Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Sağlık Profesyonellerinin Kültürel Alçak Gönüllülük ve Birey/Hasta Mahremiyetine Yönelik Görüşleri: Tanımlayıcı Araştırma
Health Professionals Views on Cultural Humility and Individual/Patient Privacy: Descriptive Research
Hanife KAYAa , Mine BEKARb
aEtimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi, Ankara, Türkiye
bSivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Programları Bölümü, Sivas, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Health Sci. 2024;9(2):274-83
doi: 10.5336/healthsci.2023-99844
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Amaç: Araştırma, sağlık profesyonellerinin kültürel alçak gönüllülük ve birey/hasta mahremiyetine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın evrenini 01.05.2022- 15.06.2022 tarihleri arasında Samsun ili, Havza Devlet Hastanesi, aile sağlığı merkezleri ve Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışan 210 sağlık profesyoneli oluşturmuş, evrenin tümü örnekleme alınmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Hemşirelikte Hasta Mahremiyeti Ölçeği ve Kültürel Alçak Gönüllülük Görüş Formu ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; varyans analizi, bağımsız gruplarda t-testi, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U testi, Cronbach's alfa testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Bulgular: Sağlık profesyonellerinin %33,8'i hemşire, %22,9'u doktor, %13,3'ü ebedir, %84,3'ü devlet hastanesinde, %45,7'si serviste çalışmaktadır. Sağlık profesyonellerinin kültürel alçak gönüllülük ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik ifadelere katılma oranlarının yüksek olduğu ve sağlık profesyonellerinin Hemşirelikte Hasta Mahremiyet Ölçeği toplam puan ortalamasının 4,59±0,47 olduğu belirlenmiştir. Alt boyut puan ortalamaları ise özel hayat ve kişisel bilgilerin gizliliği 4,57±0,47; cinsiyete ilişkin mahremiyet 4,48±0,57; kendini koruyamayanların mahremiyeti 4,64±0,57; bedensel mahremiyet 4,67±0,59; uygun ortam oluşturma 4,67±0,58'dir. Sağlık profesyonellerinin Hemşirelikte Hasta Mahremiyeti Ölçeği puanının yüksek olduğu birey/hasta mahremiyetine özen gösterdiği belirlenmiştir. Sağlık profesyonellerinin kültürel alçak gönüllülük görüşleri ile Hemşirelikte Hasta Mahremiyeti Ölçeği toplam ve alt boyutları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Sağlık profesyonellerinin kültürel alçak gönüllülük ile ilgili görüşlere katılımı ve birey/hasta mahremiyet ölçeği puanlarının yüksek olduğu belirlenmiş, kültürel alçak gönüllülük ve birey/hasta mahremiyetine duyarlı oldukları saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, sağlık profesyonellerinin kültürel alçak gönüllülük ve birey/hasta mahremiyetine yönelik duyarlılıklarının ve farkındalıklarının sürdürülmesi için desteklenmeleri, kültürel alçak gönüllülük ve birey/hasta mahremiyetine yönelik görüşlerinin ve yaklaşımlarının belirlenebileceği nitel araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Birey/hasta mahremiyeti; kültürel alçak gönüllülük; sağlık profesyonelleri
ABSTRACT
Objective: The research was conducted as a descriptive study to determine the views of health professionals regarding cultural humility and individual/patient privacy. Material and Methods: The population of the research consisted of 210 health professionals working in Samsun province, Havza State Hospital, family health centers and Havza Physical Therapy and Rehabilitation Center between 01.05.2022 and 15.06.2022 and who agreed to participate in the research, and the entire population was sampled. Data were collected with the Personal Information Form, Patient Privacy in Nursing Scale and Cultural Humility Opinion Form. In evaluating the data; analysis of variance, independent samples t-test, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U test, Cronbach's alpha test were used. The significance level was taken as 0.05. Results: 33.8% of health professionals are nurses, 22.9% are doctors, 13.3% are midwives, 84.3% work in public hospitals and 45.7% work in wards. It was determined that the rate of agreement with the statements aimed at determining the views of health professionals on cultural humility was high and the total mean score of the Patient Privacy in Nursing Scale was 4.59±0.47. Subscale mean scores are: privacy and confidentiality of personal information: 4.57±0.47; privacy regarding gender 4.48±0.57; privacy of those who cannot protect themselves 4.64±0.57; physical privacy 4.67±0.59; Creating a suitable environment is 4.67±0.58. It has been determined that healthcare professionals with high Patient Privacy in Nursing Scale scores pay attention to individual/patient privacy. The difference between the cultural humility views of health professionals and the total and sub-dimensions of the Patient Privacy in Nursing Scale was found to be statistically significant (p<0.05). Conclusion: It was determined that health professionals' participation in views on cultural humility and individual/patient privacy scale scores were high, and they were found to be sensitive to cultural humility and individual/patient privacy. In line with these results, health professionals should be encouraged to maintain their sensitivity and awareness towards cultural humility and individual/patient privacy. It is recommended to conduct qualitative research to determine their views and approaches towards support, cultural humility and individual/patient privacy.

