TÜRKİYE KLİNİKLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusuna İlişkin ve Genel Bilgilendirme

İşbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), Veri Sorumlusu sıfatıyla, iletişim bilgileri bu Aydınlatma Metni’nin sonunda yer alan şirketimiz Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.  (“Türkiye Klinikleri”, “Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. maddesi uyarınca, “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında, hazırlanmıştır. Bu doğrultuda sizleri, kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVK Kanunu’nun 11. maddesinde düzenlenen haklarınız ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

 

KVK Kanunu kapsamında “Kişisel Veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “Özel Nitelikli Kişisel Veri” ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi ifade eder. Bu Aydınlatma Metni’nde, aksi belirtilmediği ya da özel olarak düzenlenmediği sürece, “Kişisel Veri” terimi “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” de kapsamakta olup, “Kişisel Veriler” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” için de geçerli olacaktır.

 

İlaveten, KVK Kanunu kapsamında “Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

İşbu metinde, yukarıda tanımlanan terimler dışında büyük harfle başlayan diğer terimler de, Şirketin www.turkiyeklinikleri.com adresli web sayfasında yayımlanmış olan “Türkiye Klinikleri Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ve KVK Kanunu’nda söz konusu terimlere atfedilmiş olan anlamları haiz olacaktır. 

 

Türkiye Klinikleri olarak, Kişisel Verilerinizin işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz ve kişisel verilerinizi, aşağıda bilgi verildiği şekilde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işliyoruz.  Kişisel Verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ve korunması ile ilgili daha detaylı bilgiye www.turkiyeklinikleri.com adresinde yer alan Türkiye Klinikleri Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. 

 

İlaveten, işbu Aydınlatma Metni, Türkiye Klinikleri tarafından Kişisel Verileri işlenen tüm Veri Sahipleri’ne yönelik hazırlanmış olmakla birlikte, Çalışan Adayları için Politika’nın E-2’si uyarınca ayrı bir aydınlatma ve açık rıza beyanı hazırlanarak Şirketin www.turkiyeklinikleri.com adresinde yayımlanmış olup, Şirket, Çalışanlarını da Politika’nın EK-1’inde yer alan hususlarda ayrıca bilgilendirmekte ve Kişisel Verilerinin Şirket tarafından toplanması, işlenmesi ve aktarılabilmesi hususlarında açık rızalarını almaktadır. 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Türkiye Klinikleri, Kişisel Verilerinizi, faaliyet konusu kapsamında yürüttüğü faaliyetleri doğrultusunda:  Kullanıcılarının basılı ve online yayıncılık hizmetlerinden yararlandırılması; Kullanıcılara, ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, e-posta yoluyla üçüncü kişilerin ürün/hizmet tanıtımlarının yapılması dahil, kişiye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, anket uygulamaları, istatistikî analizler yapılması; hizmet kalitesini geliştirici çalışmalar yapılması ve daha iyi hizmet sunulması; hizmetlerimiz karşılığı fatura tanzimi, tahsilatların ve ödemelerin yapılması; dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması; kendi uzmanlık alanına girmeyen konularda ve teknolojik konularda hizmet alınabilmesi; kimlik teyidi; soru ve şikâyetlere cevap verilmesi; veri güvenliği kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması; düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken verilere ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi; bilgilerin tutarlılığına ilişkin denetimin sağlanması; Kullanıcı memnuniyetinin ölçülmesi; şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi; yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi; hukuk işlerinin icrası/takibi; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla; ve Çalışanlar’ın Kişisel Verileri ile Çalışan Adayları’nın Kişisel Verilerini Politika’nın EK-1 ve  EK - 2’sinde ve bu konularda ayrıca düzenlenmiş aydınlatma ve rıza metinlerinde belirtilen amaçlarla işlemektedir. 

