Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi

.: DERLEME
Türkçeye Uyarlanmış Pediatrik Popülasyona Özgü Aktivite ve Katılım Ölçme Araçları: Geleneksel Derleme
Activity and Participation Measurement Tools Adapted to Turkish for the Pediatric Population: Traditional Review
Arzu ERDENa, Nurhayat KORKMAZa
aKaradeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Trabzon, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2022;31(2):121-32
doi: 10.5336/pediatr.2021-87191
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Çocukların aktivite ve katılım düzeylerinin belirlenmesi ev, okul ve toplumsal alanlardaki faaliyetlerinin planlanması ve geliştirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Pediatrik popülasyona özgü geliştirilen aktivite ve katılım değerlendirme araçları, tüm dünyada yaygın olarak kullanılmakla birlikte birçoğu Türkçeye uyarlanmıştır. Aktivite ve katılım; İşlevsellik, Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması-Çocuk ve Genç Versiyonu'na göre kaba motor fonksiyonlar, üst ekstremite fonksiyonları, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık düzeyi, denge, yürüme, süreli performans ve fonksiyonel bağımsızlık düzeyi alt boyutları ile değerlendirilmektedir. Bu bağlamda çocukların gelişimlerinin izlenmesi ve tedavi hedeflerinin belirlenmesi için geçerli ve güvenilir araçlar kullanmak oldukça önemlidir. İlgili literatürde, kaba motor fonksiyonları, dengeyi, yürümeyi ve yaşam kalitesini değerlendiren araçların Türkçeye uyarlanmış formlarının az sayıda olduğu dikkat çekmektedir. Üst ekstremite fonksiyonlarını değerlendiren Türkçe ölçme araçlarının çoğunlukta olduğu; ancak fiziksel aktivite ile ilgili sınırlı sayıda olduğu ve fiziksel aktivite ölçümlerin daha çok gözlemsel ve deneysel yöntemlerle yapıldığı görülmektedir. Denge ölçeklerinin ise yönergelerinin uzun olması Türkçe adaptasyona ihtiyacı arttırmıştır. Aktivite ve katılım düzeyinin değerlendirilmesine olan ihtiyacın artmasıyla dil adaptasyonu yapılan ölçme araçlarına erişim daha da önem kazanmıştır. Dil adaptasyonu yapılmamış ölçeklerin kullanımı objektif sonuçlar elde etmede yetersiz kalabilecektir. Bu bakımdan, çocuklarda aktivite ve katılım düzeyini ölçen Türkçeye uyarlanmış araçlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak pediatri alanında çalışan klinisyen ve akademisyenlere önemli katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Günlük yaşam aktiviteleri; toplumsal katılım; pediatri
ABSTRACT
Determining the activity and participation level of children has an important place in the planning and development of their activities at home, school and social areas. Activity and participation assessment tools developed for pediatric population are widely used all over the world and many of them have been adapted into Turkish. According to the International Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth Version, activity and participation are evaluated with sub-di mensions such as gross motor functions, upper extremity functions, level of independence in activities of daily living, balance, walking, timed performance and functional independence level. In this context, it is very important to use valid and reliable tools for monitoring the development of children and determining treatment goals. When the re lated literature is examined, it is noteworthy that there are few Turkish-adapted forms of the tools that evaluate gross motor function, balance, gait, and quality of life. It is seen that Turkish measurement tools evaluating upper extremity functions are in the majority, but there are limited numbers of physical activity and physical activity measurements, mostly made with observational and experimental methods. The fact that the instructions of the balance scales were long increased the need for Turkish adaptation. Access to languageadapted measurement tools has become even more impor tant with the increasing need for evaluating the level of activity and participation. The use of scales without language adaptation may be insufficient to obtain objective results. In this respect, having detailed information about the Turkish-adapted tools that measure the level of activity and participa tion in children will make a significant contribution to clinicians and academics working in the field of pediatrics.

Keywords: Activities of daily living; community participation; pediatrics
REFERANSLAR:
 1. Elbasan B. Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Genişletilmiş 2. Baskı. İstanbul: İstanbul Medikal; 2018. p.391-2.
 2. World Health Organization. International classification of functioning, disability, and health: children & youth version: ICF-CY. Geneva: World Health Organization; 2007. [Link] 
 3. Elbasan B, Düzgün İ. Fiziksel aktivite skalaları-kanıta dayalı fiziksel aktivite [Physical activity scales-evidence based physical activity]. Turkiye Klinikleri J Physiother Rehabil-Special Topics. 2016;2(1):36-9.
