Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Palyatif Bakım Kliniğinde Tedavi Gören Kanser Hastalarının Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi
Determining Satisfaction Levels of Cancer Patients Who Receive Treatment in the Palliative Care Unit with Nursing Care
Leyla ZENGİNa, Zeliha BÜYÜKBAYRAMb
aHemşirelik Bölümü, Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Diyarbakır, TÜRKİYE
bHemşirelik Bölümü, Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Siirt, TÜRKİYE
J Tradit Complem Med. 2019;2(1):17-24
doi: 10.5336/jtracom.2018-63748
Makale Dili: TR
ÖZET
Amaç: Araştırma, palyatif bakım kliniğinde tedavi gören kanser hastalarının hemşirelik bakımı açısından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amacıyla kesitsel, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın evrenini, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Kliniğinde yatışı yapılan kanser hastaları oluşturdu. Araştırma, Nisan-Ekim 2018 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmada, örneklem seçimine gidilmeden araştırmaya katılmayı kabul eden 96 hasta ile çalışma tamamlandı. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu, Newcastle Hemşirelikten Memnuniyet Ölçekleri (NHMÖ), Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Ölçeği (HBMÖ) ve Hemşirelik Bakımı ile İlgili Yaşananlar Ölçeği (HBYÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde yüzdelik, minimum, maksimum, Shapiro Wilk testi, Spearman korelasyon testi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanıldı. Tüm bulgular 0,05 anlamlılık düzeyinde sınandı. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hastaların %47,9'unun 46 yaş ve üzeri olduğu; %58,3'ünün kadın, %67,7'sinin gelirinin giderinden az olduğu, %81,2'sinin yatış süresinin 3-7 gün olduğu, %26'sının akciğer-larenks kanseri olduğu belirlendi. Hastaların HBYÖ puan ortalaması 81,31 (47,80-98,35), HBMÖ puan ortalaması ise 51,12 (18,67-56,67) olarak belirlendi. Korelasyon analizi sonucunda, 0,01 düzeyinde HBYÖ ve HBMÖ arasında pozitif yüksek düzeyde anlamlı ilişki saptandı. Sonuç: Araştırmamızda, hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetlerinin ortalamanın üzerinde olduğu bulundu. Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi ve memnuniyetin artırılması için gerekli girişimlerin yapılması önerilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Palyatif; kanser; hasta; hemşirelik bakımı
ABSTRACT
Objective: The study was conducted as a cross-sectional, descriptive and correlational study with the purpose of determining satisfaction levels of cancer patients who receive treatment in the palliative care unit in terms of nursing care. Material and Methods: The universe of the study consisted of cancer in-patients in the Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Palliative Care Unit. The study was conducted between the dates of April-October 2018. The study was carried out with 96 patient who accepted to participate in the study without sample selection. The data were collected through the personal information form which was prepared by the researchers and Newcastle Satisfaction with Nursing Scale (NSNS), Nursing Care Satisfaction Scale (NCSS) and Nursing Care Related Experiences Scale (NCRSS). In the analysis of the data, percentage, minimum, maximum, Shapiro Wilk test, Spearman correlation test, Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis test were employed. All of the findings were tested at the 0,05 significance level. Results: In the scope of the study, it was determined that 47.9% of the patients who participated in the study are 46 years old and over, 58.3% are female, 67.7% of them have a lower income than expenses, duration of hospital stay of 81.2% them is between 3-7 days, and 26% of them have lung larynx cancer. The HBYÖ scores of patients were determined as 81.31 (47.80-98.35), and HBMÖ scores were determined as 51.12 (18.67-56.67). As a result of the correlation analysis, a positive high-level correlation was identified between HBYÖ and HBMÖ at the 0.01 level. Conclusion: In our study, the satisfaction of the patients in terms of nursing was found to be above average. It can be suggested to evaluate patient satisfaction in with nursing care and take steps to increase satisfaction.

Keywords: Palliative; cancer; patient; nursing care
REFERANSLAR:
 1. Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, et al. Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in Globocan 2012. Int J Cancer. 2015;136(5):E359-86. [Crossref][PubMed]
 2. Can G. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıttan Uygulamaya Konsensus 2014. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2015. p.311.
 3. Shoemaker LK, Estfan B, Induru R, Walsh TD. Symptom management: an important part of cancer care. Cleve Clin J Med. 2011;78(1):25-34. [Crossref][PubMed]
 4. Uysal N, Şenel G, Karaca Ş, Kadıoğulları N, Koçak N, Oğuz G. [Symptoms seen in inpatient palliative care and impact of palliative care unit on symptom control]. Ağri. 2015;27(2):104-10. [PubMed]
 5. Alan H. [Patient satisfaction with the nursing services in a university hospital]. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2017;15(2):81-7.
 6. Lorenz KA, Lynn J, Dy SM, Shugarman LR, Wilkinson A, Mularski RA, et al. Evidence for improving palliative care at the end of life: a systematic review. Ann Intern Med. 2008;148(2):147-59. [Crossref][PubMed]
 7. Yellen E, Davis GC, Ricard R. Them easurement of patient satisfaction. J Nurs Care Qual. 2002;16(4):23-9. [Crossref][PubMed]
 8. Alasad J, Abu Tabar N, AbuRuz ME. Patient satisfaction with nursing care: measuring outcomes in an International setting. J Nurs Adm. 2015;45(11):563-8 [Crossref][PubMed]
 9. Yılmaz M. [Patient satisfaction: a criteria of health care quality]. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2001;5(2):6974.
