Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi

.: ORİJİNAL ARAŞTIRMA
Yüksekte Çalışanlarda İş Kazalarını Önlemek Amaçlı Uygulanacak Bilişsel ve Psikomotor Testlerin Geliştirilmesi
Development of Cognitive and Psycomotor Tests to be Applied to Prevent Work Accidents in Working at Height
Zeynep Funda ENGİN AKCANa, Bahadır DEMİRCİOĞLUb, Ayhan AKCANc
aİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler ABD, İstanbul, TÜRKİYE
bMevasis Bilişim Danışmanlık, İstanbul, TÜRKİYE c Bakırköy Psikiyatri Tedavi ve Araştırma Merkezi, İstanbul, TÜRKİYE
Turkiye Klinikleri J Foren Sci Leg Med. 2021;18(1):60-79
doi: 10.5336/forensic.2020-77001
Makale Dili: TR
Tam Metin
ÖZET
Amaç: ''Yüksekten düşme'' şeklindeki iş kazaları, daha çok sağlıklı işçinin anlık düşmesinden kaynaklanan morbidite ve mortalitesi yüksek bir toplum sağlığı sorunudur. Bu çalışmanın amacı, yüksekten düşme şeklindeki iş kazalarının bireysel faktörleri arasında yer alan denge sorunları, dikkat bozukluğu, görme derinliği problemi, hız-mesafenin hafızada tutulamaması ve algı düşüklüğü gibi çalışanların bilişsel ve psikomotor özellikleri ve becerilerindeki olası sorunları incelemek, testlerin Türkiye normlarını belirlemek ve sonrasında da testlerin bilimsel temelde sürekli yenilenmeleri ve geliştirilmelerine öncü olarak ülke içinde ve hatta dünyada iş güvenliği alanında yaygın bir şekilde kullanılmalarına katkı sağlamaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, yüksekte çalışan değişik iş kollarında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın istatiksel analizlerinde istatistikte altın oran yöntemi uygulanmış, her bir test için kesme değerleri belirlenmiş ve Türkiye normları oluşturulmuştur. Çalışanların testlerdeki performans verileri 1'den 10'a kadar sten aralıklarında ve düşük, orta, yüksek seviyelerinde değerlendirilmiştir. İlgili testte 1-3 sten aralığı ve düşük seviye, ilgili testte bilişsel ve psikomotor özellik ve becerilerinin oldukça düşük ve yetersiz olduğunu göstermekte ve bu durum yüksekten düşmeye bağlı ciddi yaralanmalı ve ölümlü iş kazaları risklerinin önemli bir oranda yükseleceği anlamına gelmektedir. Bulgular: Çalışmada teste katılanların, KTUS Dikkat Testi'nde %14,9'u, KTS Testi'nde %17'si, Watch Algı Testi'nde %29'u, Stereometr Derinlik Algı Testinde %7,1'i, dengeyi sürdürme'de %16,2'si ile ve dengede dik pozisyonda kalma da %8,8'i düşük performans göstermişlerdir. Sonuç: Sonuçta, bu çalışma ile yüksekte çalışanların en az %15'i psikotestler açısından yetersiz seviyede olup her 7 aktif çalışandan birisinin yüksekten düşmeye aday olduğu gerçeğini göstermiştir. Bu bilişsel ve psikomotor psikotestler işe alım sırasında ve ayrıca periyodik olarak uygulandığında, yüksekten düşme kaynaklı ölümlü iş kazalarını azaltacağı öngörülebilir.

Anahtar Kelimeler: Psikomotor bozukluklar; kazalar;trafik; postural denge
ABSTRACT
Objective: Work accidents in the form of ''falling from height'' are are a public health problem with high morbidity and mortality caused by the sudden fall of healthy workers. This study aims to examine the possible problems in cognitive and psychomotor characteristics and skills, which are among the individual factors of work accidents in the form of falling from height such as balance problems, attention deficit disorder, lack of depth perception, inability to keep speed and distance in memory; to create Turkish norm; and then to contribute to the widespread use of tests in the field of occupational safety in the country and even in the world, as a pioneer in the continuous renewal and development of the tests on a scientific basis. Material and Methods: The study was made in various lines of businesses working at height. In the statistical analysis "The Golden Ratio in Statistics" method was used. As a result; the Turkish norm and the boundary values of each test were determined. The performance data of the employees in the tests were evaluated in sten ranges from 1 to 10 and at low, medium and high levels. The range of 1-3 sten and low level test shows that cognitive and psychomotor characteristics and skills are quite low and insufficient, which means that the risks of serious injury and fatal work accidents due to falling from height will increase significantly. Results: The participants of the test in the study; 14.9% in the KTUS Attention Test, 17% in the KTS Test, 29% in the Watch Perception Test, 7.1% in the Stereometry Depth Perception Test, and 8.8% in maintaining an upright position in balance and 16.2% in maintaining balance showed poor performance. Conclusion: As a result, with this study, at least 15 percent of high-level employees are inadequate for psychotests, and showed that the fact that one of every seven active employees is a candidate to fall from height. It can be predicted that these cognitive and psychomotor psychotests will reduce mortality accidents caused by falling from height when recruiting and also periodically applied.