 4. Russell DJ, Rosenbaum P, Wright M, Avery LM. Gross motor function measure (GMFM-66 & GMFM-88) users manual. 1st ed. United Kingtom: Mac Keith Press; 2002.
 5. Ataç T, Kerem Günel M. Serebral palsili çocuklarda kaba motor fonksiyon ölçütünün uzun (KMFÖ-88) ve kısa (KMFÖ-66) formunun Türkçe'ye uyarlanması, güvenilirlik ve geçerliliğinin araştırılması ve klinik tiplere göre incelenmesi (Master's thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü). Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2020 [Erişim tarihi 1.09.2021]. [Link] 
 6. Palisano RJ, Rosenbaum P, Bartlett D, Livingston MH. Content validity of the Expanded and Revised Gross Motor Function Classification System. Dev Med Child Neurol. 2008;50(10):744-50. [PubMed] 
 7. El Ö, Baydar M, Berk H, Peker Ö, Koşay C, Demiral Y. Interobserver reliability of the Turkish version of the Expanded and Revised Gross Motor Function Classification System. Disabil Rehabil. 2012;34(12):1030-3. [Crossref]  [PubMed] 
 8. Sköld A, Hermansson LN, Krumlinde-Sundholm LE, Ann-Christin. Development and evidence of validity for the Children's Hand‐use Experience Questionnaire (CHEQ). Dev Med Child Neurol. 2011;53(5):436-42. [Crossref]  [PubMed] 
 9. Jebsen RH, Taylor N, Trieschmann RB, Trotter MJ, Howard LA. An objective and standardized test of hand function. Arch Phys Med Rehabil. 1969;50(6):311-9. [PubMed] 
 10. Sığırtmaç İC, Öksüz Ç. Investigation of reliability, validity, and cutoff value of the Jebsen-Taylor Hand Function Test. J Hand Ther. 2021;34(3):396-403. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Deitz JC, Kartin D, Kopp K. Review of the Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency, (BOT-2). Phys Occup Ther Pediatr. 2007;27(4):87-102. [Crossref]  [PubMed] 
 12. Kose B, Sahin S, Karabulut E, Kayihan H. Turkish version of Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency 2 brief form: its validity and reliability in children with specific learning disability. Bezmialem Sci. 2021;9(2):198-204. [Crossref] 
 13. Bumin G, Akyürek G, Özsezen M, Yıldız C. Hemiplejik serebral palsili çocuklarda 'Shriners Hastanesi Çocuklar için Üst Ekstremite Değerlendirmesi'nin geçerlik ve güvenirliği'. Uzer S, ed. 1. Uluslararası Erken Müdahale ve Rehabilitasyon Kongresi Bildiri Özet Kitabı; 2018 30 Mart-1 Nisan; Ankara, Türkiye. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi; 2018. p.70-150.
 14. Leblebici G, Ovacik U, Gungor F, Davids JR, Tarakci E, Kasapcopur O. Validity and reliability of "Shriners Hospital for Children Upper Extremity Evaluation" in children with rheumatic diseases. Clin Rheumatol. 2021;40(12):5033-40. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Uswatte G, Taub E, Morris D, Vignolo M, McCulloch K. Reliability and validity of the Upper-extremity Motor Activity Log-14 for measuring real-world arm use. Stroke. 2005;36(11):2493-6. [Crossref]  [PubMed] 
 16. Günel MK, Seyhan K, Delioğlu K, Doğan TD, Altunalan T, Kala Y, et al. Validity and reliability of the Turkish version of the Pediatric Motor Activity Log-revised (PMAL-R) for 2-17 year old children with hemiparetic cerebral palsy. Disabil Rehabil. 2021;1-8. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Eliasson AC, Krumlinde-Sundholm L, Rösblad B, Beckung E, Arner M, Öhrvall AM, et al. The Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability. Dev Med Child Neurol. 2006;48(7):549-54. [Crossref]  [PubMed] 
 18. Akpinar P, Tezel CG, Eliasson AC, Icagasioglu A. Reliability and cross-cultural validation of the Turkish version of Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy. Disabil Rehabil. 2010;32(23):1910-6. [Crossref]  [PubMed] 
 19. Arnould C, Penta M, Renders A, Thonnard JL. ABILHAND-Kids: a measure of manual ability in children with cerebral palsy. Neurology. 2004;63(6):1045-52. [Crossref]  [PubMed] 
 20. Öksüz Ç, Alemdaroglu I, Kilinç M, Abaoğlu H, Demirci C, Karahan S, et al. Reliability and validity of the Turkish version of ABILHAND-Kids' questionnaire in a group of patients with neuromuscular disorders. Physiother Theory Pract. 2017;33(10):780-7. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Chien CW, Brown T, McDonald R. Examining content validity and reliability of the Assessment of Children's Hand Skills (ACHS): a preliminary study. Am J Occup Ther. 2010;64(5):756-67. [Crossref]  [PubMed] 