Keywords: Individual/patient privacy; cultural humility; health professionals
REFERANSLAR:
 1. Aktan GG, Eşer İ, Kocaçal E. Hemşirelerin hasta mahremiyetini koruma ve sürdürme durumları ile etkileyen faktörler [The status of nurses protecting and maintaining patient privacy and affecting factors]. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2019;16(4):301-5. [Link] 
 2. Sağlık Bakanlığı, Hasta hakları istatistiği. Erişim Tarihi: 19.01.2022. [Link] 
 3. Gündüz N, Altıntaş S. Hasta mahremiyetine yönelik sağlıkta kalite standartlarının hastane çalışanları üzerinde algılarının ölçülmesi [Measuring the perception of hospital staff on the health quality standards towards patients confidentiality]. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi. 2019;16(1):11-30. [Link] 
 4. Bekmezci H, Özkan H. Ebelik uygulamalarında mahremiyetin önemi [The importance of privacy in midwifery practices]. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi. 2015;2(1):113-24. [Link] 
 5. Özata M, Kubilay Ö. Hastanelerde hasta mahremiyetine yönelik uygulamalarının sağlıkta kalite standartları bağlamında değerlendirilmesi: Konya örneği [The evaluation of patient confidentiality implementations in the hospitals in the context of quality standards of the health: the case of Konya]. The Journal of Academic Social Science Studies. 2016;45:11-33. [Crossref] 
 6. Tosun H, Aksoy N. Ebelik uygulamalarında mahremiyet [Privacy in midwifery practices]. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi. 2019;1(1):21-7. [Link] 
 7. Lin YK, Lee WC, Kuo LC, Cheng YC, Lin CJ, Lin HL, et al. Building an ethical environment improves patient privacy and satisfaction in the crowded emergency department: a quasi-experimental study. BMC Med Ethics. 2013;14:8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 8. Taitsman JK, Grimm CM, Agrawal S. Protecting patient privacy and data security. N Engl J Med. 2013;368(11):977-9. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Değirmen N. Jinekoloji ve obstetride beden mahremiyeti: Kütahya örneği [Doktora tezi]. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi; 2018. [Erişim tarih: 06.01.2022]. [Link] 
 10. Candan M, Bilgili N. Hemşire ve ebelerin hasta mahremiyetine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of nurse and midwives' opinions on patient privacy]. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018;3(3):34-43. [Link] 
 11. Akar Y, Özyurt E, Erduran S, Uğurlu D, Aydın İ. Hasta mahremiyetinin değerlendirilmesi [Evaluation of patient confidentiality]. Sağlık Akademisyenleri Dergisi. 2019;6(1):18-24. [Link] 
 12. Schiavo R. Embracing cultural humility in clinical and public health settings: a prescription to bridge inequities. Journal of Communication in Healthcare. 2023;16(2):123-5. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Bekar M, Başlı M, Civelek İ. Sağlık Alanında Kültürel Tevazu (Cultural Humility) Kavramının Analizi ve Önemi. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi; 29 Kasım-1 Aralık 2018; Ankara.
 14. Bekar M. Kültürel tevazu. Demirel G, Cesur B, Ertekin Pınar Ş, Dağlar G, editörler. 6. Uluslararası 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı. 1. Baskı. Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi; 2019. p.27-33.
