Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: DERLEME
SMA Tarama, Tanı ve Tedavisinde Karşılaşılan Etik Sorunlar, Sağlık Politikalarında Yükselen Popülizm ve Medyanın Etkisi: Sistematik Derleme
Ethical Problems Faced in SMA Screening, Diagnosis and Treatment, Rising Populism in Health Policy and Impact of the Media: Systematic Review
Gülten DİNÇa , Mehmet Gökhan AKINb , Zeynep ERATb
aİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik ABD, İstanbul, Türkiye
bİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2024;32(1):64-75
doi: 10.5336/mdethic.2023-99285
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Spinal musküler atrofi (SMA), ilerleyici ve kalıtsal bir motor nöron hastalığıdır. Beş tipi olan hastalığın günümüzde kesin bir tedavisi yoktur. Güncel tedaviler hastalığın ilerleyişini yavaşlatıp hastaların yaşam süresini uzatsa ve yaşam kalitesini iyileştirebilse de tedavilere ilişkin birçok sosyal ve etik problem ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan bu problemler arasında; tedavinin çok yüksek olan maliyeti, tedavi sürecinde dijital ve konvansiyonel (geleneksel) medyanın gücünden yararlanma olanaklarındaki eşitsizlikler, kaynakların adil olmayan dağılımı ve SMA'ya ilişkin sağlık politikalarında yükselen popülizm sayılabilir. Bununla beraber SMA hastalığına ilişkin etik problemler sadece tedavi ile sınırlı değildir. Tanı ve tarama testlerindeki yetersizlikler, hastaların palyatif bakım ve yaşam sonu desteğine ihtiyaç duyabilmesi, hastaların ve ailelerin aydınlatılmış onamlarının alınması, yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasındaki güçlükler ve bu gibi birçok konu da etik açıdan tartışmalıdır. Tüm bunlara ek olarak söz konusu etik problemlerin ana öznesini çoğu zaman; savunmasız bir hasta grubunun yani bakıma muhtaç çocukların oluşturduğu gerçeği bu etik problemleri daha da karmaşık hâle getirmektedir. Ancak SMA'nın oldukça geniş bir yelpazede birçok etik probleme neden olmasına karşın hastalığı tıp etiği açısından irdeleyen yeterli sayıda kaynak bulunmamaktadır. Bu nedenle makalede özellikle ülkemiz açısından; hastalığın tarama, tanı ve tedavisi sırasında ortaya çıkabilecek etik sorunlar ile birlikte sağlık politikaları ve hastalıkla ilgili popülizmde medyanın etkisi gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: SMA; etik; tıbbi kitle fonlaması; sağlık politikaları; medya etkisi
ABSTRACT
Spinal muscular atrophy (SMA) is a progressive and inherited motor neuron disease. The disease has five types and currently there is no definitive treatment for the disease. Although current treatments can slow the progress of disease, prolong patient's life span and improve quality of life; they can lead to many social and ethical problems. These problems include; extremely high treatment costs, inequalities in utilization of digital and conventional (traditional) media power during the course of treatment, unfair distribution of resources and rising populism in health policies regarding SMA. Furthermore, ethical problems relating to SMA are not limited only to its treatment. Many issues such as imperfections in the diagnosis and screening tests, patients' need for palliative care and end-of-life support, obtaining informed consent of patients and families, and difficulties in the execution of laws and regulations are also ethically controversial. Additionally, the fact that the main subject of aforementioned ethical problems caused by a vulnerable patient population; children in need of nursing care most of the time, makes these ethical problems even more complex. Although SMA causes a wide range of ethical problems, there is no sufficient number of resource examining the disease under the scope of medical ethics. Therefore, in this article, we will examine the ethical problems that may arise during the course of screening, diagnosis and treatment of the disease, especially in Türkiye, as well as the impact of the media on health policies and populism related to the disease.

Keywords: SMA; ethics; medical crowdfunding; health policies; media influence
REFERANSLAR:
 1. Nanette C, Joyce DO. Spinal muscular atrophy. In: Nelson MR, ed. Pediatrics; Rehabilitation Medicine Quick Reference. 2nd ed. New York: Demos Medical; 2011. p.206-7.