 22. Gün F, Temizkan E, Bumin G. Validity and reliability of the Turkish versions of Assessment of Children's Hand Skills and Children's Hand‐Skills Ability Questionnaire in children with hemiplegic cerebral palsy. Child Care Health Dev. 2021;47(2):191-200. [Crossref]  [PubMed] 
 23. Eren M, Ekici G, Alkan H. Reliability and validity of Turkish version Of Chıldren's Hand Use Experience Questionnaıre for children with hemiparetic cerebral palsy. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium). 2021;7(1):85-92. [Link] 
 24. World Health Organization. Towards a Common Language for Functioning, Disability, and Health: ICF. The International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: World Health Organization; 2002. [Link] 
 25. Haley SM, Coster W, Ludlow LH, Haltiwanger JT, Andrellos PJ. Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Health and Disability Research Institute Boston University. 1992 [Erişim tarihi: 10 Mayıs 2021]. Erişim linki: [Crossref] 
 26. Erkin G, Elhan AH, Aybay C, Sirzai H, Ozel S. Validity and reliability of the Turkish translation of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Disabil Rehabil. 2007;29(16):1271-9. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Uniform Data System for Medical Rehabilitation. The WeeFIM II® Clinical Guide, Version 6.4. Buffalo: UDSMR. 2016 [Erişim tarihi: 3 Mayıs 2021]. Erişim linki: [Link] 
 28. Tur BS, Küçükdeveci AA, Kutlay S, Yavuzer G, Elhan AH, Tennant A. Psychometric properties of the WeeFIM in children with cerebral palsy in Turkey. Dev Med Child Neurol. 2009;51(9):732-8. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Dickinson HO, Colver A, Group S. Quantifying the physical, social and attitudinal environment of children with cerebral palsy. Disabil Rehabil. 2011;33(1):36-50. [Crossref]  [PubMed] 
 30. Çankaya Ö, Günel MK, Özdemir P. Construct-concurrent validity and reliability of the European Child Environment Questionnaire (ECEQ) in a sample of Turkish children with cerebral palsy. Disabil Rehabil. 2020;1-9. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Landgraf JM, Maunsell E, Speechley KN, Bullinger M, Campbell S, Abetz L, et al. Canadian-French, German and UK versions of the Child Health Questionnaire: methodology and preliminary item scaling results. Qual Life Res. 1998;7(5):433-45. [Crossref]  [PubMed] 
 32. Ozdogan H, Ruperto N, Kasapçopur O, Bakkaloglu A, Arisoy N, Ozen S, et al. The Turkish version of the Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) and the Child Health Questionnaire (CHQ). Clin Exp Rheumatol. 2001;19(4 Suppl 23):S158-62. [PubMed] 
 33. Law M, Baptiste S, McColl M, Opzoomer A, Polatajko H, Pollock N. The Canadian occupational performance measure: an outcome measure for occupational therapy. Can J Occup Ther. 1990;57(2):82-7. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Torpil B, Çağlar GE, Bumin G, Pekçetin S. Validity and reliability of the Turkish Canadian Occupational Performance Measure (COPM-TR) for people with multiple sclerosis. Occup Ther Health Care. 2021;35(3):306-17. [Crossref]  [PubMed] 
 35. Arslan SS, Demir N, Dolgun AB, Karaduman A. Development of a new instrument for determining the level of chewing function in children. J Oral Rehabil. 2016;43(7):488-95. [Crossref]  [PubMed] 
 36. Sellers D. Eating and drinking ability classification system. Dysphagia. 2019;34(2):279-80. [Crossref]  [PubMed] 
 37. Günel MK, Cemil Ö, Seyhan K, Arslan SS, Demir N, Karaduman A. Yeme ve İçme Becerileri Sınıflandırma Sistemi'nin Türkçe versiyonu: serebral palsili çocuklarda değerlendirici-içi güvenirliği ve diğer fonksiyonel sınıflandırma sistemleri ile ilişkisi [The Turkish version of the Eating and Drinking Ability Classification system: intra-rater reliability and the relationships with the other functional classification systems in children with cerebral palsy]. Turk J Phys Med Rehab. 2020;31(3):218-24. [Crossref] 
