Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi

.: DERLEME
Periferik Venöz Katetere Bağlı Flebit Gelişiminin Önlenmesinde Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları: Geleneksel Derleme
Evidence Based Nursing Practices in Preventing the Development of Phlebits Due to Peripheral Venous Catheter: Traditional Review
Tuğba DOSTa , Nuran TOSUNb
aKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Karaman, Türkiye
bHasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Gaziantep, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci. 2023;15(4):1207-16
doi: 10.5336/nurses.2023-97915
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Hastanın derisi yoluyla damar lümeni içerisine kanül yerleştirilmesi işlemi olan periferik venöz kateterizasyon (PVK), hastanede yatarak tedavi olan hastalarda en sık uygulanan invaziv hemşirelik girişimlerinden birisidir. PVK doğru şekilde uygulandığında yararlı ve hastanın hayatını kurtarabilen bir uygulama iken, yanlış şekilde uygulandığında veya kateter bakımının yetersiz olduğu durumlarda flebit, infiltrasyon, ekstravazasyon, kanama, hematom, emboli, enfeksiyon gibi ciddi lokal ve sistematik komplikasyonlara neden olmaktadır. Bu komplikasyonlar arasında yer alan flebit, venin tunika intima tabakasının inflamasyonu olup, intravenöz tedavi uygulamalarında sık görülen ve önlenebilir bir komplikasyondur. Gelişen komplikasyonlar nedeniyle PVK'lerin zamanından önce çıkarılma oranı %70'lere ulaşabilmektedir. Yapılan çalışmalarda; ileri yaş, PVK uygulamalarında aseptik koşullara dikkat edilmemesi, hastaya uygulanan ilaç sayısı ve ilaç uygulama sıklığının fazla olması, asit-alkali sıvı ve asit-alkali ilaçların uygulanması, ilaç uygulamalarında hızlı infüzyon, sürekli infüzyon ve bolus yöntemiyle ilaç uygulamasının flebit gelişme riskini artırdığı; bununla beraber vialon kateterlerin ve 20-22 numaralı kateter kullanımının, PVK'nin sefalik, bazilik ve antekübital bölge venlerine uygulamasının flebit gelişme riskini azalttığı ve rutin kateter değişiminin flebit gelişme riskini etkilemediği belirlenmiştir. Ayrıca kateterin cilde sabitlenmesi, kateter uygulayan kişinin bilgi ve beceri düzeyi, set değişim süreleri gibi faktörlerin flebit gelişimini etkilediği tespit edilmiştir. Bu derlemede, periferik venöz katetere bağlı flebit gelişiminin önlenmesine yönelik kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Periferik venöz kateter; flebit; hemşirelik; kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları
ABSTRACT
Peripheral venous catheterization (PVC), which is the process of inserting a cannula into the vessel lumen through the patient's skin, is one of the most frequently applied invasive nursing interventions in hospitalized patients. While PVC is a useful application that can save the life of the patient when applied correctly, it causes serious local and systemic complications (phlebitis, infiltration, extravasation, bleeding, hematoma etc.) when applied incorrectly or when catheter care is insufficient. Among these complications, phlebitis is inflammation of the tunica intima layers of the vein and is a common and preventable localization in intravenous examination procedures. Due to the developing difficulties, the premature removal rate of PVCs can reach 70%. Studies have shown that factors such as advanced age, not paying attention to aseptic conditions in PVC applications, number of drugs administered to the patient and frequency of drug administration, administration of acid-alkaline liquids/drugs, some methods used in drug administration (rapid infusion, continuous infusion and bolus method)' etc. increase the risk of developing phlebitis. However, in related studies, it has been determined that use of vialon catheters and number 20-22 catheter and application of PVC to cephalic, basilic and antecubital region veins reduce the risk of developing phlebitis and that routine catheter replacement does not affect the risk of developing phlebitis. Also, it has been confirmed that factors such as fixation of catheter to skin, knowledge and skill level of person applying catheter, and set change over times affect development of phlebitis. In this review, it is explained that evidence-based nursing practices for the prevention of peripheral venous catheter-related phlebitis.

Keywords: Peripheral venous catheter; phlebitis; nursing; evidence-based nursing practice
REFERANSLAR:
 1. Kuş B, Büyükyılmaz F. Görsel infüzyon flebit tanılama skalası: bağımsız gözlemciler arası uyum çalışması [Visual infusion phlebitis assessment scale: study of ındependent ınter-observer compliance]. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2018;26(3):179-86. [Link] 
 2. Erdoğan BC, Denat Y. The development of phlebitis and ınfiltration inpatients with peripheral ıntravenous catheters in the neurosurgery clinic and affecting factors. International Journal of Caring Sciences. 2016;9(2):619-29. [Link] 
 3. Craven FR, Hirnle JC, Jensen S, eds. Uysal N, Çakırcalı E, çeviri editörleri. Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları. 7. Baskı. Ankara: Palme Yayıncılık; 2013. p.464-87.