 2. Burr P, Reddivari AKR. Spinal Muscle Atrophy. 2023 Jul 17. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023. [PubMed] 
 3. Bofanova NS, Eliseeva AR, Onchina VS. Sovremennye printsipy terapii patsientov so spinal'nymi myshechnymi atrofiyami [Modern principles of therapy for patients with spinal muscular atrophy]. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2023;123(3):34-40. Russian. [Crossref]  [PubMed] 
 4. CADTH. Pharmacoeconomic Review Report: Nusinersen (Spinraza): (Biogen Canada Inc.): Indication: Treatment of patients with 5q SMA [Internet]. Appendix 1, Cost Comparison. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2018. Cited: May 5, 2023. Available from: [Link] 
 5. Ogbonmide T, Rathore R, Rangrej SB, Hutchinson S, Lewis M, Ojilere S, et al. Gene therapy for spinal muscular atrophy (SMA): a review of current challenges and safety considerations for onasemnogene abeparvovec (Zolgensma). Cureus. 2023;15(3):e36197. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 6. Mahajan R. Onasemnogene abeparvovec for spinal muscular atrophy: the costlier drug ever. Int J Appl Basic Med Res. 2019;9(3):127-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 7. Baranello G, Darras BT, Day JW, Deconinck N, Klein A, Masson R, et al; FIREFISH Working Group. Risdiplam in type 1 spinal muscular atrophy. N Engl J Med. 2021;384(10):915-23. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Markati T, Fisher G, Ramdas S, Servais L. Risdiplam: an investigational survival motor neuron 2 (SMN2) splicing modifier for spinal muscular atrophy (SMA). Expert Opin Investig Drugs. 2022;31(5):451-61. [Crossref]  [PubMed] 
 9. CADTH. CADTH Reimbursement Recommendation; Risdiplam (Evrysdi). Canadian Journal of Health Technologies. 2021;1(8):1-15 [Crossref] 
 10. Mercuri E, Finkel RS, Muntoni F, Wirth B, Montes J, Main M, et al; SMA Care Group. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscul Disord. 2018;28(2):103-15. [PubMed] 
 11. Butchbach ME. Copy number variations in the survival motor neuron genes: implications for spinal muscular atrophy and other neurodegenerative diseases. Front Mol Biosci. 2016;3:7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Verhaart IEC, Robertson A, Wilson IJ, Aartsma-Rus A, Cameron S, Jones CC, et al. Prevalence, incidence and carrier frequency of 5q-linked spinal muscular atrophy - a literature review. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):124. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 13. Prior TW; Professional Practice and Guidelines Committee. Carrier screening for spinal muscular atrophy. Genet Med. 2008;10(11):840-2. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 14. Özdemir Y, Arısoy R, Semiz A, Şanlıkan F, Akar G, Çağ M. Carrier frequency of spinal muscular atrophy in Turkish population. Perinatal Journal 2022;30(1):57-60. [Crossref] 
 15. Demir N, Ceylaner S. Spinal Müsküler Atrofi (SMA) bilgilendirme belgesi (Perinatoloji uzmanları için). Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği. 2019. Erişim tarihi: 2 Mayıs 2023. Erişim linki: [Link] 
 16. Boardman FK, Young PJ, Griffiths FE. Impairment experiences, identity and attitudes towards genetic screening: the views of people with spinal muscular atrophy. J Genet Couns. 2018;27(1):69-84. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 17. T.C Sağlık Bakanlığı [İnternet]. © 2023 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü [Erişim tarihi: 10 Ekim 2022]. Evlilik Öncesi Spinal Musküler Atrofi (SMA) Taşıyıcı Tarama Programı. Erişim linki: [Link] 
 18. Resmî Gazete (11.8.2021/31565) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılamasına Dair Tebliğ; 2021. [Erişim tarihi: 11 Haziran 2023]. Erişim linki: [Link] 
 19. T.C Sağlık Bakanlığı [İnternet]. © 2023 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü [Erişim tarihi: 10 Ekim 2022]. Yenidoğan Metabolik ve Endokrin Hastalık Tarama Programı (NTP). Erişim linki: [Link] 
 20. T.C Sağlık Bakanlığı [İnternet] © 2023 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü [Erişim tarihi: 10 Ekim 2022]. Evlilik Öncesi Spinal Musküler Atrofi (SMA) Taşıyıcı Tarama Programı. Erişim linki: [Link] 