 38. Uneri OS, Agaoglu B, Coskun A, Memik NC. Validity and reliability of Pediatric Quality of Life Inventory for 2-to 4-year-old and 5-to 7-year-old Turkish children. Qual Life Res. 2008;17(2):307-15. [Crossref]  [PubMed] 
 39. Memik NC, Ağaoğlu B, Coşkun A, Uneri OS, Karakaya I. [The validity and reliability of the Turkish Pediatric Quality of Life Inventory for children 13-18 years old]. Turk Psikiyatri Derg. 2007;18(4):353-63. [PubMed] 
 40. Memik NC, Ağaoğlu B, Coşkun A, Karakaya I. Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği'nin 8-12 yaş çocuk formunun geçerlik ve güvenirliği [The validity and reliability of the of the Quality of Life Scale for children 8-12 years old]. Turk J Child Adolesc Ment Health. 2008;15(2):87-98. [Link] 
 41. Waters E, Davis E, Boyd R, Reddihough D, Mackinnon A, Graham H, et al. Cerebral Palsy Quality of Life Questionnaire for children (CP QOL-Child). Manual Melbourne: University of Melbourne; 2006. [Crossref] 
 42. Uysal SA, Düger T, Elbasan B, Karabulut E, Toylan İ. Reliability and validity of the Cerebral Palsy Quality of Life Questionnaire in the Turkish population. Percept Mot Skills. 2016;122(1):150-64. [Crossref]  [PubMed] 
 43. Daltroy LH, Liang MH, Fossel AH, Goldberg MJ. The POSNA pediatric musculoskeletal functional health questionnaire: report on reliability, validity, and sensitivity to change. J Pediatr Orthop. 1998;18(5):561-71. [Crossref]  [PubMed] 
 44. Merder-Coskun D, Kenis-Coskun O, Celenlioğlu AE, Akman M, Saygi EK, Uzuner A. Reliability of cross-cultural adapted Turkish version of the Pediatric Outcomes Data Collection Instrument (PODCI). J Pediatr Rehabil Med. 2016;9(2):101-5. [Crossref]  [PubMed] 
 45. Dilbay NK, Günel MK, Aktan T. Pediatrik Veri Toplama Aracı'nın (PVTA) Türkçe versiyonunun serebral palsili bireylerde geçerlik ve güvenirliği [Reliability and validity of Turkish version of Pediatric Outcome Data Collection Instrument (PODCI) for people with cerebral palsy]. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2013;24(1):118-26. [Link] 
 46. Bjornson KF, Zhou C, Stevenson RD, Christakis D. Relation of stride activity and participation in mobility-based life habits among children with cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil. 2014;95(2):360-8. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 47. Akbaş AN, Çankaya O, Bıyık KS, Üneş S, Tunçdemir M, Arslan UE, et al. Reliability and construct validity of the Turkish adaptation of the Assessment of Life Habits for children and adolescents with cerebral palsy. Marmara Medical J. 2021;34(2):101-11. [Crossref] 
 48. Stein RE, Riessman CK. The development of an İmpact-on-Family Scale: preliminary findings. Medical Care. 1980;18(4):465-72. [Crossref]  [PubMed] 
 49. Bek N, Simsek IE, Erel S, Yakut Y, Uygur F. Turkish version of impact on family scale: a study of reliability and validity. Health Qual Life Outcomes. 2009;7(4). [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 50. Coster W, Bedell G, Law M, Khetani MA, Teplicky R, Liljenquist K, et al. Psychometric evaluation of the participation and environment measure for children and youth. Dev Med Child Neurol. 2011;53(11):1030-7. [Crossref]  [PubMed] 
 51. Kara OK, Turker D, Kara K, Yardimci‐Lokmanoglu BN. Psychometric properties of the Turkish version of Participation and Environment Measure for children and youth. Child Care Health Dev. 2020;46(6):711-22. [Crossref]  [PubMed] 
 52. Arnold DS, O'leary SG, Wolff LS, Acker MM. The Parenting Scale: a measure of dysfunctional parenting in discipline situations. Psychol Assess. 1993;5(2):137-44. [Crossref] 
 53. Arkan B, Bektaş M, Öztürk C, Özyazıcıoğlu N, Vural P. A reliability and validity study of the Turkish version of the Parenting Scale. J Pediatr Res. 2019;6(1):56-64. [Crossref] 
 54. Tatla SK, Jarus T, Virji-Babul N, Holsti L. The development of the Pediatric Motivation Scale for rehabilitation. Can J Occup Ther. 2015;82(2):93-105. [Crossref]  [PubMed] 
 55. Kurt M, Şimşek TT. Pediatrik Motivasyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği [Validity and reliability of the Turkish version of the Pediatric Motivation Scale]. J Exerc Ther Rehabil. 2018;5(2):116-24. [Link] 
