Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: DERLEME
Uygarlık Tarihinde Salgınların Toplumsal Etkilerine Kısa Bir Bakış ve COVID-19 Analizi: Geleneksel Derleme
A Brief Overview of the Social Effects of Outbreaks in the History of Civilization and COVID-19 Analysis: A Traditional Review
Tünay ARASa , Kibariye KILIÇ ARASb
aİstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
bİstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Anestezi Programı, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2024;32(1):76-86
doi: 10.5336/mdethic.2023-99639
Makale Dili: TR
Tam Metin
Ücretsiz Erişim
ÖZET
Bu çalışmada, salgın hastalıkların uygarlık tarihi boyunca toplumlar üzerindeki etkilerine kısaca değinilmiştir. Tarihte meydana gelen büyük çaplı salgınların yol açtığı ölümler ve bu ölümlerin sonucunda oluşan sosyolojik, politik, ekonomik ve kültürel değişimler üzerinde durularak salgın hastalıklar farklı yönleriyle analiz edilmiştir. Salgın hastalıkların yol açtığı demografik ve sosyolojik yıkımların yanı sıra başta sağlık bilimi olmak üzere birçok alanda tetiklediği teknolojik yeniliklere de değinilerek yapılan değerlendirmelerde, salgın hastalıkların farklı toplumsal sınıf ve tabakaları etkileme biçimi değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin yapılmasının temel motivasyonu, salgınların uygarlığın gelişim çizgisi üzerinde olumlu veya olumsuz nasıl bir etki yarattığını anlamaktır. Bu bağlamda uygarlık tarihinde meydana gelen en büyük salgın hastalıklar üzerinde durularak, bu hastalıkların yol açtığı temel toplumsal durumlar irdelenmiştir. Milattan sonra ilk yüzyıllardan günümüze meydana gelmiş olan veba, çiçek, kızamık, kolera, edinilmiş immün yetmezlik sendromu, İspanyol gribi gibi hastalıklar ve etkileri üzerinde durulduktan sonra sonuç bölümünde ise günümüzde koronavirüs hastalığı-2019 pandemisinin yol açtığı ekonomik, psikolojik ve sosyolojik sorunlar değerlendirilmiştir. Geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de insanların ve diğer canlıların yaşamı için büyük bir tehlike arz eden salgınların bütünlüklü bir bakış açısıyla değerlendirilmesi söz konusu sorunla ilgili tedbirlerin alınması için oldukça önemlidir. Dolayısıyla salgınların geçmişte yarattığı etkileri bilmek, gelecekte yaşanması muhtemel olan salgınlarla mücadelede bizlere kolaylık sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Salgınlar; pandemik; COVID-19; tarih; halk sağlığı
ABSTRACT
The consequences of epidemic diseases on societies throughout history are briefly discussed in this study. Epidemic diseases have been studied from several perspectives, with an emphasis on the mortality caused by large-scale epidemics throughout history, as well as the sociological, political, economic, and cultural changes that resulted from these deaths. In addition to the demographic and sociological devastation caused by epidemic diseases, the technological innovations they sparked in many fields, particularly health science, were assessed, as was the way epidemic diseases affected different social classes and layers. The fundamental reason for doing this assessment is to learn about the effects of epidemics on the development of civilization, both favorably and negatively. In this context, the most devastating epidemic diseases in human history were highlighted, as were the basic socioeconomic circumstances generated by these diseases. Following a discussion of diseases such as plague, smallpox, measles, cholera, acquired immunodeficiency syndrome, and Spanish flu that have occurred from the first centuries of Christ to the present day, the conclusion section discusses the economic, psychological, and sociological effects caused by the coronavirus disease-2019 pandemic. Problems have been assessed. It is critical to examine epidemics that pose a significant threat to the lives of humans and other living things in the future, as well as in the past and present, from a holistic viewpoint in order to take appropriate safeguards. As a result, understanding the effects of previous epidemics will make it easier for us to combat future epidemics.

Keywords: Outbreaks; pandemics; COVID-19; history; public health
REFERANSLAR:
 1. Nikiforuk A, ed. Erkanlı S, çeviri editörü. Mahşerin Dördüncü Atlısı: Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi. 7. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları; 2018. p.27.
 2. Ponting C, ed. Başçı A, çeviri editörü. Dünyanın Yeşil Tarihi: Çevre ve Büyük Uygarlıkların Çöküşü. 3. Baskı. İstanbul: Sabancı Üniversitesi; 2007. p.248-73.
 3. Very Well Health [Internet]. Ⓒ2023 Dotdash Media, Inc. [Cited: May 24, 2023]. What is the difference between a pandemic and an epidemic. Available from: [Link] 
 4. Visual Capitalist [Internet]. ©2023 Visual Capitalist [Cited: May 24, 2023]. Visualizing the history of pandemics. Available from: [Link] 
 5. World Population History [Internet]. [Cited: May 24, 2023]. Antonine Plague (165-180). Available from: [Link] 
 6. Morris I, ed. Çağalı Güven G, editör. Dünyaya Neden Batı Hükmediyor (Şimdilik). 4. Baskı. İstanbul: Alfa Yayıncılık; 2017. p.347-461.
