COVID - 19 ve Kardiyovasküler Sistem

.: ÖN SÖZ
ÖN SÖZ
PREFACE
Prof. Dr. Dursun DUMAN
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, İstanbul, Türkiye
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
31 aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan şehri Belediye Sağlık Komisyonu (Hubei Eyaleti, Çin), ilk nedeni bilinmeyen bir dizi pnömoni vakası rapor etti.1 Çinli yetkilliler 7 ocak 2020 tarihinde yeni bir koronavirüs tipini izole ettiklerini bildirdi. Bu virüs Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından COVID-19 olarak adlandırıldı. Solunum yolları ve kardiyovasküler komplikasyonları çok ağır ve yıkıcı seyreden bu hastalık, kısa süre içinde tüm dünyaya yayıldı. WHO, COVID-19'u halk sağlığı açısından 30 ocak 2020 tarihinde acil durum, 11 mart 2020 tarihinde de ise pandemi olarak ilan etti.2

Pandeminin ilk yılında virüsün akciğer hasarına neden olarak riski artırdığı rapor edildi. Ancak COVID-19 pandemisinin ikinci yılından itibaren, hastalığın akciğer tutulumu dışında, miyokardit, perikardit, akut koroner sendrom, derin ven trombozu, kardiyak aritmi, pulmoner ve serebral emboliye neden olduğu yönünde çok sayıda yayın yapıldı. Ayrıca, COVID-19'un daha önce kardiyovasküler hastalık tanısı almış ya da hipertansiyon, diyabet, sigara ya da obezite gibi risk faktörleri taşıyan hastalarda çok daha ağır seyrettiği gösterildi. Yine bu dönemde hipertansiyon tanısı almış hastalarda anjiotensin konverting enzim (ACE) inhibitörü ve anjiotensin reseptör blokeri (ARB) kullanımının COVID-19 enfeksiyonunda riski artırabileceği yönünde yayınlar tartışmaya neden oldu. Ancak daha sonra yapılan meta-analizlerde COVID-19 enfeksiyonu sırasında bu ilaçların kullanılmasının riski artırmadığı sonucuna varıldı. 3-8

COVID-19 pandemisi başladığı 2020 yılı başından itibaren tüm dünyada, sosyo-ekonomik, siyasal ve eğitim alanında köklü değişikliklere ve kötüleşmeye neden oldu. Sağlık örgütleri tarafından küresel anlamda halk sağlığını tehdit eden acil durum olarak kabul edilen bu hastalık, tüm dünya genelinde halka açık toplantıların kısıtlanması, evde kalma emirleri, yüz yüze eğitimin aksaması gibi, dünya tarihinde ender görülen kararların uygulanmasına neden oldu. 16 Ekim 2021 tarihi itibariyle COVID-19 ile enfekte kişi sayısı 241.562.000 ve rapor edilen toplam ölü sayısı 4.915.000'tir. Son iki yılda virüsün sürekli mutasyona uğrayıp özellikle sonbahar ve kış aylarında pik yaptığı ikinci dalganın yaşandığı bu dönemde, toplam 15 aşı için acil kullanım onayı verildi. 16 Ekim 20121 tarihi itibariyle, dünya genelinde toplam 6.67 milyar doz COVID-19 aşısı yapılmış, tüm dünya genelinde ise en az 1 doz aşı yapılma oranı %47.6'ya ulaşmıştır.9 Bu yüksek aşılama oranına rağmen tüm dünyada günlük vaka sayısı 16 Ekim2021 tarihi itibariyle 46.865 ve virüse bağlı günlük ölü sayısı ise 5.400 olarak bildirilmiştir. Toplum bağışıklığın oluşması için gerekli en düşük oran olan %80 aşılama oranına ulaşılamaması, yoksul ve az gelişmiş ülkelerin aşıya ulaşamaması ve bu ülkelerde oldukça düşük aşılama oranları, virüsün sürekli mutasyon geçirip, aşıya dirençli yeni suşların ortaya çıkması gibi birçok nedene bağlı olarak hastalıkla mücadelede yeterli başarı sağlanamamıştır. COVID-19 pandemisinin önümüzdeki bir yıl içinde tam olarak kontrol altına alınması mümkün görünmemektedir. Şu ana kadar yapılan 2. ve hatta 3. doz COVID-19 aşılarının hastalığı kontrol etmede yeterli olmadığı daha fazla aşılamaya gereksinim duyulacağı öngörülmektedir. Ancak daha çok 30 yaş altı bireylerde 2. doz mRNA aşısı sonrası miyokardit ve perikardit, replike olmayan adenovirüs vektör bazlı aşılar [AstraZeneca COVID-19 ChAdOx-1 aşısı Johnson & Johnson (J&J) Janssen COVID-19 Ad26.COV2-S aşısı] sonrası tromboz, emboli ve trombositopeni sendromu gibi aşı sonrası seyrek olarak gelişen komplikasyonlar yakından takip edilmekte ve endişe yaratmaktadır.10 Önümüzdeki yıllarda üçüncü, dördüncü ya da daha fazla doz COVID-19 aşısı yapılması durumunda uzun dönemde hangi komplikasyonların gelişebileceği konusunda soru işaretleri devam etmektedir.