 

Kişisel Verileriniz, Türkiye Klinikleri tarafından, yukarıda belirtilen meşru ve hukuka uygun amaçlar doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin koşullardan bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak işlenir. Bu doğrultuda, Türkiye Klinikleri; Kişisel Verilerinizi, kural olarak açık rızanızı temin etmek suretiyle işler. 

 

Ancak, KVK Kanunu’nun 5.2. maddesine göre: (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iv)Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde; ve KVK Kanunu’nun 6.2. maddesine göre: (i) veri sahibinin sağlığı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,  (ii) veri sahibinin sağlığına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler ise ancak, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.   

 

Bu nedenle, KVK Kanunu’nun yukarıda belirtilen 5.2 ve 6.2. maddelerinde yer alan hallerden biri veya  birkaçının varlığı durumunda, Türkiye Klinikleri açık rızanız  olmasa dahi Kişisel Verilerinizi işleyebilir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Türkiye Klinikleri, Kişisel Verilerinizi, hukuka uygun olan Kişisel Verileri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmek kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında aşağıda belirtilen kişilere aktarabilir:

 

 • Türkiye Klinikleri’nin iş ortaklarına;  İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak,
 • Şirket hissedarlarına; ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye Klinikleri’nin şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak.
 • Şirket yetkililerine; ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye Klinikleri’nin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak. 
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak, ve 
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine; ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak.  

 

Bu doğrultuda, Türkiye Klinikleri; Kişisel Verilerinizi, açık rızanızı temin ederek veya KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlendiği üzere, söz konusu Kanunun yukarıda “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında belirtilen  5.2. ve 6.2. maddelerinde yer alan hallerden biri veya birkaçının varlığı durumunda, açık rızanız olmasa dahi yukarıdaki paragrafta  belirtilen kişilere aktarabilir. 

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve amaçları, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bununla birlikte, Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen hukuka uygun Kişisel Verilerin işlenme amaçları doğrultusunda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket hizmetlerinden yararlanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, e-posta ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

 

KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Düzenlenen Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz; 

 

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme. 

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliğinizin tespitini sağlayacak bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle www.turkiyeklinikleri.com/veri-politikamiz adresimizdeki Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Türkiye Klinikleri’ne iletebilirsiniz:

 

 1. Başvuru Formu’nu ortadogu.turkiyeklinikleri@hs01.kep.tr e-posta adresine  göndererek;
 2. Başvuru Formu’nun, ıslak imzalı bir nüshasını bizzat elden, iadeli taahhütlü mektupla veya noter aracılığı ile Nasuh Akar mad. Türkocağı cad. No:30 Balgat 06520 Çankaya / Ankara adresine iletilerek.

 

Türkiye Klinikleri talebinizi, talebinizin ve ilgili belgelerin Şirketimize ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, söz konusu taleplerle ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Türkiye Klinikleri Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebilecektir.

 

Şirketin adresi: Nasuh Akar mah. Türkocağı cad. No:30 Balgat 06520 Çankaya / Ankara 

Şirketin web sayfası: www.turkiyeklinikleri.com

Tel No: +90 312 286 56 56

Mersis No: 0647004511700016


01.10.2019

Girişİletişim


Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

.: Adres

Türkocağı Caddesi No:30 06520 Balgat / ANKARA
Telefon: +90 312 286 56 56
Faks: +90 312 220 04 70
E-posta: info@turkiyeklinikleri.com

.: Yazı İşleri Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 2
E-posta: yaziisleri@turkiyeklinikleri.com

.: İngilizce Dil Redaksiyonu

Telefon: +90 312 286 56 56/ 145
E-posta: tkyayindestek@turkiyeklinikleri.com

.: Reklam Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 142
E-posta: reklam@turkiyeklinikleri.com

.: Abone ve Halkla İlişkiler Servisi

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: abone@turkiyeklinikleri.com

.: Müşteri Hizmetleri

Telefon: +90 312 286 56 56/ 118
E-posta: satisdestek@turkiyeklinikleri.com