Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: ARAŞTIRMA
The Relationship Between Personal Values and Care Ethics in Nursing: Descriptive-Cross-Sectional Study
Hemşirelikte Kişisel Değerler ve Bakım Etiği İlişkisi: Tanımlayıcı-Kesitsel Çalışma
Elanur ULUDAĞa , Özlem ALBAYRAKb , Gizem DEVECİc
aDepartment of Nursing, Erzurum Technical University Faculty of Health Sciences, Türkiye
bDepartment of Nursing, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Health Sciences, Türkiye
cNamık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Tekirdağ, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2023;31(3):161-70
doi: 10.5336/mdethic.2022-94886
Makale Dili: EN
Tam Metin
ABSTRACT
This study was conducted to investigate the relationship between individuals' personal values and the principles of care ethics. The descriptive-cross-sectional study was carried out between January and August 2019. Data were collected whit the form of socio-demographic characteristics and ethical questions created by the researchers in line with the literature, and a case and value scale with evaluate care ethics. It was also found that 75% of the nurses had taken ethics courses, 53% had faced ethical dilemmas, 38% of those who faced ethical dilemmas acted in line with their values. Additionally, 54% responded to the question 'how frequently do you put ethical principles into practice?' with 'generally,' while 32% responded that patients, 31% said the hospital, and 25% said physicians were factors preventing them from putting ethical principles into practice. When evaluating the hierarchy of values scale, it becomes evident that moral value ranks first, followed by religious value in the second position, and theoretical value in the seventh position. Additionally, statistically significant correlations were observed between the sub-dimensions of the scale and ethical principles: aesthetic value and confidentiality (p=0.01), religious value and first/emergency aid (p=0.00), theoretical value and autonomy (p=0.01), and justice/equality (p=0.02). Furthermore, a statistically significant positive correlation was found between political value and confidentiality (p=0.03). The present study showed that factors related to personal care are among the most important obstacles to observing professional ethics from the perspectives of nurses. As a result of the study, personal values affect care ethics practices.

Keywords: Care ethics; nursing ethics; nursing care; personal values
ÖZET
Bu çalışma, kişisel değerler ile bakım etiği ilişkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırma Ocak-Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan sosyo-demografik özellikleri ve etiğe yönelik soruların olduğu bir form, bakım etiğini değerlendirmek için bir vaka ve değerler hiyerarşisi ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Hemşirelerin %75'inin etik ile ilgili bir dersi aldığı, %53'ünün etik ikilem yaşadığı, etik ikilemde kalanların %38'inin etik ilkelere göre hareket ettiği, ''etik ilkeleri ne kadar pratiğe döküyorsunuz?'' sorusuna %54'ünün ''genellikle'' cevabını verdiği, ''dökemiyorsanız engel nedir?'' sorusuna %32'si hasta, %31'i hastane ve %25'i hekim kaynaklı cevaplarını vermiştir. Değerler hiyerarşisi ölçeği değerlendirildiğinde, birinci sırada ahlaki değer, ikinci sırada dinî değer ve yedinci sırada teorik değerin olduğu görülmüştür. Ayrıca ölçeğin alt boyutları ve etik ilkeler arasında vakaya göre estetik değer ile reklam yasağı (p=0,01), dinî değer ile ilk/acil yardım (p=0,00), teorik değer ile özerlik (p=0,01) ve adalet/eşitlik (p=0,02) ve siyasi değer ile reklam yasağı arasında (p=0,03) istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bu çalışma, bireysel bakıma bağlı faktörlerin, meslek etiği konusunda çalışan hemşirelerin bakış açılarından mesleki etiğin gözlemlenmesinin önündeki en önemli engeller arasında olduğunu göstermiştir. Araştırma sonucunda kişisel değerler bakım etiği uygulamalarını etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Bakım etiği; hemşirelikte etik; hemşirelikte bakım; kişisel değerler
REFERANSLAR:
 1. Keskin G, Yıldırım GÖ. Hemşi̇releri̇n ki̇şi̇sel değerleri̇ni̇n ve i̇ş doyumlarının i̇ncelenmesi̇ [The evaluation of nurses' personel values and their job satisfaction]. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Derg. 2006;22(1):119-33. [Link] 
 2. Williams L. Ethical issues. In: Hastings G, Domegan C, eds. Social Marketing Rebels with a Cause. 3rd ed. London: Routledge; 2017. p.276-90. [Crossref] 
 3. Jormsri P, Kunaviktikul W, Ketefian S, Chaowalit A. Moral competence in nursing practice. Nurs Ethics. 2005;12(6):582-94. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Day PG, Sanchack KE, Lennon RP. A care ethics approach to ethical advocacy for community conditions. Am J Bioeth. 2020;20(4):35-7. [Crossref]  [PubMed] 
 5. Dinç L. Bakım kavramı ve ahlaki boyutu [The concept of caring and its' moral component]. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Derg. 2010;17(2):74-82. [Link] 
 6. Scott PA. Key Concepts and Issues in Nursing Ethics. 1st ed. Cham: Springer; 2017. [Crossref] 