 4. Ünal S. Ulusal Damar Erişimi Yönetimi Rehberi (UDEYR). Hastane İnfeksiyonları Dergisi. 2019;23(1):1-54. [Link] 
 5. Keogh S, Mathew S. Peripheral intravenous catheters: a review of guidelines and research. Australian commission on safety and quality in health care. Australian Commission on Safety and Quality in Health Care. 2019:9-37. [Link] 
 6. Mihala G, Ray-Barruel G, Chopra V, Webster J, Wallis M, Marsh N, et al. Phlebitis signs and symptoms with peripheral ıntravenous catheters: ıncidence and correlation study. J Infus Nurs. 2018;41(4):260-3. [Crossref]  [PubMed] 
 7. Carroll H, Bennett S. Guideline: peripheral intravenous catheter (PIVC). Queensland government. 2015
 8. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. [Cited: December 15, 2021]. Intravascular Catheter-related Infection (BSI). Available from: [Link] 
 9. Sağlık bakanlığı (2010) Hemşirelik yönetmeliği. (Erişim tarihi: 28.12.2021). Erişim linki: [Link] 
 10. Gorski LA. The 2016 Infusion Therapy Standards of Practice. Home Healthc Now. 2017;35(1):10-8. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Phillips DL, Gorski L. Complications of infusion therapy: peripheral and central vascular access devices. Manual of I.V. Therapeutics, Evidence-Based Practice for Infusion Therapy. 6th ed. Philadelphia: F.A. Davis Company; 2014. p.541-61.
 12. Gorski LA, Hadaway L, Hagle ME, Broadhurst D, Clare S, Kleidon T, et al. Infusion Therapy Standards of Practice, 8th Edition. J Infus Nurs. 2021;44(1S Suppl 1):S1-S224. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Beccaria LM, Contrin LM, Werneck AL, Machado BD, Sanches EB. Incidence of phlebitis in adult patients [Incidência de flebites em pacientes adultos]. Journal of Nursing UFPE on line. 2018;12(3):745-52. [Crossref] 
 14. Potter PA, Perry AG, Stockert PA, Hall AM. Fundamentals of Nursing. 8nd ed. Canada: Mosby an Imprint of Elsevier Inc.; 2013. p.908-11.
 15. Cooper AS. Clinically indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters. Crit Care Nurse. 2019;39(4):67-8. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Gorski LA. The 2016 infusion therapy standards of practice. Home Healthc Now. 2017;35(1):10-8. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Infusion Nurses Society. Infusion nursing standards of practice. Journal of Infusion Nursing. 2011;34(1):57. [Link] 
 18. Infusion Nurses Society. Infusion Nursing Standards of Practice. J Infus Nurs. 2006;29(1 Suppl):S1-92. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Uzun Ş. İntravenöz sıvı tedavisi. Aştı TA, Karadağ A, editörler. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı. 1. Baskı. İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık; 2012. p.812-46.