 7. Russell JC. Population in Europe 500-1500. Cipolla CM. Vol. 1. The Fontana Economic History of Europe: The Middle Ages; 1972. p.25.
 8. Harman C, eds. Kocabaşoğlu U, çeviri editörü. Halkların Dünya Tarihi: Taş Devri'nden Yeni Binyıla. 5. Baskı. İstanbul: Yordam Kitap; 2016, p.110.
 9. Anievas A, Nişancıoğlu K. Uzun 13. Yüzyıl: Yapısal Kriz, Konjonktürel Felaket. Batı'nın Egemenliği Nasıl Kuruldu?: Kapitalizmin Jeopolitik Kökenleri. 1. Baskı. İstanbul: Yordam Kitap; 2020. p.99.
 10. Vikipedi [İnternet]. [Erişim tarihi: 24 Mayıs 2023]. Mahşerin dört atlısı. Erişim linki: [Link] 
 11. Hays JN. Second Plague Pandemic, 1346-1844. Epidemics and Pandemics: Their Impacts on Human History. 1st ed. USA: Bloomsbury Publishing; 2005. p.62.
 12. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. ©2023 U.S. Department of Health & Human Services [Cited: June 2, 2023]. Symptoms. Available from: [Link] 
 13. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. ©2023 U.S. Department of Health & Human Services [Cited: June 2, 2023]. Frequently Asked Questions (FAQ) About Plague. Available from: [Link] 
 14. Boccaccio G, ed. Yeni N, çeviri editörü. Decameron. 1. Baskı. İstanbul: Alfa Yayıncılık; 2019.
 15. Obelisk Art History [Internet]. © Obelisk Art History 2022 [Cited: May 28, 2023]. The triumph of death. Available from: [Link] 
 16. Davis JD, ed. Bıçakçı B, çeviri editörü. İnsanın Hikayesi: Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz. 16. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları; 2019. p.193.
 17. Brennert R. Agrarian Class structure and Economic Development in Pre-industrial Europe. Aston TH, Philpin CHE, ed. Brenner Debate. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press; 1987. p.35.
 18. Boyd D. A plethora of plagues. Plagues and Pandemics: Black Death, Coronaviruses and Other Killer Diseases Throughout History. 1st ed. Philadelphia: Pen & Sword; 2022. p.64.
 19. Artvinli F. Salgınların Tarihi: Toplumsal ve Siyasal Açıdan Kısa Bir Bakış. Türk Tabipler Birliği Altıncı Ay Değerlendirme Raporu. 2020. [Link] 
 20. Mussap CJ. The Plague Doctor of Venice. Intern Med J. 2019;49(5):671-6. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Britannica [Internet]. ©2023 Encyclopædia Britannica, Inc [Cited: May 25, 2023]. Plague doctor. Available from: [Link] 
 22. Tıp Dünyası [İnternet]. ©2021 Türk Tabipleri Birliği Tıp Dünyası [Erişim tarihi: 25 Mayıs 2023]. Veba Doktoru-Dr. Schnabel Von Rom. Erişim linki: [Link] 
 23. Parıldar H, Dikici MF. Pandemiler tarihi [History of pandemics]. Klinik Tıp Aile Hekimliği. 2020;12(1):1-8. [Link] 
 24. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. ©2023 U.S. Department of Health & Human Services [Cited: June 2, 2023]. Transmission. Available from: [Link] 
 25. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. ©2021 U.S. Department of Health & Human Services [Cited: May 29, 2023]. Available from: [Link] 
 26. Diamond J. Çatışan yarıküreler. Tüfek, Mikrop ve Çelik. 21. Baskı. Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları; 2010. p.495.
 27. Osterhammel, J, ed. Tüzel M, çeviri editörü. Dönüşen Dünya: Küresel 19. Yüzyıl Tarihi. 1. Baskı. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları; 2022. p.257.
 28. Ardic A, Turan E. Nursing care management based on the Omaha system for inpatients diagnosed with COVID-19: An electronic health record study. J Adv Nurs. 2021;77(6):2709-17. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 29. World Health Organization [Internet]. ©2023 WHO [Cited: September 22, 2023]. WHO COVID-19 dashboard. Available from: [Link] 
 30. Sezgin D, Dost A, Esin MN. Experiences and perceptions of Turkish intensive care nurses providing care to Covid-19 patients: A qualitative study. Int Nurs Rev. 2022;69(3):305-17. [Crossref]  [PubMed] 
 31. Nye JS, ed. İnan-Aydın R, çeviri editörü. Yumuşak Güç: Dünya Siyasetinde Başarının Araçları. 19. Baskı. Ankara: BB101 Yay; 2018.
 32. Arrighi G. The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times. 1st ed. NY: Verso; 1994.
 33. Ergin E, Altinel B, Aktas E. A mixed method study on global warming, climate change and the role of public health nurses from the perspective of nursing students. Nurse Educ Today. 2021;107:105144. [Crossref]  [PubMed] 
 34. Kavuncuoğlu D, Evci Kiraz ED. Hastalık yüküne yeni yük: iklim değişikliğinin sağlık etkileri [New burden to the burden of disease health effects of climate change]. Climatehealth. 2022;2(2):22-30. [Link] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014