Bu bilgiler ışığında COVID-19 ve kardiyovasküler hastalık ilişkisi ile ilgili literatürde yer alan araştırma sonuçlarının bir araya getirilmesi, bu hastalıkla özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanları ve akademisyenler için oldukça önem arz etmektedir. Bu kitap; COVID-19'da kardiyovasküler sistem tutulumu, bu tutulumun klinik tanısı, altta yatan mekanizmaları ve tedavisi konusunda güncel bilgileri bir araya getirmeyi ve geleceğe ışık tutmayı hedeflemektedir.

Prof. Dr. Dursun DUMAN
Editör

KAYNAKLAR

1. Wu JT, Leung K, Bushman M, Kishore N, Niehus R, de Salazar PM, et al. Estimating clinical severity of COVID-19 from the transmission dynamics in Wuhan, China. Nat Med. 2020;26(4):506-10. Erratum in: Nat Med. 2020;26(7):1149-50.
2. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf (Erişim tarihi: 20.10.2021)
3. Sandoval Y, Januzzi JL Jr, Jaffe AS. Cardiac troponin for assessment of myocardial injury in COVID-19: JACC review topic of the week. J Am Coll Cardiol. 2020;76(10):1244-58.
4. Giustino G, Croft LB, Stefanini GG, Bragato R, Silbiger JJ, Vicenzi M, et al. Characterization of myocardial injury in patients with COVID-19. J Am Coll Cardiol. 2020;76(18):2043-55.
5. Guo T, Fan Y, Chen M, Wu X, Zhang L, He T, et al. Cardiovascular implications of fatal outcomes of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. 2020;5(7):811-8. Erratum in: JAMA Cardiol. 2020;5(7):848.
6. Shi S, Qin M, Shen B, Cai Y, Liu T, Yang F, et al. Association of cardiac injury with mortality in hospitalized patients with COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Cardiol. 2020;5(7):802-10.
7. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020;395(10229):1054-62. Erratum in: Lancet. 2020;395(10229):1038. Erratum in: Lancet. 2020;395(10229):1038.
8. Hippisley-Cox J, Young D, Coupland C, Channon KM, Tan PS, Harrison DA, et al. Risk of severe COVID-19 disease with ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers: cohort study including 8.3 million people. Heart. 2020;106(19):1503-11.
9. World Health Organization [İnternet]. © 2021 WHO [Erişim tarihi: 11 Mayıs 2021]. COVID-19 vaccine tracker and landscape. Erişim linki: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
10. World Health Organization. Guidance for clinical case management of thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) following vaccination to prevent coronavirus disease (COVID-19). Interim guidance 19 July 2021. WHO reference number: WHO/2019-nCoV/TTS/2021.1. Erişim linki: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342999/WHO2019-nCoV-TTS-2021.1-eng.pdf (Erişim tarihi: 20.10.2021)
Wuhan Municipal Health Commission, China, reported a cluster of cases of pneumonia unknown etiology in Wuhan, Hubei Province. The Chinese authorities identified a new type of coronavirus, which was isolated on 7 January 2020.1 World Health Organization (WHO) described this new type coronavirus as COVID-19. This virus, with severe and devastating respiratory and cardiovascular complications, spread all over the world in a short time.WHO announced the outbreak a Public Health Emergency of International Concern on 30 January 2020, and a pandemic on 11 March 2020.2

In the first year of pandemic, it was mainly reported that virus increases the mortality and morbidity because of the respiratory system involvement. However, since the second year of the COVID-19 pandemic, many publications have been made that the disease causes myocarditis, pericarditis, acute coronary syndrome, deep vein thrombosis, cardiac arrhythmia, pulmonary and cerebral embolism, apart from lung involvement.In addition, it has been shown that COVID-19 is much more severe in patients who have previously been diagnosed with cardiovascular disease or who have risk factors such as hypertension, diabetes, smoking or obesity.3-8 Again in this period, publications suggesting that the use of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor and angiotensin receptor blocker (ARB) in patients diagnosed with hypertension may increase the risk in COVID-19 infection has caused controversy. However, later meta-analyses concluded that the use of these drugs during COVID-19 infection did not increase the risk.

