Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: DERLEME
Sağır Olimpiyatları: 1871'den Günümüze Türkiye'de ve Dünyadaki Tarihsel Perspektif: Geleneksel Derleme
Deaflympic: A Historical Perspective Since 1871 in Relation to Turkey and the World: Traditional Review
Pelin AKSEN CENGİZHANa
aKırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hareket ve Antrenman Bilimleri ABD, Kırıkkale, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2021;29(2):264-77
doi: 10.5336/mdethic.2020-79369
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Sağır sporları, sağır kişilerin öz kararlılık haklarını sağır sporları faaliyetlerine ilişkin organizasyon, rekabet ve sosyalleşme aracılığıyla kullandıkları sosyal kurumdur. Sağır bireylerin dünyanın her yerinde entelektüel açıdan daha alt seviyede, dilsel açıdan da yetersiz olduğu düşünülürken spor organizasyonları, sağırların bilinenden çok daha fazlasına sahip olduğunu göstermek için en iyi yanıt olmuştur. Devletlerin ve bireylerin sağır olimpiyatlar akımına katılması, ön yargıların hızının kesilmesini sağlamıştır. Tarihsel süreçte dünyada ve Türkiye'de, sağır sporunu iyileştirmeye yönelik yapılan girişimler sonucu ortaya çıkan gelişimin, sağır sporuna olan farkındalığı artıracağı düşünülmektedir. Bu sebeple araştırmada, Türkiye'de ve dünyada 1871 yılından günümüze kadar olan süreçte sağır sporu ve sağır olimpiyatlarındaki gelişmeler incelenmiş; önemli tarihsel olayların, bireylerin, grupların, kurumların, sosyal olayların ve politikaların bu bireylerin tanımlanmasını nasıl etkilediğini, sağır sporcuların olimpiyatlara katılım tablosu, ülke, kadın ve erkek sporcu sayısı, spor branşları, madalya sayısı ve derecelerinden yola çıkılarak, sağır sporlarının kronolojik gelişiminin ortaya konması amaçlanmıştır. Sağır Olimpiyatları ve sağır sporuyla ilgili bilimsel yayınlar ve istatistiksel veriler taranmış ve derlenmiştir. Sonuç olarak, devletlerin ve bireylerin Sağır Olimpiyatları akımına katılmasının, sağır bireylere karşı ön yargıların azalmasına neden olduğu ve sağır sporunun gelişmesi için oldukça önemli olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşitme engelli; sağır; sağır sporu; sağır olimpiyatları; tıp tarih
ABSTRACT
Deaf sports are the social institution deaf people use their self-decisiveness through organization, competition and socialization related to deaf sports activities. Although societies all over the world see deaf individuals at a lower level intellectually and insufficient linguistically, it is considered that the deaf sports organizations and competitions is the best answer to show that deaf people have more than assumed. The participation of sports and individuals in Deaflympics has made it possible for these biases to be removed. As a result of the developments caused by the interventions to improve deaf sports in the world and in Turkey in the historical process, it is considered that awareness on deaf sports will increase. Therefore, the developments which took place in deaf sports and Deaflympics in Turkey and the world from 1871 to the present time were analyzed in the study and it was aimed at presenting how important historical events, individuals, groups, institutions, social events and policies affected the definition of deaf individuals and the chronological development of deaf sports by taking the participation state of deaf athletes and countries in Olympics, the number of female and male athletes, sports branches, the number of medals and degrees as the starting point. Scientific publications and statistical data on Deaflympics and deaf sports were reviewed and the data were compiled in the study. As a result, it was concluded that the participation of nations and individuals in the Deaflympics movement is quite important in terms of reducing prejudices towards deaf individuals and the development of deaf sports.