 7. Dinç L, Gastmans C. Trust in nurse-patient relationships: a literature review. Nurs Ethics. 2013;20(5):501-16. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Leslie JL, Lonneman W. Promoting trust in the registered nurse-patient relationship. Home Healthc Now. 2016;34(1):38-42. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Ozaras G, Abaan S. Investigation of the trust status of the nurse-patient relationship. Nurs Ethics. 2018;25(5):628-39. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Feo R, Kitson A, Conroy T. How fundamental aspects of nursing care are defined in the literature: A scoping review. J Clin Nurs. 2018;27(11-12):2189-229. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Fukada M. Nursing competency: definition, structure and development. Yonago Acta Medica. 2018;61(1):1-7. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Vanlaere L, Gastmans C. A personalist approach to care ethics. Nurs Ethics. 2011;18(2):161-73. [Crossref]  [PubMed] 
 13. Lachman VD. Applying the ethics of care to your nursing practice. Medsurg Nurs. 2012;21(2):112-4, 116. [PubMed] 
 14. Sabancıoğulları S, Uslu Kol E, Arslantaş AT, Toğantemur F, Ülker F. Hemşirelerin etik karar verme düzeyi ile profesyonel benlik kavramları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examination of the relationship between ethical decision making levels and professional self-concepts of nurses]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektron Derg. 2018;11(2):105-12. [Link] 
 15. Snellman I, Gedda KM. The value ground of nursing. Nurs Ethics. 2012;19(6):714-26. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Epstein B, Turner M. The nursing code of ethics: its value, its history. Online J Issues Nurs. 2015;20(2):4. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Heikkinen A, Lemonidou C, Petsios K, Sala R, Barazzetti G, Radaelli S, et al. Ethical codes in nursing practice: the viewpoint of Finnish, Greek and Italian nurses. J Adv Nurs. 2006;55(3):310-9. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Rassin M. Nurses' professional and personal values. Nurs Ethics. 2008;15(5):614-30. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Leget C, van Nistelrooij I, Visse M. Beyond demarcation: Care ethics as an interdisciplinary field of inquiry. Nurs Ethics. 2019;26(1):17-25. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Turan Z, Atasoy I. Ebelerin ahlaki duyarlılıkları ile bireysel değerleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma [A study on the relationship between midwives' moral sensitivity and personal values]. Acibadem Univ Saglik Bilim Derg. 2019;10(4):567-75. [Link] 
 21. Köktürk Dalcalı B, Şendir M. Hemşirelerin kişisel değerleri ile etik duyarlılıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi [Determining the relationship between nurses personal values and their ethical sensitivity]. Florence Nightingale Hemşirelik Derg. 2016;24(1):1-9. [Link] 
 22. Güngör E. Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar. 1. Basım. İstanbul: Ötüken Yayınları; 2000.
 23. Hadid SA, Malul L, Khatib M. Nurses' personal values, value implementation at work and the difference between them. Int J Stud Nurs. 2019;4(1):39-45. [Crossref] 
 24. Daşbilek F, Avşar G. Hemşi̇releri̇n ki̇şi̇sel değerleri̇ ı̇le eti̇k duyarlılıklarının bazı deği̇şkenler açısından ı̇ncelenmesi̇ [Investigation of some variables ethics awareness and personal values of nurses]. Ebelik ve Sağlık Bilim Derg. 2019;2(2):45-53. [Link] 
 25. İpek Çaban G, Türer S. Ahlaki gelişim ve hemşirelik [Moral development and nursing]. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilim Derg. 2014;3(3):948-58. [Link] 
 26. Dalcali BK, Özyürek A. Yaşlı bakımı bölümü öğrencilerinin bireysel değerlerine göre yaşlıya yönelik tutumları [The attitudes of the elderly care students towards the elderly according to their personal values]. 2019;12(1):1-7. [Link] 
 27. Karaçar Y, Bademli̇ K, Özgönül ML. Hemşirelerde kişisel değerler ile etik duyarlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi [Determining the relationship between personal values and ethical sensitivity in nurses]. Türkiye Biyoetik Derg. 2020;7(2):47-58. [Crossref] 
 28. Olgun S, Kaptan Ateşoğlu G. Effect of nursing ethics course on ethical decision making status of students. Int J Caring Sci. 2019;12(2):1097-103. [Link] 
 29. Kahriman İ, Yeşilçiçek Çalık K. Klinik hemşirelerin etik duyarlılığı [Ethical sensitivity of clinical nurses]. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilim Derg. 2017;6(3):111-21. [Link] 
 30. McDermott-Levy R, Leffers J, Mayaka J. Ethical principles and guidelines of global health nursing practice. Nurs Outlook. 2018;66(5):473-81. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Tobiano G, Whitty JA, Bucknall T, Chaboyer W. Nurses' perceived barriers to bedside handover and their implication for clinical practice. Worldviews Evid Based Nurs. 2017;14(5):343-9. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Salminen L, Metsämäki R, Numminen OH, Leino-Kilpi H. Nurse educators and professional ethics--ethical principles and their implementation from nurse educators' perspectives. Nurse Educ Today. 2013;33(2):133-7. [Crossref]  [PubMed] 
 33. Blackwood S, Chiarella M. Barriers to uptake and use of codes of ethics by nurses. Collegian. 2020;27(4):443-9. [Crossref] 
 34. Beagan B, Ells C. Values that matter, barriers that interfere: the struggle of Canadian nurses to enact their values. Can J Nurs Res. 2009;41(1):86-107. [PubMed] 
 35. Khaki I, Abbasi M, Khalajina Z, Momenyan S. Barriers to observance of the codes of professional ethics in clinical care: perspectives of nurses and midwifery of hospitals affiliated with Qom University of Medical Sciences in 2016. Heal Spiritual Med Ethics. 2018;5(1):33-9. [Link] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014