 56. Werner H, LeBourgeois MK, Geiger A, Jenni OG. Assessment of chronotype in four-to eleven-year-old children: reliability and validity of the Children's Chronotype Questionnaire (CCTQ). Chronobiol Int. 2009;26(5):992-1014. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 57. Dursun OB, Ogutlu H, Esin IS. Turkish validation and adaptation of Children's Chronotype Questionnaire (CCTQ). Eurasian J Med. 2015;47(1):56. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 58. Horne JA, Östberg O. A self-assessment questionnaire to determine morningness-eveningness in human circadian rhythms. Int J Chronobiol. 1976;4(2):97-110. [PubMed] 
 59. Önder İ, Beşoluk Ş. Adaptation of the Morningness Eveninness Scale for children into Turkish. Biol Rhythm Res. 2013;44(2):313-23. [Crossref] 
 60. Akinci F, Yildirim A, Ogutman B, Ates M, Gozu H, Deyneli O, et al. Translation, cultural adaptation, initial reliability, and validation of Turkish 15D's version: a generic health-related quality of life (HRQoL) instrument. Eval Health Prof. 2005;28(1):53-66. [Crossref]  [PubMed] 
 61. Kowalski KC, Crocker PR, Faulkner RA. Validation of the Physical Activity Questionnaire for older children. Pediatr Exerc Sci. 1997;9(2):174-86. [Crossref] 
 62. Erdim L, Ergün A, Kuğuoğlu S. Reliability and validity of the Turkish version of the Physical Activity Questionnaire for older Children (PAQ-C). Turk J Med Sci. 2019;49(1):162-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 63. Erden A, Arslan EA, Dündar B, Topbaş M, Cavlak U. Reliability and validity of Turkish version of Pediatric Balance Scale. Acta Neurol Belg. 2021;121(3):669-75. [Crossref]  [PubMed] 
 64. Franjoine MR, Gunther JS, Taylor MJ. Pediatric Balance Scale: a modified version of the Berg Balance Scale for the school-age child with mild to moderate motor impairment. Pediatr Phys Ther. 2003;15(2):114-28. [Crossref]  [PubMed] 
 65. Howe JA, Inness EL, Venturini A, Williams J, Verrier MC. The Community Balance and Mobility Scale-a balance measure for individuals with traumatic brain injury. Clin Rehabil. 2006;20(10):885-95. [Crossref]  [PubMed] 
 66. Arslan SA, Sertel M, Demirci CS, Erdal ES, Birsen M. The reliability and validity of the Turkish version of Community Balance and Mobility Scale CB&M-T in older adults. J Basic Clin Health Sci. 2020;4(3):324-8. [Crossref] 
 67. Heyrman L, Molenaers G, Desloovere K, Verheyden G, De Cat J, Monbaliu E, et al. A clinical tool to measure trunk control in children with cerebral palsy: the Trunk Control Measurement Scale. Res Dev Disabil. 2011;32(6):2624-35. [Crossref]  [PubMed] 
 68. Ozal C, Ari G, Gunel MK. Inter-intra observer reliability and validity of the Turkish version of Trunk Control Measurement Scale in children with cerebral palsy. Acta Orthop Traumatol Turc. 2019;53(5):381-4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 69. Verheyden G, Nieuwboer A, Mertin J, Preger R, Kiekens C, De Weerdt W. The Trunk İmpairment Scale: a new tool to measure motor impairment of the trunk after stroke. Clin Rehabil. 2004;18(3):326-34. [Crossref]  [PubMed] 
 70. Demir YP, Yıldırım SA. Nöromüsküler hastalarda gövde kontrolünün değerlendirilmesi: Gövde Bozukluk Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirliği [Assessment of trunk control in patients with neuromuscular diseases: Validity and Reliability of the Trunk Impairment Scale]. Turk J Neurol. 2018;2482:130. [Crossref] 
 71. Ammann-Reiffer C, Bastianen CHG, Van Hedel HJA. Measuring change in gait performance of children with motor disorders: assessing the Functional Mobility Scale and the Gillette Functional Assesment Questionnaire Walking Scale. Dev Med Child Neurol. 2019;61(6):717-24. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 72. Seyhan K, Çankaya Ö, Şimşek TT, Günel MK. Serebral palsili çocuklarda Gillette Fonksiyonel Yürüme Değerlendirme Anketi'nin gözlemci içi güvenirlik ve geçerliğinin araştırılması [An investigation of intra-observer reliability and validity of the Gillette Functional Gait Assessment Questionnaire in children with cerebral palsy]. Turk J Physiother Rehabil. 2018;29(3):73-8. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014