Keywords: Hearing impaired; deaf; deaf sports; deaflympics; medical history
REFERANSLAR:
 1. Uskun E. [Engellilik ve spor]. Baydar ML, Çetin C, editörler. Multidisipliner Yaklaşımla Spor Sağlığı. 1. Baskı. Ankara: Şahsi Yayınlar; 2011. p.99-135. [Link] 
 2. Mumcu HE. Engelli Spor Politikaları (Avrupa Birliği Ülkeleri ile Türkiye karşılaştırması). 1. Baskı. Ankara: Akademisyen Kitabevi; 2019. [Link] 
 3. Kırman A, Yıldırım Sarı H. İşitme engelli çocuk ve adölesanların sağlık durumları. [Health status of hearing impaired children and adolescents]. The Journal of Current Pediatrics. 2011;9:85-92. [Link] 
 4. Alsancak F. Sağır toplumunun sosyal dışlanma sorunları. [Social exclusion problems of the deaf community]. The Journal of International Social Research. 2018;11(58):423-230. [Crossref] 
 5. Sarı H. Farklı ortamlarada öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin sosyal ve etik kurallarla ilgili bilgilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. [A Comparative evaluation of moral and social rule knowledge of hearing impaired children who are educated in different settings]. Selcuk University The Journal of Institute of Social Sciences. 2009;21:391-406. [Link] 
 6. Aydoğu BN, Yüksel M. Kimlik ve kültür bağlamında işitme engellilik/sağırlık. [Hearin impairment/deafness in the context of identity and culture]. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. 2020;10(1/18):51-65. [Crossref] 
 7. Atherton M. Sport in the British deaf community. Sport in History. 2007;27(2):276-92. [Crossref] 
 8. Thomas N, Smith A. Disability, Sport and Society: An Introduction. 1st ed. London: Routledge; 2008. [Link] 
 9. Moore K. Football and the olympics and paralympics. Sport in Society. 2014;17(5):640-55. [Crossref] 
 10. Le Clair JM. Global organizational change in sport and the shifting meaning of disability. Sport in Society. 2011;14(9):1072-93. [Crossref] 
 11. Depauw K. Disability sport: historical context. In: Fitzgerald H, ed. Disability and Youth Sport. 1st ed. USA: Routledge; 2008. p.11-23. [Link] 
 12. Peers D. (Dis)empowering paralympic histories: absent athletes and disabling discourses. Disability and Society. 2009;24(5):653-65. [Crossref] 
 13. Williams J. Steve Bailey, athlete first: a history of the paralympic movement. Sport in History. 2012;32(2):357-60. [Crossref] 
 14. Kirby SL, Demers G, Parent S. Vulnerability/prevention: considering the needs of disabled and gay athletes in the context of sexual harassment and abuse. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2008;6(4):407-26. [Crossref] 
 15. Ruffié S, Ferez S, Lantz E. From the institutionalisation of all disabilities to comprehensive sports integration: France joining the paralympic movement (1954-2012). International Journal of the History of Sport. 2014;31(17):2245-65. [Crossref] 
 16. Brittain I. The Paralympic Games Explained. 2nd ed. New York: Routledge; 2016. [Crossref] 
 17. Gold JR, Gold MM. The paralympic games. In: John R. Gold, Margaret M. Gold, eds. Olympic Cities: City Agendas, Planning, and the World's Games, 1896-2020. 3rd ed. London: Routledge; 2016. p.114-38. [Link] 
 18. Stewart DA. Deaf sport: The Impact of Sports within the Deaf Community. 1st ed. Washington DC: Gallaudet University Press; 1991. [Link] 
 19. Stewart DA, McCarthy D, Robinson JA. Participation in deaf sport: characteristics of deaf sport directors. Adapted Physical Activity Quarterly. 1988;5(3):233-44. [Crossref] 
 20. Stewart DA. Deaf sport in the community. Journal of Community Psychology. 1986;14(2):196-205. [Link] 
 21. Aksen Cengizhan P, Günay M. Türkiye işitme engelliler A milli erkek basketbol takımının fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. [Evaluation of the physical and physiological characteristics of the Turkish national deaf men's basketball team]. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi. 2014;11(4):50-9. [Link] 
 22. Ciğerci AE, Aksen P, Cicioglu İ, Günay M. Dokuz-15 yaş grubu işitme engelli ve işitme engelli olmayan öğrencilerin bazı fizyolojik ve motorik özelliklerinin değerlendirilmesi. [The evaluation of some physical and motor features of the students aged 9-15 with hearing impaired or not]. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 2011;13(Ek sayı):35-42. [Link] 
 23. Aksen Cengizhan P, Savaş S. İşitme engellilerde sınıflandırma. Atalay Güzel N, Kafa N, editörler. Engellilerde Spor ve Sınıflandırma. 2. Baskı. Ankara: Hipokrat Yayıncılık; 2020. p.205-16. [Link] 
