Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi

.: DERLEME
Yapay Zekânın Sağlık Uygulamalarındaki Kullanımı ve Etik Açıdan Tartışılması: Geleneksel Derleme
The Use of Artificial Intelligence in Health Applications and its Ethical Discussion: Traditional Compilation
Ebru SAĞIROĞLUa , Hale TOSUNb
aÜsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
bSağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye
Turkiye Klinikleri J Med Ethics. 2023;31(2):140-8
doi: 10.5336/mdethic.2022-92760
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
XXI. yüzyılın gelişen teknoloji dünyası içerisinde yer alan yapay zekâ; makine öğrenimi, doğal dil işleme ve robotik alanlar ile tıpta birçok alanda uygulanabilmektedir. Biyomedikal araştırmalara, tıp eğitimine ve sağlık hizmetlerinin sunumuna potansiyel katkısı sınırsız görünmektedir. Son zamanlarda sağlığı yönetmek için yapay zekâ destekli ve etkileşimli dijital müdahaleler kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin mamogramlara uygulanan yapay zekâ tabanlı tanı algoritmaları meme kanserinin saptanmasına yardımcı olurken, radyologlar için de ikinci bir görüş olarak hizmet edebilmektedir. Bununla birlikte, bu güçlü yapay zekâ teknolojisi hasta tercihini, mahremiyetini, güvenliğini ve daha birçok unsur üzerinde tehdit etme konusunda muazzam bir yeteneğe sahiptir. Özellikle sağlık alanında algoritmaların eğitimi sırasında ön yargılı verilerin dâhil edilmesi sonucu, ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi insan ön yargılarının yapay zekâ modellerine dâhil edilirken ortaya çıkardığı etik sorunlar tartışılmaktadır. Yapay zekâ teknolojisi için mevcut politika ve etik yönergeler, yapay zekânın sağlık alanında kaydettiği ilerlemenin gerisinde kalmaktadır. Bu konuda ele alınması gereken en önemli konulardan biri, yapay zekâ teknolojisinin yararları ve risklerinin nasıl dengeleneceği ile ortaya çıkan etik sorunların çözümlenebilmesi için kullanılan verilerin kalitesini ve miktarını belirlemek ve veriler yoluyla modele kasıtlı veya kasıtsız herhangi bir ön yargının dâhil edilip edilmediğini belirlemek olmaktadır. Yapay zekâ, sağlık bakım hizmeti sunumunun verimliliğini ve hasta bakımının kalitesini artırma fırsatı sunduğundan, güvenilir yapay zekâ teknolojisini sağlık hizmetleri sistemine hızla entegre etmenin yararı bulunmaktadır. Bununla birlikte, mahremiyet ve gizliliğe yönelik tehditler, bilgilendirilmiş onam ve hasta özerkliğine yönelik tehditleri içerebilen yapay zekâ uygulamasının, etik ihlallerini en aza indirmeye ve odağında insan olan, yaşama hakkına saygılı, mahremiyet, şeffaflık, adil muamele, ayrımcılık yapmama gibi etik ilkeleri dikkate alma ihtiyacı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ; etik ilkeler; sağlık hizmeti sunumu; sağlık sistemi
ABSTRACT
Artificial intelligence in the technology world of the 21st century; it can be applied in many fields in medicine, with machine operation, natural language processing and robotics. His possible contributions to biomedical research, medical education, and healthcare delivery are limitless. For the health management of the latest systems, artificial intelligence supported and interactive digital interventions are run. For example, artificial intelligence-based recognition processes based on mammograms can also serve as a 2nd opinion for target radiologists who help detect breast cancer. However, this powerful artificial intelligence technology has an enormous ability to threaten patient choice, privacy, security, and more. Ethical problems that arise when incorporating human prejudices such as racism and sexism into artificial intelligence models, especially as a result of the inclusion of biased data during the training of algorithms in the field of health, are discussed. Current policy and ethical guidelines for artificial intelligence technology lag behind artificial intelligences progress in healthcare. One of the most important issues to be addressed in this regard is to determine how to balance the benefits and risks of artificial intelligence technology and to determine the quality and quantity of the data used to solve the ethical problems that arise, and to determine whether any intentional or unintentional bias is included in the model through the data. There are benefits to rapidly integrating reliable artificial intelligence technology into the healthcare system, as artificial intelligence offers the opportunity to improve the efficiency of healthcare delivery and the quality of patient care. However, there is a need to minimize the ethical violations of artificial intelligence application, which may include threats to privacy and confidentiality, informed consent and patient autonomy, and to consider ethical principles such as human-centered, respect for the right to life, privacy, transparency, fair treatment, and non-discrimination.