Keywords: Psychomotor disorders; accidents; traffic; postural balance
REFERANSLAR:
 1. Arslanalp M, Kaya K, Kaya Ö. Yüksekte çalışma ve düşme. Yüksekten Düşmeye Karşı Önlemler ve Düşme Durma Sistemleri. 1.Baskı. İstanbul: Kaya Yapı San. ve Tic.Ltd.Şti; 2005. p.1-6.
 2. Ceylan H. Türkiye'de inşaat sektöründe meydana gelen iş kazalarının analizi. International Journal of Engineering Research and Development. 2014;6(1):1-6.[Crossref] 
 3. Koç S. Ölüm nedeni, orijini ve mekanizması. Yayın No: 4898. Adli Tıp Ders Kitabı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları; 2011. p.100-278.
 4. Çetin G. Yaralar. Adli Tıp Ders Kitabı. Yayın No: 4898. Adli Tıp Ders Kitabı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları; 2011. p.283-6.
 5. Gök Ş. Adli Tıp. Tabit Ölümler, Zorlamalı ölümler, Patolojik ölümler. 7. Baskı. İstanbul: Filiz Kitapevi; 2000. p.7-8.
 6. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği",[Link] 
 7. Müngen U, Uzun M. Çalışma Ortamında Ergonomik Koşulların İşçi Sağlığı ve İş Kazaları Açısından Önemi. 3.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu. Çanakkale. 2011.[Link] 
 8. Grant A, Hinze J. Construction worker fatalities related to trusses: An analysis of the OSHA fatality and catastrohic ıncident database. Safety Science 2014;(65):54-62.[Crossref] 
 9. Baran Y, Esen Y. İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Yüksekte Çalışma, 8. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 2-3 Haziran 2016,[Link] 
 10. Karadağ ÖK, Soytaş Ö. Yüksek Çalışan İşçilerde İşe Uygunluk Değerlendirilmesi: Denge Fonksiyonu Açısından. Türk Tabipler Birliği: Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. 2013;13(48):39-42[Link] 
 11. Karadağ ÖK. Yüksekte çalışma sağlık açısından uygunluk değerlendirilmesi. Ankara Tabip Odası: Çalıştay; 2017.[Link] 
 12. Kaçaroğlu G, Akün E. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoteknik Değerlendirme Merkezine Başvuran Sürücülerin Trafik Kurallarına Uyma Eğilimlerinin ve Tutumlarının İncelenmesi. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Panel Bildiri, 9-13 Eylül, Ankara, 2002.
 13. Öktem Ö. Nöropsikolojik Testler ve Nöropsikolojik Değerlendirme. Türk Psikoloji Dergisi. 2000;9(33):33-44.[Link] 
 14. Mesulam MM. Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri. 2. Baskı. Dikkat Şebekeleri, Konfüzyonel durumlar ve ihmal sendromları. İstanbul: Pfizer-Yelkovan; 2000. p.174-85.
 15. Timuroğlu MK, Çakır S. [Relationship Between the Intention of New Venture of the Entrepreneurs and the Risk Perception]. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014;16(2):119-136.[Crossref] 
 16. Yeşilleten N. SSK Meslek Hastalıkları Hastaneleri. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 2000;1(2):2-9.[Link] 
 17. Brzeziński JM. Metodologia Badan Psychologicznych. 1. Baskı. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN; 2012. p.539-47.
 18. Gwiazdowska-Stanczak S, Mamcarz P, Majchrzak P. System Komputyerowych Testow Psychologicznych Sigma W:Psychologia Transportu. Psychologiczne Aspekty Bezpieczenstwa W Transporcie: Warszawa; 2018;233-236.
 19. Rotter T. (red.). Metodyka Psychologicznych Badan Kierowcow. 1. Baskı. Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego. 2003;542-5.
 20. Gunver MG, Senocak MS, Vehid S. To determine skewness, mean and deviation with a new approach on continuous PONTE International Journal of Sciences and Research. 2017;73(2).[Crossref] 
 21. Günver MG, Şenocak MŞ, Vehid S. İstatistikte Altın Oran: Çarpık Dağılımların Parametrizasyonunda "Altın Oran" Tabanlı Bir Yöntem Önerisi. 2. Baskı. İstanbul: Türkmen Kitabevi; 2015.
 22. Choi SD, Guo L, Kim J, Xiong S. Comparison of fatal occupational ınjuries in construction ındustry in the united states, South korea and China. International Journal of Industrial Ergonomics 2019;(71):64-74.[Crossref] 
 23. Gürcanli GE, Müngen U. Analysis of construction accidents in Turkey and responsible parties. Ind Health. 2013;51(6):581-95.[Crossref] [PubMed] [PMC] 
 24. Vasough S, Rostamzadeh S, Chalak MH, Farshad AA, Janpanah M. A Novel Approach Based on DEMATEL Method for Causal Modeling an Effective Factors in Falling from Height Accidents in Construction Projects. Iranian Journal of Health, Safety&Environment 2019;6(4):1355-65.[Link] 
 25. Hsiao H, Simeonov P. Preventing falls from roofs: a critical review. Ergonomics. 2001;44(5):537-61.[Crossref] [PubMed] 
 26. Hu K, Rahmandad H, Jackson S, Woodrow W. Factors Influencing the Risk of Falls in the Construction Industry: A Review of the Evidence. Construction Management and Economics 2011;29(4):397-416.[Crossref] 
 27. Özışık Karaman H. Düşme Tehlikesi Olan İşlerde İşçilerin Nörolojik İzlenimi]. Türk Tabipler Birliği. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 2013;13(47):31-8.[Link] 
 28. Önen L. [İş Kazası Riski Yüksek Yerlerde Çalışanlarla İş Kazası Riski Az Yerlerde Çalışanlar Arasındaki Psikolojik Özellikler]. Psikoloji Çalışmaları 2012;20/0:137-150.[Link] 
 29. Eyigör S. Düşmelere Yaklaşım. Ege Tıp Dergisi 2012;5:Ek sayı:43-51.[Link] 
 30. Habibinezdad M, Puckett J, Jebelli H, Karji A, Fardhosseini MS, Asadi S. Neurophsilogical Testing for Assessing Construction Worker's Task Performance at Virtual Height. Automation in Construction 2020:113-103143.[Crossref] 
 31. Esin A. İş kazalarına değişik yaklaşım. Davranışsal güvenlik. Mühendis ve Makine 2008;567(48):3-9.[Link] 