 24. Sarı H. İşitme yetersizliği olan çocuklar. Kirk S, Gallagher J, Coleman MR. Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimi. 14. Baskı. Rakap S, Kalkan S, çeviri editörleri. Ankara: Nobel Yayınevi; 2017. p.349-83. [Link] 
 25. DePauw KP, Gavron SJ. Disability Sport. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics; 2005. [Crossref] 
 26. Deaflympics [İnternet]. © 2020 International Committee of Sports for the Deaf. History. Erişim linki: (Erişim tarihi: 11 Haziran 2021) [Link] 
 27. Ogoura K. The deaflympics: history, present status, issues, and comparison with the paralympics. Journal of Paralympic Research Group. 2018;8:17-35. [Link] 
 28. DePauw KP. Girls and women with disabilities in sport. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 1999;70(4):50-2. [Crossref] 
 29. Aksen Cengizhan P. İşitme engellilerde spor ve sınıflandırma. Atalay Güzel N, Kafa N, editörler. Engellilerde Spor ve Sınıflandırma. 1. Baskı. Ankara: Gazi Yayınevi; 2016. p.135-55. [Link] 
 30. Brancaleone MP, Shingles RR, DeLellis N. Deaflympians' satisfaction with athletic training services at the 2013 deaflympic summer games. J Athl Train. 2017;52(7):708-18. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 31. Sukumar B, Sunilkumar S, Abraham G. Impact of resisted exercises on strentgh endurance and speed of deaf high scholl students. International Journal of Sports Science and Fitness. 2012;2(2):252-9. [Link] 
 32. Breivik JK, Haualand H, Solvang P. Rome, a temporary deaf city! Deaflympics 2001. Bergen, Norway: Bergen University; 2002. [Link] 
 33. Fitzgerald H. Disability and Youth Sport. 1st ed. London: Routledge; 2009. [Link] 
 34. Deaflympics [İnternet]. © 2020 International Committee of Sports for the Deaf. Sports. Erişim linki: (Erişim tarihi: 11 Haziran 2021) [Link] 
 35. DePauw KP. Sport and physical activity in the life-cycle of girls and women with disabilities. Women in Sport and Physical Activity Journal. 2016;6(2):225-37. [Crossref] 
 36. Palmer T, Weber KM. The deaf athlete. Curr Sports Med Rep. 2006;5(6):323-6. [Crossref]  [PubMed] 
 37. DePauw KP. A Historical perspective of the paralympic games. Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 2012;83(3):21-31. [Crossref] 
 38. Foster R, Fitzgerald H, Stride A. The socialization and participation of deaflympians in sport. Sport in Society. 2019;22(12):1904-18. [Crossref] 
 39. Deaflympics [İnternet]. © 2020 International Committee of Sports for the Deaf. Brazil declares host for the summer deaflympics in 2021. Erişim linki: (Erişim tarihi: 11 Haziran 2021.) [Link] 
 40. Deaflympics [İnternet]. © 2020 International Committee of Sports for the Deaf. Logo. Erişim linki: (Erişim tarihi: 21 Haziran 2021) [Link] 
 41. Savucu Y. Uyarlanmış beden eğitimi ve spor. [Adapted physical education and sport]. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi. 2019;5(4):192-200. [Crossref] 
 42. TİESF [İnternet]. 2020 © Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu. Tarihçe. Erişim linki: (Erişim tarihi: 21 Haziran 2021) [Link] 
 43. TÜİK [İnternet]. Engelli istatistikleri. 2020. Erişim linki: [Link] 
 44. Esatbeyoglu F, Güven-Karahan B. Engelli bireylerin fiziksel aktiviteye katılımlarının önündeki engeller. [Perceived participation barriers to physical activity among individuals with disabilities]. Spor Bilimleri Dergisi. 2014;25(2):43-55. [Link] 
 45. Atayurt-Fenge ZZ, Subaşıoğlu F. Dünyada ve Türkiye'de işitme engelilik: zaman çizelgesi. [A timeline for hearing disability in the world and in Turkey]. DTCF Dergisi. 2019;59(2):1188-1207. [Crossref] 
 46. Namlı S, Suveren S. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümlerinde okuyan engelli öğrencilerin uyum düzeyleri ve beklentileri. [Adaptation levels and expectations of students with disabilities in physical education and sports departments of universities]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2019;20(3):445-70. [Crossref] 
 47. Demir H, Barsbuğa Y, Küçükbezirci E. Engelli sporcuların spora başlama eğilimini belirleyen faktörlerin araştırılması. [Investigation of factors that determine the tendency of athletes with disabilities to start sports]. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 2011;13(Ek sayı):43-7. [Link] 
 48. Tekkurşun-Demir G, İlhan EL. Engelli sporcularda spora katılım motivasyonu. [Motivation of atheletes with disabilities for sports participation]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2010;21(1):49-69. [Crossref] 
 49. Aksen Cengizhan P. Knowledge and use of dietary supplement products by deaf athletes. Journal of Education and Training Studies. 2018;6(6):111. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014