 10. Thomas LH, McColl E, Priest J, Bond S, Boys RJ. Newcastle satisfaction with nursing scales: an instrument for quality assessments of nursing care. Qual Health Care. 1996;5(2):67-72. [Crossref][PubMed][PMC]
 11. Uzun Ö. [Determination of the validity and reliability of the Turkish version of the newcastle satisfaction scale related to the quality of nursing care.]. Türk Hemşireler Dergisi. 2003;54(2):16-24.
 12. Yilmaz DU, Korhan EA, Khorshid L. [Evulation of nursing care quality in a palliative care clinic]. Journal of Human Sciences. 2017;14(3):2968-80. [Crossref]
 13. Aydoğan F, Uygun K. [Palliative treatments in cancer patients]. Klinik Gelişim. 2011;24(3):49.
 14. Eker A, Yurdakul M. [Effects of care supply on patient satisfaction after cesarean section]. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2008;1(1):26-35.
 15. Koc Z, Sağlam Z, Şenol M. Patient satisfaction with the nursing care in hospital. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(3):629-40. [Crossref]
 16. Eroğlu F, Özmen S, Noyaner A, Aydın C. [Can we improve the health care quality of patient in icu?]. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2001;8(3):9-11.
 17. Akin S, Erdogan S. The Turkish version of the Newcastle Satisfaction with Nursing Care Scale used on medical and surgical patients. J Clin Nurs. 2007;16(4):646-53. [Crossref][PubMed]
 18. Bingöl Ü, Altan L, Ertürk MM, Yurtkuran M. Development and evaluation of a new questionnaire for rating patient satisfaction in a balneotherapy and physical therapy outpatient clinic. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2009;29(4):837-44.
 19. Tuğut N, Gölbaşı Z. [Patients? satisfaction levels of nursing services at a gynecology and obstetrics unit of a university hospital and related factors]. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD). 2013;10(2):38-44.
 20. Ahmad MM, Alasad JA. Predictors of patients? experiences of nursing care in medical-surgical wards. Int J Nurs Pract. 2004;10(5):235-41. [Crossref][PubMed]
 21. O?Connell B, Young J, Twigg D. Patient satisfaction with nursing care: a measurement conundrum. Int J Nurs Pract. 1999;5(2):72-7. [Crossref][PubMed]
 22. Arslan S, Nazik E, Tanriverdi D, Gurdil S. Determining the level of satisfaction of patients in nursing care and health services. TAF Prev Med Bull. 2012;11(6):717-24. [Crossref]
 23. Cerit B. [Level of patients? satisfaction with nursing care]. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2016;3(1).
 24. Önsüz MF, Topuzoğlu A, Cöbek UC, Ertürk S, Yılmaz F, Birol S. [Satisfaction levels of hospitalized patients in a university hospital in Istanbul]. Marmara Medical Journal. 2008;21(1):33-49.
 25. Kuzu C, Ulus B. [Determining the level of surgical patıent satisfaction with nursing care in surgical clinics]. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014;5(2):129-34.
 26. Özer N, Köçkar Ç, Yurttaş A. [Patients? satisfaction with the nursing services in cardiovascular surgical]. Clinic Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. 2009;12(3).
 27. Bulut H, Taşhan ST. Sezaryan Olan Kadınların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi [Determination of Satisfaction Levels of Nursing Care of Women with Cesarean Section.]. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2017;6(1):1-6.
 28. Demir Y, Arslan GG Eşer İ, Khorsid L. [Investigation of satisfaction of patients? for nursing care in a training hospital]. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2011;19(2):68-76.
 29. Uzun O. Patient satisfaction with nursing care at a university hospital in Turkey. J Nurs Care Qual. 2001;16(1):24-33. [Crossref][PubMed]
 30. Esatoğlu AE, Ersoy K. Measurement of patient satisfaction. Çoruh M, ed. Measurement of Total Quality Management and Performance. Ankara: Haberal Education Foundation; 1997. p.61-72.
 31. Lewis JR. Patient views on quality care in general practice: literature review. Soc Sci Med. 1994;39(5):655-70. [Crossref]
 32. Alasad JA, Ahmad MM. Patients satisfaction with nursing care in Jordan. Int J Health Care Qual Assur. 2003;16(6):279-85. [Crossref]
 33. Johansson P, Oléni M, Fridlund B. Patient satisfaction with nursing care in the context of health care: a literature study. Scand J Caring Sci. 2002;16(4):337-44. [Crossref][PubMed]
 34. Milutinović D, Simin D, Brkić N, Brkić S. The patient satisfaction with nursing care quality: the psychometric study of the Serbianversion of PSNCQ questionnaire. Scand J Caring Sci. 2012;26(3):598-606. [Crossref][PubMed]
 35. Şişe Ş. [Satisfaction of patients from nursing services]. Kocatepe Medical Journal. 2013;14(2):69-75.
 36. Tan M, Şahin ZA. Search of the condition satisfaction of nursing care in chemotherapy patients.]. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. 2009;12(3).
 37. Küçükkocabaş H, Dönmez A. [Evaluation of nursing services of patients]. Uluslararası Kalite, Maliyet ve Hemşirelik Sempozyumu Kitabı. 1. Baskı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi; 1993. p.257-61.
 38. Yılmaz M, Gürler H. [Nursing approaches toward postoperative pain in patients: patients? opinions]. Agri. 2011;23(2):71-9. [PubMed]
 39. Geçkil E, Dündar ÖGÖ, Şahin ÖGT. Evaluation of patients? satisfaction levels from nursing care at the centre of the city Adıyaman]. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2008;15(2):41-51.
 40. Alhusban MA, Abualrub RF. Patient satisfaction with nursing care in Jordan. J Nurs Manag. 2009;17(6):749-58. [Crossref][PubMed]

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014