 20. Furlan MDS, Lima AFC. Evaluation of phlebitis adverse event occurrence in patients of a Clinical Inpatient Unit. Rev Esc Enferm USP. 2021;55:e03755. Portuguese, English. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Göktepe N. İntravenöz tedavi [Intravenous therapy]. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2004;1:20-7. [Link] 
 22. Alexandrou E, Ray-Barruel G, Carr PJ, Frost SA, Inwood S, Higgins N, et al; OMG Study Group. Use of short peripheral intravenous catheters: characteristics, management, and outcomes worldwide. J Hosp Med. 2018;13(5). [Crossref]  [PubMed] 
 23. Urbanetto Jde S, Peixoto CG, May TA. Incidence of phlebitis associated with the use of peripheral IV catheter and following catheter removal. Rev Lat Am Enfermagem. 2016;24:e2746. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 24. González López JL, Arribi Vilela A, Fernández del Palacio E, Olivares Corral J, Benedicto Martí C, Herrera Portal P. Indwell times, complications and costs of open vs closed safety peripheral intravenous catheters: a randomized study. J Hosp Infect. 2014;86(2):117-26. [Crossref]  [PubMed] 
 25. Uslusoy E, Mete S. Predisposing factors to phlebitis in patients with peripheral intravenous catheters: a descriptive study. J Am Acad Nurse Pract. 2008;20(4):172-80. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Tosun B, Kılıç Arslan B, Özen N. Periferik venöz kateter kaynaklı flebit gelişme durumu ve hemşirelerin kanıta dayalı uygulamalara ilişkin bilgi düzeyleri: Nokta prevalans çalışması [Phlebitis associated with peripheric venous catheter development and knowledge of nurses on evidence- based practices: point prevalence study]. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2020;12(1):72-82. [Crossref] 
 27. Berşe S, Tosun B, Tosun N. Periferik intravenöz katetere bağlı flebit oranının ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi [Assessment of incidence of phlebitis associated with peripheric intravenous catheter and affecting factors]. Dokuz Eylül Hemşirelik Elektronik Dergisi. 2020;13(3):160-9. [Crossref] 
 28. Webster J, McGrail M, Marsh N, Wallis MC, Ray-Barruel G, Rickard CM. Postinfusion phlebitis: incidence and risk factors. Nurs Res Pract. 2015;2015:691934. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. Urbanetto JS, Muniz FOM, Silva RMD, Freitas APC, Oliveira APR, Santos JCRD. Incidence of phlebitis and post-infusion phlebitis in hospitalised adults. Rev Gaucha Enferm. 2017;38(2):e58793. Portuguese, English. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Abadi P, Etemadi S, Abed Saeedi ZH. İnvestigating role of mechanical and chemical factors in the creation of peripheral vein in flammarion in hospitalization patients in hospital in Zahedan İran. Life Science Jornal. 2013;10(1):379-83. [Link] 
 31. Berman A, Snyder SJ, Frandsen G. Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Conceps, Process and Practice. 10th ed. England: Pearson Education Limited; 2016. p.1363-83.
 32. Do Rego Furtado LC. Incidence and predisposing factors of phlebitis in a surgery department. British Journal of Nursing.2011;20(7):16-25. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Mattox EA. Complications of peripheral venous access devices: prevention, detection, and recovery strategies. Crit Care Nurse. 2017;37(2):e1-e14. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Mandal A, Raghu K. Study on incidence of phlebitis following the use of pherpheral intravenous catheter. J Family Med Prim Care. 2019;8(9):2827-31. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 35. Lind J, Danski MTR, Lenzi L, Pedrolo E, Schwanke AA, Johann DA. Peripheral catheter with closed infusion system: technology implementatıon. Journal of Nursing UFPE Online. 2019;13(5):1208-15. [Link] 
 36. Helm RE, Klausner JD, Klemperer JD, Flint LM, Huang E. Accepted but unacceptable: peripheral IV catheter failure. J Infus Nurs. 2015;38(3):189-203. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, Golsorkhi M, Tingle A, Bak A, et al, UK Department of Health. epic3: national evidence-based guidelines for preventing healthcare-associated infections in NHS hospitals in England. J Hosp Infect. 2014;86 Suppl 1:S1-70. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 38. Gupta A, Mehta Y, Juneja R, Trehan N. The effect of cannula material on the incidence of peripheral venous thrombophlebitis. Anaesthesia. 2007;62(11):1139-42. [Crossref]  [PubMed] 
 39. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al; Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Clin Infect Dis. 2011;52(9):e162-93. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 40. Dychter SS, Gold DA, Carson D, Haller M. Intravenous therapy: a review of complications and economic considerations of peripheral access. J Infus Nurs. 2012;35(2):84-91. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Wallis MC, McGrail M, Webster J, Marsh N, Gowardman J, Playford EG, et al. Risk factors for peripheral intravenous catheter failure: a multivariate analysis of data from a randomized controlled trial. Infect Control Hosp Epidemiol. 2014;35(1):63-8. [Crossref]  [PubMed] 
