vb.) Herkesin bir dil alışkanlığı vardır ve alışkanlığı bırakmanın ne denli güç olduğunu kendimizden biliyoruz. Buna karşın, eleştirel düşünebilmenin en iyi ana dilde yapabildiğini çok iyi bilen Atatürk'ün izinde gitmenin yararına inanıyoruz. Anadile sadık kalmanın; her şeyimizi borçlu olduğumuz halkımızla sağlıklı ve anlamlı ilişki kurabilmenin tek yolu olduğunu düşünüyoruz. Bu bakımdan bağışıklık ve aşılama bölümlerine, genel okuyucunun bile anlayacağı dille yazılmış bir deneme gözüyle bakabilirsiniz. Şunu da ekleyelim: Düzetmenleriniz (editörleriniz) hem bu iki bölüm hem de tüm kitap için sayısız kere, çeşitli sözlüklere başvurdular.

Bu kitabın yazılmasına fırsat veren Türkiye Klinikleri baş editörüne, yardımcı olan yazı ekibine, değerli çalışmaları ve yazıları ile katkıda bulunan değerli bilim insanlarımıza teşekkürü borç biliriz.

Kitabın COVID-19 ile ''savaşan'' tüm sağlıkçılara ve araştırmacılara yararlı olmasını dileriz.

Prof. Dr. Duran CANATAN
Editör

Prof. Dr. Ş. Şanal ALKAN
Editör
Although Türkiye Klinikleri have had several publications on COVID-19, there is a great need for new reviews on a subject that is advancing at an unprecedented speed. In this book, we have compiled the opinions of our valuable scientists who examine the following topics; the hereditary (genome) structure of the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19, its interaction with microRNAs, its mutations, diagnostic methods of the disease, vaccination methods and immune responses, the hereditary susceptibility of individuals to the disease and finally, the place of artificial intelligence in COVID-19.

The coronaviruses have been known since the 1920s, but they did not attract much attention except a few scientists because they were speaking in a low voice. Then, they caused deadly upper respiratory diseases such as SARS in 2003 and as MERS in 2012. Again, it did not have much repercussions in the world, except for a few scientists. But since the emergence of COVID-19 in early 2020, the whole world talk about it. Today we are at war with SARS-CoV-2 virus, but unfortunately, we are paying a great price for not learning from the long history of the epidemics. As long as we do not understand the microorganisms and in particular evolutionary roles of viruses and organize our social life accordingly, we are afraid that this suffering will stop quickly...

The chapters in this book can be summarized as follows; In the genetics section; the genetic structure corona virus family is discussed. Coronaviruses belonging to the Coronaviridae family are enveloped, helical capsid, single-stranded RNA viruses of approximately 80-160 nm in size. It consists of four types such as Alfacoronavirus (α-CoV), Betacoronavirus (β-CoV), Deltacoronavirus (δ-CoV) and Gamacoronavirus (γ-CoV). Coronaviruses have four major structural proteins spike (S), membrane (M), envelope glycoproteins (E), and nucleocapsid (N) phosphoproteins. SARS-CoV-2 is the second largest known RNA virus with a single-stranded, positivepolarity RNA genome consisting of a single segment of 29.8-29.9 nucleotides.

In the mutations section, the variants of SARS-CoV-2 resulting from the selection pressure and the effects of these variants on vaccines and the course of the epidemic are explained. Viruses evolve much faster than any other microorganisms due to their vastly large numbers, short and rapid replication cycles, and high mutation rates.

The microRNAs section the role of microRNAs in the pathogenesis of COVID-19 disease is described. Studies are described on extracellular vesicles originating from mesenchymal stem cells, in which special microRNAs are added, in order to prevent excessive cytokine production and organ damage in COVID-19.

Today, real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) is still used as the most valid method in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection. In due time, many new antigen and antibody detection tests have been developed. However, their use is limited. As new variants of SARS-CoV-2 emerges, it is important to re-evaluate existing tests.

It has been over a year since the COVID-19 pandemic started, but the knowledge on the immune response to COVID-19 is still frequently changing. This is due to the individuality and complexity of the immune responses of the various human beings. In this section, available information on the mostly correct but sometimes wrong behavior of immune system against COVID-19 has been compiled. While doing this, we tried to keep in mind the following words of K. Popper; "Our best knowledge is scientific knowledge and that is fallible too''.

Due to the high mortality rate and rapid spread of COVID-19, an effective vaccine was urgently needed. Although usual vaccine development studies, research, animal experiments and 3 phase studies in humans usually take 10-15 years, the WHO has encouraged and approved rapid vaccine development for COVID-19. The main purpose of vaccination is to prevent disease transmission by creating herd immunity. For this, at least 70% of the population needs be vaccinated with SARS-CoV-2.

In the section of the mRNA vaccines against COVID-19, the types of vaccines and their mechanisms of action are examined, and updated information about the lipids and nanoparticles used in the mRNA vaccines were given. Also, the new mRNA vaccines that are being developed have been summarized. The risks of the individuals against COVID-19 mutants have been discussed.

In another section, COVID-19 status of individuals in many genetic diseases is discussed.

In the last section of the book, after the adventure of the use of artificial intelligence in the field of medicine, extensive information is given about the studies on how and for what purpose artificial intelligence algorithms are used in relation to the COVID-19 outbreak. It is obvious that an adaptable and scalable software system is required for the practical use of AI-based solutions. For this reason, a software architecture is proposed to apply artificial intelligence systems in real time. This system can be considered as an architecture that can be adapted and used in COVID19 and similar situations that may occur in the future.

As some of the readers may have noticed immediately, in this book we have tried to use Turkish words as much as possible. Understandably, everyone prefers to use a favored adapted foreign word to explain complex scientific matters because it is much easier. Also, we know how difficult it is to change our ''habits'' from our personal experiences. However, we believe that it is beneficial to follow Atatürk, who knew very well that critical thinking is best done in the mother tongue. In addition, we think that as health professionals, staying true to the mother tongue is the only way to establish a healthy and meaningful relationship with our people, to whom we owe everything. In this respect, you can consider the immunization and vaccination sections in this book as an essay written in Turkish that even the general reader can understand.

We would like to thank the chief editor of Türkiye Klinikleri and writing team and our dear scientist colleagues for their valuable contributions for this book.

We also hope that the book will be beneficial to all those healthcare professionals and researchers who are "fighting" against COVID-19.

Prof. Dr. Duran CANATAN
Editor

Prof. Dr. Şefik Şanal ALKAN
Editor

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 140
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014