Keywords: Artificial intelligence; ethical principles; delivery of health care; health system
REFERANSLAR:
 1. (EPRS) European Parliamentary Research Service [Internet]. [Cited: December 11, 2021]. Understanding algorithmic decision-making: Opportunities and Challenges. Available from: [Link] 
 2. Liu PR, Lu L, Zhang JY, Huo TT, Liu SX, Ye ZW. Application of artificial intelligence in medicine: an overview. Curr Med Sci. 2021;41(6):1105-15. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 3. Şimşir İ, Mete B. Sağlık hizmetlerinin geleceği: dijital sağlık teknolojileri [The future of healthcare services: digital health technologies]. JOINIHP. 2021;2(1):33-9. [Link] 
 4. Basu T, Engel-Wolf S, Menzer O. The ethics of machine learning in medical sciences: where do we stand today? Indian J Dermatol. 2020;65(5):358-64. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 5. Coşkun F, Gülleroğlu HD. The Development of Artificial Intelligence in History and in Education Using. AÜEBFD. 2021;54(3):1-20. [Crossref] 
 6. Were MC, Meslin EM. Ethics of implementing Electronic Health Records in developing countries: points to consider. AMIA Annu Symp Proc. 2011;2011:1499-505. [PubMed]  [PMC] 
 7. Matthias A. The responsibility gap: ascribing responsibility for the actions of learning automata. Ethics Inf Technol. 2004;6(3):175-83. [Crossref] 
 8. Erdoğan G. Yapay zekâ ve hukukuna genel bir bakış [An overview of artificial intelligence and its law]. AD. 2021;(66):117-92. [Link] 
 9. Hamet P, Tremblay J. Artificial intelligence in medicine. Metabolism. 2017;69S:S36-S40. [Crossref]  [PubMed] 
 10. Silverman BG, Hanrahan N, Bharathy G, Gordon K, Johnson D. A systems approach to healthcare: agent-based modeling, community mental health, and population well-being. Artif Intell Med. 2015;63(2):61-71. [Crossref]  [PubMed] 
 11. Castaneda C, Nalley K, Mannion C, Bhattacharyya P, Blake P, Pecora A, et al. Clinical decision support systems for improving diagnostic accuracy and achieving precision medicine. J Clin Bioinforma. 2015;5:4. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 12. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) [İnternet]. © 2020. [Erişim tarihi: 10 Aralık 2021]. Hayat tabloları, 2017-2019. Erişim linki: [Link] 
 13. Akalın B, Veranyurt Ü. Sağlıkta dijitalleşme ve yapay zeka [Digitalization in health and artificial intelligence]. SDÜ Sağlık Yönetimi Dergisi. 2020;2(2):131-41. [Link] 
 14. Knight BA, Potretzke AM, Larson JA, Bhayani SB. Comparing expert reported outcomes to national surgical quality improvement program risk calculator-predicted outcomes: do reporting standards differ? J Endourol. 2015;29(9):1091-9. [Crossref]  [PubMed] 
 15. Harvard Business Review [Internet]. © 2021 Harvard Business School. [Cited: December 15, 2021]. Kalis B, Collier M, Fu R. 10 Promising AI Applications in Health Care. Available from: [Link] 
 16. Roh J, Park S, Kim BK, Oh SH, Lee SY. Unsupervised multi-sense language models for natural language processing tasks. Neural Netw. 2021;142:397-409. [Crossref]  [PubMed] 
 17. Tran BX, Vu GT, Ha GH, Vuong QH, Ho MT, Vuong TT, et al. Global evolution of research in artificial intelligence in health and medicine: a bibliometric study. J Clin Med. 2019;8(3):360. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 18. Allam Z, Houriiyah T, Thondoo M. Redefining the use of big data in urban health for increased liveability in smart cities. Smart Cities. 2019;2(2):259-68. [Crossref] 