 15. Hook JN, Watkins CE. Cultural humility: The cornerstone of positive contact with culturally different individuals and groups? Am Psychol. 2015;70(7):661-2. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Yeager KA, Bauer-Wu S. Cultural humility: essential foundation for clinical researchers. Appl Nurs Res. 2013;26(4):251-6. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. Kibakaya EC, Oyeku SO. Cultural Humility: A Critical Step in Achieving Health Equity. Pediatrics. 2022;149(2):e2021052883. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Gonzalez E, Sperandio KR, Mullen PR, Tuazon VE. Development and initial testing of the Multidimensional Cultural Humility Scale. Measurement and Evaluation in Counseling and Development. 2021;54(1):56-70. [Crossref] 
 19. Campinha-Bacote J.A. Cultural competemility: a paradigm shift in the cultural competence versus cultural humility debate-part I. Online Journal of Issues in Nursing. 2018;24(1). [Crossref] 
 20. Stubbe DE. Practicing Cultural Competence and Cultural Humility in the Care of Diverse Patients. Focus (Am Psychiatr Publ). 2020;18(1):49-51. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 21. Tanrıverdi G, Gülyenli N. Toplum temelli kültürlerarası hemşirelik. Erkin Ö, Kalkım A, Göl İ, editörler. Halk Sağlığı Hemşireliği. 1. Baskı. Adana: Nobel Kitabevi; 2021. p.127-52.
 22. Tanrıverdi G. Hemşirelerde kültürel yeterliliği geliştirmeye yönelik yaklaşım ve öneriler [Approaches and recommendations for improving the cultural competence in nursing]. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2017;25(3):227-36. [Crossref] 
 23. Bahar Z, Aydoğu NG, Gürkan KP. Sağlık davranışları üzerinde kültürün etkisi. Tanrıverdi G, editör. Kültürlerarası Hemşirelik. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.17-21.
 24. Gözüm S, Tuzcu A, Yurt S. Developing a cultural competency scale for primary health care professionals. Studies in Psychology. 2020;40(2):429-50. [Crossref] 
 25. Chang ES, Simon M, Dong X. Integrating cultural humility into health care professional education and training. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2012;17(2):269-78. [Crossref]  [PubMed] 
 26. Foronda C, Baptiste DL, Reinholdt MM, Ousman K. Cultural humility: a concept analysis. J Transcult Nurs. 2016;27(3):210-7. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Johnson CD. Cultivating wellness and cultural humility through self-awareness and self-reflection: the practice of physician cultural responsibility. In: O'Malley C, Johnston AL, Chase A, Prasad S, eds. Cases on Diversity, Equity and Inclusion for the Health Professions Educator. 1st ed. Hershey, PA: Medical Information Science Reference, an imprint of IGI Global; 2023. p.270-88. [Crossref] 
 28. Hook JN, Boan D, Davis DE, Aten JD, Ruiz JM, Maryon T. Cultural humility and hospital safety culture. J Clin Psychol Med Settings. 2016;23(4):402-9. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Özer K. Sağlık kuruluşlarında hasta mahremiyeti uygulamalarının ve sağlık profesyonellerinin hasta mahremiyetine yönelik tutumlarının incelenmesi (Konya örneği) [Yüksek Lisans Tezi]. Konya: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2015. [Erişim tarih: 02.01.2022]. [Link] 
 30. Ozturk H, Bahçecik N, Ozçelik KS. The development of the patient privacy scale in nursing. Nurs Ethics. 2014;21(7):812-28. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Kızılcık Özkan Z, Çil Eyi S, Mayda Z. Hemşirelik öğrencilerinin hasta mahremiyetini korumaya yönelik davranışlarının belirlenmesi [Determination of nursing students behavior about protecting patient privacy]. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 2020;8(2):312-20. [Crossref] 
 32. Varol E. Hemşirelerin mahremiyet hakkındaki tutumları ve bakım uygulamalarının hasta mahremiyetine olan etkileri [Yüksek Lisans Tezi]. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2018. [Erişim tarihi:05.01.2022]. [Link] 
 33. Tanrıkulu F, Erol F, Ziyai NY, Gündoğdu H, Karabulut B, Dikmen Y. Hemşirelerin hasta mahremiyetini gözetme durumlarının incelenmesi [Investigation of the evaluation of the nurses in patient privacy]. Journal of Innovative Healthcare Practices. 2020;1(1):22-9. [Link] 
 34. Arslan ET, Demir H. Sağlık çalışanlarının hasta mahremiyetine ilişkin tutumu: nitel bir araştırma [Attitudes of health workers related to patient confidentiality: a qualitative research]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017;17(4):191-220. [Link] 
 35. Shorey S, Ng ED, Downe S. Cultural competence and experiences of maternity health care providers on care for migrant women: a qualitative meta-synthesis. Birth. 2021;48(4):458-69. [Crossref]  [PubMed] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014