 42. Carballo M, Llinas M, Feijoo M. Flebitis en catéteres periféricos (y II). Un estudio [Phlebitis in peripheral catheters (II). A study]. Rev Enferm. 2004;27(9):34-8. Spanish. [PubMed] 
 43. Regueiro Pose MA, Souto Rodríguez B, Iglesias Maroño M, Outón Fernández I, Cambeiro Nuñez J, Pértega Díaz S, et al. Catéteres venosos periféricos. Incidencia de flebitis y sus factores determinantes [Peripheral venous catheters: incidence of phlebitis and its determining factors]. Rev Enferm. 2005;28(10):21-8. Spanish. [PubMed] 
 44. Stevens C, Milner KA, Trudeau J. Routine versus clinically ındicated short peripheral catheter replacement: an evidence-based practice project. J Infus Nurs. 2018;41(3):198-204. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Chang WP, Peng YX. Occurrence of phlebitis: a systematic review and meta-analysis. Nurs Res. 2018;67(3):252-60. [Crossref]  [PubMed] 
 46. Lu Y, Hao C, He W, Tang C, Shao Z. Experimental research on preventing mechanical phlebitis arising from indwelling needles in intravenous therapy by external application of mirabilite. Exp Ther Med. 2018;15(1):276-82. [PubMed]  [PMC] 
 47. Pasalioglu KB, Kaya H. Catheter indwell time and phlebitis development during peripheral intravenous catheter administration. Pak J Med Sci. 2014;30(4):725-30. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 48. Ünal S. Damar içi kateter infeksiyonlarının önlenmesi klavuzu. Hastane İnfeksiyonları Dergisi. 2013;17(2):233-79. [Link] 
 49. Capdevila J, Guembe M, Barberán J, Alarcón A, Bouza E, Farinas MC, et al. Expert consensus document on prevention, diagnosis and treatment of short-term peripheral venous catheter-related infections in adults. Cir Cardiov. 2016;23(4):192-8. [Link] 
 50. Salgueiro Oliveira A, Parreira P, Veiga P. Incidence of phlebitis in patients with peripheral intravenous catheters: the influence of some risk factors. Australian Journal of Advanced Nursing. 2012;30(2):32-9. [Link] 
 51. Cicolini G, Manzoli L, Simonetti V, Flacco ME, Comparcini D, Capasso L, et al. Phlebitis risk varies by peripheral venous catheter site and increases after 96 hours: a large multi-centre prospective study. J Adv Nurs. 2014;70(11):2539-49. [Crossref] 
 52. Nickel B. Peripheral intravenous access: applying ınfusion therapy standards of practice to ımprove patient safety. Crit Care Nurse. 2019;39(1):61-71. [Crossref]  [PubMed] 
 53. Bernatchez SF. Care of peripheral venous catheter sites: advantages of transparent film dressings over tape and gauze. JAVA. 2014;19(4):256-61. [Link] 
 54. Simin D, Milutinović D, Turkulov V, Brkić S. Incidence, severity and risk factors of peripheral intravenous cannula-induced complications: An observational prospective study. J Clin Nurs. 2019;28(9-10):1585-99. [Crossref]  [PubMed] 
 55. Ford C. Cannulation in adults. Br J Nurs. 2019;28(13):838-41. [Crossref]  [PubMed] 
 56. Marucci F, Baretta A, Yasuoka M. Chamomılla recommended use as treatment and prevention of flebite in patients with cacer: literature review. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutıcal Sciences. 2018;7(9):220-7. [Link] 
 57. Gorski LA, Hagle ME, Bierman S. Intermittently delivered IV medication and pH: reevaluating the evidence. J Infus Nurs. 2015;38(1):27-46. [Crossref]  [PubMed] 
 58. Macklin D. Phlebitis: A painful complication of peripheral IV catheterization that may be prevented. American Journal of Nursing. 2003;103(2):55-60. [Crossref]  [PubMed] 
 59. Higginson R, Parry A. Phlebitis: treatment, care and prevention. Nurs Times. 2011;107(36):18-21. [PubMed] 
 60. Curran ET, Coia JE, Gilmour H, McNamee S, Hood J. Multi-centre research surveillance project to reduce infections/phlebitis associated with peripheral vascular catheters. J Hosp Infect. 2000;46(3):194-202. [Crossref]  [PubMed] 
 61. Webster J, Osborne S, Rickard CM, New K. Clinically-indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(8):CD007798. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2019;1:CD007798. [Crossref]  [PubMed] 
 62. Purssell E. Preventing infection in intravenous catheters in the community. Br J Community Nurs. 2017;22(8):374-7. [Crossref]  [PubMed] 
 63. Bausone-Gazda D, Lefaiver CA, Walters SA. A randomized controlled trial to compare the complications of 2 peripheral intravenous catheter-stabilization systems. J Infus Nurs. 2010;33(6):371-84. [Crossref]  [PubMed] 
 64. Delp J, Hadaway L. New product decisions-the process and out come for a community health system. The Journal of the Association for Vascular Access. 2011;16(2):78-9. [Crossref] 
 65. Jackson A. Retrospective comparative auditof two peripheral IV securement dressings. British Journal of Nursing. 2012;21(1):10-5. [Link] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014