 19. Obermeyer Z, Emanuel EJ. Predicting the future-big data, machine learning, and clinical medicine. N Engl J Med. 2016;375(13):1216-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 20. Topol EJ. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. Nat Med. 2019;25(1):44-56. [Crossref]  [PubMed] 
 21. Char DS, Shah NH, Magnus D. Implementing machine learning in health care-addressing ethical challenges. N Engl J Med. 2018;378(11):981-3. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 22. Somashektar SP, Sepulveda MJ, Norden AD, Rauthan A, Arun K, Patil P, et al. Early experience with IBM Watson for Oncology (WFO) cognitive computing system for lung and colorectal cancer treatment. JCO. 2017;35(15):8527-7. [Crossref] 
 23. Strickland E. IBM Watson, heal thyself: How IBM overpromised and underdelivered on AI health care. IEEE. 2019;56(4):24-31. [Crossref] 
 24. Uzun M. Yapay zekâ: fırsat ve tehditler. Demir İ, editör. Disiplinlerarası Politika Vizyonu ve Stratejiler. 1. Baskı. Ankara: Iksad Publishing House; 2020. p.137-53.
 25. Mar VJ, Soyer HP. Artificial intelligence for melanoma diagnosis: how can we deliver on the promise? Ann Oncol. 2018;29(8):1625-8. [Crossref]  [PubMed] 
 26. World Economic Forum [Internet]. © 2021 World Economic Forum. [Cited: December 15, 2021]. 7 amazing ways artificial intelligence is used in healthcare. Available from: [Link] 
 27. Communications of the Acm [Internet]. © 2021 by the ACM. [Cited: December 15, 2021]. This Al Software Can Tell If You're at Risk From Cancer Before Symptoms Appear. Available from: [Link] 
 28. McKinney SM, Sieniek M, Godbole V, Godwin J, Antropova N, Ashrafian H, et al. International evaluation of an AI system for breast cancer screening. Nature. 2020;577(7788):89-94. Erratum in: Nature. 2020;586(7829):E19. [Crossref]  [PubMed] 
 29. Gastounioti A, Desai S, Ahluwalia VS, Conant EF, Kontos D. Artificial intelligence in mammographic phenotyping of breast cancer risk: a narrative review. Breast Cancer Res. 2022;24(1):14. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 30. International Diabetes Federation [Internet]. © 2021 International Diabetes Federation. [Cited: December 16, 2021]. Diabetes is Spiralling Out of Control. Available from: [Link] 
 31. Avista Medical Center [Internet]. [Cited: December 16, 2021]. Welcome To Avista Allergy Immunotherapy Center. Available from: [Crossref] 
 32. European Commission [Internet]. [Cited: December 16, 2021]. Artificial İntelligence Set to Redefine Eye Care. Available from: [Link] 
 33. Song M, Yang Y, He J, Yang Z, Yu S, Xie Q, et al. Prognostication of chronic disorders of consciousness using brain functional networks and clinical characteristics. Elife. 2018;7:e36173. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 34. South China Morning Post [Internet]. © 2021South China Morning Post Publishers Ltd. [Cited: December 16, 2021]. Doctors Said the Coma Patients Would Never Wake. Al Said They Would- and They Did. Available from: [Link] 
 35. Mamdani M, Laupacis A. Laying the digital and analytical foundations for Canada's future health care system. CMAJ. 2018;190(1):E1-E2. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 36. Digital İnnovation and Transformation [Internet]. [Cited: December 18, 2021]. Beat Cancer with Enlitic: A Winner in Medical Diagnostics. Available from: [Link] 
