Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: ARAŞTIRMA
Türkiye'de Ebelik Son Sınıf Öğrencilerinin Etik İdeolojilerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determining the Ethical Ideology and Influencing Factors of Senior Midwifery Students in Turkey
Suzi ÖZDEMİRa, Rahime AYDIN ERb
aKocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Kocaeli, TÜRKİYE
bKocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kocaeli, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2021;29(2):189-96
doi: 10.5336/mdethic.2020-79078
Makale Dili: TR
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Bireyin etik ideolojisinin, ahlaki yargılamasını ve kararlarını etkilediği, önemli ölçüde davranışlarının belirleyicisi olduğu ileri sürülmektedir. Ebelik öğrencileri, klinik uygulama eğitimleri sırasında etik sorunlara tanık olabilmekte, kendileri de etik sorun deneyimleyebilmektedir. Öğrenci ebelerin etik ideolojilerinin belirlenmesi, mesleki uygulamalarıyla ilgili ahlaki yargılarının ve tutumlarının öngörülmesini sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de son sınıf ebelik öğrencilerinin etik ideolojilerinin ve etik ideolojilerini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışma, Nisan 2017 ve Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkiye'de ebelik lisans eğitimi veren 29 üniversitenin son sınıf ebelik öğrencileriyle (n=1.138) yürütülmüştür. Çalışmaya ilişkin veriler; öğrenci bilgi formu ve Etik Pozisyon Ölçeği (EPÖ) kullanılarak toplanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %94,6'sı ebelikte etik eğitimin gerekli olduğunu, %96,4'ü eğitimin etik alanında uzman kişi tarafından verilmesi gerektiğini, %58,3'ü verilen etik eğitimin süresini ve %54,5'i verilen etik eğitiminin içeriğini yeterli bulduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin EPÖ, idealizm ve rölativizm alt boyut ortalama puanları sırasıyla; 75,96±9,32, 40,54±5,01 ve 35,42±6,20 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin kardeş sayısı, annesinin eğitim düzeyi, ebelik bölümünü isteyerek seçme, etik eğitimi gerekli bulma ve lisans eğitimi dışında etik eğitimi alma durumları ile etik ideolojileri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, son sınıf ebelik öğrencilerinin etik ideolojilerinin idealizm eğiliminde olduğu, öğrencilerin daha idealist olmalarının, etik karar vermelerini olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Ebelikte etik; etik ideoloji; etik pozisyon; ebelik; öğrenci
ABSTRACT
It is put forward that the ethical ideology of the individual affects her/his moral judgment and decisions and is a significant determinant of her behavior. Midwifery students can witness ethical problems in clinical practice training and experience ethical problems themselves. Determining the ethical ideologies of student midwives can predict their moral judgments and attitudes regarding their professional practices. The aim of this study is to determine the ethical ideology of senior midwifery students in Turkey. The crosssectional descriptive study was conducted between April 2017 and July 2018, with senior midwifery students (n=1,138) of 29 universities that midwifery education in Turkey. Research data was collected using the student information form and the Ethics Position Questionnaire (EPQ). 94.6% of participating in the study stated ethical education is necessary in midwifery and 96.4% stated ethics education should be given by ethics specialist are necessary, 58.3% stated duration of ethical education given and 54.5% stated content of ethical education are enough. Students' EPQ, idealism and relativism subdimension mean scores were respectively; 75.96±9.32, 40.54±5.01 and 35.42±6.20. A significant difference was found between the number of siblings of the students, the education level of their mother, willingly choosing the department of midwifery, finding ethical education necessary and receiving ethical education other than undergraduate education with their ethical ideologies. As a result, it can be said that the ethical positions of midwifery students in the last year tend to be idealistic, and that students' being more idealistic will positively affect their ethical decision-making.