 21. Marseille E, Kahn JG. Utilitarianism and the ethical foundations of cost-effectiveness analysis in resource allocation for global health. Philos Ethics Humanit Med. 2019;14(1):5. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Cookson R, McCabe C, Tsuchiya A. Public healthcare resource allocation and the Rule of Rescue. J Med Ethics. 2008;34(7):540-4. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Jonsen AR. Bentham in a box: technology assessment and health care allocation. Law Med Health Care. 1986;14(3-4):172-4. [Crossref]  [PubMed] 
 24. Aydın E. Tarihsel ve güncel yönden tıp etiği [Historical and current medical ethics]. Erdem, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi Etik Özel Sayısı. 2005;44:83-102. [Crossref] 
 25. Resmî Gazete (5.7.2017/30115) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ; 2017. [Erişim tarihi: 25 Mart 2023]. Erişim linki: [Link] 
 26. Resmî Gazete (1.2.2019/30673) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ; 2019. [Erişim tarihi: 25 Mart 2023]. Erişim linki: [Link] 
 27. Resmî Gazete (20.8.2020/31219) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ; 2019. [Erişim tarihi: 25 Mart 2023]. Erişim linki: [Link] 
 28. Resmî Gazete (2.2022/31744) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ; 2022. [Erişim tarihi: 25 Mart 2023]. Erişim linki: [Link] 
 29. SMA Bilim Kurulu toplantısına ilişkin açıklama (09.01.2021) [İnternet]. © T.C. Sağlık Bakanlığı (Erişim tarihi: 26 Eylül 2022). Erişim linki: [Link] 
 30. SMA Bilim Kurulu toplantısına ilişkin açıklama 31.01.2023. © T.C. Sağlık Bakanlığı. (Erişim tarihi: 23 Mart 2023). Erişim linki: [Link] 
 31. Nusinersen TA588 Variation 2_16 January 2022. Contract Variation Agreement No.2 Cited: December 22, 2022. Available from: [Link] 
 32. Min-jun J. SMA patients call for improving reimbursement standards for Spinraza. Korea Biomedical Review. April 21, 2023. [Cited: October 15, 2023]. Available from: [Link] 
 33. Min-jun J. SMA patients protest inconsistent reimbursement standards for Spinraza. Korea Biomedical Review. May 19, 2023. [Cited: October 15, 2023]. Available from: [Link] 
 34. Bilgili E, Ecevit E. Sağlık hizmetleri piyasasında asimetrik bilgiye bağlı problemler ve çözüm önerileri [Problems based on asymmetric information in healthcare market and resolutions]. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2008;11(2):201-28 [Link] 
 35. Harris J. Micro-allocation: deciding between patients. In: Kuhse H, Singer P, eds. A Companion to Bioethics. 1st ed. Oxford: Blackwell Publishers; 2001. p.293-305. [Crossref] 
 36. World Health Organization. WHO methods and data sources for global burden of disease estimates 2000-2019. Geneva: World Health Organization; 2020. [Link] 
 37. Chabrol B, Desguerre I. Ethical aspects in the care of a child with infantile spinal muscular atrophy (SMA). Arch Pediatr. 2020;27(7S):7S50-7S53. [Crossref]  [PubMed] 
 38. Hully M, Barnerias C, Chabalier D, Le Guen S, Germa V, Deladriere E, et al. Palliative care in SMA type 1: a prospective multicenter french study based on parents' reports. Front Pediatr. 2020;8:4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 39. Ersoy N. Yaşamın sonuyla ilgili etik konular: I. Demirhan Erdemir A, Öncel Ö, Aksoy Ş, editörler. Çağdaş Tıp Etiği. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2003. p.328-89.
 40. Young MJ, Scheinberg E. The rise of crowdfunding for medical care: promises and perils. JAMA. 2017;317(16):1623-4. [Crossref]  [PubMed] 
 41. Kubheka BZ. Bioethics and the use of social media for medical crowdfunding. BMC Med Ethics. 2020;21(1):96. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 42. Snyder J. Crowdfunding for Medical care: ethical issues in an emerging health care funding practice. Hastings Cent Rep. 2016;46(6):36-42. [Crossref]  [PubMed] 
 43. CTV News [Internet]. © 2023 Bell Media [Cited: Jun 11, 2023]. 'Disgusting' scammer uses B.C. teen's cancer story to solicit donations. Available from: [Link] 
 44. Carollo K. Are Cancer Fraudsters Desperate or Psychopathic. ABC News. Aug 12, 2010. [Cited: June 11, 2023]. Available from: [Link] 
 45. DHA. Fotoğraf da valilik izni de sahte: Sosyal medyada 'hasta çocuk' dolandırıcılığı. CNN Türk. 18.03.2022. [Erişim tarihi: 11 Haziran 2023]. Erişim linki: [Crossref] 
 46. SMA'lı çocuğun adıyla dolandırıcılık yapan adam serbest bırakıldı. BirGün. 12.08.2022. [Erişim tarihi: 11 Haziran 2023]. Erişim linki: [Link] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014