 37. Saposnik G, Cote R, Mamdani M, Raptis S, Thorpe KE, Fang J, et al. JURaSSiC: accuracy of clinician vs risk score prediction of ischemic stroke outcomes. Neurology. 2013;81(5):448-55. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 38. Blasimme A, Vayena E. The ethics of AI in biomedical research, patient care, and public health. In: Dubber MD, Pasquale F, Das S, eds. The Oxford Handbook of Ethics of AI. New York: Oxford Academic; 2020. [Crossref] 
 39. Vayena E, Blasimme A, Cohen IG. Machine learning in medicine: addressing ethical challenges. PLoS Med. 2018;15(11):e1002689. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 40. Esteva A, Kuprel B, Novoa RA, Ko J, Swetter SM, Blau HM, et al. Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. Nature. 2017;542(7639):115-8. Erratum in: Nature. 2017;546(7660):686. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 41. Price WN. Big data and black-box medical algorithms. Sci Transl Med. 2018;10(471):eaao5333. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 42. Vayena E, Haeusermann T, Adjekum A, Blasimme A. Digital health: meeting the ethical and policy challenges. Swiss Med Wkly. 2018;148:w14571. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 43. Vayena E, Blasimme A. Health research with big data: time for systemic oversight. J Law Med Ethics. 2018;46(1):119-29. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
 44. National Institute for Health and Care Excellence. Evidence Standards Framework For Digital Health Technologies. [Cited: February 19, 2023]. Available from: [Link] 
 45. Wachter S, Mittelstadt B, Floridi L. Why a right to explanation of automated decisionmaking does not exist in the general data protection regulation. International Data Privacy Law. 2017;7(2):76-99. [Crossref] 
 46. AMA Journal of Ethics. Making Policy on Augmented Intelligence in Health Care. [Cited: February 18, 2023]. Available from: [Link] 
 47. Abudureyımu Y, Ogurlu Y. Yapay zeka uygulamalarının kişisel verilerin korunmasına dair doğurabileceği sorunlar ve çözüm önerileri [Problems and solutions about artificial intelligence affecting the protection of personal data]. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021;20(41):768-82. [Crossref] 
 48. Güvercin CH. Tıpta yapay zeka ve etik. Ekmekci PE, editör. Yapay Zeka ve Tıp Etiği. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020.p.7-13.
 49. Hacker P. Teaching fairness to artificial intelligence: existing and novel strategies against algorithmic discrimination under EU law. Common Merket Law Review. 2018;55,1143-86. [Crossref] 
 50. European Commission [Internet]. [Cited: December 22, 2021]. Europe fit fort he Digital Age: Commission proposes new rules and actions for excellence and trust in Artificial Intelligence. Available from: [Link] 
 51. Regulations.gov [Internet]. [Cited: February 18, 2023]. Proposal Regulatory Framework for Modifications to Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML)-Based Software as a Medical Device (SaMD)-Discussion Paper and Request for Feedback. Available from: [Link] 
 52. Yılmaz İ, Sözer C, Elver E. Yapay zeka ile ilgili güncel düzenlemeler: Avrupa birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde alınan aksiyonlar ışığında bir değerlendirme [Current developments on artificial intelligence: an analysis in the ligh of actions taken in the European Union and the United States]. Adalet Dergisi. 2021;1(66):445-69. [Link] 
 53. Access to European Union law [Internet]. [Cited: December 22, 2021]. Proposal for a Regulation of the european parliament and of the council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts. Available from: [Link] 

.: Güncel

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014