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Türkocağı cad. No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir (bundan böyle kısaca "Türkiye Klinikleri" olarak anılacaktır). "SİTE"'de sunulan hizmetler "Türkiye Klinikleri" tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"'de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Türkiye Klinikleri" dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE"'da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Türkiye Klinikleri" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ayrıca, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "KULLANICI Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. "SİTE" : "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI : "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : "Türkiye Klinikleri" "SİTE"yi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "KULLANICI SÖZLEŞMESİ" : "Türkiye Klinikleri"nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle "Türkiye Klinikleri" arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.

3.2. "Türkiye Klinikleri" "SİTE" bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, "KULLANICI"nın "Türkiye Klinikleri" tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. "Türkiye Klinikleri", bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.

3.3. "Türkiye Klinikleri"nin "SİTE" üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

- Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak.

- - Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

4.2. "Türkiye Klinikleri"'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, "SİTE" dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, "Türkiye Klinikleri"nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin "Türkiye Klinikleri"ne açıkladığı ve/veya "SİTE"ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. "KULLANICI" "SİTE" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Türkiye Klinikleri" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. "SİTE" dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Türkiye Klinikleri"nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "Türkiye Klinikleri" çalışanlarının ve yöneticilerinin, "Türkiye Klinikleri" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. "Türkiye Klinikleri", üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.4. "KULLANICI"lar, "SİTE"yi kullanarak, "Türkiye Klinikleri"nin, diğer "KULLANICI"ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar. "KULLANICI"ların işbu "SİTE Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Türkiye Klinikleri"nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.5. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "Türkiye Klinikleri", "KULLANICI"lar tarafından "Türkiye Klinikleri"ne iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar, "SİTE" dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "Türkiye Klinikleri"nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "Türkiye Klinikleri", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "KULLANICI"lar, "Türkiye Klinikleri"nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Türkiye Klinikleri" tarafından yapılabilir. "Türkiye Klinikleri" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

4.8. "SİTE" üzerinden, "Türkiye Klinikleri"nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.9. "Türkiye Klinikleri", "SİTE" üzerinden "KULLANICILAR" tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "KULLANICI Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Türkiye Klinikleri" aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Bu "SİTE" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Türkiye Klinikleri"ne aittir. Kullanıcılar, "Türkiye Klinikleri" hizmetlerini, "Türkiye Klinikleri" bilgilerini ve "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Türkiye Klinikleri"nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Türkiye Klinikleri"nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde "Türkiye Klinikleri" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Türkiye Klinikleri"; "Türkiye Klinikleri" hizmetleri, "Türkiye Klinikleri" bilgileri, "Türkiye Klinikleri" telif haklarına tabi çalışmaları, "Türkiye Klinikleri" ticari markaları, "Türkiye Klinikleri" ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"Türkiye Klinikleri", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "SİTE Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Türkiye Klinikleri" işbu "SİTE Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "KULLANICI Sözleşmesi"nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Türkiye Klinikleri" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Türkiye Klinikleri"nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Türkiye Klinikleri"nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" "Türkiye Klinikleri" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "Türkiye Klinikleri", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

30.03.2014

Gizlilik Bildirimi

  Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz. Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

  www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

  www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri. www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

  www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

-Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak,

-Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

-Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

-Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

-Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

-Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

  www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla;

-Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sorumlu tutulamayacağını,

-Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

-Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

  Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sitesini kullanıcılara kapatabilir:

-Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,

-İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

-Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında

-Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

  Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

  Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

info@turkiyeklinikleri.com

04.04.2014