The COVID-19 pandemic has caused radical changes and worsening in the socio-economic, political and educational fields all over the world since the beginning of 2020. This disease, which is recognized as a global public health emergency by health organizations, has led to the implementation of rare decisions in world history, such as the restriction of public gatherings, stay-at-home orders, and disruption of face-to-face education.

As of 16 November 2021, the number of people infected with COVID-19 is 241,562,000 and the total reported death toll is 4,915,000. In the last two years, during the second wave, when the virus mutates constantly and peaks especially in autumn and winter, a total of 15 vaccines were approved for emergency use. As of November 16, 20121, a total of 6.67 billion doses of COVID-19 vaccine have been administered worldwide, and the rate of at least 1 dose of vaccine worldwide has reached 47.6%.9 Despite this high vaccination rate, the number of daily cases worldwide was 46,865 and the daily death toll due to the virus was 5400 as of November 16, 2021. The reasons for not being successful in the fight against the disease can be summarized as the failure to reach the 80% vaccination rate, which is the lowest rate required for the formation of community immunity, the inability to reach the vaccine in poor and underdeveloped countries, and the very low vaccination rates in these countries, the continuous mutation of the virus and the emergence of new vaccine-resistant strains. It does not seem possible to take the COVID-19 pandemic under full control within the next year. It is predicted that the 2nd and even 3rd dose COVID-19 vaccines made so far are not sufficient to control the disease and more vaccination will be needed.

However, myocarditis and pericarditis after the second dose of mRNA vaccine, mostly in individuals under 30 years of age, thrombosis, embolism and thrombocytopenia syndrome after non-replicating adenovirus vector-based vaccines [AstraZeneca COVID-19 ChAdOx-1 vaccine Johnson & Johnson (J&J) Janssen COVID-19 Ad26.COV2-S vaccine] that develop rarely after , are followed closely and cause concern.10 Questions remain about what complications may develop in the long term if a third, fourth or more dose of COVID-19 vaccine is administered in the coming years.

In the light of this information, bringing together the results of studies and research in the literature on the relationship between COVID-19 and cardiovascular disease is of great importance for healthcare professionals and academics who are selflessly struggling with this disease. This book aims to bring together up-to-date information on cardiovascular system involvement, clinical diagnosis, underlying mechanisms and treatment of this involvement in COVID-19, and to shed light on the future.

Prof. Dr. Dursun DUMAN
Editor

REFERENCES

1. Wu JT, Leung K, Bushman M, Kishore N, Niehus R, de Salazar PM, et al. Estimating clinical severity of COVID-19 from the transmission dynamics in Wuhan, China. Nat Med. 2020;26(4):506-10. Erratum in: Nat Med. 2020;26(7):1149-50.
2. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf (Erişim tarihi: 20.10.2021)
3. Sandoval Y, Januzzi JL Jr, Jaffe AS. Cardiac troponin for assessment of myocardial injury in COVID-19: JACC review topic of the week. J Am Coll Cardiol. 2020;76(10):1244-58.
4. Giustino G, Croft LB, Stefanini GG, Bragato R, Silbiger JJ, Vicenzi M, et al. Characterization of myocardial injury in patients with COVID-19. J Am Coll Cardiol. 2020;76(18):2043-55.
5. Guo T, Fan Y, Chen M, Wu X, Zhang L, He T, et al. Cardiovascular implications of fatal outcomes of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19). JAMA Cardiol. 2020;5(7):811-8. Erratum in: JAMA Cardiol. 2020;5(7):848.
6. Shi S, Qin M, Shen B, Cai Y, Liu T, Yang F, et al. Association of cardiac injury with mortality in hospitalized patients with COVID-19 in Wuhan, China. JAMA Cardiol. 2020;5(7):802-10.
7. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020;395(10229):1054-62. Erratum in: Lancet. 2020;395(10229):1038. Erratum in: Lancet. 2020;395(10229):1038.
8. Hippisley-Cox J, Young D, Coupland C, Channon KM, Tan PS, Harrison DA, et al. Risk of severe COVID-19 disease with ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers: cohort study including 8.3 million people. Heart. 2020;106(19):1503-11.
9. World Health Organization [Internet]. © 2021 WHO [Cited: 11 May 2021]. COVID-19 vaccine tracker and landscape. Available from: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines
10. World Health Organization. Guidance for clinical case management of thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) following vaccination to prevent coronavirus disease (COVID-19). Interim guidance 19 July 2021. WHO reference number: WHO/2019-nCoV/TTS/2021.1. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342999/WHO2019-nCoV-TTS-2021.1-eng.pdf (Erişim tarihi: 20.10.2021)

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014