Keywords: Ethics in midwifery; ethical ideology; ethics position; midwifery; student
REFERANSLAR:
 1. Burucuoğlu M, Erdoğan E. [A study about the validity and reliability of ethical position scale]. Uluslararası Bilim Araştırmalar Dergisi. 2016;1(3):7-15. [Crossref] 
 2. Güğerçin U, Ay Ü. [The impact of ethics position on organizational citizenship behavior: an empirical study in the context of ethics position theory]. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2016;19(32):34-46. [Link] 
 3. Izumi S, Konishi E, Yahiro M, Kodama M. Japanese patients' descriptions of "the good nurse": personal involvement and professionalism. ANS Adv Nurs Sci. 2006;29(2):E14-26. [Crossref]  [PubMed] 
 4. Lončarić D, Balent M. The impact of ethical ideologies on the judgment of online marketing communications ethics in the tourism market-tourism students' perspective. Zb Veleučili?ta u Rijeci. 2019;7(1):127-47. [Crossref] 
 5. Davis MA, Andersen MG, Curtis MB. Measuring ethical ideology in business ethics: A critical analysis of the ethics position questionnaire. J Bus Ethics. 2001;32(Special Issue):35-53. [Crossref] 
 6. Büyükyılmaz O, Gürkan S. [The effect of burnout on accounting professions' ethical attitudes]. Mali Çözüm Derg. 2014;129-48. [Crossref] 
 7. Ameh JO, Odusami KT. Nigerian building professionals' ethical ideology and perceived ethical judgement. Australasian Journal of Construction Economics and Building. 2010;10(3):1-13. [Crossref] 
 8. Güğerçin U, Ay Ü. [Factor analytic structure of ethics position questionnaıre: a study on the bank employees]. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017;35(4):53-78. [Crossref] 
 9. Barnett T, Bass K, Brown G. Ethical ideology and ethical judgement regarding ethical issues in business. J Bus Ethics. 1994;13 469-80. [Crossref] 
 10. Forsyth DR. A taxonomy of ethical ideologies. J Pers Soc Psychol. 1980;39(1):175-84. [Crossref] 
 11. Akdemir B, Sarı OT. [Comparison of attitudes towards sex education and ethical positions of teacher who work with ıntellectually disabled ındividuals]. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2019;15(3): 267-82. [Crossref] 
 12. Lee MY, Johnson KKP. Effects of ethical ideologies on Korean consumers' perceptions and purchase intention of fashion counterfeits. J Korean Soc Cloth Text. 2007;31(12):1793-802. [Crossref] 
 13. Özyer K, Azizoğlu Ö. [The impacts of demographic variables on people's ethical attitude]. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2010;6(2):59-84. [Link] 
 14. Forsyth DR. Individual differences in information integration during moral judgment. J Pers Soc Psychol. 1985;49(1):264-72. [Crossref] 
 15. Forsyth DR, Nye JL, Kelley K. Idealism, relativism, and the ethic of caring. J Psychol Interdiscip Appl. 1988;122(3):243-48. [Crossref] 
 16. Huang CC, Lu LC, You CS, Yen SW. The impacts of ethical ideology, materialism, and selected demographics on consumer ethics: an empirical study in China. Ethics Behav. 2012;22(4):315-31. [Crossref] 
 17. Oelhafen S, Hölzli U, Häsänen M, Kärema A, Kasemets MT, Bartels I, et al. Increasing midwives' ethical competence: a European educational and practice development project. Int J Ethics Educ. 2017;2(2):147-60. [Crossref] 
 18. Foster IR, Lasser J, eds. Ersoy N, Ergin A, Özcan M, çeviri editörleri. Ebelik Uygulamalarında Profesyonel Etik. 1. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2015. p.1-15.
 19. YÖK [İnternet]. Mezuniyet Öncesi Ebelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (EUÇEP) 2016 [Erişim tarihi: 12.12.2019]. Erişim linki: [Link] 
 20. Altun İ. The perceived problem solving ability and values of student nurses and midwives. Nurse Educ Today. 2003;23(8):575-84. [Crossref] 
 21. Alan S, Gökyıldız Sürücü Ş, Şenoğlu A, Akça E. [Examining the ethical sensitivity of midwifery and nursing students]. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019;2(2):38-44. [Link] 
 22. Şen E, Dal NA, Üstün Ç, Okursoy A. Evaluation of School of health students' ethics position in Turkey. Nurs Ethics. 2017;24(2):225-37. [Crossref]  [PubMed] 
 23. White JH, Peirce AG, Jacobowitz W. The relationship amongst ethical position, religiosity and self-identified culture in student nurses. Nurs Ethics. 2019;26(7-8):2398-412. [Crossref]  [PubMed] 
 24. OSYM. [OSYS Higher Education Programs and Quotas Guide]. (Erişim tarihi: 12.8.2019) [Link] 
 25. Yazıcı A, Yazıcı S. [A study of the relaibility and validity of ethics position questionnaire]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2010;8(4):1001-17. [Link] 
 26. Abou Hashish EA, Ali Awad NH. Relationship between ethical ideology and moral judgment: Academic nurse educators' perception. Nurs Ethics. 2019;26(3):845-58. [Crossref]  [PubMed] 
 27. Valentine SR, Bateman CR. The impact of ethical ideologies, moral intensity, and social context on sales-based ethical reasoning. J Bus Ethics. 2011;102(1):155-68. [Crossref] 
 28. Eastman JK, Eastman KL, Tolson MA. The relationship between ethical ideology and ethical behavior intentions: an exploratory look at physicians' responses to managed care dilemmas. J Bus Ethics. 2001;31(3):209-24. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Park H. The role of idealism and relativism as dispositional characteristics in the socially responsible decision-making process. Journal of Business Ethics. 2005;56: 81-98. [Crossref] 
 30. Bass K, Barnett T, Brown G. The moral philosophy of sales managers and its influence on ethical decision making. J Pers Sell Sales Manag. 1998;18(2):1-17. [Crossref] 
 31. Hartikainen O, Torstila S. Job-related ethical judgment in the finance profession. J Appl Financ. 2004;14(1):62-76. [Link] 
 32. Poór J, Abdulkerim Y, Ahmet B, Kollár P. Comparative business ethics-idealism and relativism in light of empirical researches in eight CEE countries, Finland, and Turkey. Int J Manag Sci Bus Adm. 2018;4(5):23-33. [Crossref] 
 33. Caswell SV, Gould TE. Individual moral philosophies and ethical decision making of undergraduate athletic training students and educators. J Athl Train. 2008;43(2):205-14. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. Fernando M, Dharmage S, Almeida S. Ethical ideologies of senior Australian managers: an empirical study. Journal of Business Ethics. 2008;82(1):145-55. [Crossref] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 119 - 123
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014